Nyt fra bestyrelsen: Store vaccinefrustrationer 

Frustrationerne hos både os, personalet og patienterne har været store. I min klinik har vi måttet aflyse 200 patienter, som havde tid til den årlige influenzavaccination. Det samme billede har tegnet sig hos de fleste praksis. Nu har SSI åbnet for nødlageret af vacciner på 100.000.  
 
Det er positivt, at SSI nu åbner nødlageret, så vi kan få flere af risikogrupperne vaccineret. At det så ikke virker helt gennemtænkt, at man kun kan bestille 30 doser pr. klinik og ikke pr. kapacitet, er en anden snak. 
 
Vi må nu vaccinere lidt ad gangen, og så må vi se, hvor langt det rækker.
 
Forløbet har langt fra været tilfredsstillende. Manglende og forsinkede leverancer har betydet ekstra arbejde og frustrerede og forvirrede patienter. Private aktører har nået at vaccinere en del uden for risikogrupperne, og i en del tilfælde ender patienterne som lus mellem to negle, når apotekerne beder om en lægeerklæring fra egen læge til patienter med immundæmpende medicin. En erklæring som STPS fraråder os at lave, da vi dermed påtager os et lægeligt ansvar. 
 
PLO har været i tæt kontakt med myndighederne under hele miseren og har bl.a. været med til at få SSI til at åbne nødlageret, som det jo nu er sket. 
 
Vores store ønske fremadrettet er, at myndighederne lærer af denne erfaring, og næste år leverer vacciner til almen praksis først, så vi kan sikre, at det er risikogrupperne, der først og fremmest bliver vaccineret. Efter en vis periode kan vaccinerne så gives frit til private aktører og betalende patienter.
 
Den praktiserende læge er nemlig den eneste aktør, der kan afgøre, om patienterne tilhører en risikogruppe eller ej.
 
Det er særligt vigtigt, at vi får etableret en ordentlig infrastruktur for vacciner helt generelt. Ikke mindst så vi kan være på forkant, sammen med myndighederne, med, hvilken rolle almen praksis skal spille, når vi forhåbentligt skal til at vaccinere store dele af befolkningen mod COVID19 næste år.
 
Her skal almen praksis være klar til igen at tage ansvar for at sikre vaccination af risikogrupperne.
 
For yderligere information kontakt
Konstitueret formand Jørgen Skadborg 
jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Sidste frist - stil op til repræsentantskabsvalget

Vil du have indflydelse på PLO's politiske arbejde - på landsplan og regionalt? Så er det nu, du skal melde dig som kandidat. Fristen for opstilling er i de fleste regioner den 9. november på nær i PLO-Hovedstaden, hvor fristen er den 13. november.  
 
Valget til PLO's repræsentantskab afholdes i perioden den 23. november - 7. december 2020,

Læs mere i forhold til netop din region ud:

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s medlemsservice 
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Du kan stille op som formandskandidat

PLO’s repræsentantskab skal vælge formand på repræsentantskabsmødet den 21. november 2020. Formanden tiltræder øjeblikkeligt og vælges for resten af indeværende valgperiode, det vil sige frem til april 2021. Alle ordinære medlemmer af PLO kan stille op, og det kræves ikke, at kandidater indstilles af en eller flere fra repræsentantskabet.

Læs mere om valget og om reglerne for  opstilling her

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s medlemsservice 
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Henvisning af patienter med milde symptomer på COVID-19

Som tidligere nævnt i udsendt mail henvendte Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner sig for nylig til PLO og bad om, at praktiserende læger så mere fleksibelt på, i hvilket omfang borgernes symptomer var milde eller moderate med hensyn til at lave henvisninger til COVID-19 test i sundhedssporet. Dette gjaldt til og med den 6. november. 

Det betyder, at patienter med lette symptomer til og med i dag fredag gerne må henvises til test i sundhedssporet, selv om de nye retningslinjer egentlig siger noget andet. På den måde hjælper almen praksis med at udnytte den samlede testkapacitet, indtil testkapaciteten i samfundssporet et helt på plads.

