PLO'rientering 20/2017


Nyt fra bestyrelsen: Underskrevet overenskomst OK18 

Kære kolleger

Med en underskrevet overenskomst (OK18) fik vi langt om længe mulighed for at vise jer, hvad det er, vi har arbejdet med gennem nu 10 måneder.

Aftaleteksten som vi sendte ud i forrige torsdags er kompleks og ikke specielt læsevenlig. Til gengæld skulle redegørelse om OK18, gerne være noget lettere tilgængelig. Samtidig har sekretariatet udarbejdet en FAQ om OK18.

Det ændrer ikke ved, at aftalen indeholder betydelige ændringer for alle praktiserende læger og vores personale. Det har også været intentionen. Det er bestyrelsens klare holdning, at almen praksis på længere sigt ikke er tjent med at fortsætte den udvikling og nogle af de arbejdsgange, som vi har set de senere år.

Med OK18 har vi forsøgt at lægge nogle linjer, som ikke alene giver klinikkerne en bedre økonomi, men som også introducerer nogle nye måder at arbejde på. De fire største ændringer er:

 • En omlægning af vores kvalitetsarbejde, så midlerne og arbejdet nu kommer helt ud i dagligdagen i alle klinikker - i det vi har defineret som ”klynger”.
 • En omlægning for vores NIDDM og KOL-patienter, der indebærer både nye relationer til sygehuset, muligheder for omlægning af arbejdet i klinikkerne, tilsammen med en markant ændret honorarstruktur på dette område.
 • En ændret epikrisestruktur, hvor formålet både er et bedre overblik i den enkelte epikrise, men vigtigst en mulighed for nogle særlige epikriser (”rød” og ”gul”), der er målrettet de patienter, der er i risiko for at blive glemt, når de udskrives fra sygehusene.
 • En udarbejdelse af såkaldte ”forløbsplaner”, der består af en IT-brugerflade, som vores personale skal oprette sammen med den enkelte patient (for patienter med KOL, NIDDM og lænderyglidelser).

Når vi dertil:

 • Øger opgaven for sygebesøg ved, i fællesskab, at påtage os ansvaret for alle borgere uanset afstanden til klinikken 
 • Ændrer reglerne for delepraksis
 • Indfører for 60 mio. kr. differentieret basishonorar og 
 • Beskriver en styrket indsats for borgere med lunge og kræftsygdomme

….så er vi godt klar over, at alle medlemmer nu har behov for at sætte sig grundig ind i, hvad denne aftale indeholder.

Vi håber derfor, at du vil afsætte en del tid til at læse redegørelse om OK18 og FAQ om OK18. Vi håber også, at du har mulighed for at deltage i et af de fem regionale medlemsmøder (se tid og sted nedenunder), hvor vi vil gennemgå de væsentligste konsekvenser for aftalen, svare på spørgsmål og tage den debat, der er vigtig og nødvendig, hvis vi skal lykkes med disse ændringer.

Medlemsmøderne er betinget af, at vores repræsentantskab på mandag godkender aftalen og sender den til urafstemning. Vi skal ikke tage forskud på denne godkendelse, men vi har anset det for vigtigt, at I fik datoerne i god tid, så I kan planlægge derefter.

Jeg kan også kun opfordre til, at I lokalt skaber debat. Jeg er sikker på, at vi fra bestyrelsen og de 49 repræsentanter meget gerne stiller op, hvis det er praktisk muligt.

Jeg håber, vi ses til medlemsmøderne.

På bestyrelsens vegne

Christian Freitag

For yderligere information kontakt
PLO's formand Christian Freitag
Tlf: 5134 3501, cfreitag@dadl.dk

OBS: Om den udsendte redegørelse om OK18 pr. mail torsdag

Sekretariatet udsendte torsdag en redegørelse med uddybende information om forhandlingsaftalen om OK18. Sekretariatet har desværre efter udsendelsen konstateret en uklarhed i afsnittet på side 6 øverst vedrørende sygebesøg.

