Nyt fra bestyrelsen: Stil op til PLO’s repræsentantskab, og gør en forskel for vores fag og vores klinikker 

Jeg har hørt om nogle, der stillede op, fordi de var trætte af at høre på deres eget brok. Om folk, der vurderede, at tiden netop nu er afgørende for vores fag og branche. Fra de, som allerede er tillidsvalgte, siger mange, at det øger arbejdsglæden i praksis, og at det giver en bedre drift af klinikken. Jeg er enig med alle udsagn, og jeg opfordrer alle uanset begrundelse til at stille op til valget til PLO’s repræsentantskab, som afholdes i november. 

Da jeg selv stillede op i 2014, var det rent faktisk fordi, jeg mente, at PLO’s kurs dengang trængte til en revurdering. Hvorvidt det er ved at lykkes, må andre vurdere.   

Vi oplever, at PLO’s holdninger bliver efterspurgt, og i mange tilfælde også indarbejdet i de tiltag, der kommer. Efter min mening er det tydeligt, at man med arbejdet i enten repræsentantskab, bestyrelse eller PLO-R virkelig kan sætte et reelt aftryk på det danske sundhedsvæsen og ikke mindst på arbejdet i almen praksis. 

Det er fuldt forståeligt, hvis der sidder nogle derude og tænker ”kan jeg mon finde plads til arbejdet som tillidsvalgt ved siden af min klinik?” eller ”kan jeg mon finde ud af det?”. Til begge spørgsmål vil jeg svare ja.

Arbejdet er honoreret, så du kan tage fri fra klinikken, og når man er ny, er der masser er erfarne kræfter, der tager sig godt af en, og du bliver ikke efterladt alene i et erhverv, du ikke føler dig klædt på til at betjene.

Det er også helt naturligt, at hvis du er nyvalgt, så har du lov til at vælge at se det hele lidt an i den første tid. De regionale sekretariater såvel som PLO-Centralt står også altid klar til at hjælpe. 

Hvis du vil sætte dit præg på PLO’s arbejde, herunder vores aftaler med myndighederne, så er det her til efteråret, at du kan stille op til valget som repræsentant i PLO. 

Jeg ved, at PLO i alle fem regioner meget gerne vil have flere kandidater til det kommende valg. Det har stor værdi for PLO, at mange forskellige læger er repræsenteret i vores fagpolitiske arbejde.

Så hvis du er interesseret, eller bare vil høre mere, så kontakt dit lokale PLO-R. Kontaktdata finder du her 

PLO's formand Christian Freitag

For yderligere information kontakt
Formand Christian Freitag
cfreitag@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Hvornår skal du bruge værnemidler i almen praksis? 

Sundhedsstyrelsen er netop kommet med en revideret vejledning for værnemidler. Den nye vejledning har fokus på situationer, hvor der ikke er konkret mistanke om smitte med ny coronavirus.

Klinikken kan her vælge mellem to tilgange: 

 1. Værnemidler anvendes i konkrete situationer:
  Personalet anbefales at bruge maske, når der ikke kan holdes 1 meters afstand og 2 meters afstand, hvis man ved, at patienten er i øget risiko. I særlige tilfælde kan det også være relevant, at patienten anvender ansigtsværnemiddel fx ved kronisk hoste. I tilfælde, hvor der kun ganske kortvarigt ikke kan holdes afstand, kan brug af ansigtsværnemidler undlades.
 2. Værnemidler anvendes generelt: 
  Sundhedsstyrelsen finder ikke, at der er behov for en generel anbefaling om, at alt personale og patienter anvender ansigtsværnemidler alle steder i sundhedsvæsenet.

  Men klinikken kan beslutte, at personale og patienter skal anvende ansigtsværnemidler generelt i alle situationer, hvis der er særlige forhold, der gør, at der er øget risiko for smitte.

  I dette tilfælde vil personale og patienter og pårørende blive anbefalet at bruge ansigtsværnemidler i alle de situationer, hvor der ikke kan holdes afstand, også når kontakten er kortvarig. Patienterne informeres om dette, så de kan have mundbind på, når de kommer.

  Ved vurdering af, om der er et lokalt behov for en generel anvendelse af ansigtsværnemidler i almen praksis, bør følgende forhold indgå i vurderingen:
 • Den generelle aktuelle risiko for smitte i samfundet og lokalt.
 • Borgeres, patienters og personales risiko for et alvorligt forløb.
 • De konkrete fysiske rammer, herunder særligt afstand i fx venteværelse

Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der ved receptioner og lignende opsættes skærme af glas eller plastik, og dette kan erstatte mundbind.