Der gælder de sædvanlige, aftalte takster for henvisninger til COVID-19 test 

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s medlemsservice 
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Økonomiprotokollat forlænget til 1. april 2021

RLTN har  meddelt, at en eventuel overskridelse af økonomiloftet, som kan henføres til COVID-19-situationen, ikke vil udløse tilbagebetalingskrav i  2020. Med baggrund i denne melding, og i at  overenskomstforhandlingerne trækker ud, har PLO og RLTN indgået en aftale om at forlænge økonomiprotokollatet, herunder det eksisterende økonomiloft, frem til 1. april 2021. 
 
For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Telefon: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


SSI åbner nødlageret af influenzavacciner 

Statens Serum Institut (SSI) åbnede igen op for bestilling af en beskeden mængde influenzavacciner fra nødlageret den 4. november 2020. Samtidig har SSI åbnet op for, at private aktører kan returnere ubrugte doser til SSI. 
 
Læs hele SSI’s nyhed her

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s medlemsservice 
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Er du i tvivl om influenzavaccination?

Skal du lave erklæring til patienter, der vaccineres på apoteket, og må den 3-valente højdosis influenzavaccine anvendes til andre end de 85+-årige? PLO’s Medlemsservice har samlet og besvaret de oftest stillede spørgsmål om influenzavaccination. 

Spm: Skal praktiserende læger lave erklæringer til patienter for vaccination på apotek m.v.?

Svar: Nej, praktiserende læger skal ikke udfærdige dokumenter til apoteker mv. med henblik på vurdering af, om en patient falder indenfor den gratis målgruppe for influenzavaccination.

Apotekerne, og den ansvarlige læge bag, må på egen hånd forsøge at afdække om patienter, som henvender sig for gratis influenzavaccination, opfylder kriterierne herfor. Dette kan fx ske ved opslag i FMK og/eller ved dialog med patienten. Hvis ikke apoteket finder det forsvarligt at vaccinere en patient pga. konkrete forhold, herunder brug af visse lægemidler, må de afstå fra det.

Spm: Kan den 3-valente højdosis influenzavaccine anvendes til andre end de 85+-årige?

Svar: Nej, der kan ikke med baggrund i manglen på den 4-valente influenzavaccine vaccineres med den 3-valente højdosis influenzavaccine. Målgruppen for den 3-valente højdosis influenzavaccine, som er de 85+-årige, er fastsat med baggrund i den mængde af denne vaccine, som det var muligt for SSI at skaffe. Med baggrund heri er det i aftalen mellem PLO og RLTN også fastsat, at det ikke er muligt at afregne ydelser i forhold til den 3-valente influenzavaccine for andre end målgruppen (85+-årige).

Spm: Kan 85+-årige, som har fået den 4-valente influenzavaccine, efterfølgende blive vaccineret med den 3-valente højdosis influenzavaccine?

Svar: Nej. Vi har forespurgt i SSI/SUM som med henvisning til både uklarhed om effekt/bivirkninger og knaphed på influenzavacciner generelt, afviser det. 

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


SSI: Hurtig registrering i DDV ved influenzavaccination

Statens Serum Institut (SSI) opfordrer alle, der vaccinerer, til at registrere givne vacciner i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) så tæt på administrationstidspunktet som muligt.

I et brev til PLO skriver SSI: 

Der er i år en ekstraordinært stor efterspørgsmål efter at blive influenzavaccineret, og som I formentlig allerede er bekendt med, har SSI primo november 2020 kun et mindre antal influenzavacciner (ca. 100.000 doser) på lager.

SSI har til influenzasæsonen 2020/21 indkøbt 1,6 millioner doser influenzavaccine. Dette er en væsentlig øgning i forhold til tidligere år. Til sammenligning er der tidligere år indkøbt omkring 1 million doser influenzavaccine.

Det er forsøgt at indkøbe flere vacciner end de 1,6 mio. doser, men grundet ekstraordinær stor global efterspørgsel har dette ikke været muligt. SSI følger fortsat udbudssituationen løbende og undersøger med jævne mellemrum muligheden for at indkøbe flere vacciner, men der er ikke i øjeblikket udsigt til indkøb af flere doser.