Her er nævnt et eksempel med sygebesøg på plejehjem 10 km fra praksis og besøg på ruten. Eksemplet skulle have været 20 km, idet anvendelsen af stedlig læge kun kan ske ved sygebesøg UDOVER 5/15 km.

Sekretariatet beklager fejlen, som er rettet i den version af redegørelsen, der ligger på PLO’s hjemmeside.

Til toppen


Aktiviteten i almen praksis under økonomirammen

Aktiviteten i almen praksis i de 11 første måneder af overenskomstens tredje år, dvs. fra 1. september 2016 til 31. juli 2017, er opgjort til 6.870,2 mio. kr.  En fremregning af denne aktivitet viser, at den samlede aktivitet for tredje overenskomstsår dermed vil ende på 7.485,9 mio. kr., som er ca. 98 mio. kr. under økonomirammen, hvilket svarer til næsten 28.500 kr. pr. praktiserende fuldtidslæge. 

Økonomirammen er korrigeret for indførelse af nye akutordninger i Region Syddanmark og Region Midtjylland samt for 1813. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Telefon: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk


Til toppen


Datoer for medlemsmøder og urafstemning fastlagt 

Urafstemningen for PLO's medlemmer vil (hvis repræsentantskabet godkender forhandlingsaftalen d. 25. september) foregå i perioden 10. oktober-18. oktober. Resultatet vil blive meldt ud hurtigst muligt herefter. Inden da er der planlagt ekstraordinære medlemsmøder i alle fem regioner. 

På de ekstraordinære medlemsmøder vil formand Christian Freitag fortælle og svare på spørgsmål om OK18.
Møderækken er: 

PLO-Sjælland: 
26. september kl. 17-20, Sorø Comwell, abildvej 100, 4180 Sorø.

PLO-Midtjylland: 
2. oktober kl. 17-20, Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg.

PLO-Hovedstaden: 
3. oktober kl. 18-21, Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst.  

PLO-Syddanmark:
4. oktober kl. 17.30-20.30, Fredericia Messecenter, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.

PLO-Nordjylland: 
9. oktober kl. 17.30-20.30. Musikkens Hus i Aalborg, Musikkens Pl. 1, 9000 Aalborg.

Tilmelding er nødvendig, de regionale sekretariater har informeret om tilmeldingsproceduren.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen
Tlf. 3544 8476, ckp.plo@dadl.dk


Til toppen


Ny honorartabel

Honorartabellen udsendes i uge 39. Honorarerne er pr. 1. oktober 2017 reguleret med 0,71 pct. Honorartabellen er kun gældende frem til 31. december 2017, hvis den nye overenskomst vedtages, selvom det fremgår af den trykte version, at den gælder indtil den 31. marts 2018.
  
Du finder honorartabel og gruppe 2-takster her. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Lotte Aakjær Jensen
tlf.. 3544 8494, laj.plo@dadl.dk


Til toppen


PLO’s arbejde med EU-dataforordningen 

Fra maj 2018 gælder der nye og strengere regler om beskyttelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme data. Det stiller øgede krav til de praktiserende læger som dataansvarlige, og alvorligheden understreges af skrappe sanktioner, hvis man ikke passer godt nok på patienternes data. 

PLO´s bestyrelse har i foråret iværksat et arbejdsprogram, der, sammenlignet med andre organisationer af selvstændige sundhedsprofessionelle, er ret ambitiøst. 

Som en del af medlemskabet af PLO tilbydes klinikkerne derfor:

 • Dataoversigt, der viser, hvilke oplysninger klinikken ligger inde med om patienten, hvordan disse data behandles i klinikken, og hvilke andre aktører data deles med, herunder hvad hjemlen er for videregivelse.
 • Standarddatabehandleraftale med systemhuset, hhv. en række øvrige mindre databehandleraftaler. Tanken er, at der ikke skal være konkurrence på IT-sikkerhedsniveauet, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at der gælder den samme aftale mellem lægen og systemhuset, uanset hvilken IT-leverandør, man benytter.
  I tilknytning hertil evt. en løsning, der muliggør administration og overblik over indgåede databehandleraftaler.
 • Køreplan for, hvordan medlemmet i forbindelse med et evt. kontrolbesøg fra myndighederne godtgør sin dataansvarlighed, altså hvad man har gjort for at beskytte patienternes data.

