Nyt fra bestyrelsen: PLO’s kurs er uændret

PLO står på et godt og solidt fundament. Vi har et velfungerende sekretariat, og bestyrelsen har et godt samarbejde og bred enighed om de vigtigste linjer i strategi og politik.

PLO er dermed godt rustet til at varetage medlemmernes interesser og bidrage til udviklingen af en stærk primærsektor i Danmark.

Mit og bestyrelsens fokus er nu at få videreført og sikret fremdrift i vores overenskomstforhandlinger.

Jeg er allerede i tæt dialog med vores modpart, og det er mit klare billede, at forhandlingerne vil fortsætte konstruktivt.
Jeg er konstitueret formand frem til den 21. november, hvor repræsentantskabet skal vælge en formand for resten af valgperioden.

Af den grund, og især af hensynet til det fortrolige rum et forhandlingslokale skal være, vil jeg ikke komme med store politiske udmeldinger i den kommende tid. 

Jeg oplever som nævnt en velkørende organisation, ikke mindst takket været de rigtig mange engagerede tillidsvalgte kollegaer rundt om i landet, som er aktive både regionalt og kommunalt.

De gør alle en stor indsats for vores branche.

Til november har vi også valg til repræsentantskabet og til det regionale arbejde i PLO. Jeg har selv været aktiv i PLO-Syddanmark, og jeg kan kun anbefale alle at stille op til valget. Det er sjovt og givtigt, og for mit vedkommende øger det arbejdsglæden at kunne være med til at påvirke ens egen arbejdsdag og vilkår. Man vil ofte opleve, at det nytter at engagere sig.

PLO kan bruge alle gode kræfter, og det er vigtigt, at vi får en bred repræsentation fra hele landet og fra alle praksistyper. Så tag fat i dit regionale PLO-sekretariat og hør nærmere, hvis du går og overvejer at stille op til valget. Kontaktdata finder du her, hvor du også kan læse om andre repræsentanters oplevelser med det regionale arbejde.  

Arbejdet er honoreret, og de regionale sekretariater og PLO-Centralt står altid klar med information og hjælp. 

For yderligere information kontakt
Konstitueret formand Jørgen Skadborg 
jsk.plobest@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Du kan stille op som formandskandidat

PLO’s repræsentantskab skal vælge formand på repræsentantskabsmødet den 21. november 2020. Formanden tiltræder øjeblikkeligt og vælges for resten af indeværende valgperiode, det vil sige frem til april 2021. Alle ordinære medlemmer af PLO kan stille op, og det kræves ikke, at kandidater indstilles af en eller flere fra repræsentantskabet.

Læs mere om valget og om reglerne for  opstilling her

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s medlemsservice 
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Nye henvisningsregler til dermatologisk speciallægepraksis

Uklarhed om henvisningsreglerne til dermatologisk speciallægepraksis har nu resulteret i, at PLO, FAPS og RLTN har opnået enighed om nye henvisningsregler, som bl.a. indebærer, at det på én henvisning kan fremgå, at dermatologen anmodes om at se på en eller flere problemstillinger. 

Der har gennem en længere årrække hersket uklarhed om henvisningsreglerne i det dermatologiske speciale. Uklarhederne har ført til frustration i samarbejdsrelationen mellem almen praksis og speciallægepraksis og har været til gene for patienterne.

PLO, FAPS og RLTN har nu opnået enighed om at gøre op hermed og har aftalt følgende:

  • At en patient før evt. henvisning til dermatolog som alt overvejende hovedregel skal være set og vurderet i almen praksis (=fysisk fremmøde eller video)
  • At vurderingen i almen praksis sker på tilstrækkeligt højt fagligt niveau, hvilket indebærer, at den praktiserende læge yder den nødvendige individuelle grad af supervision, såfremt en henvisning udstedes efter konsultation med uddannelseslæge eller personale
  • At en henvisning skal indeholde oplysning om hvilken/hvilke lidelse(r), der henvises for, endvidere beskrives relevante kliniske fund, herunder hvor på kroppen, og resultatet af eventuelle undersøgelse(r) samt om der har været forsøgt behandling, med hvad, og hvilken effekt det har haft. Oplysningerne skal gives for hver problemstilling/lidelse, som der henvises for

Hvis patienten ved første konsultation hos speciallægen i dermatologi eller senere i det aktuelle forløb præsenterer problemstillinger, der er relateret til den problemstilling, som patienten er henvist for, skal de håndteres i samme forløb uden ny henvisning til diagnose og behandling.

Det gælder eksempelvis, hvis den lidelse, der er henvist for, også findes på andre legemsdele end nævnt i henvisningen. 

I tilfælde hvor patienten er henvist fra den alment praktiserende læge, og hvor der på henvisningen anmodes om at se på én problemstilling, men hvor patienten under konsultationen selv fremkommer med et andet problem, som ikke er anført i henvisningen, skal patienten via egen læge have udstedt en ny henvisning, medmindre den alment praktiserende læge som gatekeeper selv kan behandle problemstillingen.

