Nyt fra bestyrelsen: Jørgen Skadborg er valgt som konstitueret formand for PLO

Jørgen Skadborg er på bestyrelsesmødet i dag valgt som konstitueret formand for PLO frem til repræsentantskabsmødet den 21. november.

PLO’s bestyrelse har på sit møde torsdag den 8. oktober konstitueret Jørgen Skadborg som ny formand frem til PLO’s repræsentantskabsmøde den 21. november. Han afløser Christian Freitag, der i sidste uge valgte at trække sig, godt et halvt år før hans valgperiode udløb.

Jørgen Skadborg er 53 år gammel og til daglig praktiserende læge i Billund i Region Syddanmark. Han var fra 2014-2019 formand for PLO-Syddanmark. I november 2019 indtrådte han i PLO’s bestyrelse.

Jørgen Skadborg er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1995 og har arbejdet som praktiserende læge i 20 år.

På bestyrelsens møde blev det desuden besluttet, at Trine Jeppesen indtræder som medlem af Forhandlingsudvalget, og at Dennis Staahltoft overtager posten som formand for Lovudvalget.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s medlemsservice 
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Konstitueret formand Jørgen Skadborg: Tak til Christian Freitag for hans indsats for PLO 

Jørgen Skadborg

Kære kollegaer

Som de fleste af jer sikkert ved, valgte Christian Freitag i sidste uge at stoppe som formand for PLO. Bestyrelsen har i dag torsdag holdt møde, hvor jeg er blevet konstitueret som ny formand frem til det ordinære repræsentantskabsmøde den 21. november. Det er jeg glad for og stolt over.

Lidt om mig selv: Jeg er 53 år og er til dagligt praktiserende læge i Billund i Region Syddanmark. I perioden 2014-2019 var jeg regional formand for PLO-Syddanmark og jeg har i øvrigt været fagligt aktiv mange år før dette. I november sidste år blev jeg medlem af PLO’s bestyrelse og forhandlingsudvalg.

Jeg er også kandidat til formandsposten, når der på repræsentantskabsmødet den 21. november skal vælges en ny formand for resten af valgperioden. Men jeg vil have stor respekt for det, hvis der er andre, som også ønsker at stille op. Husk – alle medlemmer af PLO kan melde deres kandidatur, som der redegøres for i artiklen nedenfor.

Mit og bestyrelsens fokus frem til repræsentantskabsmødet vil være at få videreført og sikret fremdrift i forhandlingerne om en ny overenskomst for almen praksis, med henblik på at opnå en ny aftale, som kommer vores branche til gavn.

Det er et stort tab, at Christian Freitag har valgt at stoppe før tid. Han har sat et kolossalt aftryk på vores organisation, i samfundet omkring os og har spillet en afgørende rolle for, at PLO og almen praksis i dag står et helt andet sted, end før han kom til.

I bestyrelsen er vi ham meget taknemmelig for hans store indsats. Ud over de meget synlige resultater er jeg glad for, at han også har formået at samle gode folk omkring sig i sekretariat og bestyrelse.

Heldigvis efterlader Christian Freitag således et meget stærkt fundament, som gør, at PLO står godt rustet til også fremover at varetage medlemmernes interesser og bidrage til udviklingen af en stærk primærsektor i Danmark.
 
Venlig hilsen
Jørgen Skadborg
Jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Formandsvalg på repræsentantskabsmødet den 21. november

PLO’s repræsentantskab skal vælge formand på repræsentantskabsmødet den 21. november 2020. Formanden tiltræder øjeblikkeligt og vælges for resten af indeværende valgperiode, det vil sige frem til april 2021. Alle ordinære medlemmer af PLO er valgbare som formand, og det kræves ikke, at kandidater indstilles af en eller flere fra repræsentantskabet.

Den valgte formand træder i funktion, så snart repræsentantskabsmødet er slut. Funktionsperioden er dog kun frem til det næste ordinære repræsentantskabsmøde i april, da PLO’s formand ifølge vedtægterne vælges på forårsmødet i ulige år. Her vælges PLO’s formand for en 2-årig periode. 

