Rammer for influenzavaccinationssæssonen 2020/2021 er på plads

PLO og RLTN har indgået aftale om den gratis influenzavaccination for sæson 2020/21. Perioden er fra 1. oktober til 14. januar, dog indtil udgangen af februar for visse grupper. Målgruppen er den samme som tidligere år, dog også sundhedspersoner. Der er i år to forskellige vacciner – én til de +85-årige og én til alle øvrige.

Vaccinationsperiode
Målgruppen for gratis influenzavaccination kan vaccineres fra og med 1. oktober 2020 til og med 14. januar 2021. Visse i målgruppen – gravide og personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand - kan vaccineres til og med 28. februar 2021.

Målgrupper
Målgruppen for gratis influenzavaccination i sæson 2020/21 er som de foregående år, men er på grund af COVID-19 udvidet til også at omfatte personale i sundheds- og plejesektoren. Arbejdsgiver vil, som tidligere år, tilbyde personalet vaccination via deres arbejdsplads, hvorfor vaccination via bl.a. praktiserende læge har til formål at øge dækningsgraden. 

Målgrupperne er:

 • Ældre på 65+ år, dog skal de 85+-årige have en anden vaccine, se nedenfor.
 • Patienter med visse kroniske sygdomme, som omfatter: 
  • kroniske lungesygdomme
  • hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes type l eller 2 (sukkersyge)
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • kronisk lever- og nyresvigt
  • svær overvægt (vejledende BMI>40) efter lægelig vurdering
  • andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, som omfatter:
  • Læger
  • Sygeplejersker
  • Farmaceuter
  • Kiropraktorer
  • Tandlæger
  • Afspændingspædagoger
  • Bandagister
  • Bioanalytikere
  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Jordemødre
  • Kliniske diætister
  • Optometrister
  • Radiografer
  • Audiologiassistenter
  • Farmakonomer
  • Fodterapeuter
  • Neurofysiologiassistenter
  • Tandklinikassistenter
  • Tandplejere
  • Tandteknikere
  • Beskæftigelsesvejledere
  • Plejere
  • Plejehjemsassistenter
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Social- og sundhedshjælpere
  • Psykologer
  • Lægesekretærer
  • Sundhedsservicesekretærer
  • Portører
  • Paramedicinere
  • Ambulancebehandlere
  • Ambulanceførere

Personer, som ikke er i målgruppen for det gratis tilbud om influenzavaccination, kan som vanligt vaccineres mod privat honorar.

Vacciner og bestilling/levering
I influenzasæson 2020/21 benyttes to vacciner. En 4-valent influenzavaccine og en 3-valent højdosis influenzavaccine. Den 3-valente højdosis influenzavaccine anvendes til personer, der er fyldt 85 år inden den 15. januar 2021 (født før den 15. januar 1936). Den 4-valente influenzavaccine anvendes til alle øvrige målgrupper. 

I forhold til de 85+-årige er udgangspunktet, at de 85+-årige skal tilbydes den 3-valente højdosis influenzavaccine. Enhver behandling, herunder vaccination, sker efter informeret samtykke.

Den 85+-årige kan derfor på et oplyst grundlag (bl.a. at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at 85+-årige tilbydes den 3-valente højdosis influenzavaccine) vælge at tage imod den 4-valente influenzavaccine frem for den 3-valente højdosisvaccine. Skulle den 85+-årige acceptere den 4-valente influenzavaccine, så afregnes vaccinationen med ydelse 8910 (i klinikken el. på plejehjem mv,) eller 8913 (i hjemmet).

Begge vacciner kan nu bestilles ved Statens Serum Institut (SSI). SSI har oplyst, at den 4-valente influenzavaccine leveres fra uge 39/40, mens den 3-valente højdosis influenzavaccine først leveres fra uge 40/41. Influenzavaccination af de 85+-årige kan derfor først starte lidt inde i oktober måned.

Aftale med ydelseskoder
PLO og RLTN har indgået aftale om praktiserende lægers afregning, bl.a. de ydelseskoder, som skal benyttes. Selve honoreringen har ikke været til forhandling – den er fastsat af sundheds- og ældreministeren i en bekendtgørelse. Derfor er praktiserende læger ikke forpligtet til at tilbyde influenzavaccination, lige såvel som private vaccinationsfirmaer, herunder via apoteker m.v., kan forestå influenzavaccination.

Med baggrund i den udvidede målgruppe og flere vacciner er der tre nye ydelseskoder i sæson 2020/21, mens de øvrige ydelseskoder er de samme som sidste år.