Se hele retningslinjen her
 
For yderligere information kontakt
PLO’s Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490 , plo@dadl.dk

 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Status på OK21 

PLO og RLTN fortsætter forhandlingerne om en ny overenskomst ind i efteråret. Parterne har fortsatte konstruktive drøftelser, og der forhandles på uopsagt grundlag.

De store temaer i forhandlingerne er særligt: 

 • Lægedækning – rekruttering og fastholdelse i almen praksis
 • Bekæmpelse af ulighed i sundhed med fokus på styrket indsats for svage borgere
 • Modernisering af lægevagten
 • Tilgængelighed til almen praksis

Hertil kommer en lang række yderligere emner, som er beskrevet i parternes forhandlingsoplæg her

For yderligere information kontakt: 
Chefkonsulent Louise Bro Larsen
Tlf. 3544 8452, lbl.plo@dadl.dk

 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Er du i tvivl om influenzavaccination

Kan du vaccinere 85+-årige med den 4-valente influenzavaccine? Hvordan afregnes samtidig pneumokok- og influenzavaccination i hjemmet? Vi har samlet svarene på nogle af de spørgsmål, der lige nu fylder. 

Kan vi vaccinere 85+-årige med den 4-valente influenzavaccine?
Da Sundhedsstyrelsen anbefaler den 3-valente højdosis influenzavaccine til de 85+-årige, vil forudsætningen være, at patientens informerede samtykke foreligger til fravigelse af den officielle anbefaling og vaccination med den anden vaccine. Husk at journaliser!

Ved vaccination af 85+-årig med den 4-valente vaccines benyttes ydelse 8910 hhv. 8913 – regningen bliver ikke afvist.

Hvordan afregnes samtidig pneumokok- og influenzavaccination i hjemmet?
Der kan ikke afregnes for 2 x vaccination i hjemmet. Den ene vaccination afregnes som vaccination i hjemmet og den anden som vaccination i klinikken.

Dette fremgår ikke eksplicit af aftalerne, men det er PLO’s forhandlingsudvalgs opfattelse, at det følger af bestemmelserne om samtidigt sygebesøg efter overenskomsten, hvor der altid kun kan afregnes for vaccination som i klinikken.

Yderligere information
Sundhedsstyrelsen har netop lanceret første del af en hjemmeside, www.sst.dk/influenza, som primært henvender sig til patienter, sekundært til sundhedspersoner.

På sitet kan du også bestille materialer i form af bl.a. plakater og foldere, og der kan downloades skærmfilm og forskellige grafikker til brug på hjemmesider og sociale medier. Alle almenpraksisklinikker modtager desuden et brev, plakater og foldere med første sending vacciner fra SSI.

For yderligere information kontakt 
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth 
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Hvad gør du, hvis du eller personalet har COVID-19 eller er nær kontakt 

En række læger/klinikker har igennem den seneste tid oplevet at få helt eller delvist lukket deres klinikker efter kontakt fra Styrelsen for Patientsikkerhed. PLO har spurgt styrelsen om, under hvilke omstændigheder læger/klinikker skal lukke eller isolere sig. 

Som udgangspunkt lukker styrelsen ikke hele klinikker, men hvis en hel klinik er syge og/eller anses som nære kontakter, kan det ske, at det reelt er tilfældet.
 
I forhold til læger og klinikpersonale, som har fået påvist coronavirus, skal der ske selvisolering. Isolationen kan ophæves 48 timer efter symptomophør, og 7 dage efter positiv test, hvis man ikke har haft symptomer.
 
Man bliver også bedt om at selvisolere sig, hvis man er er nær kontakt til en smittet, indtil der foreligger en negativ podning for coronavirus ved første test, som tages på 4. dagen. Selvom selvisolation kan ophøre, når den første test er negativ, skal der stadig foretages en anden test på 6. dagen. 
 
Nære kontakter defineres som: 

 • En person, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus  
 • En person, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en, der har fået påvist ny coronavirus  
 • En person med ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en person, der har fået påvist ny coronavirus
 • En person der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus 
 • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i behandlingen eller plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder

Det er vigtigt at forebygge, at læger og klinikpersonale ikke bliver nære kontakter. Derfor bør der være ekstra opmærksomhed på lokaler og tilpassede arbejdsgange, så afstandskrav kan overholdes, på god hygiejne, herunder tilstrækkelig rengøring, og på brugen af værnemidler ifølge SST’s anbefalinger.
 
For læger, som er selvisoleret pga infektion med coronavirus eller som nær kontakt til en smittet, kan der søges dækning for fravær via Administrationsudvalget her.

