Nyt fra bestyrelsen

  PLO’s interessentarbejde med diabetes

  Det skønnes, at antallet af nye type 2-diabetikere stiger eksplosivt i løbet af det næste årti. Diabetes var den første store kroniske sygdom, der fik systematisk indkaldelse og opfølgning i almen praksis, og vi er allerede på et højt internationalt niveau.

  Sundhedsstyrelsen er netop udkommet med nye anbefalinger for type 2-diabetes.

  Men diabetespatienter er meget forskellige, og vi ser i høj grad, at det er de dårligst stillede - dem som ofte har størst behov for hjælp - som ikke forstår at bruge de tilbud, der er i et fragmenteret og højt specialiseret sundhedsvæsen, og som derfor ender med den ringeste prognose. Desuden er diabetespatienter ofte multisyge, og især er der mange multisyge blandt de socialt dårligst stillede. Vi må derfor anerkende, at vi med et bedre og mere integreret samarbejde omkring disse borgere/patienter, kan gøre det endnu bedre.

  PLO’s bestyrelse ønsker at samarbejde med alle interessenter omkring at forbedre behandlingen. Der er netop afsat midler i satspuljeaftalen til en ny national diabetes handlingsplan, og vi er allerede i dialog med Diabetesforeningen om fælles ideer og input.

  Der kommer med jævne mellemrum historier og tal, der viser, at der er en vis variation i diabetesbehandlingen på tværs af vores klinikker. Vi hører fx kritik af, at for få giver simvastatin til de lette type 2-diabetespatienter, og at ’kun’ 65 pct. af patienterne har været til årskontrol. 

  Det er på trods af, at de danske praktiserende læger leverer diabetesbehandling på højeste internationale niveau. Senest viste helt nye resultater, at vi er bedre til at behandle patienter med type 2-diabetes end vores kolleger i Norge og Sverige.

  Men vi kan altid blive bedre især over for de svageste borgere, og vi kan kigge på, om eksempelvis vores efteruddannelse skal justeres. I dag er der under selvvalgt efteruddannelse diabeteskurser, som dog aktuelt gennemgår en opdatering.

  Der er ingen tvivl om, at bedre behandling også hænger sammen med investeringer i almen praksis, vores kapacitetsproblemer løses ikke med efteruddannelse alene. Der må afsættes tid til kvalitetsarbejdet i den enkelte klinik, og vi må igen have kvalitetsrapporter som et let tilgængeligt værktøj i klinikkerne, så vi kan få øje på de patienter, der falder udenfor - for dem har vi alle sammen.

  For mere information kontakt
  Formand for Styregruppen for Efteruddannelse 
  og medlem af PLO’s bestyrelse
  Birgitte Ries Møller
  Tlf. 66111921, birgitteriesmoeller@gmail.com

  Til toppen


  Husk at stemme! Valg til PLO's repræsentantskab

  Der afholdes regionale valg til PLO’s repræsentantskab i perioden den 29. november til den 13. december 2016, kl. 16.00.
  Valgresultat offentliggøres på www.plo.dk den 15. december 2016.

  Information om afvikling af de regionale valg fremgår af www.plo.dk/valg.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Hanne Andersson
  Tlf. 35448473, ha.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Nye ansigter i PLO's bestyrelse

  Med virkning fra repræsentantskabsmødet i København d. 26. november er to nye medlemmer indtrådt i PLO’s bestyrelse. Det drejer sig om Karsten Rejkjær Svendsen, PLO-Midtjylland, og Vivi Jørgensen, Region Nordjylland.

  De er begge valgt i deres respektive regioner. De afløser henholdsvis Anna Mette Nathan og Eddie Nielsen, der begge har siddet seks år i bestyrelsen og dermed ikke har kunnet genopstille.

  Repræsentantskabet har genvalgt Birgitte Ries Møller, PLO-Syddanmark) til en ny toårig periode som bestyrelsesmedlem.

  Bestyrelsen har på et kort møde lørdag besluttet, at Karsten Rejkjær Svendsen overtager Anna Mette Nathans plads i PLO’s forhandlingsudvalg.

