Nyt fra bestyrelsen

  Bedre samarbejde med kommunerne

  Praktiserende læger og kommunerne er vigtige aktører i sundhedsvæsenet. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden arbejder på, at samspillet mellem kommunerne og almen praksis kører bedst muligt, og at vi hele tiden ser på, hvor vi kan forenkle og kvalitetssikre.

  Lettere henvisning til kommunale forebyggelsestilbud, som beskrives nærmere andetsteds her i PLO’rientering, er et område, hvor PLO, sammen med bl.a. KL, har medvirket i et arbejde i regi af Sundhedsstyrelsen. Arbejdet har ført til, at patienter fremover henvises til en afklarende samtale i kommunen, når vi vurderer, at der er indikation for et kommunalt forebyggelsestilbud.

  Den praktiserende læge kan dog fortsat henvise til et specifikt tilbud, hvis det findes mere hensigtsmæssigt. Den nye praksis understøttes digitalt ved ændring af MedCom-standard. Det er godt nyt, fordi det gør det lettere for den praktiserende læge at henvise til de kommunale tilbud.

  Samtidig er kommunernes tilbud på vej til at blive mere ensartede og evidensbaserede, med baggrund i de anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud, som kom fra Sundhedsstyrelsen i forsommeren.

  Almen praksis og kommunerne deles om udfordringerne ved bl.a. en aldrende patientskare, flere kronikere og hurtigere udskrivelser fra sygehusene.

  I PLO's nyligt lancerede udspil "På patientens vegne" kommer vi med nogle konkrete forslag til bedre sammenhæng og kvalitet i det nære sundhedsvæsen.

  Blandt forslagene er styrkelse af plejepersonalets kompetencer, bedre kontakt mellem plejepersonale og praktiserende læge og fast tilknyttet læge på bosteder. Det er idéer, som vi håber i samarbejde med kommuner og regioner kan udfoldes, forbedres og i sidste ende tages i brug.

  Sidstnævnte forslag om fast tilknyttet læge på botilbud udspringer blandt andet af initiativet med fast tilknyttet læge på plejecentre, som netop nu er ved at blive udrullet over hele landet. I skrivende stund er der aftaler om vilkår for læger på plejecentre på plads i Region Hovedstaden og Syddanmark, mens der fortsat arbejdes på aftaler i Region Sjælland og Midtjylland.

  I Region Nordjylland er det besluttet at arbejde videre uden en generel vilkårsaftale. Kommuner i Region Hovedstaden, Syddanmark samt Nordjylland vil derfor nu lave de første stillingsopslag for fast tilknyttede læger på plejecentre. Jeg vil meget opfordre de læger, som kunne have lyst og mod på opgaven, til at søge.

  For yderligere information kontakt:
  Formand for PLO’s kommune- og forebyggelsesudvalg Anna Mette Nathan
  tlf. 2020 1206, amsnathan@dadlnet.dk


  Opfodring til at stille op til PLO’s repræsentantskab

  Der afholdes valg til PLO-Regionalt og PLO-Færøerne/PLO's repræsentantskab den 29. november-13. december 2016. Ønsker du at få indflydelse på vilkårene for at være praktiserende læge, har du nu mulighed for at stille op som kandidat.
  Kære medlem! PLO har brug for din stemme - og måske også dit kandidatur? Fra den 29. november foregår valget til PLO's øverste myndighed - vores repræsentantskab. Der skal vælges 49 medlemmer, der starter 1/1 2017 med en funktionstid på to år.

  Det er os i bestyrelsen, der varetager den daglige politiske ledelse, men det gør vi ud fra repræsentantskabets politiske linje.

  Vi er fire personer i forhandlingsudvalget, som gennemfører forhandlingerne om den nye overenskomst (OK17) med myndighederne (RLTN) i tæt dialog med den øvrige bestyrelse.

  Det er meget vigtigt, at vi i bestyrelsen er i overensstemmelse med repræsentantskabet, og det er mindst lige så vigtigt, at der er overensstemmelse mellem repræsentantskabet og medlemmerne. Vi så i 2013, at PLO's demokrati er meget virkeligt.