Disse produkter udarbejdes i et samarbejde mellem PLO´s sekretariat og advokatfirmaet Bruun & Hjejle.

For at kunne levere medlemmerne disse services er der udarbejdet en datastrømsanalyse, der kortlægger de mange formål, som data fra almen praksis videregives til.

I forbindelse med datastrømsanalysen har afdækningen vist, at der udveksles data med aktører, der ikke er databehandleraftale med.

Senest har ét af systemhusene udsendt forslag til databehandleraftale til lægerne med en bemærkning om, at den sandsynligvis snart skal opdateres, da Justitsministeriet i efteråret barsler med en vejledning om databehandlerrollen. 

På denne baggrund, og fordi der i øjeblikket arbejdes med en kortlægning af sikkerhedsniveauet i både systemhusene og selve klinikkerne, anbefaler PLO, at de medlemmer, der ikke allerede har en databehandleraftale undlader at indgå aftale nu, da PLO som nævnt vil tilbyde en færdig aftale, der dækker alle systemhuse.

PLO er i en konstruktiv dialog med PL-forum, der repræsenterer de otte systemhuse. 

I god tid inden de nye reglers træder i kraft vil PLO vende tilbage med den pakke af produkter, der er oplistet oven for, ligesom PLO vil stille vejledningsmateriale til rådighed i løbet af 2018.

For yderligere oplysninger kontakt 
Chefkonsulent Michael Berner
Tlf. 3544 8452, mib.plo@dadl.dk


Til toppen


Gratis influenzavaccination til visse persongrupper

Der er ingen ændringer i tilbuddet om gratis influenzavaccination, hvad angår varighed og målgruppe i forhold til sidste år. Tilbuddet er gældende fra den 1. oktober indtil udgangen af 2017, dog for gravide i 2. og 3. trimester og for personer med immundefekt og deres husstandskontakter, inden udgangen af februar 2018.

Honoraret er fastsat til 143 kr. for vaccination i konsultationen og 310 kr. for vaccination i patientens eget hjem, bortset fra plejehjem/beskyttede boliger, ældreboliger og plejeboliger. 

Det er fortsat præciseret, at honoraret dog kun udgør 143 kr. for enhver vaccination i eget hjem, når der samtidig udføres et sygebesøg. I den situation skal der afregnes som om, at vaccinationen havde fundet sted i konsultationen.

Der er også i år en særlig ydelseskode - 8941 - for influenzavaccination foretaget på plejehjem. Honoraret dækker alle udgifter, herunder vaccinationen, udgiften til vaccine, eventuel kørsel og merværdiafgift.

Der må ikke opkræves yderligere betaling for vaccinationen.

Vaccinationen afregnes over for regionen samtidig med den sædvanlige ydelsesafregning i henhold til nedennævnte ydelseskoder.

Lægen kan ikke samtidig afregne et konsultationshonorar over for regionen, med mindre der i samme seance leveres lægelig behandling eller rådgivning efter overenskomst om almen praksis
 

8920Influenzavaccination af personer, der er fyldt 65 år143 kr.
8921Influenzavaccination af personer, der er fyldt 65 år i eget hjem, bortset fra plejehjem m.v.310 kr.
8922Influenzavaccination af førtidspensionister143 kr.
8923Influenzavaccination af førtidspensionister i eget hjem bortset fra plejehjem m.v.310 kr. 
8924Kronisk syge efter lægelig vurdering143 kr. 
8925Kronisk syge efter lægelig vurdering i eget hjem bortset fra plejehjem, m.v.310 kr.
8935Gravide i 2. og 3. trimester143 kr.
8936Gravide i 2. og 3. trimester i eget hjem bortset fra plejehjem m.v.310 kr.
8937Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter efter en lægelig vurdering143 kr.
8938Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter efter en lægelig vurdering i eget hjem bortset fra plejehjem m.v.310 kr.
8941Influenzavaccination foretaget på plejehjem143 kr.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Lotte Aakjær Jensen
tlf.. 3544 8494, laj.plo@dadl.dk

Til toppen


Tilmelding til praksispersonalekurser 2018

Fra mandag d. 2. oktober 2017 vil det være muligt at tilmelde sig næste års kurser for praksispersonale.
Tilmeldingen foregår elektronisk via hjemmesiden www.plo-e.dk. Der er indført kortbetaling, så der betales ved tilmelding.