  PLO’s bestyrelse er herefter sammensat således:

  • Formand Christian Freitag (PLO-Hovedstaden)
  • Næstformand Niels Ulrich Holm (PLO-Sjælland)
  • Jakob Dahl (PLO-Hovedstaden)
  • Trine Jeppesen (PLO-Hovedstaden)
  • Gunver Lillevang (PLO-Sjælland)
  • Birgitte Ries Møller (PLO-Syddanmark)
  • Henrik Dibbern (PLO-Syddanmark)
  • Karsten Rejkjær Svendsen (PLO-Midtjylland)
  • Vivi Jørgensen (PLO-Nordjylland)

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Kommunikationschef Jonas Heltberg
  Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

  Til toppen

  Ordination af dosisdispensering og understøttelse i FMK

  PLO modtager jævnligt spørgsmål om ordination af maskinel dosisdispensering fra apoteket og om understøttelse heraf i FMK. Derfor har vi her samlet lidt information.

  En læges ordination af maskinel dosisdispensering fra apoteket svarer til ordination af lægemiddelbehandling og forudsætter dermed patientens samtykke. Hertil kommer, at dosisdispensering fra apoteket er forbundet med et gebyr, hvortil der dog ydes medicintilskud, hvilket også nødvendiggør samtykke fra patienten.

  For vurdering af om dosisdispensering bør ordineres til den enkelte patient, kan henvises til dette notat på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. Af notatet fremgår bl.a., at dosisdispensering fra apoteket egner sig til patienter, som får den samme medicin i samme dosis over længere tid, men ikke er velegnet til patienter, som hyppigt indlægges på sygehus. Herudover er der en række lægemidler/lægemiddelformer, som ikke kan dosisdispenseres.

  Mange praktiserende læger kontaktes af kommunen (hjemmesygeplejen) for ordination af dosisdispensering til en patient. Det er der ikke noget i vejen for, men det er lægens vurdering, om dosisdispensering er et relevant tilbud, som lægen ønsker at ordinere, herunder lægens ansvar at drøfte det med patienten.

  Der kan godt ordineres dosisdispensering i FMK, men det er ikke muligt i FMK at få et samlet overblik over, hvilke lægemidler som er omfattet af dosisdispensering, og hvilke som ikke er. Dette kan gøre det svært for den praktiserende læge at bevare overblikket. Sundhedsdatastyrelsen har i en vejledning beskrevet en midlertidig løsning og arbejdsmetode i FMK, som kan medvirke til at sikre et vist overblik.

  En funktionalitet i FMK, som skal understøtte dosisdispensering, er undervejs. En funktionalitet som retter sig mod alle brugere af FMK, herunder også apotekerne. Derfor har Sundheds- og Ældreministeriet indgået en aftale med Danmarks Apotekerforening om ibrugtagning af FMK, herunder et dosisdispenseringsmodul, inden udgangen af 2017.

  For brug af et dosisdispenseringsmodul i FMK i almen praksis vil det være nødvendigt, at der i lægepraksissystemerne sker en integration til en version af FMK, som indeholder dosismodulet. Når der medio 2017 er nyt om et dosisdispenseringsmodul i FMK, hører I nærmere.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Konsulent Dorthe Rodian Arleth 
  Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Ny FMK-app

  Sundhedsdatastyrelsen har lanceret en FMK-app, der giver borgerne mulighed for at få overblik over deres aktuelle medicin registreret i FMK samt anmode om receptfornyelse til egen læge. App’en tilbyder de samme muligheder, som har været tilgængelig på FMK-online gennem længere tid.

  Der er aktuelt ingen begrænsninger på, hvilken type medicin man kan anmode om at få fornyet. Det har fået en del praktiserende læger til at rejse kritik af app'en, og efter dialog mellem PLO og Sundhedsdatastyrelsen er der nu enighed om at indføre en række begrænsninger.

  Brugere af app’en vil i uge 50 blive bedt om at opdatere den, hvis de ønsker at forny deres recepter. I forbindelse med opdateringen vil der blive indlæst en række begrænsninger. Forventeligt knyttet til receptpligtig medicin i udleveringsgruppe A og A§4.

  PLO er også i dialog med systemhusene om en markering i alle systemer, som fortæller klinikken, når en anmodning om receptfornyelse er kommet ind via FMK-app’en.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
  Tlf.: 2917 0906, mbb.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Husk at bruge dine efteruddannelsesmidler inden årets udgang

  Ved årets udgang må du maksimalt have en saldo svarende til din tildeling i 2016. Overskydende saldo, der overstiger årets tildeling, vil blive tilbageført til fonden.