Kandidater til formandsposten, der ikke er repræsentanter, kan melde deres kandidatur senest den 21. november, kl. 12 skriftligt til PLO’s sekretariat på kgr.plo@dadl.dk eller telefonisk på 24888484 eller 20214307.

Kandidater, som er repræsentanter, kan melde sig som formandskandidater indtil punktets afvikling på repræsentantskabsmødet.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s medlemsservice 
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Patienterne skal atter have mulighed for elektronisk tidsbestilling

I starten af coronaepidemien blev almen praksis opfordret til at lukke for elektronisk tidsbestilling for at undgå, at patienter mødte op med covidsymptomer. Klinikkerne skal dog nu igen tilbyde patienterne mulighed for elektronisk tidsbestilling.

Den 30 juni offentliggjorde sundhedsmyndighederne et sammenskriv af en række af deres målrettede anbefalinger om håndtering af COVID-19. Her fremgår der ikke længere en opfordring til, at almen praksis skal lukke for uvisiteret elektronisk tidsbestilling.

Det betyder, at de praktiserende læger igen skal holde åbent for elektronisk tidsbestilling efter overenskomstens § 45, stk. 3, a). 

Det er i alle systemer mulighed for, at patienterne før tidsbestilling kan blive oplyst om ikke at møde op ved covid-symptomer. PLO har bedt systemhusene om at genfremsende vejledninger i brug af åbning/lukning af elektronisk tidsbestilling til almen praksis med oplysning om, hvordan man indsætter en besked til patienterne vedrørende covid-symptomer

Det er altid muligt at kontakte sit systemhus for teknisk support.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s medlemsservice 
Tlf. 3544 8477, 
plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nødvendigt at rette doseringsslutdatoen i FMK

Der er risiko for, at patienterne ikke får den planlagte medicin, derfor modtager klinikkerne i uge 43 et brev i e-Boks fra Sundhedsdatastyrelsen om, at det kan være nødvendigt at rette doseringsslutdatoen i FMK for de patienter, der modtager dosisdispenseret medicin.

Sundhedsdatastyrelsen har konstateret, at rigtig mange lægemiddelordinationer har en doseringsslutdato, selv om der er tale om fast medicin.

Det skyldes, at det tidligere har været nødvendigt at sætte en doseringsslutdato, når der skulle oprettes en dosisdispenseringsrecept. Kravet om en doseringsslutdato blev fjernet fra FMK for ca. 1 år siden, men er måske først fjernet i dit lægesystem senere.

Klinikken modtager i e-Boks et brev med en oversigt over, hvilke patienter i jeres praksis der er berørt og deres relevante lægemiddelordinationer, der vil også være en vejledning i brevet. På den måde kan man hurtigst muligt få rettet de ordinationer til dosisdispensering, der ikke skal have en slutdato.

PLO har bedt systemhusene om at genfremsende vejledninger om brug af FMK dosismodul til deres kunder i almen praksis. Det er altid muligt at kontakte sit systemhus for teknisk support.

Se desuden vores FAQ om FMK, hvor der også er spørgsmål/svar om dosisdispensering 

For yderligere information kontakt 
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 3544 8302, 
mbb.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


DSAM: Forslag til praktisk håndtering af influenzavaccination

På baggrund af coronaepidemien ønsker myndighederne, at så mange som muligt i risikogrupperne bliver vaccineret mod influenza. DSAM har indhentet viden og bedt om myndighedsudmelding omkring anafylaksiberedskab og observation efter influenzavaccination i almen praksis.

Se DSAM’s notat: Influenzavaccination 2020 – kan beredskabet i forhold til anafylaksi tilpasses epidemien?

For yderligere information kontakt 
DSAM
Tlf. 70707431, 
dsam@dsam.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Hjælp os med at få lavet den bedst mulige elektroniske udgave af svangre- og vandrejournalen

Der arbejdes på en digital udgave af svangre- og vandrejournalen. For at få de praktiserende lægers oplevelser med i løsningen, har vi brug for jeres inputs, og vi håber, I vil deltage i en kort spørgeskemaundersøgelse.

Følg dette link og deltag i denne korte spørgeskemaundersøgelse (7-10 min) 

Sundheds- og Ældreministeriet er i samarbejde med regionerne gået i gang med at sætte strøm til svangre- og vandrejournalen. Målet er at være klar i 2022.