  Det er derfor vigtigt, at du stemmer til valget, og opfordrer dine kolleger, der ikke lige læser med her, til at gøre det samme.

  Det er også vigtigt, at der er noget at vælge imellem. Hvis du interesserer dig for vores fag, vores klinikker og vores aftaler med det offentlige, så er det måske værd at overveje at stille op. Generelt er der mulighed for, at nye repræsentanter kan bruge det første år eller to på at "prøve sig frem".

  Hold dig ikke tilbage. Vi har godt af en forening, hvor medlemmerne har noget at vælge imellem - det er sundt for demokratiet. Du skal dog tage beslutningen nu. Opstillingsfristerne er tæt på: www.plo.dk/valg.

  Med ønsket om et godt valg!

  For yderligere oplysninger kontakt:
  PLO’s formand Christian Freitag 
  Telefon: 5134 3501, cfreitag@dadl.dk

  Til toppen


  Nye medlemmer i PLO’s bestyrelse

  PLO-Midtjylland og PLO-Nordjylland har begge valgt et nyt medlem til PLO’s bestyrelse. De to nye medlemmer tiltræder umiddelbart efter repræsentantskabsmødet den 26. november.
  I PLO-Midtjylland er den nuværende formand, Karsten Rejkjær Svendsen, valgt som ny regional repræsentant i PLO’s bestyrelse. Han afløser Anna Mette Nathan.

  I PLO-Nordjylland er den nuværende næstformand, Vivi Jørgensen, valgt som ny regional repræsentant i PLO’s bestyrelse. Hun afløser Eddie Nielsen.

  Såvel Anna Mette Nathan som Eddie Nielsen har siddet seks år i PLO’s bestyrelse og kan dermed ikke fortsætte i bestyrelsen.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Kommunikationschef Jonas Heltberg
  Tlf. 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Så er det sidste udkald, hvis du skal med på Lægedage

  Husk at tilmeldingsfristen til Lægedage er fredag den 4. november 2016. Bemærk at det herefter ikke er muligt at tilmelde sig.
  Lige nu er 2800 tilmeldt. Der er stadig ledige pladser på en række kurser. Husk at du ved tilmeldingen skal vælge, hvilke kurser du ønsker at deltage i.

  Årets tema, Dr. Hansen version 2.0 – kvaliteter i almen praksis, bliver sat i spil både i åbningssessionen og på årets fælles temasession onsdag formiddag fra kl. 9.00-12.30.

  Som professionelle sætter vi en ære i, at vores arbejde for og med patienterne sker med høj kvalitet. Men hvordan sikrer vi en fortsat udvikling af denne kvalitet - både på det overordnede niveau, men også i hver enkelt praksis? Og hvordan er det lige, man vurderer (og måler?) de kvaliteter i almen praksis, som er de væsentlige for vores patienter? Hvilke kvaliteter er vigtige for dr. Hansen i version 2.0? og i fremtidige versioner?
  Vi får bl.a. besøg af Michel Wensing, Holland, der fortæller om et program for patienter med kroniske lidelser og de kvalitetsindikatorer, der følger med. Hvad har lægernes reaktioner været, og hvad kan vi lære af det i Danmark?

  Vi får også inspiration fra andre sektorer end vores egen. Tilsynschef Flemming Bentzen kommer og giver sit perspektiv på arbejdet med kvalitet. DSAM har arbejdet med pejlemærker for vores speciale, og fra Oslo kommer Anna Stavdal og fortæller om, hvorfor almenmedicinerne i Norge valgte at lave syv teser for deres speciale.

  Kom og bliv inspireret til kvalitetsarbejdet og deltag i debatten med dine kolleger og med oplægsholderne.

  Vi glæder os til at se dig! 