  Det betyder, at hvis du sammenlagt for 2015 og 2016 har mindre end 15.800 kr. stående på din konto til den selvvalgte efteruddannelse, får du ikke tilbageført midler. Hvis du derimod har mere end 15.800 kr. stående på din konto pr. 31. december 2016, tilbageføres det beløb, der overstiger de 15.800 kr. De samme regler gælder for dage til systematisk efteruddannelse. Her er det dage, der overføres eller tilbageføres.

  Vi gør opmærksom på, at har du midler, som du skal have anvendt inden årets udgang, skal du sende ansøgning senest mandag den 12. december 2016.

  Når du søger refusion, skal ansøgning ske elektronisk, både for kurser samt studiemateriale. Da vi i starten af 2016 er startet op i et nyt refusionssystem, som er udviklet i samarbejde med DAK-E, skal du logge ind via dette link til DAK-E under Min side og Log på. Du skal logge på med dit private NEM-ID. På siden kan du også se dine efteruddannelsesmidler til rådighed, dine ansøgninger (fra 2016) samt søge om godkendelse af kurser.

  For yderligere oplysninger om refusion for efteruddannelse kontakt:
  3544 8498 eller euf.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Kampagne om ægdonation

  I Uge 48 – fra mandag den 28. november - starter Styrelsen for Patientsikkerhed kampagnen "Giv Liv – Bliv ægdonor". Det er derfor sandsynligt, at flere kvinder vil henvende sig til deres praktiserende læge med spørgsmål vedrørende ægdonation.

  Baggrunden for kampagnen er et politisk ønske om en informationsindsats om ægdonation, efter at der den 1. juli 2016 trådte flere ændringer om ægdonation i kraft. Ændringerne indebærer: 

  At det blev muligt at donere æg flere steder, fx i både offentligt og privat regi, og at en ægdonor må donere æg op til seks gange i alt.
  En øget kompensation til ægdonorer til i alt 7.000 kr.
  Med kampagnen har myndighederne til hensigt at udbrede faglig og faktuel information om, at det er lovligt at donere æg, der kan anvendes i fertilitetsbehandling. Kampagnen indeholder desuden information om, hvad det indebærer at blive ægdonor, herunder om den medicinske behandling samt adgangen til at blive økonomisk kompenseret.

  Selv om de nye regler har fået flere til at melde sig som ægdonorer, er behovet stadig stort. I øjeblikket er der ikke æg nok til alle de barnløse par, som venter på at få deres helt store ønske opfyldt.

  I forbindelse med kampagnen er der udarbejdet en printervenlig PDF-fil med informationer, som kan udleveres til kvinder, der overvejer at donere æg, eller evt. kan lægges frem i venteværelset. Derudover er der produceret et faktaark i pdf, som er en kort orientering til fagpersoner om kampagnen. Begge dele kan hentes på kampagnens hjemmeside www.givliv.dk.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Kommunikationschef Jonas Heltberg
  Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

  Til toppen

  Information vedr. fugleinfluenza af subtypen H5N8

  Sundhedsstyrelsen har udsendt informationsbrev til alle praktiserende læger, vagtlæger og øvrigt akutberedskab om det igangværende udbrud i Danmark af fugleinfluenza H5N8 hos vilde fugle og fjerkræ.

  Infektion hos mennesker med dette influenzavirus er indtil nu ikke blevet påvist, og risikoen herfor anses for at være meget lille – men kan ikke helt udelukkes.

  Informationsbrevet kan læses her.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Kommunikationschef Jonas Heltberg
  Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

  Til toppen


  PLO-Hovedstaden

  Barselsvikar til PLO-området i Lægeforeningen Hovedstaden

  Den 1. december 2016 starter Frederik Ravn i et et-årigt barselsvikariat på PLO-området i Lægeforeningen Hovedstaden. Frederik vikarierer for specialkonsulent Mari Louise Bro Larsen.

  Frederik er uddannet cand.jur., og han har arbejdet de sidste 19 år som forhandlingskonsulent i Dansk Magisterforening (DM).

  Til toppen


  Nr. 21/2016 - den 30. november 2016​