PLO er engageret i projektet i samarbejde med MedCom og med tæt inddragelse af systemhusene. For at få et billede af, hvordan samarbejdet og kommunikationen i dag opleves, gennemfører Region Syddanmark/Syddansk SundhedsInnovation denne spørgeskemaundersøgelse.

Da vi fra PLO’s side også har interesse i at få afdækket, hvordan klinikkerne i dag oplever samarbejdet omkring disse forløb, håber vi, at mange af jer vil benytte denne mulighed. 

Læs mere om den digitale svangre- og vandrejournal her.

For yderligere information kontakt 
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 3544 8302, 
mbb.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


20.000 forløbsplaner hentes nu automatisk fra klinikkernes udbakke

Klinikkerne producerer i dag mere end 1.500 digitale forløbsplaner om ugen. Desværre ender en del af disse planer i klinikkens udbakke, selvom patienten har sagt ja til at få online adgang til sin plan. Disse forløbsplaner bliver nu hentet automatisk.

Over tid er mere end 20.000 forløbsplaner blevet produceret af klinikkerne, uden at de er kommet videre til Sundhedsmappen på www.forløbsplan.dk, hvorfra patienten får adgang. 

PLO har nu bedt om, at disse planer automatisk bliver hentet over i sundhedsmappen den 21. oktober, så de både bliver tilgængelig for patienterne og tæller med i den statistik, som overenskomstens parter har aftalt på området. 

Hvis klinikken fremadrettet ønsker at arbejde med en patients forløbsplan uden at sende den til Sundhedsmappen, skal man benytte kladdefunktionen.

Kladdefunktionen finder man ved at klikke på knappen ’Gem udkast’ – se demoversion her

De lovpligtige indberetninger til regionernes kvalitetsdatabaser for KOL og Diabetes – de såkaldte RKKP-indberetninger – har også ophobet sig i udbakken. Disse hentes også automatisk samtidig med forløbsplanerne. 

Der vil senere på året komme en ”Indberet alle”-knap målrettet RKKP-indberetningerne. Det vil betyde, at klinikken én gang om året, og langt nemmere end i dag, kan foretage de lovpligtige kvalitetsindberetninger på disse diagnoseområder.

For yderligere information kontakt 
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 3544 8302, 
mbb.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


'Min side’ på læger.dk virker ikke 16.-18. oktober

Dele af Lægeforeningens it-system skal opdateres, det betyder, at du ikke kan få adgang til ’Min side’ i weekenden 16.-18. oktober. Det vil også påvirke Lægedebatten, ligesom udvalgte sider på læger.dk fx oversigter over bestyrelsesmedlemmer og kursusudbud ikke vil kunne vises denne weekend. 

For yderligere information kontakt 
Kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen
Tlf. 3544 8476, 
ckp.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO-E afholder kurser med respekt for restriktioner

PLO’s bestyrelse følger situationen med COVID-19 tæt. Det er besluttet at afholde planlagte kurser. PLO-E er i tæt dialog med kursusstederne og naturligvis overholdes alle retningslinjer med hensyn til afstand, afspritning, antal deltagere i lokaler m.v. 

PLO-E sender mundbind og handsker til kursusstederne til alle deltagere på kurser, så vi kan overholde retningslinjerne om at bære værnemidler, når man bevæger sig rundt på kursusstederne. Du kan altså trygt tilmelde dig selv eller dit personale til kurser i PLO-E regi.

Yderligere information
PLO-Efteruddannelse

Tlf. 3544 8416, kurser.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Du kan stadig nå at tilmelde dig kurser i Lægedage-ugen i uge 48

I uge 48, hvor der skulle have været Lægedage, udbyder PLO-E både webinarer og fysiske kurser rundt omkring i landet. 

Vi har i de fleste tilfælde koblet to halvdagskurser sammen til et heldags fremmødekursus, så man får en hel dag ud af det. Webinarerne udbydes som halvdagskurser enten formiddag eller eftermiddag. 

Se programmet, læs mere og tilmeld dig på Lægedage.dk 
Tilmeldingsfristen er den 20. oktober.