Er du som læge smittet eller selvisoleret, udelukker det ikke, at du kan arbejde helt eller delvist for klinikken, med opgaver som ikke medfører fysisk kontakt til patienter, andre læger og klinikpersonale, som fx telefonvisitation/-konsultation, E-konsultationer, visse attester m.v. 

For yderligere information kontakt 
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth 
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nu opkræves det årlige gebyr for det sundhedsfaglige tilsyn 

Styrelsen for Patientsikkerhed opkræver et årligt gebyr for det sundhedsfaglige tilsyn. I løbet af oktober vil alle registrerede behandlingssteder omfattet af tilsynet derfor modtage en faktura for 2020 fra styrelsen. 

Det sundhedsfaglige tilsyn finansieres ved, at alle behandlingssteder betaler et årligt gebyr. Nu er det blevet tid til den årlige betaling, og de omfattede behandlingssteder vil modtage en faktura i deres e-Boks i løbet af oktober.

Ordningen er bestemt i Sundhedsloven, og størrelsen på gebyret afhænger af behandlingsstedets kategori og omsætning. Satserne for det årlige gebyr for 2020 kan findes på www.stps.dk/gebyr.

Behandlingsstedet opkræves gebyr på baggrund af oplysninger i Behandlingsstedsregistret. Hvis der er oplysninger på fakturaen, der ikke er korrekte, skal man opdatere oplysningerne via selvbetjeningsløsningen, og efterfølgende skal der tages kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis der ønskes en ny faktura. 

Find selvbetjeningsløsningen på www.stps.dk/registrering.

Der kan læses mere om Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, registrering og gebyr på www.stps.dk/rbt.

Styrelsen kan kontaktes med spørgsmål på registrering@stps.dk eller på 72 28 67 00. 

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Kirsten Gregens Dalsjö
Tlf. 3544 8304, kgr.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Min Læge-appen viser nu coronatestsvar

Brugere af appen Min Læge kan se deres testsvar, så snart det er klar. Man får en besked på telefonen, hvis man har husket at give tilladelse til at modtage notifikationer.

Der er allerede 710.000 danskere, der har downloadet appen, som er udviklet af PLO og Sundheds- og Ældreministeriet. Appen giver nu også mulighed for, at patienterne kan se deres COVID-prøvesvar, som hentes direkte fra klinikkens lægesystem.

I et fåtal af tilfælde kan visse patienter opleve problemer med at set svaret i appen.

Det kan skyldes tekniske problemer, eller fx at en COVID19-test er taget under et sygehusophold, og at egen læge ikke er modtager af kopisvar. I de tilfælde bør patienten henvises til at tjekke svar på sundhed.dk.

appen Min Læge

PLO ser gerne, at endnu flere klinikker opfordrer deres patienter til at benytte Min Læge.

Appen indeholder som bekendt også e-konsultation og videokonsultation - nyttige online funktioner i en tid, hvor vi gerne vil beholde kontakten til patienterne uden unødig fysisk kontakt.

For yderligere information kontakt
Kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen
Tlf. 3544 8476,
ckp.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Økonomien i almen praksis

På baggrund af aktiviteten i almen praksis for de første syv måneder af 2020 har PLO’s sekretariat beregnet en prognose for hele det tredje overenskomstår. Denne viser, at vi med den nuværende aktivitet vil ende 213 mio. kr. under den aftalte økonomiramme, svarende til ca. 63.200 kr. pr. læge.

 Det skal bemærkes, at vi har en uenighed med Danske Regioner omkring rammens størrelse, men at vi med begge opgørelser, lander under rammen for 2020.

Aktiviteten i almen praksis har dog været stigende de senere måneder, og vi har i de månedlige prognoser bevæget os tættere på rammen, en udvikling vi fra centralt hold er opmærksomme på og holder øje med.

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Telefon: 3544 8451,
jek.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Honorarerne reguleres med 0,54 pct. pr. 1. oktober 

Honorarerne i OK18 reguleres med 0,54 pct. pr. 1. oktober 2020. Det betyder, at honoraret for en konsultation stiger fra 145,46 kr. til 146,25 kr. Beløbene i honorartabellen gælder frem til 31. marts 2021.

Bestyrelsen har, som tidligere beskrevet, besluttet kun at offentliggøre en elektronisk udgave af honorartabellen med gældende takster, som kan findes på PLO’s hjemmeside.