Ydelseskoderne samt honoraret er:

 • 8910. Influenzavaccination af personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2021 (født før den 15. januar 1956), er førtidspensionist eller har en kronisk sygdom. I klinikken og på plejehjem og -centre, botilbud m.v. Kr. 187
 • 8911. Influenzavaccination af personer, der har en medfødt eller erhvervet immundefekt eller er i husstand med en person med medfødt eller erhvervet immundefekt. Kr. 187.           
 • 8912. Influenzavaccination af gravide i 2. eller 3. trimester. Kr. 187.
 • 8913. Influenzavaccination af personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2021 (født før den 15. januar 1956), er førtidspensionist eller har en kronisk sygdom i eget hjem. Kr. 359.
 • 8914. Influenzavaccination af personer, der har en medfødt eller erhvervet immundefekt eller er i husstand med en person med medfødt eller erhvervet immundefekt i eget hjem. Kr. 359.                    
 • 8915. Influenzavaccination af gravide i 2. eller 3. trimester i eget hjem. Kr. 359.
 • 8916. (ny) Influenzavaccination af personer, der er fyldt 85 år inden den 15. januar 2021 (født før den 15. januar 1936) med den 3-valente højdosis influenzavaccine i klinikken og på plejehjem og -centre, botilbud m.v. Kr. 329.
 • 8917. (ny) Influenzavaccination af personer, der er fyldt 85 år inden den 15. januar 2021 (født før den 15. januar 1936) med den 3-valente højdosis influenzavaccine i eget hjem. Kr. 501.
 • 8918. (ny) Influenzavaccination af personale i sundheds- og plejesektoren. Kr. 187.

Der er givet besked til lægepraksisleverandørerne/praksisleverandørforum om de nye ydelseskoder.

Der kan ske honorering for såvel influenzavaccination som pneumokokvaccination ved samtidig vaccination. Vær opmærksom på, at målgruppen for de to vacciner ikke er identiske, dog gælder, at målgruppen for pneumokokvaccination også må anses for at være i målgruppen for influenzavaccination. Læs mere om pneumokokvaccinen her.

COVID-19 og vaccination
Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at vaccination af særlige risikogrupper – som bl.a. er målgrupperne for såvel pneumokok- og influenzavaccination - godt kan finde sted under COVID-19 epidemien. Eneste forholdsregel er, at patienter med symptomer på COVID-19 eller påvist COVID-19 ikke skal ses i klinikken. Dette svarer til de generelle retningslinjer, og skulle de generelle retningslinjer ændres, er det disse, der skal følges også i relation til vaccination. Se vurdering fra styrelsen her  og de generelle retningslinjer her.
 
Påmindelser fra SSI
Som noget nyt vil SSI i år udsende påmindelser til alle 65+-årige i forhold til influenzavaccination og pneumokokvaccination, ligesom det sker til forældre som led i børnevaccinationsprogrammet. Påmindelser udsendes i perioden 15. september til 1. november 2020. 

Aftalen kan ses her

For yderligere information kontakt 
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth 
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


DSAM: Hvordan tager vi diagnostikken tilbage?

Langt de fleste patienter, som henvises i COVID-vurderingssporet, fejler noget andet end COVID-19, og det estimeres på baggrund af aktuelle data, at forekomsten af COVID-sygdom blandt disse patienter er ca. 1 %. Hvis vi som praktiserende læger kunne bestille en coronatest og modtage svar inden for ét døgn på vores egen patienter, er det DSAM’s vurdering, at vi kan se en del patienter subakut, når det negative svar på podning foreligger.

Læs hele nyheden fra DSAM her

For yderligere information kontakt
DSAM’s corona-taskforce
Tlf. 7070 7431 dsam@dsam.dk 


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


DSAM: Ja, vi kan stole på en frisk negativ coronatest

De aktuelle tests, der bruges i Danmark, har en ret høj sensitivitet og specificitet. DSAM’s vurdering er derfor, at vi kan tage diagnostikken tilbage på de patienter, der har behov for vores kliniske vurdering, hvis de kommer med en frisk negativ coronatest. Vi kan samtidig sikre os yderligere ved at skille patienterne fysisk, bruge værnemidler etc. Vi skal selvfølgelig bevare den kliniske dømmekraft. Hvis symptomer og sygehistorie tyder på COVID-19, henviser vi patienten direkte til klinisk vurdering/indlæggelse.

Læs hele nyheden fra DSAM her, hvor du kan læse mere om risikoen og regneeksempler. 

