Nyt fra bestyrelsen: OK21-forhandlingerne begynder i det nye år

På PLO’s repræsentantskabsmøde i morgen lørdag er det største punkt en drøftelse af de kommende overenskomstforhandlinger, der starter i januar 2020.
 

Repræsentantskabet skal drøfte en række centrale emner i relation til de kommende forhandlinger med henblik på at give bestyrelsen og forhandlingsudvalget input til forhandlingerne. De største emner ser på forhånd ud til at blive: lægevagten, ulighed i sundhed, forløbsydelserne, lægedækningen og opgavemængden. 

Lægevagten er et centralt emne, som også er meget kompleks. Bestyrelsen er optaget af, hvordan vagtopgaverne kan reduceres i en tid med mangel på praktiserende læger, men også af, hvordan det kan blive mere attraktivt at arbejde i lægevagten. Repræsentantskabet kommer også til at drøfte, hvordan PLO-Hovedstaden kan se sig selv i sådan en aftale.

Ulighed og prioritering bliver også et tema for drøftelserne - hvordan kan overenskomsten indrettes, så vi kan afsætte den fornødne tid til de patienter, der har det største behov og de færreste ressourcer?

I den forbindelse kan jeg anbefale at se bestyrelsesmedlem Trine Jeppesens oplæg fra Lægedage, hvor hun demonstrerer en måde, hvorpå data og vores it-systemer kunne understøtte vores arbejde med populationsomsorg i fremtiden.

Sidst, men ikke mindst, kommer vi heller ikke uden om at forholde os til opgavemængden i en tid med stor mangel på praktiserende læger. Vi er i bestyrelsen opmærksomme på de mange medlemmer, der udtrykker, at de har svært ved at få enderne til at mødes.

Vi ser frem til at høre repræsentanternes input til de kommende forhandlinger.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s formand Christian Freitag
Tlf. 5134 3501, cfreitag@dadl.dk  

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Opkrævning af it-abonnement for it-løsninger aftalt i OK18

På klinikkens faktura fra lægesystemerne fremgår nu et it-abonnement, som omfatter drift, vedligehold og support af de it-løsninger, der er aftalt i OK18. Klinikkernes nye udgifter til de overenskomstaftalte it-løsninger er modsvaret med et løft i basishonoraret i forbindelse med OK18.


Udgiften dækker over følgende nye funktioner i lægesystemerne:

  • Digitale Forløbsplaner for KOL og Diabetes
  • Nationale indberetninger til kliniske kvalitetsdatabaser
  • PLO-Fri/ferie-service
  • Samt et bidrag til forvaltning af den nye fælles it-platform for almen praksis, som disse løsninger kører på

Det nye abonnement dækker IKKE drift af Min Læge app’en, som bliver dækket af PLO-C.

PLSP-it-infrastrukturabonnementet dækker de centrale udgifter, som drives på den nye fælles platform (PLSP-platform). Hver klinik opkræves 55,32 kr. pr. måned/lægekapacitet fra sit lægesystem. Abonnementet skal gerne fremgå særskilt på klinikkens faktura som PLSP-it-infrastruktur-abonnement.

Derudover har alle lægesystemer en lokal udgift forbundet med at være koblet på de fælles løsninger – og ikke mindst til at dække supporten, når der er spørgsmål fra klinikkerne. Denne udgift opkræver hvert lægesystem særskilt, og prisen er forskellig fra lægesystem til lægesystem.

På klinikkens faktura vil denne del fremgå med navnet PLSP-it-infrastruktur-opkobling. PLO er blevet bekendt med, at prisen hos leverandørerne varierer i størrelsesorden 170-225 kr. pr. måned/kapacitet.

PLO har ikke godkendt disse priser - de er reguleret af markedsmekanismerne. Er man utilfreds med sit lægesystems prisforhøjelser udover de kr. 55 pr. måned (PLSP-it-infrastruktur), må man tage det op med sin leverandør eller overveje at udskifte denne.

I skal derfor gerne kunne se to linjer på fakturaen om abonnementet:

  1.  PLSP-it-infrastruktur-abonnement (55,32. kr./måned/lægekapacitet)
  2. PLSP-it-infrastruktur-opkobling (lokalt bidrag til lægesystemet)

Har man spørgsmål til lægesystemets opkrævning, bedes man kontakte sit lægesystem.

Vil du læse mere om den fælles it-platform for almen praksis (PLSP), eller har du spørgsmål til PLO’s del af det centrale abonnement på 55,32 kr., kan du læse mere her

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Nicholas Christoffersen
Tlf. 3544 8459, nch.plo@dadl.dk 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Se alle videoer fra Lægedage 2019

Åbningssessionen, 'Mød formændene' og temasessionen om populationsomsorg på årets Lægedage er blevet optaget.
 

