PLO'rientering 21/2017


Nyt fra bestyrelsen: Husk at give din holdning til kende ved urafstemningen 

Èn ting kan man ikke beskylde PLO’s medlemmer for. Og det er manglende engagement i OK18. Vi har nu afholdt fire ud af fem medlemsmøder. Mere end 1200 PLO’ere har deltaget i de fire første møder. Tak for det.

Både bestyrelsen og repræsentantskabet har godkendt aftalen med en stemmeafgivelse på henholdsvis 9-0 og 42-4. Derfor skal forhandlingsaftalen nu til urafstemning blandt medlemmerne. 

Uanset om du synes aftalen er god nok - om du kan se flest fordele eller ulemper - så håber jeg, at du bruger din stemme og gerne minder dine kolleger om det samme, når vi i næste uge begynder urafstemningen om forhandlingsaftalen. (Det kan du læse mere om her.)

Du kan sætte dig ind i aftalens indhold her, hvor du bl.a. finder forhandlingsaftalen, en uddybende redegørelse og en FAQ med de mest gængse spørgsmål om OK18. 

Ved den seneste afstemning om OK14 havde vi en meget fin valgdeltagelse. Det ville være godt for PLO, hvis vi kunne fortsætte denne tradition. 
 

For yderligere information kontakt
PLO's formand Christian Freitag
Tlf: 5134 3501, cfreitag@dadl.dk

Til toppen 


Husk at ajourføre i FMK – særligt i forbindelse med 0120 og 0121

Almen praksis er forpligtet til at vurdere patienternes medicinordinationer ved anvendelse af ydelserne 0120 (aftalt specifik forebyggelsesindsats), 0121 (opsøgende hjemmebesøg for skrøbelige ældre). Vurderingen skal følges op af ajourføring i FMK. Desværre sker dette kun mindre end hver anden gang.

Med overenskomstfornyelsen tilbage i 2011 blev basishonoraret forhøjet med 75 mio. kr. i 2011 og yderligere med 50 mio. kr. i 2012 blandt andet for lægernes anvendelse og drift af FMK.

Som følge heraf er overenskomstens parter enige om, at ydelserne 0120 og 0121 i forlængelse af lægens vurdering af patientens medicinordinationer indeholder en ajourføring af patientens medicinkort i FMK. Ajourføring er således en del af honoraret for disse ydelser.

Ajourføring ydelserne 0120 og 0121

PLO har foretaget en brugerundersøgelse blandt en udvalgt antal læger på andelen af ydelse 0120, 0121 som følges op af en ajourføring, Resultatet viser desværre, at der kun finder ajourføring sted i ca. 35-43% af konsultationerne. Det er lidt problematisk og ikke i overensstemmelse med vores overenskomstmæssige forpligtelser. 

PLO skal derfor opfordre til, at I ved afregning af ydelse 0120, 0121, og hvor der i lokale aftaler er aftalt en medicingennemgang, husker at afslutte konsultationen med en ajourføring af patientens medicinkort på FMK. 

For yderligere information
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 3544 8302,
mbb.plo@dadl.dk

Til toppen 


Nu er det lovpligtigt at registrere din klinik

Hvis du ejer eller leder en klinik, skal du sørge for registrering af klinikken i et nyt behandlingsstedsregister hos Styrelsen for Patientsikkerhed inden årets udgang. Alle sundhedsfaglige behandlingssteder i Danmark skal senest 31. december 2017 registrere sig i Styrelsen for Patientsikkerheds nye register for behandlingssteder. Det gælder blandt andet almen praksis. 

Det sker som led i indførelsen af det risikobaserede tilsyn, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed skal vurdere risikoen for patientsikkerheden og sætte ind med tilsyn de rigtige steder. Behandlingsstedsregistret vil skabe et samlet overblik over alle behandlingssteder i Danmark.

Registreringen er lovpligtig for alle, og det er bødebelagt ikke at registrere klinikken inden årets udgang.
 

Sådan registrerer du din klinik
Du kan læse om registrering af et behandlingssted i behandlingsstedsregisteret og om registreringskategorier m.v. på www.stps.dk/registrering

Det er også her, at du går ind og udfylder den elektroniske registreringsformular. 

Når din registrering er gået igennem, så vil den fremgå af det offentlige behandlingsstedsregister på stps.dk.

Behandlingsstedskategori
Ved registreringen skal klinikken blandt andet angive en behandlingsstedskategori. Som udgangspunkt er en kompagniskabspraksis hjemhørende i kategori 2, og en solopraksis i kategori 3. I en samarbejdspraksis skal klinikkerne registrere sig for hver selvstændige virksomhed, der udfører behandling.   

Kategorierne har betydning for størrelsen af det årlige gebyr, klinikken fremover skal betale til dækning af Styrelsen for Patientsikkerheds udgifter til registrerings- og tilsynsordningen.