For yderligere information kontakt
DSAM’s corona-taskforce
Tlf. 7070 7431 dsam@dsam.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Lettere adgang for børn til COVID-19-test

Danske Regioner oplyser, at børn over to år, der ikke har symptomer, fremover kan testes i TestCenter Danmarks telte, og forældrene kan bestille tid på coronaprover.dk uden lægehenvisning.
 
Siden den 26. august har forældre kunnet se deres børns prøvesvar digitalt på sundhed.dk. Inden for kort tid vil det også blive muligt at tjekke børns corona-prøvesvar på appen MinSundhed.

Læs mere på Danske Regioners hjemmeside her.

For yderligere information kontakt 
Pressekontakt Torsten Ellermann Eriksen
Tlf. 51511818, pressekontakt@regioner.dk 


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Min patient mangler en rekvisition til COVID-19-test 

Det er desværre et kendt problem, at der for enkelte danskere mangler en rekvisition til COVID-test. Hvis I oplever, at en borger mangler rekvisition, så bed borgeren kontakte den myndighedsfælles hotline på 7020 0233, som så kan oprette en rekvisition.

Myndighederne arbejder på en borgerrettet hotline for spm vedr. coronaprover.dk, men den er endnu ikke etableret. 

For yderligere information kontakt
Kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen
Tlf. 3544 8476, ckp.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Den nationale prævalensundersøgelse for COVID-19

Hvad skal egen læge gøre i forbindelse med indkomne prøvesvar på borgere, der er udtrukket til undersøgelsen.

I den nationale prævalensundersøgelse udtrækkes hver uge et antal tilfældige borgere fra 12 år og op, der via brev (e-Boks eller papir) inviteres til at deltage i undersøgelsen – dvs. til at bestille tid til prøvetagning i et testcenter i samfundssporet (Testcenter Danmark-teltene).

Der kan bestilles tid til blodprøvetagning til brug for antistofmåling ved ELISA og til svælgpodning til brug for virusbestemmelse ved PCR.

I begge tilfælde transporteres prøven til SSI, hvor den undersøges. Svaret kan findes på Sundhed.dk – normalt allerede dagen efter prøvetagning. Borgeren ser selv svaret ved at logge ind på sundhed.dk (svar for børn mellem 12 og 17 år ringes ud fra SSI).

Hvis prøvesvaret er ”inkonklusivt”, opfordres man til på ny at bestille tid og få gentaget prøvetagningen.

Man kan læse mere om undersøgelsen på ssi.dk 
 
Hvad skal egen læge gøre i forbindelse med prøvesvarsmodtagelse?

PCR-svar
på undersøgelse for aktuel infektion behandles på samme måde som øvrige COVID-19-PCR-svar. Ved positivt svar kontaktes borgeren telefonisk og oplyses om smitteværnsforanstaltninger.

Styrelsen for Patientsikkerhed bliver automatisk adviseret. Det bemærkes, at kun meget få borgere forventes at blive fundet PCR-positive i regi af prævalensundersøgelsen. I prøvesvaret vil der stå ’påvist’ eller ’positiv’.

Antistofsvar. Det forventes ikke, at egen læge kontakter borgeren i forbindelse med positivt eller inkonklusivt prøvesvar. Hvis borgeren selv ringer ind, kan der oplyses om, at et positivt svar tyder på, at man tidligere har haft en infektion, der nu er overstået (med mindre PCR-testen også er positiv).

Der vil formentlig så være tale om immunitet, i hvert fald i et vist omfang, men det er ikke noget, man kan være sikker på. Derfor bør man stadig tage de almindelige forholdsregler (afstand, hygiejne, mundbind etc). Hvis prøvesvaret er ”inkonklusivt”, bør man bestille en ny tid og få gentaget blodprøvetagningen (i en teststation).

I invitationsbrevet til borgeren beskrives det, hvorledes man skal tolke svaret på prøven. 

Invitationsbrevet kan også findes på ssi.dk på engelsk og arabisk.

For yderligere information kontakt
PLO Medlemsservice 
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


To præciseringer i COVID-aftalen om brug af ydelserne 4483 og 4484

Aftalen kan også bruges i forhold til opfølgning på prøvesvar, der vedrører systematisk test af sundhedspersonale. Samtidig skal praksis som hovedregel ikke sende e-mail med negative prøvesvar.

