Nyt fra bestyrelsen: Ny rekrutteringskampagne skal bekæmpe lægemanglen i almen praksis 

Ny kampagne skal tiltrække flere medicinstuderende og nyuddannede læger til almen praksis. Bag kampagnen står PLO og Danske Regioner, bakket op af Sundheds- og Ældreministeriet. Vi håber, at I vil tage godt imod kampagnen – og gerne hjælpe med at sprede budskabet på bl.a. de sociale medier.  
 

”Få lov til det hele – bliv praktiserende læge”. Det er overskriften på en ny kampagne, der fra i dag ruller ud over det ganske land. Kampagnen fokuserer på de gode ting ved livet og arbejdet i praksis. 

Målgrupperne for kampagnen er medicinstuderende, nyuddannede læger, læger under uddannelse i almen medicin samt nyuddannede speciallæger i almen medicin, der måske lige tøver med at etablere sig med egen praksis.

Formålet med kampagnen er at styrke interessen for at vælge hoveduddannelse i almen medicin – og interessen blandt unge almenmedicinere for at etablere sig med egen praksis. 

Når PLO er gået ind i kampagnen, ligger det i naturlig forlængelse af vores store fokus gennem flere år på vigtigheden af at bekæmpe manglen på praktiserende læger. Vi skal have uddannet flere praktiserende læger, så alle danskere igen kan få egen læge, og så arbejdsmængden i almen praksis igen bliver passende for alle praktiserende læger. Og så der er større chance for, at vi hver især kan få afhændet vores ydernummer til en yngre kollega, når vi en dag skal gå på pension.

På det seneste har vi oplevet større politisk vilje til at gøre noget ved problemet med lægemangel - bl.a. med beslutningen om de næste to år at oprette yderligere 50 hoveduddannelsesforløb i almen medicin.

Det er vigtigt, at disse nye stillinger rent faktisk bliver besat - både til næste år og i årene derefter, hvor det er PLO’s klare forventning, at det forhøjede antal uddannelsespladser bliver videreført. 

I kampagnen fortæller fem yngre praktiserende læger om deres hverdag. Ud fra deres udsagn er der bl.a. produceret korte videofilm til de sociale medier, postkort, rollups og plakater, der vil blive delt ud og hængt op på universiteter, sygehuse og andre steder, hvor medicinstuderende og yngre læger færdes. 

Det er tanken, at filmene og andre materialer fra kampagnen de næste mange måneder skal florere på sociale medier – PLO’s sekretariat er i dialog med adskillige administratorer af relevante facebookgruppe for målgruppen, herunder facebookgrupper for medicinstuderende og yngre læger med interesse for almen medicin i alle fire universitetsbyer med et medicinsk fakultet.

Her vil bl.a. videoer løbende blive delt, ligesom de vil blive delt i PLO’s officielle facebookgruppe Medlemsservice & Nyheder.

Du må meget gerne i den kommende tid være aktive med at dele, like og kommentere på indholdet, når du møder det på sociale meder, så vi kan få spredt det positive budskab om almen praksis.

Hvis du har kontakt med lægestuderende og/eller uddannelseslæger og gerne vil have tilsendt et antal postkort eller plakater, som du vil dele ud eller hænge op på relevante steder, kan du kontakte PLO’s sekretariat på: plo@dadl.dk 

Du kan læse mere om kampagnen og se både filmene, postkortene og plakaterne på PLO’s hjemmeside 

I Jyllands-Posten i dag fredag bliver rekrutteringskampagnen beskrevet, bl.a. med et større interview af én af deltagerne i kampagnen - praktiserende læge i Herning, Thilde Sangild Villemann (artiklen ligger bag login).  

For yderligere information kontakt
Formand for PLO’s Rekrutteringsudvalg 
Gunver Lillevang, gunver@dadlnet.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Medlemsundersøgelse om OK21

PLO’s sekretariat udsender i starten af næste uge en medlemsundersøgelse til samtlige medlemmer af PLO omkring holdningen til en række emner i de kommende overenskomstforhandlinger for almen praksis. Vi håber, at så mange medlemmer som muligt vil deltage i undersøgelsen.