Den 30. oktober 2020 er der i afrundede tal registreret 1,100.000 influenzavaccinationer i Det Danske Vaccinationsregister. Der kan være forsinkelse i registreringerne, men opgørelsen tyder på, at der fortsat er en vis mængde vacciner, der endnu ikke er anvendt – eller registreret anvendt.

I den nuværende situation er det ekstra vigtigt at overvåge vaccinationstilslutningen, og til dette bruger SSI vaccinationer registreret i Det Danske Vaccinationsregister.

SSI vil derfor gerne opfordre alle, der vaccinerer, til at registrere givne vacciner i Det Danske Vaccinationsregister så tæt på administrationstidspunktet som muligt.

Såfremt I har vaccineret, men ikke har fået registreret, må I meget gerne give en melding til Palle Valentiner-Branth (pvb@ssi.dk), Sektionsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på SSI, med oplysning om antal uregistrerede vaccinationer.
 
For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s medlemsservice 
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Klausuleret tilskud til PCV13-vaccination for personer med særlig høj risiko

Personer med øget risiko for invasiv pneumokoksygdom er siden foråret 2020 blevet tilbudt gratis vaccine i et nationalt vaccinationsprogram med PPV23. Fra den 2. november kan personer med særlig høj risiko få klausuleret tilskud til pneumokokvaccinationen PCV13.

Til programmet er valgt den 23 valente vaccine, da den har en væsentlig bredere dækning, og fordi invasive pneumokoksygdommeforårsaget af de 13 pneumokokserotyper i PCV13 er reduceret efter indlemmelse i børnevaccinationsprogrammet.

Den 23 valente vaccine er i restordre hos Seruminstituttet, og der er indkøbt yderligere 260.000 doser, som forventes leveret senest i februar 2021.

Personer med særlig høj risiko kan, i tillæg til PPV23, vaccineres med PCV13, da disse personer kan have svært ved at danne respons på PPV 23 på samme måde som personer med almindeligt immunforsvar. Patienter med nedenstående sygdomsforløb, har nu klausuleret tilskud til PCP13:

 • Manglende eller dysfunktion af milt
 • Organtransplantation
 • Cochlear implantation  
 • Stamcelletransplantation (har ikke tidligere været i høj risikogruppe)
 • Tidsligere invasiv pneumokoksygdom
 • Immunsuppression – fx ved hiv-infektion eller lymfom

Personer under 18 år med:

 • Cyanotiske hjertesygdomme
 • Hjerteinsufficiens
 • Palliativ operation for hjertesygdom
 • Hæmodynamisk betydende residua efter hjerteopration
 • Kronisk lungelidelse fx cystisk fibrose
 • Hypodynamisk respirationsinsufficiens
 • Nefrotisk syndrom
 • Immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID

For indgivelse af vacciner, hvortil der ydes klausuleret tilskud, afregnes der med ydelse 8940 i henhold til profylakseaftalen mellem PLO og RLTN.

Se desuden denne infografik om pneumokokvaccination 
 
For yderligere information kontakt
Konsulent Lone Ulrich Rasmussen
Tlf. 3544 8473, lur.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Intet krav om lægeattest for undtagelse fra krav om mundbind

Der kræves ikke dokumentationskrav for ikke at bruge mundbind i det offentlig rum, og almen praksis skal derfor ikke bidrage med fx lægeerklæringer.

Mange læger får henvendelser fra patienter, som gerne vil have lægeerklæring på, at de ikke skal bære mundbind eller visir. Men der skal ikkefremvises dokumentation, som fx en lægeerklæring, hvis en person af den ene eller anden grund ikke kan anvende mundbind eller visir, hverken i kollektiv transport, på restauranter, museer og i detailhandlen mv. Det fastslår Sundhedsstyrelsen i et svar til PLO.