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Eva Maria Mogensen
  Tlf. 3544 8416, emm.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Se konference om sammenhæng og kvalitet

  Den 14. oktober afholdt PLO sammen med Lægeforeningen en inspirationskonference for ca. 100 af de væsentligste interessenter i det danske sundhedsvæsen. Konferencen havde titlen "Faglighed, kvalitet og sammenhæng i fremtidens nære sundhedsvæsen."

  Der var mange højaktuelle indlæg. Bl.a. et meget spændende oplæg fra Dr. Gregor Smith, der er almenmediciner og Deputy Chief Medical Officer i det skotske sundhedsministerium. Og der var debat mellem bl.a. PLO’s formand Christian Freitag og formanden for Danske Regioners sundhedsudvalg Ulla Astman.

  Du kan se indlæggene på konferencen her.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Kommunikationschef Jonas Heltberg
  Tlf. 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Tillæg til overenskomsten om vandelsbestemmelse

  PLO har indgået aftale med RLTN om et tillæg til overenskomsten vedrørende en såkaldt vandelsbestemmelse.

  Ved OK 14 blev det aftalt, at parterne i overenskomstperioden skulle indgå aftale om vandel, dvs. en bestemmelse, der fastslår, at læger, der virker under overenskomst, skal leve op til den agtelse og værdighed, der er forbundet med hvervet.

  Aftalen indebærer, at læger, der fremadrettet ønsker at købe eller overtage en praksis, skal fremvise en børneattest uden alvorlige anmærkninger. I sager, hvor en praktiserende læge er sigtet, tiltalt eller dømt for et strafbart forhold, kan Samarbejdsudvalgene indstille til Landssamarbejdsudvalget, at lægen suspenderes eller fratages sit ydernummer.

  For PLO’s bestyrelse har det været afgørende, at disse afgørelser træffes af netop Samarbejdsudvalgene og Landssamarbejdsudvalget, hvor PLO har paritetisk indflydelse.

  Regionerne vil, efter dialog og aftale med Rigsadvokaten, modtage underretninger om relevante sager, hvor praktiserende læger bliver sigtet, tiltalt eller dømt for et strafbart forhold af en særlig alvorlig karakter.

  Baggrunden for ønsket om en vandelsbestemmelse var, at der har været sager, hvor Samarbejdsudvalgene/Landssamarbejdsudvalget har fundet det utilfredsstillende ikke at kunne sanktionere lægers adfærd, når denne har været grænseoverskridende over for mindreårige. Denne mulighed er nu tilstede, omend det må forventes, at den vil blive taget i anvendelse yderst sjældent.

  Læs aftalen her.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Michael Berner
  Telefon: 3544 8452, mib.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Henvisning til kommunale forebyggelsestilbud gøres lettere

  PLO har i regi af Sundhedsstyrelsen deltaget i et arbejde for at understøtte en let og ensartet henvisningsprocedure til kommunale forebyggelsestilbud. Arbejdet har betydet, at praktiserende læger fremover skal henvise til en afklarende samtale i kommunen.

  Det er fortsat muligt for lægen at henvise en borger til et specifikt forebyggelsestilbud, hvis det findes relevant.

  Den nye måde at henvise til kommunale forebyggelsestilbud understøttes også digitalt, idet MedCom har tilpasset standarden for den dynamiske pakkehenvisning, og lægepraksissystemerne skulle i den forgangne uge være blevet opdateret i forhold til den tilpassede pakkehenvisning. For tilbagemelding til lægen vil kommunerne skulle benytte den eksisterende epikrise-standard frem for korrespondancemeddelelse.

  På den lidt længere bane – forventeligt ultimo 2017 - vil der være en revideret standard for henvisning til kommunale forebyggelsestilbud samt en standard for kommunernes tilbagemelding til praktiserende læge i form af et afslutningsnotat, som begge understøtter den nye henvisningsform. Mere herom i PLO’rientering ultimo 2017.

