Nyt fra bestyrelsen: Test af raske borgere og almen praksis’ rolle i de kommende måneder

Flere af jer bemærkede måske, at PLO i slutningen af sidste uge gjorde sig bemærket i debatten om den massive testindsats, der foregår i forhold til COVID-19. 

Overskrifterne blev, som de ofte gør i medierne, strammet, men det ændrer ikke på, at PLO mener, der bør være en diskussion af, om man lige nu har indrettet sig fornuftigt i forhold til sundhedsvæsenets og ikke mindst almen praksis’ ressourcer.

Vi oplever i disse uger et enormt pres på vores telefoner og i vores indbakker på baggrund af, at mange raske borgere har spørgsmål til testning og testsvar ikke mindst i forhold til (raske) børn. 

Det er et problem, fordi vi trods alt hellere vil tage os af folk, der har helbredsmæssige problemer.

Det virker lige nu lidt som om, at alle udfordringer med COVID-19 skal løses med endnu flere test. Jo flere test, desto større en sundhedsmæssig succes. Det vil vi gerne tillade os at stille spørgsmålstegn ved. 
 
Helt generelt kan vi også blive bekymret for, om al opmærksomhed i de kommende 6-12 måneder bliver rettet mod COVID-19 og især på at opnå flere tests. Det kan risikere at få konsekvenser for andre patientgrupper.

 I forhold til test mener PLO, at vi bør starte med formålet. Tester vi som led i diagnostik af patienter med symptomer? Tester vi nærkontakter for at opspore? Tester vi for at få et indtryk af et nationalt eller lokalt smittetryk? eller tester vi af forskningsmæssige årsager? Der er sikkert andre formål, men alene at teste, fordi vi kan, er i hvert tilfælde ikke en argumentation, vi er vant til at høre i sundhedsvæsnet. 

Måske er nogle af disse test lidt mere værdifulde end andre? Det kunne vi godt tænke os, at myndighederne ser lidt på i den kommende tid.

Danske Regioners udspil om almen praksis’ rolle i de kommende måneder
Fredag i sidste uge kom Danske Regioner med deres udspil om almen praksis’ rolle i de kommende måneder især i forhold til de forventede mange luftvejssymptomer.

Vi er enige med Danske Regioner i, at mange – ja vel de fleste – er noget forvirrede over logistikken i testningen. Det kan med fordel skrues enklere sammen, ikke mindst hvis det kan nedbringe antallet af henvendelser til almen praksis.

Vi kan også godt forstå den bekymring, som Danske Regioner har i forhold til belastningen af akutmodtagelserne og sygdomssporene. Vi må forvente, at gruppen med lette til moderate luftvejssygdomme vil stige i vinterhalvåret. Det er jo patienter, der normalt er igennem en ret tæt visitation i vores klinikker, inden enkelte af dem ankommer til sygehuset.

Det er en problemstilling, som vi allerede er i gang med at se på, i et tæt samarbejde med DSAM.

Til gengæld er vi tydeligt mere forbeholden overfor at kunne tilbyde test for COVID-19 i vores klinikker.

Det vil betyde, at et meget stort antal borgere skal ned i vores klinikker alene for at blive podet i svælget. Det indebærer en stor risiko for de øvrige patienter, os selv og vores personale – og så indebærer det en betydelig risiko for at medføre lukning af et uoverskueligt stort antal klinikker, når – og ikke hvis - smitten breder sig.

Det er med denne tilgang, at vi nu går i dialog med både Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner, naturligvis i tæt dialog med DSAM og i øvrigt hele PLO’s bagland. Det er ikke lige nu, vi skal afprøve ”friske” ideer og så håbe på det bedste.

Forventet stor efterspørgsel efter influenzavaccine
Afslutningsvis en naturlig overgang til den kommende planlægning af årets influenza-vaccinationer:
De starter 1. oktober. Vi må forvente en meget stor efterspørgsel, men vi kommer jo også til at se på, hvordan det rent praktisk kan planlægges.

Der er så store forskelle i klinikkernes indretning og faciliteter, at jeg ikke tør komme med en skabelon, men jeg håber, at vi inden længe kan give lidt generel vejledning bl.a. ud fra input fra Sundhedsstyrelsen og DSAM. 

Indtil da kan jeg kun opfordre til, at I drøfter det i klinikkerne og evt. lokalt i lægelauget/klyngen.

