Nyt fra bestyrelsen: Klyngerne viser nye veje i kvalitetsarbejdet

PLO’s bestyrelse har for nylig haft møder med klyngekoordinatorerne med det formål at gøre status på opstarten af klyngearbejdet og kigge frem mod den kommende overenskomst. Trods indledende udfordringer med registrering af klyngerne og megen forsinkelse af de forventede dataleverancer er klyngerne kommet rigtig godt i gang med kvalitetsarbejdet. Det var en meget positiv oplevelse, og bestyrelsen er opmuntret over at høre om de mange og forskellige veje, som lægerne er gået i klyngearbejdet.

Spændvidden i de faglige temaer er stor – fra bl.a. antibiotika, opioider og KOL til CRP, attester og henvisninger til kommunale forebyggelsestilbud. Også måden at organisere klyngen og klyngearbejdet på varierer – store og små bestyrelser med forskellige ansvar, store klynger med undergrupper og små klynger med fællesmøder. 

Nogle klynger trækker selv data til møderne, andre har besøg af medicinkonsulenten, og atter andre bruger de tilgængelige datapakker med klyngevisning af ordinationer, henvisninger, ydelser etc. 

Det står dog klart, at der fortsat er en stor udfordring med at støtte klyngerne med relevante og nemt tilgængelige dataleverancer – opgave, som derfor er højt prioriteret i både PLO og i Kvalitetsprogrammet.

Engagementet, det faglige udbytte, men også det sociale aspekt (”til klyngemøderne ser vi kollegaer, vi aldrig tidligere har mødt”) er generelt det fremherskende billede, men klyngerne udfordres også af en travl hverdag med mange patienter, lægedækningsproblemer og talrige øvrige forpligtelser og aftenmøder.

Styrken ved klyngemodellen og det, som motiverer lægerne, er samtidig også det, der udfordrer klyngerne – nemlig friheden til selv at vælge, hvad man vil arbejde med, hvordan og på hvilke præmisser.

For bestyrelsen er der ingen tvivl om, at klyngekonceptet og det faglige frirum til at arbejde med kvalitet har vist nye veje i kvalitetsudviklingen af almen praksis, og at modellen rummer udviklingsmuligheder.  

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s formand Christian Freitag
Tlf. 5134 3501, 
cfreitag@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Honorarerne reguleres med 0,94 pct. pr. 1. oktober

Honorarerne i OK18 reguleres med 0,94 pct. pr. 1. oktober 2019. Det betyder, at honoraret for en konsultation stiger fra 142,10 kr. til 143,44 kr. Beløbene i honorartabellen gælder frem til 31. marts 2020.

Bestyrelsen har som tidligere beskrevet besluttet kun at offentliggøre en elektronisk udgave af honorartabellen med gældende takster, som kan findes på PLO’s hjemmeside.

Honorartabel - gruppe 2-takster kan hentes på:  www.laeger.dk/PLO-honorarer-og-takster

Herudover vil man senere på året kunne hente en elektronisk udgave af honorartabellen uden honorarer – kaldet en ydelsesoversigt, samt en oversigt over de lokale aftaler, der er gældende i den region, praksis hører til.

Hvis man ønsker en fysisk udgave af ydelsesoversigten uden honorarer, herunder lokalaftaler, kan den rekvireres ved at rette henvendelse til os, når den er klar. Det kan ske til PLO’s medlemsservice på plo@dadl.dk

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Farvemarkering af epikriser – nu i alle regioner  

OK18-initiativet om styrket opfølgningsindsats ved sektorovergange – populært omtalt ”rød-gul-grøn-flag” på epikriser - implementeres i løbet af oktober måned i resten af landet.

Styrelsenb for Patientsikkerheds nye epikrisevejledning, overenskomstaftalen om farvemarkering af epikriser og nye epikrisestandarder fra MedCom er tænkt sammen i en ny løsning, der skal bidrage til øget patientsikkerhed ved sektorovergange.