  I relation til henvisning til kommunale forebyggelsestilbud har Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud også bidraget til den lettere henvisning, idet anbefalingerne skal medvirke til at sikre ensartede kommunale tilbud.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Specialkonsulent Dorthe Rodian Arleth
  Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

  Til toppen


  FMK og brug af medhjælp

  PLO har på det seneste fået en række medlemshenvendelser om klinikpersonales udkast til elektroniske recepter i FMK i forhold til den læge, som står som afsender af recepten. I den forbindelse beskrives problemstillingen samt løsningen nedenfor.

  Ordination af lægemidler og udfærdigelse af recepter er forbeholdt læger. Det betyder, at klinikpersonale, fx sekretærer og sygeplejersker, ikke kan varetage denne opgave. Dog har de fleste lægepraksissystemer ved integrationen med FMK lavet en løsning, hvor klinikpersonale kan lave udkast til en elektronisk recept, som lægen efterfølgende godkender, hvorefter der sker afsendelse af den elektroniske recept.

  En række praktiserende læger har oplevet, at den læge, som godkender udkast til elektronisk recept, ikke står som ordinerende læge, men at ordinerende læge er en anden læge i samarbejds- eller kompagniskabspraksis. Det er problematisk, at én læge kommer til at have et uforholdsmæssigt stort antal ordinationer, herunder særligt for afhængighedsskabende lægemidler, som Styrelsen for Patientsikkerhed fører særligt tilsyn med.

  Herudover er det problematisk i forhold til journalisering, når der er tale om samarbejdspraksis, da ordinationen vil blive journalført hos den læge, som er afsenderen, og ikke hos godkenderen, som følge af integration mellem journal og FMK. Sidstnævnte forhold er ikke et problem, hvis der er tale om en kompagniskabspraksis.

  For at rette læge står som afsender af en elektronisk recept, og der journalføres rette sted, er det nødvendigt, at klinikpersonalet registreres som medhjælp for alle de læger, som personalet laver udkast til elektroniske recepter for.

  Det gøres ved at logge på www.sundhed.dk med digitale medarbejdersignatur, hvor lægen angiver, hvilket klinikpersonale som lægen ønsker at benytte som medhjælp. Herefter skal klinikpersonalet ved udfærdigelse af udkast til elektroniske recepter angive, hvilken læge der laves udkast for, og som derved bliver afsender af recepten.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Specialkonsulent Dorthe Rodian Arleth
  Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Sygdom rammer alle – også læger

  Lægeforeningen afholder arrangementer i Aarhus og i København for læger, der oplever, at arbejdslivet er ved at blive - eller allerede er blevet - for krævende.

  • Kræver arbejdslivet mere, end du kan klare?
  • Føler du dig stresset og tæt på en sygemelding?
  • Er du måske allerede blevet sygemeldt?
  • Er dit liv ændret af en fysisk/psykisk lidelse?
  • Er arbejdslivet på standby?
  • Oplever du at stå alene i situationen?

  Arrangementerne retter sig både mod læger, der føler sig ramt af stress, læger, der er sygemeldte, og læger, der måske er på vej til en sygemelding.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Socialrådgiver i Lægeforeningen Susanne Qvistgaard 
  Tlf. 3544 8213 ml. 9-12.30, sq@dadl.dk

  Til toppen


  Offentliggjorte personnumre og telefonrecepter

  Som Lægeforeningen har meldt ud, er foreningen blevet bekendt med, at ca. 3.100 lægers navne og personnumre i en kortere periode har været offentliggjort på en amerikansk hjemmeside.

  Lægeforeningen har meldt sagen til politiet, og navne og personnumre er fjernet fra hjemmesiden.

  De offentliggjorde personnumre kan, sammen med oplysninger om autorisations-id fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside, anvendes til at indtelefonere ordinationer (telefonrecepter) på afhængighedsskabende lægemidler til landets apoteker, for ikke-ordinationsberettigede.