Se hele den fælles vejledning her

For yderligere information kontakt
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius 
Tlf. 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Optimer din praksisdrift

På PLO’s hjemmeside finder du et site om forretningsudvikling af klinikken. Her finder du forskelligt materiale, der omhandler, hvordan du som praksisejer kan drive din klinik optimalt. 

En måde at gribe dette an på er at se på sin praksisstruktur og se på, hvilket potentiale du og dit personale har. Det kan du fx gøre med hjælp af den beregningsmodel, du finder her

Modellen er er tænkt som en guideline til beregning af forventet årligt honorar ud fra klinikkens personalesammensætning og konsultationstimer og det forventede resultat før renter og afskrivninger i klinikken.

For yderligere information kontakt
PLA-chef Henriette Kiersgaard 
Tlf. 3544 8450, hki.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Økonomien i almen praksis

På baggrund af aktiviteten i almen praksis for de første otte måneder af 2020 har PLO’s sekretariat beregnet en prognose for hele det tredje overenskomstår. Denne viser, at vi med den nuværende aktivitet vil ende 198 mio. kr. under den aftalte økonomiramme, svarende til ca. 59.500 kr. pr. læge.

Det skal bemærkes, at vi har en uenighed med Danske Regioner omkring rammens størrelse, men at vi med begge opgørelser, lander under rammen for 2020. Vi holder fortsat ekstra øje med udviklingen.

Aktiviteten i almen praksis har dog været stigende de senere måneder, og vi har i de månedlige prognoser bevæget os tættere på rammen, en udvikling vi fra centralt hold er opmærksomme på og holder øje med. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Telefon: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Har du hørt om indsatsen 'OBS på alkohol i konsultationen'?

I uge 40 igangsatte DSAM, Alkohol & Samfund og TrygFonden en større indsats kaldet 'OBS på alkohol i konsultationen' med formålet at få flere læger til at tage snakken om alkohol med sine patienter. Du kan hjælpe kampagnen ved at besvare fem korte spørgsmål. Det tager ca. et minut.

Besvar

For yderligere information kontakt
Projektleder, Alkohol & Samfund, Annemette Staal
Tlf. 4240 0086, ast@alkohologsamfund.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Forslag til ændring af PLO's vedtægter om ansættelse i udbuds- og regionsklinik

På repræsentantskabsmødet d. 21. november 2020 skal repræsentantskabet drøfte et forslag om at ændre PLO’ vedtægter, så det ikke længere er muligt at være medlem af PLO, hvis man er ansat i en udbuds- og regionsklinik, og dermed ikke praktiserer under overenskomst indgået mellem PLO og RLTN.

Læs flere detaljer om ændringsforslaget her

For yderligere information kontakt
Konsulent Lone Ulrich Rasmussen
Tlf: 35448473, lur.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Nyt fra PLO-Hovedstaden 

Henvisning til kommunale akutfunktioner

Det er kommet os for øre, at der er kommuner, som forventer, at enhver henvendelse til det kommunale akutteam skal ske på den nye kommunale henvisningsformular XREF22.

I Praksisnyt 2/10 2020 var der et indlæg om netop henvisning til kommunale akutfunktioner. Indlægget og den pjece, der var linket til, antyder, at man skal bruge den skriftlige henvisning XREF22 generelt ved brug af akutfunktionerne. Det er ikke tilfældet.

Den skriftlige henvisning skal kun bruges, hvis man starter et forløb, det vil sige en indsats over flere dage, hvor indsatsen skal specificeres ved brug af en henvisning.

Den mest almindelige brug af akutfunktioner/akutteams er ved telefonopkald, hvor vi beder om en vurdering, hvorefter vi får en tilbagemelding telefonisk eller pr. mail. Og her skal man ikke lave en skriftlig henvisning.

Læs evt. mere om den regionale samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner her

Positivlisten - vær opmærksom på at rekvirere korrekt

Region Hovedstaden har ved en gennemgang af regningsmaterialet for de sidste tre år kunnet konstatere, at der er i en række tilfælde i almen praksis er blevet rekvireret og udleveret lægemidler, der ikke fremgår af positivlisten, eller hvor der er rekvireret i anden form, styrke, pakningsstørrelse end angivet på positivlisten.

Vilkårene for rekvirering fra positivlisten er i den korte version: Lægemidler kan rekvireres på regionens regning, når de fremgår af positivlisten. Udleveringen sker inden for den angivne ATC-kode på positivlisten og kun i den angivne lægemiddelform.

Lægemidlerne skal anvendes i umiddelbar tilknytning til behandlingen, og der kan udleveres lægemidler til patienten i en mængde, der svarer til patientens behov, indtil lægemidlet kan fremskaffes fra et apotek.

Positivlisten kan findes her.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


PLO'rientering 19/2020 udkom den 23. oktober 2020