Hvis du har spørgsmål eller problemer med tilmelding, så kontakt os på tlf. 3544 84 16.

Yderligere information
Lægedage-sekretariatet
Tlf. 3544 8416, 
laegedage@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Er din praksis blevet åbnet for tilgang som følge af lægedækningsundersøgelsen – og ønsker du at lukke for tilgang?
Ud fra svarene i lægedækningsundersøgelsen i Region Hovedstaden er 166 praksis den 5. oktober 2020 blevet åbnet for tilgang af patienter. 

En del af de praksis, der har svaret på undersøgelsen, og som er blevet åbnet på baggrund af praksis’ svar, har ikke haft intention om at åbne for tilgang af patienter.
 
Ønsker du derfor at lukke praksis for tilgang, er der to muligheder. 

  1. Den hurtigste måde at få lukket for tilgang er at ringe til Region H på tlf. 3866 6007 – tast herefter ”2” for at få fat i regionens økonomienhed/yderregisteret. Her skal du bede om at blive lukket for tilgang, samt fastsætte en åbnegrænse og lukkegrænse (som godt kan være den samme som i allerede har sat i lægedækningsundersøgelsen)

    Eller:
  2. Skriv til regionens økonomienhed/yderregistret: csuyderalmen@regionh.dk. Her skal fremgå relevant information om praksis (praksisnavn og ydernummer), samt at praksis ønsker at lukke for tilgang. Herudover skal du angive en ny åbnegrænse og lukkegrænse. Lukkegrænsen skal være på mindst 1.600 patienter pr. kapacitet og åbnegrænsen på minimum 1.550 patienter pr. kapacitet, og spændet mellem åbnegrænsen og lukkegrænsen kan være ned til 50 patienter (ligegyldigt antallet af kapaciteter). 

I begge tilfælde gælder, at du ikke behøver at angive en årsag eller begrundelse for hverken lukningen eller for din åbnegrænse og lukkegrænse. 

Efter aftale med Region Hovedstaden kan ALLE praksis, der er blevet åbnet 5. oktober 2020 for patienttilgang som følge af lægedækningsundersøgelsen, blive lukket igen. Dette gælder også de praksis, der før var lukket på mellem 1.550 og 1.600 patienter pr. kapacitet.

Herudover er disse praksis torsdag den 8. oktober forsøgt kontaktet telefonisk af Region Hovedstaden med spørgsmål, om man ønsker at forblive åbent, eller om man ønsker at lukke for tilgang. 

Er der spørgsmål til ovenstående eller til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte Markus Hahn i PLO-H-sekretariatet på tlf.: 2332 2006.

Kort oversigt over lokale aftaler med nye takster pr. 1. oktober 2020
Du kan se oversigten over de lokale aftaler med nye takster pr. 1. oktober her

Betingelser for bestilling af mobillab
Region Hovedstaden oplyser, at de klinisk-biokemiske afdelinger oplever, at de kommer ud til borgere, hvor der er bestilt mobillab, hvor borgerne ikke er hjemme, fordi de fx er ude at handle.

Region Hovedstaden har derfor bedt PLO-Hovedstaden om at gøre opmærksom på betingelserne for at bestille mobillab.

”Blodprøver tages i eget hjem/på plejehjem, hvis patienten ellers skulle have rekvireret liggende transport eller transport med ledsagelse af en sundhedsfaglig person til hospitalet/filialen/læge med det ene formål at få taget en blodprøve eller et EKG. Egen læge kan derudover henvise til mobillaboratoriet, hvis lægen selv anvender besøg i hjemmet i relation til diagnostik og behandling.”

Husk at læse og svare på henvendelser i e-Boks
Der har været eksempler på, at meddelelser i e-Boks vedrørende sager om patientklager ikke er blevet læst eller besvaret. I sager med Styrelsen for Patientsikkerhed har det i flere tilfælde betydet, at autorisationen midlertidigt er blevet frataget lægerne, og i sager med Samarbejdsudvalget om serviceklager har det betydet, at sagen er blevet afgjort alene på klagers påstand.

Husk derfor altid at tjekke din praksis' e-Boks med jævne mellemrum. 