  Sundhedsdatastyrelsen har i den forbindelse orienteret PLO om, at styrelsen har været i kontakt med Apotekerforeningen, som har bedt apotekerne om have større opmærksomhed på telefonrecepter, så eventuelt misbrug opdages.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Specialkonsulent Dorthe Rodian Arleth
  Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Henvisning til fortsat behandling hos psykiater for gruppe 2-sikrede patienter

  En gruppe 2-sikret patient kan få behandling på samme vilkår som en gruppe 1-sikret patient. Det betyder, at en gruppe 2-sikret patient kan få 10 behandlinger hos en psykiater.

  Vurderer psykiateren, at der er behov for flere behandlinger, kan behandlingen uden videre udstrækkes til i alt maksimalt 20 behandlinger.

  Er der derefter behov for yderligere behandlinger, skal behandlingsbehovet vurderes af en praktiserende læge. I den forbindelse skal patienten give psykiateren samtykke til, at en epikrise sendes til den praktiserende læge, som patienten oplyser. Herefter vurderer den praktiserende læge og speciallægen, om fortsat behandling er lægeligt nødvendig. Er der enighed om behovet for fortsat behandling, fremsender den praktiserende læge en henvisning med påtegning om, at der er tale om fortsat behandling.

  At der normalt ikke skal gives henvisning til psykiatrisk hjælp fra en alment praktiserende læge, ændrer ikke ved, at der efter 20 behandlinger skal foretages en lægefaglig vurdering af speciallægen og den praktiserende læge.

  For alle øvrige specialer gælder det ligeledes, at behandlingsbehovet for fortsat behandling af en gruppe 2-sikret skal vurderes af en praktiserende læge.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Konsulent Lotte Aakjær Jensen
  Tlf. 3544 8459, laj.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Status for integration til Det Danske Vaccinationsregister

  Alle læger er ifølge bekendtgørelsen om registrering af medicin og vacciner forpligtet til at registrere i Det Danske Vaccinationsregister (DDV), når de giver vaccinationer eller planlægger vaccinationer.

  Vi har tidligere skrevet om, hvilke lægesystemer der har integreret DDV i deres system. Status er pt., at alle lægesystemer undtagen MedWin har lavet integration til DDV.

  De læger, der har MedWinsystemet, skal oprette vaccinationer via FMK-online. Der er lavet en "knapløsning" i MedWin, så lægen kan komme direkte på FMK-online, så arbejdsgangen ikke er så besværlig med log af og på to systemer.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Konsulent Lotte Aakjær Jensen
  Tlf. 3444 8459, laj.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Husk at bruge dine efteruddannelsesmidler


  Ved årets udgang må du maksimalt have en saldo svarende til din tildeling i 2016. Overskydende saldo, der overstiger årets tildeling, vil blive tilbageført til fonden. 
  Det betyder, at hvis du sammenlagt for 2015 og 2016 har mindre end 15.800 kr. stående på din konto til den selvvalgte efteruddannelse, får du ikke tilbageført midler. Hvis du derimod har mere end 15.800 kr. stående på din konto pr. 31. december 2016, tilbageføres det beløb, der overstiger de 15.800 kr. 

  De samme regler gælder for dage til systematisk efteruddannelse. Her er det dage, der overføres eller tilbageføres. 

  Vi gør samtidig opmærksom på, at du kan bruge dine midler til de forestående Lægedage i uge 46. Der kan først søges om refusion under Lægedage eller umiddelbart efter afslutningen af Lægedage. 

  Har du deltaget på et kursus på Lægedage, som er godkendt til systematisk efteruddannelse, skal du være opmærksom på, at dette kursus vil tælle som den ene af de dage, du har deltaget på Lægedage, men vil blive trukket som én systematisk dag, og de øvrige dage, du har deltaget i, vil blive trukket fra din selvvalgte efteruddannelse.

  Vi gør også opmærksom på, at har du midler, som du skal have anvendt inden årets udgang, skal du sende ansøgning hurtigst muligt inden årets udløb.

  Sådan søger du din refusion efter din deltagelse i et godkendt kursus

  Hvis kurset er godkendt til refusion fra Fonden for Almen Praksis, kan du søge refusion online, efter du har deltaget i et kursus. Det forudsætter, at du har penge på din efteruddannelseskonto.