Systematisk test af sundhedspersonale

Beslutningen om at indføre systematisk test af sundhedspersonale har medført en præcisering i den midlertidige aftale mellem PLO og RLTN om honorering for henvisning af nære kontakter til COVID-19-smittede til test for ny coronavirus

Det fremgår således nu, at ”Aftalen kan også finde anvendelse i forhold til podning og svarafgivelse for andre asymptomatiske patienter samt opfølgning på prøvesvar, der vedrører systematisk test af sundhedspersonale.”

Praksis skal som hovedregel IKKE sende e-mail med negative prøvesvar

Honoraret for svarafgivelse på e-mail til patienter med negativt prøvesvar, hvor det er fagligt indiceret, svarer til ydelse 0105 og afregnes med ydelseskode 4484.

Da borgeren selv kan finde prøvesvar på sundhed.dk, skal lægen som hovedregel ikke sende en e-mail (ydelse 0105/4484), når borgere får et negativt testsvar, medmindre lægen vurderer, at der er et konkret behov for supplerende information.

For yderligere information kontakt
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Tlf. 3544 8472,
jsg.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Intet dokumentationskrav, hvis du ikke kan bruge mundbind i den offentlige transport

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir - og ikke børn under 12 år. Hvis en person af disse årsager ikke kan bære mundbind eller visir, behøves ingen dokumentation i form af en lægeerklæring. Ifølge SST skal tvivlen komme den rejsende til gode.

Der er således ingen forventning om, at almen praksis bidrager med (fri)attester i denne forbindelse.

Det følger af bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v., at rejsende på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir i tog, bus, taxi og på færger eller på stationer og i færgeterminaler.

For yderligere information kontakt
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Tlf. 3544 8472,
jsg.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Skjultgravid.dk - nyt tilbud til sårbare gravide

Omkring 100 kvinder møder årligt op på landets hospitaler i aktiv fødsel uden at være blevet undersøgt af egen læge eller jordemoder i løbet af graviditeten. Ny hjemmeside kan hjælpe kvinderne og give råd og vejledning til praktiserende læger og andre fagpersoner i, hvordan man kan opspore og støtte de skjult gravide.

Hjemmesiden er udarbejdet af Mødrehjælpen i samarbejde med relevante organisationer og på baggrund af en bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet. 

Læs mere på skjultgravid.dk 

For yderligere information kontakt:
Udviklingskonsulent i Mødrehjælpen Caroline Johnson
Tlf. 22 56 53 16, caj@moedrehjaelpen.dk 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


 Nyt fra PLO-Midtjylland

PLO-valg: Jonas Hald stillede op, fordi han var træt af at høre på sit eget brok

Som formentlig bekendt er der valg til PLO´s repræsentantskab her i efteråret, og dermed skal vi vælge nye repræsentanter til vores organisation, PLO, hvis formål det er, jf. vedtægternes §2 ”... at varetage de alment praktiserende lægers fælles faglige og økonomiske interesser. ”

Denne interessevaretagelse udmøntes i dagligdagen på mange forskellige niveauer nationalt, regionalt og kommunalt. Som indvalgt PLO-repræsentant træder man ind i PLO´s højeste myndighed, repræsentantskabet, og får dermed chancen for at bidrage direkte på alle niveauer.

Personligt har jeg nu siddet som repræsentant i fire år og stillede op, fordi jeg var træt af at høre mig selv gå rundt og brokke mig; det var ikke konstruktivt og havde ingen reel positiv indvirkning på min praksishverdag.

Utilfredshed med tingenes tilstand kombineret med en oplevelse af ikke at have indflydelse var dræbende for min trivsel og arbejdsglæde.

Har det så ændret sig gennem mit arbejde som PLO-repræsentant?

Bestemt, hvervet er både givende og meningsfuldt.

Selv om mange små tandhjul skal dreje vedholdende i lang tid for at flytte dagsordenen og bedre samarbejdsklimaet med både lokale, regionale og nationale myndigheder, er min gennemgående oplevelse, at vores samarbejdspartnere (og også forhandlingsmodparter!) udmærket er klar over, hvor central en rolle for det samlede sundhedsvæsens funktion, drift og økonomi vi har i almen praksis.

Vi er efterspurgte deltagere i rigtig mange sammenhænge, hvilket giver os en stor mulighed for at præge disse sammenhænge, også så de giver mening ”på tværs”, som netop ofte er den måde, vi arbejder på i vore klinikker.

Rent praktisk er man indvalgt for sin region. Her i Region Midtjylland har vi i den seneste periode haft 11 repræsentanter, der med sekretariatsbetjening udgør PLO-Midtjylland, PLO-M.