Der bliver udsendt et trykt katalog til din praksis i november, men nogle kurser er meget populære, så tidlig tilmelding anbefales.  
Vi glæder os til at udbyde endnu en spændende kursusportefølje med nye og gentagne kurser, samt længere forløb i 2018. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Kursuskoordinator Louise Skaarup
Tlf. 3544 8140, lsk.plo@dadl.dk


Til toppen


Mød spidskandidaterne til regionsrådsvalget 

Kom til regionale valgmøder i Lægeforeningen, og mød spidskandidaterne, der stiller op til regionsrådsvalget i november. Her kan du stille spørgsmål til kandidaterne og sætte dit præg på debatten om fremtidens sundhedsvæsen i netop din region.

Valgmøderne er gratis, men det er nødvendigt at melde sig til.

Se tid, sted og kontaktperson for de regionale møder. 

Til toppen


 

PLO-Sjælland

OK18: Ekstraordinært medlemsmøde d. 26. september
26. september kl. 17-20, Sorø Comwell, abildvej 100, 4180 Sorø.

Til toppen


PLO-Midt 

OK18: Ekstraordinært medlemsmøde d. 2. oktober 
PLO-Midtjylland indkalder til ekstraordinært medlemsmøde om OK18 mandag den 2. oktober 2017 kl. 17.00-20.00 på Hotel Scandic Silkeborg.

PLO’s formand Christian Freitag vil gennemgå den nye overenskomst, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Vi har også medlem af forhandlingsudvalget fra Midt, Karsten Rejkjær Svendsen, med på mødet.

Sted: Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg (gratis P-pladser ved hotellet og på de omkringliggende veje)

Tilmelding: Senest fredag den 29. september 2017 til PLO.Midtjylland@dadl.dk

Læs overenskomstaftale mellem RLTN og PLO i fuld tekst

Til toppen


PLO-Hovedstaden 

OK18: Ekstraordinært medlemsmøde d. 3. oktober
Der afholdes ekstraordinært medlemsmøde i anledning af afslutning af forhandlingerne om en ny overenskomst for almen praksis. 

Mødet afholdes tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 18.00-21.00 på Rungstedgård, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst.

Tilmelding her til PLO-Hovedstadens sekretariat senest den 1. oktober 2017. 

Dagsorden til mødet er sendt pr. mail til medlemmerne. 

Nyt fra KAP-H:

Se KAP-H's nyeste aktivitetsoversigt for 2017/2018 her

Rationel behandling af sygdomme i mandens underliv (temamøde i Hørsholm)

Temamødet afholdes den 7. november kl. 16-19 i Søhuset, Hørsholm. Bliv opdateret på benign prostatahyperplasi, overaktiv blære syndrom, nycturi, erektil dysfunktion, inkontinens, screening for og behandling af c. prostatae samt moderne behandling af dissemineret prostatacancer.

Evalueringer fra tidligere hold er meget fine.

Læs mere og tilmeld dig her.

Til toppen


PLO-Syddanmark

OK18: Ekstraordinært medlemsmøde den 4. oktober

Mødet starter kl. 17.30 i Messecenter Fredericia.

Læs mere og tilmeld dig her.

Til toppen


PLO-Nord

OK18: Ekstraordinært medlemsmøde d. 9. oktober

D. 9. oktober kl. 17.30-20.30. Musikkens Hus i Aalborg, Musikkens Pl. 1, 9000 Aalborg.

Til toppen


PLO'rientering 20/2017 d. 22. september 2018