Pas godt på jer selv.

For yderligere information kontakt
Formand Christian Freitag 
cfreitag@dadl.dk 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Status på OK21 

PLO og RLTN havde i går det sidste planlagte forhandlingsmøde om den kommende overenskomst. Parterne har fortsatte konstruktive drøftelser. Der forhandles på uopsagt grundlag, og parterne har brug for mere tid, og har derfor aftalt et nyt møde den 21. september.

De store temaer i forhandlingerne er særligt: 

 • Lægedækning – rekruttering og fastholdelse i almen praksis
 • Bekæmpelse af ulighed i sundhed med fokus på styrket indsats for svage borgere
 • Modernisering af lægevagten
 • Tilgængelighed til almen praksis

Hertil kommer en lang række yderligere emner, som er beskrevet i parternes forhandlingsoplæg her

For yderligere information kontakt: 
Chefkonsulent Louise Bro Larsen
Tlf. 3544 8452, lbl.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Sundhed.dk: Forældre kan nu selv se deres barns COVID-19 prøvesvar

Sundhed.dk har i denne uge lanceret en ny og nemmere visning af borgernes COVID-19 svar. Den nye visning på sundhed.dk gør det også muligt for forældre at tjekke deres barns COVID-19 prøvesvar, hvis de har forældremyndigheden over barnet. 

Man kan logge direkte ind i den nye COVID-19 visning fra forsiden af sundhed.dk. 

I den nye visning vil borgerne kun have mulighed for at tjekke deres COVID-19 prøvesvar og altså ikke deres øvrige laboratoriesvar, som stadig vil ligge under deres øvrige sundhedsdata.

For yderligere information kontakt
Kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen
Tlf. 3544 8476, ckp.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Brug de særlige coronaydelser (4483 og 4484) rigtigt 

Ydelserne er udenfor økonomiloftet, indgår ikke i højestegrænseberegningen og kan også afregnes for patienter på kronikerprogrammet

Kontakter vedrørende COVID test og -svar afregnes forskelligt afhængig af, om patienterne har symptomer på COVID-19, eller er asymptomatiske. Ydelserne 4483 og 4484 er forbeholdt asymptomatiske patienter.

Asymptomatiske patienter
PLO og RLTN indgik i maj måned en midlertidig aftale om honorering for henvisning af NÆRE KONTAKTER til COVID-19 smittede til test for ny coronavirus. Aftalen er efterfølgende udvidet og dækker nu klinikkens kontakt med følgende ASYMPTOMATISKE patienter:

 1. Nære kontakter uden symptomer, og børn under 12 år, som henvises til test i ”sundhedsporet”.
 2. Andre patienter uden symptomer, som i hht. SST’s vejledning henvises til test i ”sundhedssporet”.
 3. Øvrige patienter uden symptomer, som testes i ”samfundssporet”

Ifølge aftalen honoreres der med ydelseskode 4483:

 1.  Ved henvendelse om og henvisning af ”nære kontakter”/andre asymptomatiske patienter til test.  Ydelsen kan således ikke anvendes ved henvendelse fra og henvisning af syge. Her afregnes  alm. overenskomstydelser.
 2. Ved svarafgivelse på telefon til (asymptomatiske) patienter med positive testresultater, herunder råd og vejledning om bl.a. selvisolation og evt. kontaktopsporing. Ydelsen kan således ikke anvendes ved henviste syge, og deres evt. positive svar, som vil være alm. overenskomstydelser.
 3. Ved telefonisk kontakt enten fra eller til (asymptomatiske) patienter med negativt prøvesvar, hvis det er fagligt indiceret.

Ifølge aftalen honoreres med ydelseskode 4484 (svarer til 0105) for:

 1. Svarafgivelse på e-mail til (asymptomatiske) patienter med negativt prøvesvar, hvor det er fagligt indiceret. 

Særligt for turister
Samme koder kan - indtil ultimo oktober - anvendes både i dag- og vagttid ved ydelser til turister MED SYMPTOMER.

Vi er pt. i dialog med RLTN om, hvorvidt ydelse 4483 kan anvendes i Lægevagten for øvrige patienter omfattet af denne midlertidige aftale om asymptomatiske patienter.

Vi orienterer, så snart vi har en afklaring.

