PLO'rientering 16/2017


Status på OK2017

I sidste udgave af PLO’rientering, der udkom fredag den 18. august, skrev formand Christian Freitag en leder med en opdateret status på overenskomstsituationen på baggrund af en længere drøftelse på det seneste bestyrelsesmøde i PLO.

Heraf fremgik, at der i PLO’s bestyrelse var fuld enighed om at fortsætte med at forfølge muligheden for at indgå en aftale, men også at tidsfaktoren nu er et reelt problem, bl.a. på grund af det lovbestemte økonomiloft, der begynder 1. september.

Hvis der sker en afgørende udvikling, vil der hurtigt blive sendt information ud til alle medlemmer af PLO.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf. 3544 8464, joh.plo@dadl.dk


Til toppen


Aktiviteten i almen praksis beskedent under økonomirammen

Aktiviteten i almen praksis i de ti første måneder af overenskomstens tredje år, dvs. fra 1. september 2016 til 30. juni 2017, er opgjort til 6.352,5 mio. kr.

En fremregning af denne aktivitet viser, at den samlede aktivitet for tredje overenskomstsår dermed vil ende på 7.492,9 mio. kr., som er ca. 11 mio. kr. under økonomirammen, hvilket svarer til over 3.000 kr. pr. praktiserende fuldtidslæge.

Økonomirammen er korrigeret for indførelse af akutordninger i Region Syddanmark og Region Midtjylland samt for 1813.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Telefon: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

Til toppen


Nyt bestyrelsesmedlem i PLO

Vivi Jørgensen har valgt at udtræde af PLO’s bestyrelse. Som hendes afløser har PLO-Nordjylland udpeget Dennis Staahltoft.

Dennis Staahltoft er 44 år og til daglig praktiserende læge i en solopraksis i Aalborg.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf. 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Til toppen


Ny vejledning om helbredskrav til kørekort


Som oplyst i sidste nummer af PLO’rientering har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt en ny bekendtgørelse om helbredskrav til kørekort.

Vejledningen er et omfattende værk på 79 sider, hvoraf langt størstedelen (den sidste del) er en gennemgang af de forskellige faglige krav i forbindelse med konkrete sygdomme. Hovedgrupperne af sygdomme er: Synet og hørelsen, neurologiske lidelser, hjerte- og karsygdomme, diabetes, psykiske sygdomme og demens, alkohol- og narkotikamisbrug, trafikfarlig medicin samt andre sygdomme. Denne del af vejledningen kan med fordel bruges som opslagsværk ude i klinikkerne.

Den første del af vejledningen præciserer de krav til omhu og samvittighedsfuldhed, som læger i henhold til Autorisationsloven bør udvise i forbindelse med spørgsmål om helbred og bilkørsel, og stiller desuden krav om skriftlige instrukser ude i klinikkerne til håndtering af kørselsforbud.

Lægeligt kørselsforbud
En læge er forpligtet til at udstede et lægeligt kørselsforbud, hvis lægen bliver opmærksom på, at en patient udsætter andres liv eller helbred for nærliggende fare ved at køre bil, fordi patienten efter lægens vurdering ikke har den nødvendige mentale eller fysiske førlighed hertil. Hvis lægen ud fra patientens tilkendegivelser og øvrige adfærd er overbevist om, at patienten har til hensigt at følge det lægelige kørselsforbud, skal lægen blot journalføre kørselsforbuddet.

Lægen skal informere patienten om følgende:

 • At vedkommende skal indstille sin motorkørsel samt årsagen hertil, og hvor længe forbuddet gælder
 • Hvornår kørselsforbuddet skal revurderes, eller om kørselsforbuddet er permanent.

Journalføringen skal indeholde:

 • Årsagen til kørselsforbuddet
 • Hvad patienten er blevet informeret om i forbindelse med udstedelsen af kørselsforbuddet
 • Hvad patienten har tilkendegivet i forbindelse med udstedelsen af kørselsforbuddet, dvs. om patienten er indforstået. 

Et kørselsforbud kan godt udstedes uden fysisk fremmøde, men lægen har pligt til at sikre sig, at patienten har forstået kørselsforbuddet.  

Det er den behandlingsansvarlige læge, der har handlepligten. Det vil sige, at et kørselsforbud kan være udstedt af en sygehuslæge.  Hvis det er tilfældet, skal sygehuslægen informere patienten om, at det kan være patientens egen læge, der skal foretage en revurdering af kørselsforbuddet, og det er sygehuslægens ansvar at lade informationen om kørselsforbuddet gå videre til patientens egen læge i forbindelse med udskrivning.

