Nyt fra bestyrelsen

  Rekrutteringen afhænger af tutorlæger og rollemodeller – er det mon noget for dig?

  I disse år arbejder vi i PLO på at øge omverdenens opmærksomhed på vigtigheden af den almenmedicinske uddannelse og af rekrutteringen til almen praksis.

  er er behov for, at alle kommende læger besidder basale almenmedicinske kompetencer og kender forholdene i almen praksis - og for at flere får lyst til og mod på at blive praktiserende læger.

  Der er behov for at øge antallet af almenmedicinske hoveduddannelsesstillinger væsentligt. Helt aktuelt arbejder vi på at få øget tallet med næsten 50 %, hvilket er, hvad der skal til, for at vi kan opretholde en tilstrækkelig stor population af almenmedicinere i de næste 15-20 år.

  I forhold til at sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet er det vigtigt for alle typer af speciallæger, at de kender forholdene i både primær- og sekundærsektoren, og derfor er et af vores politiske mål, at alle læger kommer i almen praksis i KBU.

  Vi ved, at mange læger vælger almen medicin som speciale på baggrund af deres konkrete oplevelser under studiet og i KBU.

  Derfor er det helt afgørende, at vi stiller med tilstrækkeligt mange engagerende, dygtige, inspirerende undervisere, tutorlæger og rollemodeller.

  Og det er her, du måske kommer ind i billedet.

  Aktuelt er det svært for universiteterne at skaffe tutorlæger nok, og inden længe skal vi bruge væsentligt flere tutorlæger i den postgraduate uddannelse.

  Vi har en fælles opgave blandt alle PLO’ere i at få synliggjort glæderne ved at være praktiserende læge, så et tilstrækkeligt antal læger fremover vælger almen medicin og almen praksis. Her betyder det noget, hvordan vi taler om vores fag, og det betyder noget, hvordan vi fremstår som fag. I den sammenhæng er vores tutorlæger afgørende. Vi skal være tutorlæger nok både prægraduat og postgraduat, og vi skal være engagerede rollemodeller. Det er vigtigt, at vi får vist de unge, at almen praksis er et spændende og udfordrende sted at arbejde, hvor høj faglighed møder patienten som et helt menneske. At almen praksis er et sted, hvor man i høj grad selv er med til at påvirke sin egen arbejdsplads, hvor arbejdsglæden er høj, og hvor mange læger kan finde det gode lægeliv.

  Måske er det noget for dig?

  Uden tutorlæger nok kan vi ikke opnå den rekruttering, vi har behov for. Så derfor hermed en opfordring til alle kolleger, der har lyst til og mod på opgaven, om at melde sig som tutorlæge. Hvis du ikke har prøvet det før, så start med at tage fat i universitetet eller en uddannelseskoordinator i dit område. Hvis du i dag er enten prægraduat eller postgradat tutorlæge, så overvej om du måske kunne overkomme at være begge dele.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  PLO-bestyrelsesmedlem Gunver Lillevang 
  tlf. 5120 8313, gunver@dadlnet.dk

  Til toppen


  Gratis influenzavaccination til visse persongrupper

  Tilbuddet er gældende fra den 1. oktober indtil udgangen af 2016, dog for gravide i 2. og 3. trimester og for personer med immundefekt og deres husstandskontakter, inden udgangen af februar 2017.

  De personer, som har ret til gratis vaccination, er:

  • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
  • Førtidspensionister
  • Kronisk syge, som nævnt i litra 1-7, efter en lægelig vurdering
  • Personer med kroniske lungesygdomme
  • Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt
  • Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • Personer med kronisk lever- og nyresvigt
  • Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
  • Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40) efter en lægelig vurdering
  • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
  • Gravide i 2. og 3. trimester
  • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter, jf. nr. 3, litra d, efter en lægelig vurdering

  Influenzavaccination er ikke en del af overenskomst om almen praksis. Praktiserende læger kan tilbyde influenzavaccinationer på to måder:

  • Efter bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper
  • Eller som fuldt privatbetalt ydelse, hvor lægen selv fastsætter sit honorar (efterspørges typisk af erhvervsaktive voksne uden for risikogruppen)

  Ifølge tilhørende skrivelse fra ministeriet er honoraret fastsat til 141 kr. for vaccination i konsultationen og 305 kr. for vaccination i patientens eget hjem, bortset fra plejehjem/beskyttede boliger, ældreboliger og plejeboliger. 

  Det er fortsat præciseret, at honoraret dog kun udgør 141 kr. for enhver vaccination i eget hjem, når der samtidig udføres et sygebesøg. I den situation skal der afregnes som om, at vaccinationen havde fundet sted i konsultationen.

  Der er også i år en særlig ydelseskode - 8941 - for influenzavaccination foretaget på plejehjem. Honoraret dækker alle udgifter, herunder vaccinationen, udgiften til vaccine, eventuel kørsel og merværdiafgift. Der må ikke opkræves yderligere betaling for vaccinationen.

  Vaccinationen afregnes over for regionen samtidig med den sædvanlige ydelsesafregning i henhold til nedennævnte ydelseskoder.

  Lægen kan ikke samtidig afregne et konsultationshonorar over for regionen, med mindre der i samme seance leveres lægelig behandling eller rådgivning efter overenskomst om almen praksis.