Der er således ingen forventning om, at almen praksis bidrager med fx lægeerklæringer.
Undtagelsen fra krav om mundbind og visir gælder for personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske og mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. Børn under 12 år er også undtaget. 
 
Sundhedsstyrelsen appellerer i øvrigt til, at der udvises forståelse for, at ikke alle kan bære mundbind eller visir, og at der ikke altid er en synlig årsag til dette. 

For yderligere information kontakt
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen
Tlf. 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Krav om mundbind hos praktiserende læger

Der er nu krav om brug af mundbind mv. i større dele af sundheds- og ældresektoren, herunder ved alment praktiserende læger. Det fremgår af en ny bekendtgørelse, som er trådt i kraft pr. 29. oktober 2020.
 
Disse krav gælder også for patienter og ansatte hos praktiserende læger. Kravet indbefatter, at alle personer på 12 år og derover, herunder patienter og medarbejdere hos alment praktiserende læger, skal have tildækket næse og mund ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i venteværelse.

Vi arbejder på at få afklaret et par detaljer, og derefter får I yderligere besked.
 
Du kan finde plakater om bl.a. mundbind her på SST’s hjemmeside
 
For yderligere information kontakt
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen
Tlf. 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


FP 610: Ny honorarmodel og nye reviderede anmodningsblanketter  

Lægeforeningens Attestudvalg og F&P er blevet enige om en ny honorarmodel for attesten FP 610, som gælder anmodninger sendt efter den 1. november 2020. Desuden er anmodningsblanketterne til FP 610 blevet reviderede, så det tydeligt fremgår, at lægen skal honoreres for den periode, som lægen gennemgår oplysninger for.

FP 610 honoreres i tre priskategorier, afhængig af hvor langt tilbage i tid et pensions- eller forsikringsselskab ønsker oplysninger.

 • Kategori A – Oplysninger for en tidsperiode på op til og med 3 år – (650 kr. + moms)
 • Kategori B – Oplysninger for en tidsperiode på mere end 3 år og op til og med 6 år – (950 kr. + moms)
 • Kategori C – Oplysninger for en tidsperiode på mere end 6 år – (1.200 kr. + moms)

De nye takster på FP 610 er meddelt til systemhusene og kan også findes her på Attestnøglen

Nye anmodningsblanketter

De 14 reviderede anmodningsblanketter har numrene: FP 101, FP 103, FP 104, FP 105, FP 106a, FP 106b, FP 107, FP 108, FP 109, FP 110, FP 111, FP 112, FP 113, FP 114. 

De kan findes her på F&Ps hjemmeside 

For yderligere oplysninger kontakt:
Lægeforeningens Attestudvalg
Tlf. 35448107 eller dadl@dadl.dk Att: Attestudvalget

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Klyngemøder og COVID-19

Sundhedsstyrelsen har oplyst, at klyngerne som udgangspunkt hører ind under forsamlingsforbuddet på max 10 personer. Der arbejdes på en virtuel mødevejledning i KiAP, som snart vi blive udsendt til klyngerne og blive lagt på KiAPs hjemmeside.
 
Det er fortsat muligt at holde møder, sportsbegivenheder mv. under ”det store forsamlingsloft” på op til 500 personer, hvis det afvikles i professionelle rammer. Kravet er dog her, at alle sidder ned i skolebordsopstilling med ansigt mod scene og uden mulighed for efterfølgende at opdele mødet og ”gå ud i mindre grupper”.

Denne mulighed vurderes derfor ikke til at være egnet til klyngemøder, som i høj grad baserer sig på dialog og drøftelser i grupper.
 
PLO og Danske Regioner har forståelse for, at det kan være svært at opretholde det sædvanlige kvalitetsarbejde i klyngerne, når man ikke kan mødes fysisk, og det vil derfor heller ikke påvirke klyngernes økonomi. Der opfordres dog til at afprøve forskellige muligheder for at afholde klyngemøder, herunder virtuelle klyngemøder og måske at dele klyngen i mindre grupper, som mødes om et oplæg udsendt til hele klyngen.
 