Fra 1. juli har de nye epikrisestandarder kunnet modtages i alle lægepraksissystemer, og siden denne dato har standarderne ligeledes været implementeret på sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland. I løbet af oktober vil standarderne også være implementeret i øvrige regioner.

Efter sygehusenes implementering vil epikriserne se anderledes ud, når egen læge modtager dem i sin indbakke.

Det vil være tydeligt og dermed mere overskueligt, hvilke patienter der anbefales opfølgning for og i givet fald hvilken opfølgning. 

Er epikriserne: 

Hvide/uden farve: Betyder det, at epikrisen ikke indeholder anbefalinger om opfølgning.

Grønne: Betyder det, at epikrisen indeholder anbefalinger om opfølgning, som patienten (evt. via netværk/fx hjemmepleje) selv kan henvende sig til almen praksis om.

Røde: Betyder det, at sygehuslægen har vurderet, at der er behov for en akut opfølgningsindsats inden for 1-2 hverdage efter udskrivelsen.

Gule: Betyder det, at sygehuslægen har vurderet, at der er behov for en opsøgende indsats fra almen praksis, da patienten er særligt sårbar og ikke af egen drift (eller via netværk/fx hjemmepleje) kan henvende sig til almen praksis.

Det skal understreges, at der alene er tale om anbefalinger fra den udskrivende læge. Den praktiserende læge skal ud fra sit kendskab til patienten foretage en selvstændig vurdering af, om anbefalingen skal følges.

Det er vigtigt at journalføre denne vurdering, hvis man ikke er enig og vurderer patienten anderledes.

Det skal ligeledes understreges, at sygehuslægerne i henhold til OK18 kun må anvende rød- og gulmarkering på epikriser efter indlæggelse, dvs. ikke i ambulante epikriser.

Danske Regioner har orienteret sygehusene om brugen af farvemarkering her:  Faglig vejledning vedr. styrket opfølgningsindsats i almen praksis (pdf) 

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Influenzavaccination 2019/2020 – nye honorarer, færre ydelseskoder og kampagnestart  

PLO og RLTN har indgået en ny aftale om influenzavaccination, som indeholder en forhøjelse af honorarerne, bl.a. med baggrund i prisen på vaccinen, samt en forsimpling i antallet af ydelseskoder. I slutningen af oktober går kampagnen til befolkningen om influenzavaccination i gang.

Honoraret for vaccination i klinikken inkl. vaccination på plejehjem og plejecentre m.v. udgør 177 kr., mens vaccination i eget hjem honoreres med 349 kr.

Antallet af ydelseskoder er reduceret fra 11 til seks med baggrund i en mindre detaljeret opdeling af målgruppen.

I forhold til ydelseskoder for afregning er der tre grupper:

 1. Ældre, førtidspensionister og kronikere – ydelse 8910 i klinikken inkl. plejehjem, -bolig m.v. og ydelse 8913 i eget hjem.
 2. Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og personer i deres husstand – ydelse 8911 i klinikken og ydelse 8914 i eget hjem.
 3. Gravide i 2. og 3. trimester – ydelse 8912 i klinikken og ydelse 8915 i eget hjem.

De færre ydelseskoder medfører en administrativ lettelse for klinikken, da den ny ydelsesstruktur afhjælper de mange tvivlstilfælde, som tidligere blev oplevet ved afregning.

Målgruppen for influenzavaccination er uændret.

Influenzavaccination 2019/2020

Tidsperioden for influenzavaccination i sæson 2019/2020 er 1. november 2019 til 15. januar 2020, dog indtil udgangen af februar 2020 for personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og personer i deres husstand, samt gravide i 2. og 3. trimester.

Informationskampagnen målrettet befolkningen går i luften den 28. oktober, men der sendes plakater og flyers ud til klinikkerne i løbet af de kommende uger.