Gebyret udgør i kategori nr. 2, 7.234 kr. årligt og i kategori nr. 3, 3.975 kr. årligt.

Hjælp ved registrering
Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en vejledning til udfyldelse af registreringsformularen

Derudover har Styrelsen oprettet en hotline, der har åbent fra 9:30 – 15 alle hverdage. Hotlinen kan kontaktes på 72 28 67 00 eller registrering@sst.dk.

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Lotte Aakjær Jensen
Tlf. 35 44 84 94 laj.plo@dadl.dk 

Til toppen 


Særlige pladser til KBU/introlæger på Lægedage

Husk at KBU/introlæger kan deltage én dag på Lægedage til kun 460 kr. Vi har for at understøtte rekrutteringen til almen praksis besluttet, at der på Lægedage er 300 pladser dedikeret til KBU/introlæger. Der er stadig ledige pladser.

Hvis du ikke allerede har tilmeldt din KBU/introlæge, så gør det snarest. I kan selv vælge, hvilken dag i ugen KBU/introlægen deltager, men vi vil gerne fremhæve det målrettede kursus tirsdag den 14. november kl. 9:00-12:30, som hedder: Derfor skal du være praktiserende læge. 

Vi sørger for at sætte nogle gode rammer for, at KBU/introlæger kan mødes, herunder at de får mulighed for at spise frokost med hinanden eller med erfarne praktiserende læger. 

Tilmeld dig her

Se kataloget for Lægedage

For yderligere information kontakt
Ansvarlig for Lægedage Eva Maria Mogensen
Tlf. 35448385, emm.plo@dadl.dk

Til toppen 


Sygdom rammer alle - også læger

Er arbejdslivet blevet for krævende? Så kan du deltage i et af Lægeforeningens arrangementer i København og i Århus hhv. d. 28. november og d. 5. december. Arrangementerne retter sig både mod dig, der allerede er sygemeldt, og dig, der måske overvejer at sygemelde dig.   

Ved arrangementerne er der mulighed for at møde andre læger, som befinder sig i en tilsvarende situation, ligesom der vil være mulighed for at danne netværksgrupper, hvis der er interesse for det.  

Det er gratis at deltage, og der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først-til-mølle princippet. 

Læs hele invitationen (pdf)

Tilmelding til:
Susanne Qvistgaard
E-mail: sq@dadl.dk 
Angiv: Navn, telefonnummer og medlemsnummer. 

For yderligere information kontakt 
Socialrådgiver Susanne Qvistgaard
Tlf. 35 44 82 13 ml. 9-12.30. 

Til toppen 


Referat fra PLO's repræsentantskabsmøde

PLO holdt den 22. april repræsentantskabsmøde i Sønderborg. Der er udarbejdet et bestyrelsesgodkendt kortfattet referat.

Du kan læse referatet fra repræsentantskabsmødet den 22. april her (kræver login). 

For yderligere oplysninger kontakt: 
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf. 3544 8464, joh.plo@dadl.dk


Til toppen 


PLO-Hovedstaden

Opfølgning for øget tilslutning til MFR-vaccination
For at øge antallet af børn som har får de anbefalede vaccinationer i børnevaccinationsprogrammet, herunder særligt MFR-vaccination, gøres praktiserende læger opmærksom på, at der i profylakseaftalen er mulighed for telefonisk opfølgning over for de børn, som mangler én eller begge MFR-vaccinationer.

Ydelsen har koden 8618. Klinikpersonale kan udmærket forestå kontakt af forældre, hvis børn ikke er tilstrækkeligt vaccinerede i henhold til børnevaccinationsprogrammet.

Hvis forældrene ikke ønsker vaccination, journalføres dette, mens der aftales tid til vaccination ved positivt tilsagn. Oversigt over børn i din klinik, som ikke er tilstrækkeligt vaccinerede, kan du se under praksisportalen via sundhed.dk - se under lister.

PLO-Hovedstaden vil nu gå i dialog med Region Hovedstaden om en generel indsats for øget tilslutning til børnevaccinationsprogrammet, som led i udmøntningen af praksisplanen.

Medlemsmøde 2. november 
PLO-Hovedstaden afholder ordinært medlemsmøde torsdag den 2. november 2017 kl. 17.00-19.30 i Søhuset, Hørsholm. Der vil være middag efter mødet. Tilmelding kan allerede nu ske her.

Husk framelding, hvis du får forfald efter tilmelding. Dagsorden til mødet udsendes pr. mail til medlemmerne.
 
Undersøgelse af telefonisk tilgængelighed i almen praksis
Der er i foråret 2017 blevet gennemført en undersøgelse af den telefoniske tilgængelighed i almen praksis i Region H.

Se undersøgelsesrapporten her.

PLO's pressemeddelelse om undersøgelsen kan ses her.
 