Frist for ansøgninger til Samarbejdsudvalget for almen praksis (SU)
Næste frist for ansøgninger til Samarbejdsudvalget om almen praksis er den 5. november 2020. Selve mødet afholdes den 10. december. 

Samarbejdsudvalget behandler ansøgninger om delepraksis uden for lægedækningstruede områder samt forlængelse af delepraksistilladelser, ansøgninger om generationsskifteaftaler, ansøgninger om lavere patientantal under 1.600 af særlige grunde, ansøgninger om forhøjelse af patientantal over 2.700 samt ansøgninger om fristforlængelse for besættelse af kapacitet. 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Syddanmark

Lægedækning i PLO-Syddanmark
På mødet i Lægedækningsudvalget d. 24. september 2020 blev det besluttet, at nedenstående områder er udpeget som lægedækningstruede i henhold til overenskomsten. Udpegningen gælder i 6 måneder fra mødedato, dvs. til og med d. 24. marts 2021:

  • Faaborg by (ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune)
  • Billund by (ligger i Billund kommune) 
  • Vejen by (ligger i Vejen kommune) 
  • Fanø Kommune
  • Varde kommune
  • Aabenraa kommune

Overenskomsten rummer en række bestemmelser om særlige vilkår for læger, der virker i lægedækningstruede områder (LTO). Det kan du læse mere om her

Medlemsmøde Region Syddanmark den 9. november
PLO-Syddanmark holder medlemsmøde mandag den 9. november på Messecenter Fredericia. 

På mødet vil du bl.a. få mulighed for at møde de opstillede kandidater til valget til PLO's repræsentantskab. 

Dagsorden til mødet sendes ud 14 dage før mødet.

Grundet coronaforholdsregler er det vigtigt, at du tilmelder dig til mødet og ikke møder op uanmeldt.

Mødet skal afholdes af formelle grunde, men kan blive virtuelt, hvis aktuelle corona restriktioner på mødetidspunktet tilsiger det. I så fald meldes dette ud i så god tid som muligt til alle deltagere. 

Du kan allerede nu tilmelde dig medlemsmødet - Tilmelding her

Michael Hejmadi vinder Lægeforeningen Syddanmarks Uddannelses- og kollegialitetspris
Onsdag den 7. oktober kunne Lægeforeningen Syddanmark løfte sløret for vinderen af foreningens Uddannelses- og kollegialitetspris. Over 20 læger var indstillet til prisen, som også er kendt som Årets Oscar blandt læger. Den gik i år til praktiserende læge Michael Hejmadi-Pedersen.

Årets vinder er praktiserende læge i Lægehuset Ferritslev på Fyn, og vinder prisen for blandt andet at være en visionær og vellidt kollega. 

Læs mere om prisen her 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Midtjylland

Medlemsmøde den 22. oktober
PLO-Midtjylland afholder medlemsmøde torsdag d. 22. oktober på Radisson Blu Hotel, Papirfabrikken i Silkeborg.

Der er mulighed for at følge mødet samt stille spørgsmål via live streaming. Dagsorden og oplysning om tilmelding til mødet er fremsendt til alle medlemmer. 

Forud for medlemsmødet afholdes møde med PLO-K formændene i Midtjylland – der er også her mulighed for at deltage på video.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Nordjylland

Medlemsmøde den 5. november
Sæt X i kalenderen torsdag den 5. november, hvor PLO-Nordjylland holder medlemsmøde og valgmøde.

Mødet bliver holdt i Aalborg Kongres og Kulturcenter, Europlads 4 i Aalborg. Vi starter med portionsanrettet mad kl. 18.00 og mødet starter kl. 18.30. 

På grund af COVID-19 er der max 70 pladser til mødet, og det er derfor vigtigt med tilmelding. 
Endelig dagsorden og formandsberetning vil blive udsendt snarest.

På mødet vil du bl.a. få mulighed for at møde de opstillede kandidater til valget til PLO's repræsentantskab

Af formelle grunde skal mødet afholdes. Det vil muligvis blive erstattet af et virtuelt møde, såfremt forholdene tilsiger det. I så fald meldes dette ud hurtigst muligt. 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO'rientering 18/2020 blev udgivet den 8. oktober 2020