Der vil være mulighed for at finde al information på influenzakampagne.dk (Den er dog først klar ultimo uge 41). Her vil der være mulighed for at downloade elektroniske materialer, fx film til infoskærme, banner til hjemmeside mv. samt bestille ekstra trykte materialer. Desuden vil der være information om årets vaccine mv.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Medlemsmøder om ønsker til OK21

Hver af de fem regionale PLO-R afholder medlemsmøder i løbet af efteråret. På alle møder vil der være et punkt, der omhandler den kommende overenskomst OK21. Der vil naturligvis også være andre punkter på dagsorden - dem får du fra dit PLO-R.

Men allerede nu kan du sætte kryds i kalenderen. Mød op, hør om de foreløbige overvejelser i PLO og giv dit besyv med.

Datoerne er:

PLO-Midtjylland: den 23/10, Jysk Park, Ansvej 104, Silkeborg, kl. 17.00 - 21.00.

PLO-Sjælland: den 4/11, Comwell Køge, kl. 17.00 - 20.00.

PLO-Syddanmark: den 5/11, Fredericia Messecenter, kl. 17.00 - 21.00.

PLO-Hovedstaden: den 7/11, Scandic Sydhavnen, kl. 17.00 - 19.30 (middag efterfølgende).

PLO-Nordjylland: den 19/11, Aalborg, kl. 17.30- 21.00 (begynder med middag).

Til toppen af nyhedsbrevet


Fejlregninger fra almen praksis

Sekretariatet har løbende dialog med medlemmer og regionerne om fejlregninger, som regionerne returnerer - til stor irritation for alle parter. Vi har gennem årene via dialog med lægesystemerne og tilretninger forsøgt at minimere risikoen for, at en regning stoppes i regionens controllingfilter. Men det sker desværre fortsat.

Aktuelt har Danske Regioner oplyst, at de vurderer, at der på landsplan sendes ca. 0,43 pct. regninger retur til lægerne. I forbindelse med en fejlregning skal lægerne rette afregningsmaterialet og genfremsende i korrekt form. 

Danske Regioner har netop oplyst, at typiske fejlregninger er:

 • Regninger uden p-markering
 • Kode 137:  afstandstillæg 34xx sammen med alm. besøg 04xx 
 • Kode 118, 119 etc. grundydelser og profylakse-ydelser figurerer på samme bilag (skal på hvert sit bilag) 
 • Kode 174 : flere grundydelser, fx 0101, 0201, 0105 eller kombination af disse på samme bilag (skal på hvert sit bilag). 
 • Kode 212 :  ydelser forbeholdt egne sikrede (fx samtaleterapi og kronikerydelser (013X) afregnes på passanter   
 • Kode 231 : EU-tillæg 2401 afregnes ved grænsegængere (pt. med særligt sundhedskort) – skal være 2402      
 • Kode 232 : afregning af flere x ydelsen, hvor der i overenskomsten er aftalt en begrænsning på antal    
 • Kode 279 : 6101 (samtaleterapi) afregnes samtidigt med alm. kons. 0101 samme dato 
 • Kode 351 :  vacc.tillæg 8708 afregnes sammen med HPV-vacc. eller influenza-vacc.    
 • Kode 481 :  0105 (e-mail) sammen med Landekoder 4xxxxx-xxxx.

I forhold til flere af disse eksempler vil vi igen gå i dialog med lægesystemhusene med henblik på, at de  tilretter systemerne, således at sådanne fejlregninger slet ikke kan afsendes fra praksis. Men indtil sådan tilretning sker, er det en god ide at være opmærksom på, at der ikke afsendes regninger som ovenfor nævnt.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Opdatering er digitale løsninger

Forsikring & Pension har med udgangen af august opdateret væsentlige funktioner i løsningen til elektronisk besvarelse af FP-attester og fremsendelse af elektronisk faktura fra lægesystemerne.

Den digitale løsning til besvarelse af FP-attester gør det ikke kun muligt for den praktiserende læge at besvare anmodninger fra forsikrings- og pensionsselskaber digitalt direkte i lægesystemerne. Løsningen gør det også muligt for selskaberne at modtage elektronisk faktura fra lægerne.