Du finder alle videoerne her.

Trine Jeppesen giver oplæg på Lægedage 2019

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen
Tlf. 3544 8476, ckp.plo@dadl.dk 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Den kollektive økonomiramme

På baggrund af aktiviteten i almen praksis for de første tre kvartaler af 2019 har PLO’s sekretariat beregnet en prognose for hele det andet overenskomstår. Denne viser, at vi med den nuværende aktivitet vil ende 183 mio. kr. under den aftalte økonomiramme, svarende til ca. 54.300 kr. pr. læge.
 

Det skal bemærkes, at vi har en uenighed med Danske Regioner omkring rammens størrelse, men at vi med begge opgørelser lander under rammen for 2019.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Telefon: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Husk at søge refusion for din efteruddannelse

Vi går snart ind i årets sidste måned, og det betyder, at du skal huske at få søgt refusion for den efteruddannelse, du har gennemført i 2019.
 

Af hensyn til årsopgørelse er vi nødt til at lukke ned for refusionssystemet i januar. Det er derfor en god idé at få søgt om refusion i december.

Du kan læse mere om reglerne for refusion i Vejledningen for tilskudsberettiget efteruddannelse

For yderligere information kontakt
Efteruddannelsessekretariatet, Fonden for Almen Praksis
Tlf.: 35 44 84 98, euf.plo@dadl.dk 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Nyt PBSGL-modul om hjerteinsufficiens

I april 2020 kommer der et nyt PBSGL-modul (Practice Based Small Group Learning) om spiseforstyrrelser. I juni følger næste modul, som omhandler hjerteinsufficiens.

Fremover er der faste releasedatoer i april, juni, oktober og december for nye PBSGL-moduler. Prisen for et PBSGL-modul er 3.200 kr.

PLO-E udbyder nye facilitatorkurser i foråret 2020. Målgruppen er de læger, som har gennemført facilitatoruddannelsen til SGE-ordningen (Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse). På kurset vil man få Pædiatri-modulet med gratis.

Kurserne afholdes den 5. februar 2020 i Vejle og den 17. marts i København. Prisen for et facilitatorkursus er 850 kr.

Læs mere om PBSGL her 

For yderligere oplysninger kontakt:
Kursus- og fondskoordinator Nana Meisler
Tlf. 3544 8338, nam.plo@dadl.dk 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Har du overvejet at uddanne en praksismanager i din praksis?

”Det, at jeg har en praksismanager i min klinik, har givet mig større frirum til de opgaver, jeg holder mest af – at være der for patienterne”, siger praktiserende læge Klaus Østergaard.
 

I denne uge har vi afsluttet to parallelle forløb for kommende praksismanagere – ét i Jylland og ét i København. Deltagerne og deres læger har været utroligt glade for forløbet.

Kurset er et længerevarende forløb, som fordeler sig på fem moduler henover hele året.

Da vi snart lukker for tilmeldingen for 2020, vil vi give dig den sidste chancen for at tilmelde dit praksispersonale.

Vejle tilmeldingsfrist: d. 17. december 2019
København tilmeldingsfrist: d. 27. december 2019

Læs mere om praksismanager her

For yderligere oplysninger kontakt:
Kursuskoordinator
Niclas Vanggard Møller
Tlf. 35 44 83 30, nvm.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Tolkegebyr
 

PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden har netop afsluttet forhandlinger om et aftalt honorar for tolkegebyr. PLO-Hovedstadens smertegrænse for gebyret har baseret sig på et gennemsnit af de honorarer, de praktiserende læger indtil nu har afregnet over for Region Hovedstaden.

Vi havde en forventning om, at afregningsmetoden herefter kunne basere sig på en ydelseskode, og at fremsendelse af selve attesten kunne foregå på en nem og smidig måde af hensyn til både læge og patient.

Det har imidlertid desværre ikke været muligt at opnå enighed om honorarets størrelse.

Det betyder, at afregningsmetoden fortsætter uændret, og at honoraret som hidtil baseres på lægens skøn over medgået tid. Vi ved, at rigtig mange læger, især de, der har mange konsultationer/samtaler med tolk, ikke altid får fremsendt regning til Region Hovedstaden for en fritagelsesattest. PLO-Hovedstaden opfordrer til, at I får det gjort løbende.

Ændring i PLO-Hovedstadens bestyrelse
 

Klaus Kjærulf Ruhnau, der har praksis på Amager, indtræder pr. medio november 2019 som repræsentant i PLO-Hovedstadens bestyrelse, efter at Tine Raun, der har praksis på Nørrebro, har trukket sig ud af bestyrelsen.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


PLO'rientering 21/2019 blev bragt d. 22. november 2019