Der arbejdes på en virtuel mødevejledning i KiAP, som snart vi blive udsendt til klyngerne og blive lagt på KiAPs hjemmeside – www.kiap.dk. Spørgsmål om virtuelle møder, kan rettes til KiAP eller de regionale kvalitetsenheder

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Kirsten Gregens Dalsjö
Tlf. 3544 8304, kgr.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Når du henviser til dermatolog

I sidste nummer af PLO’rientering oplyste PLO om en ny enighed mellem PLO, FAPS og RLTN om henvisning fra almen praksis til dermatologisk speciallægepraksis. Det skal i den anledning tilføjes, at egen læges henvisning til dermatolog gælder til otte behandlinger og er uden tidsbegrænsning, hvilket betyder, at den kan gælde i mere end et år, når blot et forløb er startet op.
 
For yderligere oplysninger kontakt
Chefkonsulent Louise Bro Larsen
Tlf. 3544 8452, lbl.plo@dadl.dk  

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Den svære opsigelse af personale

Det er ikke rart at skulle afskedige personale. PLA giver her nogle råd, så du kommer lettest igennem en eventuel afskedigelsessag.

Du kan læse chef i PLA og advokat Henriette Kiersgaards råd her

For yderligere information kontakt 
Chef for PLA Henriette Kiersgaard
Tlf. 3544 8450, hki.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Generationsskifte og delepraksis – hvad er det?

Vidste du, at vores overenskomst giver mulighed for flere former for klinikdrift? Blandt andet er der særlige alternativer for ældre læger og læger i lægedækningstruede områder, herunder muligheder som generationsskifte og delepraksis. Disse former for klinikdrift har til formål at imødekomme bl.a. trivsel, praktiske forhold ved klinikdrift og lægedækning.

Generationsskifte og delepraksis:
 
Generationsskifte betyder, at ældre praktiserende læger kan arbejde mindre, samtidig med at yngre almenmedicinere kan få mulighed for at få en mere rolig introduktion til almen praksis.

Brug af generationsskifte kan sidestilles med en delepraksis. Den ældre praktiserende læge og den yngre kan dele arbejdet i praksis med fx 1600 patienter. De registreres begge på lægevalgslisten, og må gerne arbejde samtidig. En generationsskifteaftale kan dog maksimalt vare i fem år.
 
Generationsskifte i lægedækningstruet område:

Hvis praksis er beliggende i et lægedækningstruet område, har praksis ret til at etablere delepraksis i en tidsbegrænset periode på op til 6 år, jf. overenskomstens § 22, stk. 4. 

I lægedækningstruede områder benyttes delepraksismodellen således til generationsskifteaftaler. Der er tale om rettighed til at etablere delepraksis med optagelse af en ekstra læge (delekompagnon eller ansættelse), og derfor skal man blot meddele PLO dato for påbegyndelse af delepraksis. PLO orienterer herefter regionen.  
 
Generationsskifte giver en ekstra læge i klinikken i en periode og kan derved aflaste øvrige læger, ligesom generationsskifte sikrer afklaring af salg og lægedækningen af en lægekapacitet på et tidligt tidspunkt.  
 
Ansøgning om tilladelse til generationsskifte sker til Samarbejdsudvalget.

Læs mere om generationsskifte her 

For yderligere information kontakt
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen
Tlf. 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk
 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Stil op til valget til PLO's repræsentantskab og dermed PLO-Hovedstaden

Vil du have indflydelse på PLO's politiske arbejde − på landsplan og regionalt? Så er det nu, du skal melde dig som kandidat. Valget til PLO-R og PLO's repræsentantskab for perioden 2021-2022afholdes i perioden den 23. november - 7. december 2020, og du kan melde dig som kandidat senest den 13. november kl. 12.00 ved at skrive til plo-h@dadl.dk.

Læs mere om valget og om at være valgt til PLO-Hovedstaden her.

Gode råd til telefonisk tilgængelighed under coronakrisen 

Som jeg (Karin Zimmer) tidligere har skrevet til jer, er tilgængelighed endnu mere vigtigt og endnu mere i fokus under coronakrisen. 1813 oplyser, at de får et stigende antal henvendelser i dagtid, hvoraf nogle måske kunne have været undgået. 