  Når du søger om refusion, logger du ind

  På siden finder du information om, hvordan du søger din refusion. På siden kan du også få overblik over dine midler til efteruddannelse. 

  Når du logger ind på siden, skal du altid logge ind med dit private NEMID.

  Din private konto kan ikke bruges til dækning af kurser for amanuenser, vikarer eller andre i din praksis.

  For yderligere oplysninger om refusion for efteruddannelse kontakt:
  3544 8498 eller euf.plo@dadl.dk

  Til toppen


  PLO-Hovedstaden

  Nye takster for lokale aftaler pr. 1. oktober 2016

  Oversigten over takster i lokale aftaler i Region H pr. 1. oktober 2016 finder du her.


  Ny plejecenteraftale

  Der er indgået en aftale om fast tilknyttede læger på plejecentre pr. 30. september 2016.

  Aftalen vil medføre en betydelig forenkling af samarbejdet mellem almen praksis og plejecentrene.

  Læs mere om aftalen her og se selve aftalen her.

  Ordinært medlemsmøde 7. november kl. 17.00

  PLO-Hovedstaden afholder ordinært medlemsmøde den 7. november 2016 kl. 17.00 på Tivoli Congress Center.

  Tilmeld dig her senest den 2. november.

  Dagsorden til mødet er udsendt direkte til medlemmerne pr. mail den 17. oktober.

  Valg til PLO’s repræsentantskab og PLO-Hovedstaden

  Der er frist for opstilling til PLO’s repræsentantskab og PLO-Hovedstaden den 6. november 2016 kl. 12.00. 
  Opstilling sker pr. e-mail til post.hpl@dadl.dk
  Læs mere på plo.dk/valg, hvor du finder nærmere vejledning, eller kontakt sekretariatet på post.hpl@dadl.dk.

  Opslag Ishøj

  Er du almenmediciner? Og er du interesseret i at etablere en praksis eller et praksisfællesskab i Ishøj Kommune? Region Hovedstaden har 2-3 ledige kapaciteter, som ønskes besat pr. 1. januar 2017. 

  Orientering om Sundhedsplatformen på Rigshospitalet

  Rigshospitalet overgår til Sundhedsplatformen den 5. november 2016.

  Læs i dette orienteringsbrev om, hvad Sundhedsplatformen vil komme til at betyde for de praktiserende læger, og ikke mindst hvor I kan henvende jer, hvis I oplever uforudsete problemer.

  Til toppen


  PLO-Midtjylland

  HUSK medlemsmøde på tirsdag, 1. november 2016, i Silkeborg

  Tid og sted: Kl. 18.00 – 21.00 PLO Midtjyllands medlemsmøde, Scandic Hotel, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg (kl. 17.30 sandwich).

  Dagsorden:
  Velkomst og præsentation v. formand for PLO-Midtjylland Karsten Rejkjær Svendsen
  Formandens beretning
  Nyt fra Lægevagtudvalget v. vagtudvalgsformand Søren Svenningsen
  Godkendelse af regnskab 2015 og budget 2016 v. Karsten Rejkjær Svendsen
  OK17, oplæg v. Christian Freitag
  Eventuelt og afslutning v. Karsten Rejkjær Svendsen
  Det er stadig muligt at tilmelde sig på PLO.Midtjylland@dadl.dk. Indkaldelse med dagsorden/bilag er udsendt hhv. d. 18. oktober og 24. oktober.

  Opslag 0-ydernummer i Skive by

  Region Midtjylland har på grund af en lav ekstrakapacitet opslået et 0-ydernummer i Skive by. Ydernumret skal åbne for patienttilgang senest d. 1. februar 2017 - og gerne før. 