God Adgang
Region Hovedstaden vil gøre det nemmere for borgere med funktionsnedsættelser at vælge læge. Derfor sætter Region Hovedstaden i efteråret 2017 fokus på mærkeordningen ’God Adgang’, der med syv forskellige mærker sikrer borgere med funktionsnedsættelser let tilgængelig viden om de fysiske adgangsforhold i praksissektoren. 
 
'God Adgang'-kampagnen løber af stablen i uge 40-46, hvor 250 af regionens praksis bliver kontaktet. Region Hovedstaden sætter desuden fokus på indsatsen ved at skabe omtale i relevante lokale og regionale medier samt ved at informere om ordningen til borgere med funktionsnedsættelse.
 
PLO-Hovedstaden opfordrer medlemmerne til at tage godt imod de konsulenter, der vil kontakte almen praksis, og til at tage positivt imod et gratis besøg fra en konsulent, så vi kan bidrage til at hjælpe borgere med funktionsnedsættelse med at få overblik over adgangsforholdene i almen praksis. 
 
Du kan læse mere om 'God Adgang' her

Nyt fra KAP-H:

Gensidig praksisbesøg med tilskud fra KAP-H 
Gensidigt praksisbesøg er en enkel metode til udvikling af praksis. To praktiserende læger fra hver sin praksis besøger hinanden og deltager i en almindelig arbejdsdag. Formålet er at give hinanden sparring og konstruktive tilbagemeldinger.

Det er i udgangspunktet tænkt som to besøg på to forskellige dage, hvor hver læge på skift besøger hinanden. Se mere her, og kontakt gerne KAP-H for yderligere information på kap-h@regionh.dk eller tlf. 3866 5299.

Kursus om arbejdet med plejehjemspatienter
Den 12. oktober kl. 14-17 i Søhuset, Hørsholm afholdes kurset, hvor man kommer i gang med det gode samarbejde med plejehjemmet om sine patienter, herunder organisering i klinikken, brug af §2-aftaler og overenskomstydelser, den nationale aftale, herunder ”sundhedsfaglig vejledning”, og du får materiale med hjem til brug for undervisning på plejehjemmene. Der er mulighed for at udveksle erfaringer med kollegaer.

Læs mere og tilmeld dig her.

Temamøde om rationel behandling af sygdomme i mandens underliv
Den 7. november kl. 16-19 i Søhuset, Hørsholm er der temamøde (tidligere afholdt med gode evalueringer). Mødedeltagerne har mulighed for at få udleveret data om egen kliniks ordinationsmønster af midler til urininkontinens og benign prostatahyperplasi, og derfor er tilmeldingsfristen den 20. oktober.

Læs mere og tilmeld dig her.
 

Til toppen 


PLO-Midtjylland

Deltag i Lægedækningshøring 2017
Region Midtjylland igangsatte tirsdag d. 19. september den årlige lægedækningshøring.  

Da det er vigtigt at have så korrekte oplysninger som muligt at arbejde ud fra, vil vi hermed opfordre alle praksis til at svare.  I 2016 var svarprocenten helt oppe på 93,4, hvilket vi håber vil gentage sig.

Frist for besvarelse er mandag d. 9. oktober 2017.
 
Medicinstuderende i praksis
Tak for respons i forhold til medicinstuderende i praksis. Det er dejligt at se den positive tilslutning. Der bliver i stigende grad brug for pladser til stud. med. og KBU-læger, i takt med at antallet vokser, og alle i KBU nu skal ud i praksis. Det er vigtigt i forhold til at rekruttere til specialet. Det er et område, vi vil følge op på løbende.

Særlig Kommunal Telefon Konsultation (K-TK)
Læger i Randers, Faurskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner opfordres til at bruge den særlige Kommunal Telefon Konsultation (K-TK) i dagtid, hvor det giver mening. Det er en aftale, der er bevågenhed omkring i hele regionen, og også i andre regioner. Det er også en aftale, der giver rigtig god mening i vores daglige arbejde, idet man bliver honoreret med kr. 139,93 (oktober 2017) per telefonkonsultation med hjemmesygeplejersker og kan tage den op til 3 gange dagligt. 

Man vil efterfølgende gå ind og måle på, om det fx har forebygget indlæggelser, eller haft andre positive effekter.

Se aftalen om Særlig Kommunal Telefon Konsultation (K-TK)

Medlemsmøde  2. november i Silkeborg
PLO Midtjylland afholder ordinært medlemsmøde torsdag d. 2. november 2017, kl. 17.30 – 21.00 i Silkeborg, Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg. Som sædvanligt er der mulighed for, at medlemmer kan sende punkter ind til sekretariatet PLO.midtjylland@dadl.dk

Nærmere information og tilmelding via læger.dk i uge 41.

Til toppen 


PLO'rientering 21/2017 den 6. oktober 2017