I dette regi afholdes 9-10 årlige PLO-M-møder, og ved to årlige nationale PLO-møder samles hele repræsentantskabet og den nationale bestyrelse samt direktion og sekretariat.

Som nyindvalgt repræsentant kan strukturen og antallet af de mange underudvalg, arbejdsgrupper og andre fora umiddelbart virke såvel uoverskueligt som uoverkommeligt.

Man er imidlertid i trygge hænder, da sekretariatet er maksimalt tilgængelige, både med en formaliseret introduktion og gennemgang og til alle eventuelle ad hoc spørgsmål. Herudover bliver man som nyindvalgt repræsentant i PLO-M tilknyttet en ”mentor”, en rutineret repræsentant, der tilbyder sparring og introduktion til det fagpolitiske arbejde.

Det er på ingen måde forventningen, at man som nyindvalgt straks har det fulde overblik og sidder med i samtlige udvalg.

Skulle du derfor gå rundt med ambition om og nysgerrighed på at præge din praksishverdags rammer, ikke bare i egen klinik, men også lokalt, regionalt og nationalt, vil min opfordring klart være at stille op til valget som PLO-Midtjylland repræsentant.

Det er vigtigt, spændende, sjovt og meningsfuldt, og du kommer til at udføre dit repræsentantarbejde sammen med en flok af engagerede ildsjæle, der har det til fælles, at de brænder for almen praksis.

Mvh

Jonas Hald, Viborg

Medlemsmøde d. 22. oktober i Silkeborg

PLO-Midtjylland holder Efterårsmøde d. 22 oktober kl. 17-21 i Silkeborg.

Få yderligere information og tilmeld dig her

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Sjælland

PLO-valg: Thomas Rishøj Søgaard: de næste 5-7 år bliver meget afgørende

For to år siden valgte jeg efter grundig overvejelse at stille op til PLO-R valg i Region Sjælland.

Vi var så heldige at få alle pladser inklusive suppleanter besat, hvilket er vigtigt, da vi er en lille gruppe i Region Sjælland.

Baggrunden for at stille op var, at jeg mener, de næste 5-7 år bliver meget afgørende for, hvilken vej vores fag går, og jeg ønskede at påvirke det så meget som muligt.

Det har været to spændende år, hvor coronaen dog ændrede en hel del i indeværende år.

Men det har været interessant at komme lidt tættere på beslutningerne, de overvejelser, der ligger bag, og de muligheder, der er.

Jeg mener stadig, at den kommende OK21, og muligvis den næste efter den, er altafgørende for almen praksis, og for at vi kan påvirke mest muligt, er det vigtigt, at vi også de næste to år har besat alle poster i bestyrelsen. Derfor opfordrer jeg alle til at stille op.

Mvh

Thomas Rishøj Søgaard, Jyllinge

Praksiskonsulent til SUH, Roskilde-Køge

Ved Sjællands Universitetshospital, Roskilde-Køge er 1-2 stillinger som praksiskonsulent ledig til besættelse pr. 1. november 2020. Du kan læse mere om stillingen her

Årets lægevagt i Sjælland 2020

Har du på dine vagter mødt en engageret vagtlæge, som har ydet en særlig indsats i forhold til det akutte almen medicinske arbejde, kvalitetsudvikling eller fremmet god lægekultur i lægevagten, kan du nu indstille vedkommende til Lægevagt Sjællands hæderspris.

Læs mere om prisen her

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Syddanmark

PLO-valg: Sys Melchiors: Fagpolitisk arbejder styrker arbejdsglæden

Jeg er med i PLO's repræsentantskab, fordi jeg vurderer, at det er vigtigt arbejde. Det giver mening i hverdagen med patienterne, samarbejde med sekundærsektor, kommune og region. 

Jeg har valgt at prioritere det i en periode, fordi det danner rammen om min hverdag, og det er spændende at være en del af. Det er et fundament, som min forretning er bygget op omkring, og som selvstændig erhvervsdrivende finder jeg det vigtigt at prioritere udvikling og muligheder.

Det er berigende at deltage i fagpolitisk arbejde, og det er med til at styrke arbejdsglæden i hverdagen.

Det er vigtigt, at PLO´s repræsentantskab er bredt sammensat og repræsenterer vores forskellige hverdage. Stil op, om du kommer fra land eller by - store eller små praksis.

Vi har alle brug for et samlet PLO.