Hvis en læge vurderer, at patienten ikke er indstillet på at overholde det lægelige kørselsforbud eller konstaterer, at det bliver brudt, så skal lægen indberette det til Styrelsen for Patientsikkerhed efter at have indhentet patientens samtykke. En sådan indberetning kræver dog, at der reelt er fare for andres liv eller helbred. I særlige situationer kan det ske uden patientens samtykke, jf. reglerne i Sundhedsloven om videregivelse af helbredsoplysninger.

Hvis lægen er i tvivl eller ikke har tilstrækkelige oplysninger til at fastslå, om patienten udgør en nærliggende fare ved fortsat kørsel, er lægen ikke forpligtet til at udstede et kørselsforbud. Lægen kan i stedet med patientens samtykke påbegynde en kørekortsag. Sagen påbegyndes ved at udfylde en kørekortattest på samme måde som ved nyudstedelse af kørekort.

Lægen kan tilbyde patienten samme fremgangsmåde, hvis læge og patient ser forskelligt på et lægeligt kørselsforbud. Kørselsforbuddet vil dog gælde minimum, indtil sagen er afgjort af politiet.

Krav om instrukser
Som noget nyt stiller vejledningen krav om, at der, hvis det er relevant, foreligger skriftlige instrukser om udstedelse af kørselsforbud. Instrukserne skal indeholde:

 • Ansvars- og kompetenceforhold
 • Hvem, der anses for at være behandlingsansvarlig læge, og i hvilke tilfælde, der er behov for en vurdering af relevant speciallæge
 • Beslutningsprocessen, herunder nødvendige procedurer om involvering af patienten
 • Hvilke kriterier, der skal være opfyldt forud for beslutning om kørselsforbud
 • Evalueringsprocedurer, der sikrer, at der følges op på kørselsforbud
 • Involvering af samarbejdspartnere og fremgangsmåde ved uenighed
 • Journalføring

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Lotte Aakjær Jensen
Tlf. 3544 8494,
laj.plo@dadl.dk

Til toppen


Aftale om fast tilknyttet læge på botilbud

Lige inden sommerferien blev der mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, KL og PLO indgået en aftale om fast tilknyttet læge på botilbud.

PLO underskrev allerede en aftale i februar, da det bl.a. var et ønske i PLO’s udspil ”På patientens vegne”. Aftalen kan ses her.

Pressemeddelelse om aftalen kan ses her.

Aftalen om fast tilknyttet læge på botilbud er et tillæg til aftalen om plejecentre, hvorfor de overordnede rammer for fast tilknyttet læge på botilbud er de samme som for plejecentre, fx prisen pr. konsulenttime. Kun botilbud for borgere med psykiske lidelser er omfattet af aftalen, idet aftalen indgår som en del af ”Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud”.

I de kommende måneder vil de regionale bestyrelser og sekretariater tage stilling til, om en eventuel eksisterende vilkårsaftale for fast tilknyttet læge på plejecenter skal udvides til også at dække botilbud, eller om det gribes anderledes an. Lokale vilkårsaftaler vil kunne ses her.

Herefter vil de første stillingsopslag som fast tilknyttet læge på bosteder for borgere med psykiske lidelser kunne ses. Stillingsopslagene vil både kunne komme fra botilbud og kommuner.

For yderligere oplysninger kontakt:
Specialkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 3448, dar.plo@dadl.dk

Til toppen


Opdateret liste over biologiske lægemidler

Lægemiddelstyrelsen har opdateret listen over udvalgte biologiske lægemidler. Der skal så vidt muligt oplyses handelsnavn og batchnummer på de udvalgte biologiske lægemidler ved indberetning af bivirkninger, ligesom handelsnavn og batchnummer skal anføres i patientjournalen.

Den opdaterede liste finder du på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

For yderligere information kontakt
Specialkonsulent i Lægemiddelstyrelsen Mai Frederiksen Raun
Tlf. 4488 9558,
mafr@dkma.dk

Til toppen


Årsmøde for ultralyd i almen praksis

Hvordan sikres den praktiserende læge kompetencerne til at kunne bruge ultralyd i almen praksis på en forsvarlig måde? Den 27. oktober i Middelfart afholdes der årsmøde for alle praktiserende læger og uddannelseslæger, og du kan allerede tilmelde dig nu.

Oplægsholdere fra ind- og udland vil præsentere deres bud på kompetenceudvikling og evaluering inden for point-of-care ultralydsskanning. Den nyeste forskning inden for brug af ultralyd i almen praksis vil blive præsenteret. Derudover vil der være workshops, hvor årsmødedeltagerne vil kunne prøve at ultralydsskanne under supervision af en gruppe af praktiserende læger, der anvender ultralyd i deres hverdag. 

Årsmødet afsluttes med en middag. Vel mødt!

Link til tilmelding.