Vi skal naturligvis sikre, at vores tilgængelighed er i top – i hele dagtiden, så vores vigtige funktion som visiterende led i sundhedsvæsenet kan opretholdes i høj kadence. Dette er også det altovervejende billede af almen praksis i Hovedstaden. Jeg vil dog gerne gentage min tidligere opfordring til:  

 • at sikre, at patienterne let kan komme igennem til et akutnummer, hvis I har telefonsvarer på i løbet af dagen. 
 • at hvis I holder lukket, skal der på telefonsvareren og hjemmesiden gives tydelig henvisning til navngiven læge og telefonnummer. Og den navngivne læge skal, i lyset af den aktuelle coronasituation, sikre ekstra god telefonisk tilgængelighed på dage, hvor man også passer kollegers patienter.

Generelt er oplevelsen, at vi gør det rigtig godt. Langt de fleste tilfælde af henvendelser til 1813 i dagtid vil således skyldes enkeltstående og hændelige fejl, eller uklar information på telefonsvareren, og begge dele kan forebygges meget simpelt. 

1813 oplyser, at patienterne, der ringer mellem kl. 8 og 16, typisk har følgende forklaringer:  
1.     At egen læge er utilgængelig (1813 kan bekræfte, at det forholder sig sådan ved kontrolopkald).
2.     At der henvises til et akutnummer til brug ved akut sygdom, som borgeren ikke tør bruge.
3.     At patienten ikke forstår det, der bliver sagt på en telefonsvarer.

Det er kun punkt 1, der reelt er et spørgsmål om de forpligtelser, vi har i forhold til overenskomsten. Dette kan altovervejende løses teknisk. Punkt 2 og 3 handler om kommunikation, og om hvordan vi bedst hjælper hinanden og vores patienter til at bruge sundhedsvæsnet rigtigt. 

Mange af nedenstående løsningsforslag kan uddelegeres til praksispersonale og kan forebygge en del af de uhensigtsmæssige henvendelser til 1813, særligt dem, der skyldes tekniske problemer og menneskelige fejl, men også henvendelser, som skyldes uklar eller uforståelig information på vores telefonsvarere.

Desuden har en undersøgelse i Region Hovedstaden peget på, at langt de fleste tilfælde, hvor lægen ikke er tilgængelig, er i frokostpausen.

Løsningsforslag:
Ad 1. Praksis, som er utilgængelig kl. 8-16

 • Vær omhyggelige, når I sætter telefonsvarer på: Ring op og kontroller, at det fungerer.
 • Hav klare aftaler om, hvordan telefonen passes i frokostpausen/kontroller telefonsvarer inden frokost.
 • Tilbyd køfunktion (IP-telefoni), henvis til Min Læge-app og beskedfunktion på telefonsvarer og/eller i en kø-besked.
 • Passer man ikke selv sin telefon i dagtiden, skal der henvises til navngiven læge og telefonnummer. Kontroller, at telefonnummer er korrekt, og at den navngivne læge er indforstået med at være stedfortrædende. Når telefonsvarer slås til, så ring op og kontroller, at det fungerer.

Ad 2: Praksis henviser til eget akutnummer til brug ved akut sygdom – enten et alternativt telefonnummer/mobilnummer, eller en gennemvalgsfunktion, ”tryk *” eller lignende

 • Vi skal først og fremmest hjælpe vores patienter til at forstå hensigten med, at praksis henviser til et akutnummer, så vi sikrer os, at vi bliver kontaktet med problemstillinger, der ikke kan vente til næstkommende hverdag, også når der er telefonsvarer på.

I stedet for at sige ”ved akut sygdom henvises til telefon xxxx”, så sig i stedet 
”ringer du om et problem, som ikke kan vente til i morgen kl. 8 (eller på mandag), skal du ringe på tlf. yyyyy, eller trykke *”. 