Her er det også muligt at hente en elektronisk udgave af honorartabellen uden honorarer – kaldet en ydelsesoversigt -  samt en oversigt over de lokale aftaler, der er gældende i den region, praksis hører til, samt en honorartabel med gruppe 2-takster. Alle oversigter kan findes på:

www.laeger.dk/plo-honorarer-og-takster

Hvis man ønsker en fysisk udgave af ydelsesoversigten uden honorarer, kan den rekvireres ved at rette henvendelse til os. Det kan ske til PLO’s medlemsservice på plo@dadl.dk. Denne version af ydelsesoversigten uden honorarer er den samme, som blev sendt ud ved reguleringen pr. 1. oktober 2019, og de midlertidige COVID-19 ydelser indgår derfor ikke i oversigten.

For yderligere information kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490,
plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Har du fået lagt bagom nummer på sundhed.dk?

FAPS opfordrer deres egne medlemmer og de praktiserende læger til at få lagt klinikkens bagom nummer på sundhed.dk. Her kan du se, hvordan man gør. 

Sådan lægger du dit bagom nummer ind på sundhed.dk:

Gå ind på sundhed.dk som fagperson, og udfyld oplysning om dit direkte telefonnummer (mobil nummer eller lægetelefon). Det kan kun ses af fagpersoner, og det er en stor lettelse for kollegaerne fra specialpraksis og fra sygehusene, at de ikke skal sidde i telefonkø sammen med patienterne.

Det kan fx være nummeret til en mobiltelefon, som altid besvares af jeres sygeplejerske eller sekretær.

Du kan se eksempel her:
sundhed.dk

For yderligere information kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Er du OBS på alkohol i konsultationen?

Det skal være lettere at hjælpe patienter med alkoholproblemer. Derfor sætter DSAM, Alkohol & Samfund og TrygFonden i uge 40 fokus på en ny tre-trinsguide kaldet OBS. Guiden kan du bruge i konsultationer, hvor alkohol kan spille en rolle.

Guiden bliver i uge 40 sendt til læger via Ugeskrift For Læger og kan desuden printes her, hvor man også kan læse mere om indsatsen.

Håbet med OBS-guiden er, at praktiserende læger kan hjælpe patienter med et for højt alkoholforbrug til at opnå erkendelse herom og tilbyde konkrete muligheder for hjælp, såsom Alkolinjen 80 200 500.

For yderligere information kontakt
Kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen
Tlf. 3544 8476,
ckp.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt FAQta-ark om urinvejsinfektion fra DSAM

Hvornår skal man undersøge urinen, og kan man diagnosticere en urinvejsinfektion alene ud fra symptomerne? DSAM har lavet et FAQta-ark om urinvejsinfektioner.

Det kan ses her.

For yderligere information kontakt
DSAM
Tlf. 70707431,
dsam@dsam.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


FYAM-kampagne 2020: Her i lægehuset kan du møde uddannelseslæger

Forum for Yngre Almenmedicinere (FYAM) har lavet en plakat, der sætter fokus på uddannelseslæger. Kampagnen henvender sig primært til patienterne i de praksis, som har uddannelseslæger, og skal give et indblik i, hvem den nye unge læge er. 

Mange uddannelseslæger har oplevet at måtte besvare spørgsmål som ”Er du egentlig læge?” og ”er du studerende eller praktikant”? 

For hvad er en uddannelseslæge, og hvorfor er man stadig under uddannelse, når man nu har færdiggjort en lang universitetsuddannelse? 

Man kan downloade plakaten fra FYAMs hjemmeside, henvende sig til praksisskaerm.dk for at få plakaten på lægehusets praksisskærm, og man kan henvende sig til en af de fem regionale FYAM-repræsentanter for at få plakaten i trykt B3-format (35 x 50 cm) til at hænge op i venteværelset.

Her i huset kan du møde uddannelseslæger
For yderligere information kontakt
Kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen
Tlf. 3544 8476,
ckp.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Kom på kursus i Lægedage-ugen

Lægedage 2020 er jo desværre aflyst. Men du og dit personale kan stadig komme på kursus i Lægedage-ugen rundt om i landet. Vi ved, at mange har sat tid af til efteruddannelse i uge 48, hvor Lægedage skulle være holdt, så derfor udbyder vi en række af de kurser, som var planlagt til Lægedage.

Da vi ikke kan samle mange mennesker på ét sted, ligger kurserne rundt omkring i landet. Vi har lagt både lægekurser og personalekurser samme sted ved de fysiske fremmødekurser, så I kan tage af sted sammen.

Vi udbyder også webinarer, så du kan komme på kursus hjemme fra din klinik. Se programmet, og tilmeld dig på lægedage.dk

For yderligere information kontakt
Lægedagesekretariatet
Tlf. 35448416, laegedage@dadl.dk 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Kurser for praksispersonale 2021

Vi åbner for tilmelding til næste års praksispersonalekurser tirsdag den 6. oktober kl. 9.00.