  8920Influenzavaccination af personer, der er fyldt 65 år141 kr.
  8921Influenzavaccination af personer, der er fyldt 65 år i eget hjem, bortset fra plejehjem m.v.305 kr.
  8922Influenzavaccination af førtidspensionister141 kr.
  8923Influenzavaccination af førtidspensionister i eget hjem bortset fra plejehjem m.v.305 kr. 
  8924Kronisk syge efter lægelig vurdering141 kr. 
  8925Kronisk syge efter lægelig vurdering i eget hjem bortset fra plejehjem, m.v.305 kr.
  8935Gravide i 2. og 3. trimester141 kr.
  8936Gravide i 2. og 3. trimester i eget hjem bortset fra plejehjem m.v.305 kr.
  8937Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter efter en lægelig vurdering141 kr.
  8938Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter efter en lægelig vurdering i eget hjem bortset fra plejehjem m.v.305 kr.
  8941Influenzavaccination foretaget på plejehjem141 kr.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Konsulent Lotte Aakjær Jensen
  tlf.. 3544 8459, laj.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Sådan søger du din refusion efter din deltagelse i et godkendt kursus

  Hvis kurset er godkendt til refusion fra Fonden for Almen Praksis, kan du søge refusion online, efter du har deltaget i et kursus. Det forudsætter, at du har penge på din efteruddannelseskonto.

  Når du søger om refusion, logger du ind her.

  På siden finder du information om, hvordan du søger din refusion. På siden kan du også få overblik over dine midler til efteruddannelse.

  Når du logger ind på siden, skal du altid logge ind med dit private NEMID.

  Din private konto kan ikke bruges til dækning af kurser for amanuenser, vikarer eller andre i din praksis.

  Hvis du har spørgsmål til din refusion kan du kontakte efteruddannelsessekretariatet på euf.plo@dadl.dk eller tlf. 3544 8498.

  Til toppen


  Status på akkreditering

  Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) har gjort status på det igangværende arbejde med at få de praktiserende lægers klinikker akkrediteret. 
  Siden begyndelsen af 2016 er 260 klinikker blevet undersøgt, og 156 klinikker er nu akkrediteret.
  Ud af de 104 klinikker der har været til konkret vurdering i Akkrediteringsnævnet, har 91 fået status midlertidig akkreditering; det vil sige akkrediteret med bemærkninger, men med mulighed for forbedring. 12 klinikker har fået tildelt status akkreditering pågår; det vil sige ikke akkrediteret på det foreliggende grundlag, men har mulighed for en ny vurdering. En enkelt klinik har ikke kunnet opnå akkreditering.

  Herudover er der tre tilfælde, hvor surveyorne opgav at gennemføre survey, fordi der ikke var udsigt til, at survey kunne gennemføres på fornuftig vis.

  IKAS har også kigget nærmere på, hvilke standarder og indikatorer som har vist sig særligt udfordrende for mindst 10 klinikker. Blandt de vigtigste kan nævnes:

  • Manglende identifikation og opsporing af sårbare grupper
  • Manglende patientevaluering via DAK-E
  • At der er klinikker, som mangler retningslinjer for opfølgning på prøvesvar.
  • Manglende skriftlige retningslinjer, der beskriver håndtering af visitation af akutte og ikke-akutte patienter
  • En del under standarden ’Hygiejne’. Blandt andet i klinikkernes håndtering og kontrol af deres tørsterilisatorer fx manglende kontrol af autoklave og manglende brug af autoklavetape, kemiske indikatorer eller sporprøver

  Svære indikatorer ved akkrediteringen - hvad gør man? Læs her tips til akkreditering (pdf)

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Konsulent Lotte Aakjær Jensen, 
  tlf. 3544 8459, laj.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Lønregulering af lægevikartaksten og praksisamanuensis fase 2 og 3

  Lægevikarernes og praksisamanuensernes løn er med virkning fra 1. oktober 2016 blevet overenskomstreguleret.

  Lægevikartaksten

  Lægevikarer ansat én hel dag, eller flere dage pr. uge af en samlet varighed på 5 eller flere dage, skal aflønnes enten med en dagstakst eller med en afdelingslægetakst.

  Dagstaksten beregnes med 0,28 % af det forudgående års nettoindtægt ganget op med korrektionsfaktoren. Korrektionsfaktoren fremgår af honorartabellen som udsendes to gange om året.

  Afdelingslægetaksten udgør pr. 1. oktober 2016 kr. 3.248,61 kr. for en 8 timers arbejdsdag, svarende til en timeløn på kr. 406,08 kr.

  Praksisamanuenser i fase 2 og 3

  Praksisamanuensernes løn er ligeledes blevet reguleret pr. 1.oktober 2016. Du kan se  de regulerede lønninger her (pdf). 

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chef for PLA Henriette Kiersgaard
  Telefon: 3544 8450, hki.plo@dadl.dk

  Til toppen


  PLO-Hovedstaden

  Ordinært medlemsmøde

  Der afholdes ordinært medlemsmøde for PLO-medlemmer i Region Hovedstaden den 7. november 2016 kl. 17.00-19.30 med efterfølgende middag. Mødet holdes i Tivoli Congress Center. Indkaldelse og dagsorden vil blive sendt til medlemmerne direkte pr. mail i uge 41. Tilmeldingsfristen er den 31. oktober.

  Fra KAP-H

  Husk temamøde om rationel behandling af sygdomme i mandens underliv den 25. oktober kl. 16-19.

  Sidste rekrutteringsrunde i KAP-H i dette efterår

  Har du interesse og lyst til at være en del af KAP-H’s korps af konsulenter, er der nu mulighed for at blive konsulent i organiseringsteamet eller inden for hospitalssamarbejdet. I organiseringsteamet er du med til at hjælpe kolleger med faglig udvikling, og i hospitalssamarbejdet bliver du en nøgleperson for samarbejde om patientforløb inden for bestemte specialer. 

  I KAP-H’s årsberetning får du et indtryk af konsulentorganisationen.

  Til toppen


  Nr. 17 - den 7. oktober 2016​