I starten af det nye år begynder forhandlingerne om en ny overenskomst – OK21. I næste uge modtager alle medlemmer derfor et link til en spørgeskemaundersøgelse, fordi bestyrelsen meget gerne vil have input fra medlemmerne til den kommende aftale.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Telefon: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Midlertidigt tilbud om kighostevaccination til gravide pr. 1. november 2019

Statens Serum Institut (SSI) vurderer, at der er en egentlig kighosteepidemi i gang. Derfor indføres en midlertidig kighostevaccination til gravide i 3. trimester for at beskytte nyfødte børn indtil deres vaccination ved 3-månedersalderen. Nedenfor gennemgås i den forbindelse tidsperiode, målgruppe, vaccine, honorering og information fra Sundhedsstyrelsen. 


Tidsperiode
Tilbuddet om kighostevaccination til gravide gælder i perioden 1. november 2019 indtil 31. januar 2020.

Målgruppe
Målgruppen er gravide i 3. trimester. Praktiserende læger tilbyder kighostevaccination til gravide i forbindelse med 3. lægeundersøgelse (ca. 32. graviditetsuge). Gravide, som allerede har været til 3. lægeundersøgelse den 1. november, hvor tilbuddet træder i kraft, har mulighed for kighostevaccination ved en selvstændig konsultation.

Gravide, som er tidligere i tredje trimester (fra ca. 28. til ca. 32 graviditetsuge), og derfor endnu ikke har været til 3. lægeundersøgelse, bør vente med kighostevaccination til lægeundersøgelsen.

Vaccine
Gravide i 3. trimester skal vaccineres med di-te-ki-Booster, som er godkendt til voksne (i modsætning til den 4-valente booster, som bruges i børnevaccinationsprogrammet). Der gives én vaccination. Vaccinen udleveres vederlagsfrit til de praktiserende læger via SSI, sammen med SSI’s øvrig leverance af vacciner.

Honorering
PLO og RLTN har indgået en tillægsaftale til Profylakseaftalen om kighostevaccination til gravide. Denne betyder, at der indføres en ny ydelse – ydelse 8803 vaccination mod kighoste til gravide, hvor honoraret udgør 46,41 kr. (1. okt. 2019). 

Ved vaccination i forbindelse med 3. lægeundersøgelse (ca. 32. graviditetsuge), benyttes ydelse 8130 (3. lægeundersøgelse) + ydelse 8803 (vaccination mod kighoste). 

Ved vaccination, som ikke sker i forbindelse med 3. lægeundersøgelse eller konsultation (0101), benyttes ydelse 8803 (vaccination mod kighoste) + 8901 (tillæg til vaccinationshonorar). 

Dette princip og den beløbsmæssige honorering følger øvrige undersøgelser/vaccinationer i Profylakseaftalen.

Praktiserende læger er forpligtet til at tilbyde kighostevaccination til gravide, da dette er omfattet af Profylakseaftalen. Dette i modsætning til den gratis influenzavaccination, som praktiserende læger ikke er forpligtet til at tilbyde patienterne. 

Yderligere information
Profylakseaftalen, inkl. tillæg om kighostevaccination, kan ses her.

Sundhedsstyrelsens information om kighostevaccination til gravide samt til sundhedspersoner, herunder i form af en opdateret vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v., kan ses her. 

Endelig informerer SSI også i deres nyhedsbrev EPI-NYT, bl.a. om den vaccine, som skal benyttes. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth 
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Få fraværshjælp fra Administrationsudvalget for fravær hos ansat læge og vikar

Administrationsudvalget yder fraværshjælp ved blandt andet sygdom og barsel hos PLO’s medlemmer. I visse tilfælde dækker Administrationsudvalget dog også ansatte læger og vikarer. 
 

Administrationsudvalget dækker på samme vilkår som hos en ejerlæge, hvis den ansatte læge er medlem af PLO. 

Derudover dækker Administrationsudvalget også ansatte læger, der er ansat efter §§ 19-21 eller § 22, Stk. 4, i Overenskomst om almen praksis, men ikke er organiseret i PLO, hvis de ved ansættelsens start eller på tidspunktet for behov for ydelser fra Administrationsudvalget er ansat i et lægedækningstruet område. Her indtræder retten til fraværshjælp efter 3 måneders ansættelse.

Administrationsudvalget giver også fraværshjælp fra 6. dagen, hvis din vikar har sygefravær i mere end fem sammenhængende hverdage. 

Du kan læse mere her om reglerne for dækning fra Administrationsudvalget her.