Patienter (med cpr.nummer) med symptomer
Når patienter med symptomer på COVID-19 henvender sig i almen praksis og evt. skal henvises til test afregnes som med overenskomstens vanlige ydelser.

Der er dog indgået aftale om, at telefonisk konsultation i dagtid, som erstatter et fysisk fremmøde (0101) eller et sygebesøg, afregnes og honoreres som en almindelig konsultation med 0101+corona-registreringsydelse 1002. I forhold til p-markering markeres regningen med ”g”.

I Lægevagten, som fx kan henvise patienter med moderate til svære symptomer eller forværring, kan ydelseskombinationen 0101+1002 ikke anvendes. Her anvendes vanlige vagtydelser.

Der er ligeledes indgået aftale om videokonsultationer, telefoniske årskontroller mm.

Alle midlertidige aftaler om visse overenskomstydelser pr. telefon eller video kan ses her

For yderligere information kontakt 
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth 
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Opdateret information om håndtering af smitte på skoler 

Sundhedsstyrelsen har opdateret informationen om, hvad skoler, dagtilbud og ungdomsuddannelser bør gøre ved tilfælde af smitte med COVID-19. Materialet beskriver, hvem der skal sendes hjem, hvem der skal have foretaget test, og hvornår man må komme tilbage i skolen igen. 

Der har været et øget behov for at teste børn, som følge af smitte på skoler. Mange har oplevet lang ventetid og uhensigtsmæssige forløb ind til test. Sundhedsstyrelsen er sammen med TestCenter Danmark og regionerne i gang med at etablere en løsning, hvor børn under 12 år også kan testes i regi af TestCenter Danmark.

Læs mere her.

For yderligere information kontakt 
PLO Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Lægedage aflyses, men en del af kurserne gennemføres

PLO og DSAM har besluttet at aflyse Lægedage i 2020, hvor der ellers var planlagt 135 kurser. Aflysningen sker bl.a. for at undgå, at almen praksis skulle blive ramt af omfattende coronanedlukninger ved en eventuel smittespredningsevent. I stedet afholdes nogle af kurserne enkeltvis som fremmødekurser, herunder kurser indenfor lægernes systematiske efteruddannelse, og nogle vil blive holdt som webinarer af tre timers varighed. 

Følg med på PLO-E.dk, hvor kurserne vil blive offentliggjort. 

For yderligere information kontakt 
Lægedage sekretariatet 
Tlf. 3544 8416, laegedage@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Ingen Mahlerpris i 2020

Bestyrelsen har besluttet, på baggrund af COVID-19 situationen, at aflyse Lægedage 2020. Som konsekvens heraf vil Mahlerprisen heller ikke blive uddelt i år.

For yderligere information kontakt 
Lægedage sekretariatet 
Tlf. 3544 8416, laegedage@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Udlandskurser midlertidigt indstillet 

På baggrund af COVID-19 situationen, har bestyrelsen besluttet, at PLO Efteruddannelse ikke foreløbig skal gennemføre nye kurser i udlandet.

For yderligere information kontakt 
PLO Efteruddannelse  
Tlf. 3544 8416, kurser.plo@dadl.dk 


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Stil op som kandidat til DSAM’s repræsentantskab

Dit fagvidenskabelige selskab har brug for engagerende almenmedicinere, som har lyst til at indgå i et lægefagligt panel, der arbejder med almenmedicinske værdier. Det sker lokalt - nær dig - i din region.

Hvordan stiller du op?

Du skal skrive et valgoplæg og sende det til DSAM's sekretariat på dsam@dsam.dk - gerne sammen med et foto af dig selv. Vi skal have modtaget det senest 2. september kl. 12.00. Valgoplæg lægges på valgsiden for den region, du stiller op i, indenfor én hverdag.

Læs mere om, hvordan du stiller op til valget.

For yderligere information kontakt
Kommunikationskonsulent Sine Barrett-Madsen
Tlf. 7070 7431, sbm@dsam.dk 


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Fortsat et stykke under økonomirammen 

På baggrund af aktiviteten i almen praksis for første halvår af 2020 har PLO’s sekretariat beregnet en prognose for hele det tredje overenskomstår. Denne viser, at vi med den nuværende aktivitet vil ende 288 mio. kr. under den aftalte økonomiramme, svarende til ca. 85.500 kr. pr. læge.