Ad 3: Sprogvanskeligheder

 • Brug korte, simple informationer, indtalt langsomt, evt. med gentagelser:

”Du har ringet til læge x. Ringer du om et problem, der ikke kan vente til i morgen kl. 8, skal du nu trykke *” Efterfulgt af information på engelsk:
“You’ve called doctor x. Do you have a problem that can’t wait until tomorrow at 8 am., you can now press star *”

Held og lykke med vores fortsat gode tilgængelighed i almen praksis i Hovedstaden.

Ny praksis vedr. opfølgning efter conisatio/keglesnit uden frie eller vurderbare rande

Patienter med conisatio uden frie eller vurderbare rande er i højere risiko for at have persisterende eller recidiverende dysplasi, hvorfor patienten skal kontrolleres med celleprøve og HPV-test efter 6 og 12 måneder.

Ifølge National Klinisk Retningslinje for celleforandringer på livmoderhalsen udgivet i 2019 har brug af HPV-test ved kontrol efter conisatio uden frie eller vurderbare rande vist at have såvel højere sensitivitet samt negative prædiktive værdi end kolposkopi. Dette muliggør, at denne patientgruppe kan kontrolleres i almen praksis på lige fod med patienter, hvor der er frie rande efter conisatio. Derfor vil opgaven med kontrol efter conisatio uden frie eller vurderbare rande fremover ligge hos egen læge.

Efter at der er udført conisatio i gynækologisk regi, afsluttes patienten til egen læge med besked om at henvende sig til denne efter 6 måneder eller 6 og 12 måneder mhp. kontrol, afhængig af om der foreligger frie eller ikke-frie/ ikke-vurderbare rande i konus-præparatet.

Det forventes, at almen praksis udfører kontrol i form af en celleprøve 6 og 12 måneder efter conisatio uden frie eller vurderbare rande. HPV-test tages af patologiafdelingen direkte fra celleprøven. Hvis der er patologi i celleprøven eller positiv HPV-test, skal patienten tilbagehenvises til gynækologisk afdeling.

Den praktiserende læge foretager dermed samme undersøgelse, som ved screening og honoreres med ydelsen 4301.

Patienten skal selv henvende sig til almen praksis med henblik på kontroller. Hvis der i gynækologisk regi skønnes, at patienten kunne have svært med compliance, vil patienten ikke blive afsluttet til egen læge. Egen læge har ikke forpligtelse til at reagere, hvis kvinden ikke selv henvender sig til opfølgning efter conisatio.

Ansvar for opfølgning af manglende kontrol(ler) efter conisatio ligger i gynækologisk regi.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Nyt fra PLO-Sjælland

Gør en forskel ved at blive valgt ind i PLO-Sjællands bestyrelse

Du kan nå det endnu. Fristen for at melde sit kandidatur er mandag den 9. november kl. 12. Forinden kan du skrive til plo-sjælland@daadl.dk, hvor du vedhæfter dit valgoplæg i det standardiserede selvdeklareringsskema, som findes her

Udover muligheden for at blive valgt ind i PLO-Sjællands bestyrelse, vil du som repræsentant også blive medlem af PLO’s repræsentantskab. Har du brug for yderligere information om, hvad et valg indebærer, kan du rette henvendelse til PLO-Sjællands formandskab og sekretariat.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Nyt fra PLO-Nordjylland

Almen praksis er samfundskritisk og er ikke omfattet af restriktionerne

PLO har været i dialog med Sundhedsministeriet, som understreger at almen praksis er en samfundskritisk funktion, der IKKE er omfattet af de nordjyske restriktioner. Dvs. klinikkerne skal holdes åbne på vanlig vis, og personalet må gerne krydse kommunegrænser for at komme på arbejde i klinikken. Nødvendige sygebesøg skal også køres efter sædvanlige regler (frisk COVID-19 test hvis symptomer på COVID-19).

SST: Sundhedsvæsenet i Nordjylland holder åbent

Faktaark: Tiltag til at reducere smitteudvikling i Nordjylland

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


PLO'rientering 20/2020 blev bragt den 6. november 2020