For yderligere oplysninger kontakt:
Praktiserende læge Thomas Løkkegaard
Tlf. 2182 4060, d311979@dadlnet.dk

Til toppen


Kampagne om tegn på kræft

Kræftens Bekæmpelse har sat gang i anden fase af sin kampagne, der sigter på at øge danskernes kendskab til symptomer på kræft, og få dem til at gå til læge, hvis de oplever et af dem.

Kampagnen kørte tidligere på året og bliver i de kommende uger gentaget med bl.a. reklamespots på Facebook og på tv. Erfaringsmæssigt vil det betyde, at mange praktiserende læger oplever et voksende antal henvendelser fra borgere, som har symptomer, der kan skyldes kræft.

De syv mulige symptomer på kræft, som der i kampagnen sættes fokus på, er: Ændret afføringsmønster, uforklarlig blødning, længerevarende hoste og hæshed, knuder og hævelse, ændrede modermærker og sår, længerevarende synkebesvær og uforklarligt vægttab.

Læs mere på www.de7tegn.dk.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf. 3544 8464,
joh.plo@dadl.dk

Til toppen


Mulighed for at besøge et af de nye hospitaler den 3. september

Som bekendt er regionerne i fuld gang med at bygge, ombygge og gentænke en række af de danske hospitaler.

Danske Regioner og de fem regioner afholder 3. september ”Åbent hospital” på 19 af de nye og kommende hospitaler, hvor alle interesserede i hele landet kan komme og se, hvad der sker på deres hospital i deres region.

Hvis du er interesseret i dette, kan du se præcist, hvor der er Åbent hospital, på www.vibyggerforlivet.dk eller på Facebook-siden.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf. 3544 8464, joh.plo@dadl.dk


Til toppen


Nyt fra PLO-Hove​dstaden

Medlemsmøde den 2. november kl. 17 i Søhuset
PLO-Hovedstaden afholder medlemsmøde torsdag den 2. november 2017 kl. 17.00-19.30 i Søhuset, Hørsholm. Der vil være middag efter mødet.

Tilmelding kan allerede nu ske her (link ikke længere aktivt).

Husk at tjekke din praksis’ e-boks regelmæssigt
Mange informationer fra Region Hovedstaden, som kan have betydning for din praksisdrift, kommer nu i e-boks. Husk derfor at tjekke din praksis’ e-boks regelmæssigt.

Nyt fra KAP-H

Workshop – udvikling i din klinik
Vil du have tid til udvikling? Og savner du sparring med andre klinikker? Så kom to aftener og få et godt afsæt til en udviklingsproces i egen klinik. Du får undervisning og bliver frikøbt til at arbejde på din idé mellem de to workshops.

Workshop l afholdes mandag den 18. september 2017 kl. 16:30-19:00, og workshop ll afholdes mandag den 8. januar 2018 kl. 16:30-19:00.

Læs mere og tilmeld dig via dette link.

Nyt tilbud fra KAP-H − kursus om arbejdet med plejehjempatienter
Torsdag den 12. oktober 2017 kl. 14:00-17:00 afholdes kursus om arbejdet med plejehjemspatienter − med fokus på organisering og medicin.

Alle praktiserende læger har et samarbejde med et eller flere plejehjem om deres patienter, og med udgangspunkt i den nationale aftale fra september 2016 er der kommet fokus på arbejdet med plejehjemspatienter.

På kurset gennemgås, hvordan man kommer i gang med det gode samarbejde med plejehjemmet om sine patienter, herunder organisering i klinikken, brug af § 2-aftaler og overenskomstydelser, den nationale aftale, herunder ”sundhedsfaglig vejledning”, og du får materiale med hjem til brug for undervisning på plejehjemmene. Der er mulighed for at udveksle erfaringer med kolleger.

Undervisere er praktiserende læger med erfaring fra arbejdet med plejehjemsmedicin.

Se mere og tilmeld dig her.

Systematisk Efteruddannelse psykiatri – ”når sindet smerter”
Afholdes den 21. og 22. september 2017 som et todages modulopbygget kursus.

Formålet med kurset er at understøtte dig som praktiserende læge i feltet psykiatri, så du har den nødvendige og opdaterede viden inden for hele psykiatriområdet, som er relevant for dig i dit daglige arbejde i praksis. 

Du kan tilmelde dig her.

Systematisk Efteruddannelse − onkologi og palliation
Afholdes den 26. og 27. oktober og er således fordelt over to dage. Torsdag er der fokus på onkologi og fredag på palliation.

Kurset giver overblik over cancerepidemiologi og opdatering på behandlingsmuligheder. Derudover får du viden om palliation af alvorligt syge patienter, herunder fif til praktisk håndtering af palliative patientforløb.

 Kurset finansieres af midler fra Kræftplan 3.

Du kan tilmelde dig her.

Til toppen