Forsikring & Pension oplyser, at en del læger sender besvarelsen med de lægelige oplysninger med posten, men sender fakturaen elektronisk. Det betyder, at selskaberne har vanskeligt ved at finde ud af, om de har modtaget den besvarelse, som fakturaen vedrører.

Forsikring & Pension har derfor opdateret løsningen, så du kun kan sende en elektronisk faktura til selskabet, hvis du forinden har sendt et digitalt svar eller en digital afvisning på anmodningen. Hvis du ikke har gjort dette, vil der blive sendt en korrespondancemeddelelse til dig med besked om, at fakturaen ikke kan sendes til selskabet.

De oplysninger, du skal bruge for at sende en elektronisk faktura til selskabet, fremgår af første side i anmodningen fra selskabet. Her er det præciseret, at ”Betaler” af fakturaen skal være navnet på det selskab, som har sendt anmodningen.

Det er fortsat kun muligt at sende en elektronisk faktura til selskabet, hvis ”Køber ordrenr.” er præcis det, som er oplyst på første side i anmodningen.

Når du sender en elektronisk faktura, skal du huske:
 • At sende et digitalt svar eller en digital afvisning forinden.
 • At ”Betaler” skal være navnet på det selskab, som har sendt anmodningen.
 • At ”Købers ordrenr. skal være det, der er oplyst på første side i anmodningen.

For yderligere oplysninger kontakt:
Lægeforeningens Attestudvalg
Tlf. 35448500 eller
dadl@dadl.dk Att: Attestudvalget

Til toppen af nyhedsbrevet


Korrektion vedrørende information om symptomer på 'HUS'  

Den 11. september udsendte PLO, på vegne af Styrelsen for Patientsikkerhed, en orientering om Hæmolytisk Uræmisk Syndrom (HUS) til alle praktiserende læger. Informationen var dog upræcis.

Af orienteringen fremgik det bl.a.: "HUS bør mistænkes, hvis patienten er træt og sløv og/eller anæmisk med aftagende diureser. Forudgående eller samtidig gastroenterit (evt. med blodig diarre) bestyrker mistanken, men er absolut ikke nødvendig."

Som det fremgår, beskrives "træt og sløv" alene som tilstrækkelige symptomer til at mistænke HUS. 

DSAM kontaktede efterfølgende Styrelsen for Patientsikkerhed og gjorde opmærksom på, at ingen har interesse i, at børneafdelingerne på hospitalerne væltes af ”trætte og sløve”, men raske børn. DSAM påpegede, at det ville være langt mere hjælpsomt, hvis der enten var nogle flere og mere præcise inklusionskriterier for mistanken, eller at BØR i orienteringen ændres til KAN. 

Efterfølgende har de lægefaglige afsendere af informationen svaret, at de anerkender, at formuleringen omkring "træt og sløv" ikke er entydig og burde have lydt således: "... hvis patienten er træt, sløv og anæmisk med aftagende diurese eller blot anæmisk med aftagende diurese."

De lægefaglige afsendere af informationen understreger samtidig, at naturligvis skal alle trætte og sløve børn ikke mistænkes for HUS.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464,
joh.plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Husk at du kun må videregive relevante helbredsoplysninger til myndigheder og private virksomheder

Persondataforordningen har sat øget fokus på, at myndigheder og private virksomheder kun må indhente og behandle relevante personoplysninger om borgere.

Irrelevante helbredsoplysninger er fx, hvis der i en arbejdsskadesag vedrørende en arm videregives oplysninger om fertilitetsbehandling, eller at der i en arbejdsskadesag videregives oplysninger om tredjepersoner, f.eks. oplysninger om forældres alkoholmisbrug.

Hvis du er i tvivl
Rekvirenten bør altid præcisere, hvilke oplysninger der ønskes indhentet, så lægen ikke er i tvivl om, hvilke oplysninger der er relevante at videregive.

Hvis lægen er i tvivl om, hvilke oplysninger der anmodes om, fx fordi anmodningen er uklar, bør lægen returnere anmodningen og anmode om at få præciseret, hvilke oplysninger der anmodes om.