  Der er mulighed for at leje sig ind i nyrenoverede kliniklokaler, og der tilbydes en ordning, hvor inventar og udstyr stilles til rådighed af regionen via en leasingaftale. Frist for at afgive bud er d. 26. november 2016. Yderligere oplysninger kan findes på www.sundhed.dk/

  Opslag af to ydernumre i Herning

  Region Midtjylland har på grund af en lav ekstrakapacitet og en positiv nettotilflytning til Herning by to ydernumre uden tilknyttede patienter til besættelse senest fra d. 1. februar 2017.

  Frist for at afgive bud er d. 28. november 2016. 

  Opslag af to 0-ydernumre i Hedensted

  Region Midtjylland har, på grund af en lav ekstrakapacitet og en positiv nettotilflytning til Hedensted, opslået to 0-ydernumre uden tilknytning af patienter senest fra d. 1. februar 2017.

  De to ydernumre skal drives fra postnumrene 8721 Stenderup, 8722 Hedensted eller 8723 Løsning. Frist for afgivning af bud er d. 22. november 2016. 

  PLO-Midtjylland opfordrer interesserede til at henvende sig til PLO-Midtjyllands sekretariat for opklarende spørgsmål: Lisbeth Trøllund Andersen lta@dadl.dk / 8730 9038.

  Valg i Region Midtjylland

  Der afholdes valg i Region Midtjylland i perioden fra d. 29. november til d. 13. december 2016, kl. 12.00. Frist for opstilling er d. 10. november 2016.

  For opklarende spørgsmål kan man kontakte PLO-Midtjyllands sekretariat – Charlotte Thorning Jacobsen, ct@dadl.dk / 8730 9038.


  Surveyors til DDKM – Den Danske Kvalitets Model

  Der mangler læger til akkrediteringen, - er man interesseret i at arbejde som surveyor, kan yderligere oplysninger findes her.

  Til toppen


  PLO-Nordjylland

  Medlemsmøde d. 9. november

  Onsdag den 9. november 2016, kl. 18.30 i Novi Forskerpark - i auditoriet - Niels Jernes Vej 10, Aalborg Øst. Med buffet fra kl. 17.30 i kantinen, ved siden af auditoriet.

  Formand for PLO, Christian Freitag, deltager i mødet, dagsordenen er sendt ud pr. mail.

  I PLO-Nordjylland skal der vælges fem repræsentanter og fem suppleanter. Sidste frist for opstilling er torsdag den 10. november 2016 kl. 12.00. Der henvises til www.plo.dk/valg, hvor der er uddybende information om procedure for opstilling og valghandling mv.

  Af hensyn til spisningen forud for medlemsmødet skal vi have din tilmelding senest onsdag den 2. november 2016 til pma@dadl.dk.

  Til toppen


  PLO-Sjælland

  Medlemsmøde inkl. valgmøde mandag den 7. november


  PLO-Sjælland holder medlemsmøde mandag den 7. november kl. 18-21:30 på Sorø Storkro, Abildvej 100, 4180 Sorø.

  Det er et medlemsmøde inkl. valgmøde, da der er valg til PLO-repræsentantskab dette efterår.

  Endelig dagsorden til mødet udsendes mandag den 31/10.

  Husk tilmelding til lgn@dadl.dk

  Se kandidaterne, og stil selv op til valg til PLO-Sjælland

  Der afholdes valg til PLO-Sjælland/PLO´s repræsentantskab den 29. november til 13. december 2016. Og du kan stadig nå at stille op!

  Regionen udgør én samlet valgkreds, og der skal vælges syv repræsentanter og syv suppleanter.

  Følgende har allerede meldt deres kandidatur: Camilla Høegh-Guldberg, Cecilie Geiker, Diana Margit Jensen, Morten Lysdahl, Johan Ludvig Reventlow, Hanne Fly, Peter Wied, Susanne Lis Larsen, Søren Due Andersen, Ulrik Hesislev.

  Læs deres valgoplæg og selvdeklarationer – www.plo.dk/valg

  Du kan også stille op – fristen er d. 31. oktober kl. 24.00 – læs mere på: www.plo.dk/valg

  Til toppen


  Nr. 18/2016 - den 21. oktober 2016​