For yderligere oplysninger kontakt:
Administrationsudvalget 
Tlf. 35 44 83 90, Adm.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Aktuelle kampagner fra Sundhedsstyrelsen

I november igangsætter Sundhedsstyrelsen kampagnen ”Godt Spottet – sammen mod type 2-diabetes” og booster desuden KOL-kampagnen ”Pust liv i hverdagen”. 
 

”Pust liv i hverdagen”, som har til formål at få borgere med langvarige lungesymptomer til at gå til praktiserende lægen og få et lungetjek (spirometri) med henblik på at opspore KOL tidligere, indgik som en del af et initiativ i overenskomsten fra 2018. På kampagnes hjemmeside, www.pustliv.dk, er det muligt at downloade spot til praksisskærm og bestille materiale i øvrigt.

Informationsindsatsen ”Godt Spottet – sammen mod type 2-diabetes” retter sig mod sundhedspersonale, særligt plejepersonale i hjemme(syge)plejen og i social- og distriktspsykiatrien.

Det er derfor muligt, at praktiserende læger kontaktes af plejepersonale, som mistænker type 2-diabetes hos en patient. For yderligere information se www.sst.dk/godtspottet,  som dog først vil blive aktiv på World Diabetes Day d. 14. november.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth 
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Den kollektive økonomiramme

På baggrund af aktiviteten i almen praksis for de første otte måneder af 2019 har PLO’s sekretariat beregnet en prognose for hele det andet overenskomstår. Den viser, at vi med den nuværende aktivitet vil ende 197 mio. kr. under den aftalte økonomiramme, svarende til ca. 58.500 kr. pr. læge.
 

Det skal bemærkes, at vi har en uenighed med Danske Regioner omkring rammens størrelse, men at vi med begge opgørelser lander under rammen for 2019.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Tlf. 3544 8451, jek.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Lægedage – tilmelding lukker 1. november

Hvis du skal med på Lægedage, så husk at tilmelde dig inden den 1. november. Du kan bruge dine efteruddannelsesmidler.


Vi har ca. 2700 tilmeldinger til Lægedage, og der er stadigt plads til flere. Tilmeldingen lukker dog 1. november, så hvis du skal med, er det en god idé at få tilmeldt dig og evt. dit personale snarest. 

Vi gør opmærksom på, at du kan bruge dine efteruddannelsesmidler til de forestående Lægedage i uge 46. 

Deltager du en eller flere dage på Lægedage, vil midlerne blive trukket fra din konto til selvvalgt efteruddannelse. 

Der kan søges refusion, mens du er på Lægedage, så hvis du husker dit NemID, kan du søge refusion på vores stand, hvor vi har PC’ere stående til samme formål.

Læs mere om Lægedage 2019, og se programmet: www.lægedage.dk

For yderligere oplysninger:
PLO-Efteruddannelse
Tlf. 35448416, laegedage@dadl.dk


For yderligere oplysninger om refusion for efteruddannelse:
tlf. 3544 8498 eller euf.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Efteruddannelse i mindre grupper

Supplerende facilitatorkurser til PBSGL - Practice Based Small Group Learning.
 

PLO-E tilbyder en række moduler til DGE-grupper eller lignende inden for forskellige relevante almen medicinske temaer. Modulerne er udviklet i samarbejde med skotske og canadiske kollegaer. Derfor det lidt besværlige navn; Pratice Based Small Gorup Learning (PBSGL). 

Vil I benytte jer af tilbuddet med efteruddannelse i mindre grupper, så er det en forudsætning, at én i gruppen har gennemført en facilitatoruddannelse. Er du allerede facilitator til SGE (systematisk gruppebaseret efteruddannelse), kan du nu tage et suppleringskursus og blive facilitator til PBSGL også. 

PLO-E udbyder til foråret to nye supplerende facilitatorkurser til PBSGL-modulerne. 

Et i Vejle og et i København 

Det er en forudsætning for deltagelse, at man har gennemført facilitatoruddannelsen til SGE-ordningen eller en tilsvarende facilitator-uddannelse/kursus.

På kurset vil man få PBSGL-modulet Pædiatri med gratis.

Du kan læse mere om PBSGL på plo-e.dk For yderligere oplysninger: 
Kursuskoordinator Nana Meisler
Tlf. 35 44 83 38 eller nam.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Kort oversigt over lokale aftaler i Region Hovedstaden pr. 1. oktober 2019.