Tilmelding foregår via de individuelle kursushjemmesider, som du kan finde som klikbare links i denne oversigtsfolder. Oversigtsfolderen vil – i uge 48 – blive sendt med post til praksis sammen med det nye kursuskatalog for læger.

Refusionsberettigede kurser
Der kommer stadig flere refusionsberettigede kurser for personale. Dem finder du på de første sider i folderen.

Få effekt af efteruddannelsen
Vi vil gerne opfordre til, at I sammen i klinikken, taler om, hvilke kurser personalet skal tilmeldes, ift. de opgaver de skal varetage i klinikken.

Vi har erfaring for, at det giver et større udbytte og er til gavn for praksis, hvis kursusemne og opgaver er aftalt, allerede inden personalet tager på kursus. Vær også opmærksom på, at vi udbyder kurser både for helt nyt personale og for de erfarne.

For yderligere information kontakt
PLO Efteruddannelse
Tlf. 3544 8416, kurser.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Systematisk Efteruddannelse på SE-Dage i 2021 er åbent for tilmelding

Nu har du mulighed for at tilmelde dig systematisk efteruddannelse på nogle sammenhængene dage eller bare vælge en enkelt dag. I 2021 udbyder vi SE-Dage i henholdsvis Vejle fra den 15.-18. marts 2021 og i Helsingør fra den 26.-29. april 2021.

SE-Dage har et udvalg af eksisterende og nye temaer i systematiske efteruddannelse, der udbydes som 1 eller 2-dags kurser. De nye temaer på programmet er bl.a. astma og allergier, faglig ledelse og svimmelhed. Der kan komme flere til.

Målgruppen for SE-Dage er kun praktiserende læger, og der er derfor ikke praksispersonalekurser på programmet som tidligere. 

For yderligere information kontakt
Sagsbehandler Michelle Rommerdahl 
Tlf. 35 44 84 70, mro.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Tag et PBSGL facilitatorkursus

Hvis du har gennemført et facilitatorkursus i Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse (SGE), har du mulighed for at tilmelde dig et tre timers tillægskursus, hvor du kan blive facilitator af de såkaldte PBSGL-moduler (Practice Based Small Group Learning).
 
Som uddannet facilitator har du allerede stiftet bekendtskab med almene faciliteringsprincipper. Har din gruppe prøvet SGE-forløb, er PBSGL ikke meget anderledes.

Tag et tre timers tillægskursus, så du også kan køre PBSGL-moduler med din gruppe. Kurset koster 850 kr., og er godkendt som refusionsberettiget. Du kan af dine selvvalgte midler få udbetalt 1 dags kursusafgift, 1/2 dags tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter på max 1.500 kr.

Facilitatorkurserne holdes:

For yderligere information kontakt
Sagsbehandler Michelle Rommerdahl 
Tlf. 35 44 84 70, mro.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden 

Medlemsmøde den 9. november 2020 kl. 17.00-20.00 på Comwell i Holte
PLO-Hovedstaden holder medlemsmøde inkl. valgmøde mandag den 9. november på Comwell Hotel i Holte. 

På mødet vil du bl.a. få mulighed for at møde de opstillede kandidater til valget til PLO's repræsentantskab. 

Der er maks. 100 pladser til mødet. Grundet coronaforholdsregler er det vigtigt, at du tilmelder dig til mødet og ikke møder op uanmeldt.

Tilmelding her

Mødet skal afholdes af formelle grunde, men kan blive virtuelt, hvis aktuelle coronarestriktioner på mødetidspunktet tilsiger det. I så fald meldes dette ud i så god tid som muligt til alle deltagere. 

Nye retningslinjer for ligsyn
Vær opmærksom på disse retningslinjer for ligsyn i Region Hovedstaden.

Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde mellem Region Hovedstaden, 1813 og PLO-Hovedstaden.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Sjælland 

Arbejdet som PLO-repræsentant er spændende og inspirerende

Der er behov for nye og flere kræfter i PLO-Sjællands bestyrelse. Arbejdet er spændende, inspirerende og af stor betydning for vores arbejdsvilkår som praktiserende læger i Region Sjælland.

Et par gange om året mødes vi med de andre fire regionale bestyrelser – drift af PLO og overenskomster er centrale områder i dette arbejde foruden dans og fest.

Har du lyst til at være med til at påvirke de regionale aftaler, organisering af lægevagten eller kvalitets og efteruddannelsesarbejdet i regionen, så tøv ikke. Du kan blive en del af en dynamisk bestyrelse. Stil op!

Mvh

Cecilie Geiker, Slagelse

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO'rientering 17/2020 blev bragt den 28. september 2020