Det vil i sidste ende altid være lægen, der har ansvaret for, at der ikke videregives flere oplysninger end der er anmodet om. Lægen kan i yderste konsekvens få kritik for at bryde sin tavshedspligten, hvis lægen udleverer flere oplysninger, end der er anmodet om.

Dette gælder også, selv om rekvirenten er en offentlig myndighed.

AES og Forsikring & Pension er ved at revidere deres anmodningsbreve, så disse på sigt bliver mere præcise, og der ikke kan opstå tvivl om, hvilke oplysninger lægen skal videregive.

For yderligere oplysninger kontakt:
Lægeforeningens Attestudvalg
Tlf. 35448500 eller
dadl@dadl.dk Att: Attestudvalget

Til toppen af nyhedsbrevet


Sygdom rammer alle...også læger

Lægeforeningen afholder i efteråret 2019 arrangementer i henholdsvis Aarhus, København og Aalborg for dig, hvis du oplever, at arbejdslivet er ved at blive - eller allerede er blevet - for krævende.

Arrangementerne retter sig både mod dig, der allerede er sygemeldt, og dig, der måske overvejer at sygemelde dig.

Læs mere og se datoer her

For yderligere oplysninger kontakt:
Socialrådgiver Susanne Qvistgaard

Tlf: 3544 8213, sq@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Husk at indberette fravær uden løn, hvis din fase 3-læge deltager i et praksiskøbskursus

Som tutorlæge skal du ikke betale løn til fase 3- lægen ved deltagelse i praksiskøbskurserne, da fase 3-lægen kan søge om tabt arbejdsfortjeneste i Fonden for Almen Praksis.

Fra 1. august 2019 trådte en ny aftale i kraft, hvor der gives ret til fri uden løn på én hverdag til en fase 3-læge ved deltagelse i et praksiskøbskursus

Du skal derfor sikre, at der foretages indberetning af praksisamanuensens deltagelse i praksiskøbskursus til regionen senest den 10. hverdag i måneden efter, at kurset har fundet sted.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Lene Vesth
Tlf. 3544 8468, lev.plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Praksispersonalekurser 2020

Vi åbner for tilmelding til næste års praksispersonalekurser tirsdag den 8. oktober kl. 9.00.

Tilmelding foregår via de individuelle kursushjemmesider, som allerede nu kan tilgås HER. For hurtigt at kunne danne sig et overblik over det store udbud af kurser, har vi produceret denne oversigtsfolder. Folderen vil i uge 46 blive sendt med post til praksis sammen med det nye kursuskatalog for læger.

Stort kompetenceløft af praksispersonale - En læge tæt på dig - gratis kurser
Som vi skrev om i PLO'rientering 14/2019, kommer der en række helt nye kurser i 2020 som en del af den tidligere regerings indsatsområde ”En læge tæt på dig”.

Da det er gratis at deltage i disse kurser, er det vores erfaring, at de hurtigt bliver fuldtegnede. Har du praksispersonale, som er interesseret i en plads, anbefaler vi derfor hurtig tilmelding, når der åbnes den 8. oktober kl. 9.00.

Læs mere om kurserne og indsatsområdet HER

For yderligere oplysninger kontakt
PLO-Efteruddannelse
Tlf. 3544 8416, 
kurser.plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Syddanmark

Supplerende nyvalg af suppleanter i PLO-Syddanmark efterår 2019

I perioden fra den 25. november 2019 til den 9. december 2019, kl. 12.00, afholdes der nyvalg af suppleanter i PLO-Syddanmark - vi opfordrer hermed medlemmerne til at stille op.

Opstillingsfrist er fredag d. 1. november 2019, kl. 12.00.

Yderligere information om valgprocedure, valgkreds mm. kan læses i mail sendt til alle medlemmer d. 1. oktober 2019.

Til toppen af nyhedsbrevet


FAQ: Hvordan er reglerne for sygebesøg og sygebesøg på ruten?

Se svaret her

Til toppen af nyhedsbrevet


PLO'rientering 18/2019 blev bragt d. 4. oktober 2019