Husk at bruge de lokale aftaler! 

Overblikket over de lokale aftaler i din kommune kan du få her

Aftalerne, der er gældende i hele regionen, står under kortet over regionen.

Indeklemte dage omkring jul og nytår 2019 - en præcisering

Praksis skal være opmærksomme på, at der skal holdes åbent i de tre hverdage omkring jul og nytår, nærmere bestemt den 23., 27. og 30. december. Hvis man holder lukket, skal der på telefonsvareren og hjemmesiden gives tydelig henvisning til navngiven læge. 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


FAQ om svangerskabsforebyggelse

Patienter tilmeldt lægen

Ydelse 2142
Har en patient behov for vejledning og rådgivning for første gang om svangerskabsforebyggelse, herunder fordele, ulemper og eventuelle bivirkninger ved forskellige forebyggelsesteknikker, kan lægen tage en 2142 i tillæg til en konsultation 0101.

Ydelse 2142
Kan også tages ved rådgivning og vejledning om overgang til en anden svangerskabsforebyggende teknik. Ydelsen kan ved behov indeholde gynækologisk undersøgelse og måling af blodtrykket, og der kan tages relevante laboratorieydelser. 

Ydelse 2141
Skal der foretages en kontrol af en igangværende svangerskabsforebyggende teknik, anvendes konsultation 0101 og 2141. Ydelsen inkluderer en samtale om fordele, ulemper og eventuelle bivirkninger ved den valgte teknik samt fx en gynækologisk undersøgelse og måling af blodtryk. 

Ydelse 2143
Har en patient (mand eller kvinde) behov for rådgivning eller vejledning om fordele/ulemper og bivirkninger ved svangerskabsafbrydelse og/eller sterilisation, kan lægen i tillæg til en konsultation 0101 tage en ydelse 2143.

Vejledningen angår også de muligheder, der foreligger ved gennemførelse af svangerskabet og for støtte efter fødsel. Ydelsen omfatter også en undersøgelse. 

En kvindelig patient skal vejledes om muligheden for støttesamtaler både før og efter indgrebet.

Hvis kvinden ønsker at gå videre med et indgreb, skal hun skrive under på en erklæring om, at hun har modtaget vejledning og rådgivning, og erklæringen skal indsendes til den afdeling, der skal foretage indgrebet. 

Ydelse 2144
Skal en kvindelig patient have vejledning og rådgivning om indlæggelse af spiral og eventuel også selve indlæggelsen af spiral, kan lægen tage en ydelse 2144 i tillæg til konsultationen, 0101.

Vejledningen angår fordele, ulemper og eventuelle bivirkninger ved indlæggelsen. Klamydiapodning bør foretages og afregnes særskilt. Udgiften til spiralen er ikke omfattet af ydelsen og afholdes af patienten selv. 

Patienter der ikke er tilmeldt lægen
Patienter har mulighed for at henvende sig gratis til enhver praktiserende læge for at få vejledning og rådgivning om anvendelse af svangerskabsforebyggende metoder.  

Den praktiserende læger har ikke pligt til at yde vejledning og iværksætte behandling i forhold til svangerskabsforebyggelse til patienter, som ikke er tilmeldt praksis, men hvis en praktiserende læge vælger det, er der som tillæg til overenskomst om almen praksis indgået en aftale om honorering for vejledning af ikke-tilmeldte patienter om anvendelse af svangerskabsforebyggende metoder. Aftalen kan ses her.

Aftalen indeholder følgende honorarer:

  • 8291 Vejledning om svangerskabsforebyggende metoder, herunder evt. ordination af P-piller
  • 8292 Vejledning om svangerskabsforebyggende metoder ved indlæggelse af spiral
  • 8293 Fortsat kontrol af benyttelse af svangerskabsforebyggende metoder
  • 8294 Telefonkonsultation (om svangerskabsforebyggende metoder).

Ydelserne 8291, 8292 og 8293 er fremmødehonorarer.

Få svar på mange andre spørgsmål i PLO's store FAQ om ydelser i almen praksis og arbejdet i almen praksis 

For yderligere information kontakt
Specialkonsulent Louise Bro Larsen
Tlf. 3544 8452, lbl.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO'rientering 19/2019 blev udgivet d. 24. oktober 2019