Mvh

Sys Melchiors, Vejen

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Nordjylland

PLO-valg: Dinah Høngaard: Man får nye kompetencer

Jeg vil gerne opfordre til, at du overvejer at stille op til det kommende valg til PLO-Nordjylland. Vi mangler folk!

Arbejdet i PLO giver et værdifuldt indblik både i vilkårene for arbejdet i almen praksis og PLO’s funktion og organisation.

Man behøver ikke at have den store erfaring forinden, da vi hjælper hinanden med god hjælp fra sekretariatet. 

Jeg selv blev valgt ind efter et år som PLO’er og har nu været repræsentant i fire år. Gennem PLO-arbejdet får man et bredt netværk og indgår i samarbejder med kolleger og samarbejdspartnere. På de halvårlige repræsentantskabsmøder møder man engagerede kolleger fra hele landet og får indblik i ligheder og forskelle i de vilkår, vi har for at drive vores klinikker. 

Arbejdet adskiller sig fra den daglige drift af almen praksis, så man får afprøvet og udviklet sine kompetencer i PLO-sammenhæng. Det byder på anderledes faglige udfordringer, og man får et bredere perspektiv på arbejdet med lægevirksomhed.

Hvis du også er nysgerrig på fagpolitik og ønsker at bidrage til at påvirke fremtiden, vil jeg anbefale, at du stiller op! 

Mvh

Dinah Høngaard, Hjørring

PLO-reprærsentant Dinah Hønggard

Medlemsmøde den 5. november

Der afholdes medlemsmøde torsdag den 5. november 2020 kl. 18.30 med spisning kl. 17.30. Mødet holdes i Aalborg Kongres og Kultur Center.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Deltag i lægedækningshøringen, som du har modtaget i praksis' e-Boks, senest den 16. september
Onsdag den 26. august blev der udsendt lægedækningshøring 2021 fra Region Hovedstaden. Den er sendt til praksis’ e-Boks. Undersøgelsen er i år forkortet væsentligt. Svarfristen er forlænget til den 16. september.

PLO-Hovedstaden har tidligere udsendt et brev til alle medlemmer pr. mail, der beskriver de væsentligste elementer i undersøgelsen.  PLO-Hovedstaden opfordrer alle til at deltage i årets lægedækningsundersøgelse.

PLO-valg: Jørgen Steen Andersen: Er du glad for din arbejdsform, så stil op!

Som praktiserende læger har vi en meningsfuld hverdag, hvor vi selv kan sætte en ramme for at hjælpe nogle mennesker, som vi hele tiden kommer til at lære bedre at kende - og til en hæderlig betaling. Sådan har det været i mange år. Men vores relativt selvstændige arbejdsform er ingen selvfølge. 

I 2013 blev både vores, gymnasielærernes og skolelærernes overenskomster opsagt, og for skolelærerne er hverdagen aldrig blevet den samme. Først nu - syv år senere - er det lykkedes for de 40.000 skolelærere at få en aftale, der i nogen grad giver dem ret til selv at tilrettelægge deres arbejde. Den skæbne kunne meget let også have ramt os - vi var som bekendt kun en enkelt stemme fra at afgive ydernumrene i 2013.

Tiden siden da har været præget af barske udmeldinger og langvarige drøftelser både internt og eksternt, men det lykkedes for os at stå sammen og fastholde vores arbejdsform. Trods det, at vi jo er ti gange færre end skolelærerne, lykkedes det endog med OK18 at overbevise de ansvarlige i stat, regioner og kommuner om, at almen praksis i sin nuværende form fortsat er værd at investere i.

Det er demokratiets spilleregler at udnytte de forhandlingsrum, der er tilgængelige. Intet løses ved bragesnak på Facebook og i andre interne ekkokamre. Derfor er det så vigtigt, at der er nogle af os, der vil bruge noget af vores patientfri tid på at mødes internt og eksternt og lægge rammerne for vores fremtidige arbejdsliv i praksis. Det kræver tid, men det er faktisk også interessant og personligt givende at mødes med engagerede kolleger og interessenter. Det foregår i øvrigt med respekt for vores selvstændighed - og til en hæderlig betaling.

Så hvis du er glad for din arbejdsform og har lidt overskud til at sætte dig ind i, hvordan rammerne for vores arbejdsliv udformes, så sæt din Facebook-konto på pause og kom med i debatten, hvor det betyder noget: Stil op til valget til PLO's repræsentantskab!

Jørgen Steen Andersen, Ballerup (Speciallæge i almen medicin i 1994. Praksisejer i tomandspraksis siden 2007)

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO'rientering 16/2020 blev udgivet den 11. september 2020