Det skal bemærkes, at vi har en uenighed med Danske Regioner omkring rammens størrelse, men at vi med begge opgørelser, lander under rammen for 2020.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Telefon: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Ændret indhold i Tryghedskassen

Buscopan, der bl.a. indgår i Tryghedskassen, og som bruges til symptomlindring i de sidste levedøgn hos alvorligt syge patienter, er i restordre og udgår den 1. september. 

Buscopan kan erstattes med RobinulDosering: 0.2 mg (1 ml) subcutant ved behov 3-6 gange dagligt.
Se desuden DSAM´s vejledning Medicinsk behandling i sen og terminal fase 

Evidensen for effekt af af anticholinergika er meget svag. Initialt bør god information til de pårørende og non farmakologiske tiltag forsøges (ændret lejring, undgå overhydrering).

Ordination af Tryghedskassen er beskrevet i FMK Best Practice.

For yderligere oplysninger kontakt
DSAM 
Tlf. 7070 7431, dsam@dsam.dk 


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Stil op til valget som repræsentant for PLO-Hovedstaden

Som tillidsvalgt for PLO-Hovedstaden har du gode muligheder for at præge hverdagen i fremtiden for dig selv og dine kolleger og for at møde politisk engagerede praktiserende læger og fagfolk, der lige som du selv ønsker at udvikle og forbedre sundhedsvæsenet.

Du kan melde dit kandidatur til PLO-Hovedstadens sekretariat senest den 13. november 2020 kl. 12.00 pr. e-mail til plo-h@dadl.dk. Der holdes medlemsmøde den 9. november 2020, hvor opstillede kandidater kan præsentere sig.

Du altid velkommen til at kontakte mig eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvis du vil høre mere om arbejdet som repræsentant i PLO-H. Du kan finde kontaktinfo her

Så hold dig ikke tilbage – stil op til valget, og bliv en del af løsningen!

Læs meget mere her

Mvh 
Karin Zimmer
Formand for PLO-Hovedstaden

Karin Zimmer

Deltag i lægedækningshøringen, som du har modtaget i praksis' e-Boks
Onsdag den 26. august blev der udsendt lægedækningshøring 2021 fra Region Hovedstaden. Den er sendt til praksis’ e-Boks. Undersøgelsen er i år forkortet væsentligt.

PLO-Hovedstaden har i sidste uge udsendt et brev til alle medlemmer pr. mail, der beskriver de væsentligste elementer i undersøgelsen.  PLO-Hovedstaden opfordrer alle til at deltage i årets lægedækningsundersøgelse.

Midlertidig coronaaftale om anvendelse af video og telefon forlænges
Den lokale midlertidig coronaaftale i Region Hovedstaden om anvendelse af video og telefon i forbindelse med opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital samt forebyggende hjemmebesøg til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser i samarbejde med en kommune forlænges til den 31. december 2020. Aftalen kan ses her. 

Konkret er det ydelserne 4250 – opfølgende hjemmebesøg efter indlæggelse samt 4292 – sygebesøg med henblik på forebyggelse af indlæggelse, der forsat kan anvendes med video og på telefon frem til den 31. december 2020.

Medlemsmøde afholdes den 9. november 2020 kl. 17.00-19.30
Sæt kryds i kalenderen den 9. november kl. 17.00, hvor PLO-Hovedstaden afholder medlemsmøde og HPL-generalforsamling. Mødet finder sted på Comwell Hotel i Holte. Invitation og dagsorden vil blive udsendt senest i uge 43.

Fornyelse af Aftale om almenmedicinske uddannelseskoordinatorer i speciallægeuddannelsen i Region Hovedstaden
Aftalen er blevet opdateret og fornyet. Den nye aftale træder i kraft den 1. september 2020. Aftalen kan ses her.

Formålet med den almenmedicinske koordinatorfunktion - for klinisk basisuddannelse samt læger ansat i introduktionsstilling eller i hoveduddannelse i almen medicin i Region Hovedstaden - er at sikre og fremme kvaliteten i basis-, introduktions- og hoveduddannelsen i samarbejde med hospitalerne, det regionale uddannelsesråd og Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse.

Samarbejdet omkring de almenmedicinske uddannelseskoordinatorer er centreret i et sammensat udvalg med to PLO-H-udpegede repræsentanter ud af fire medlemmer i alt, der drøfter ansættelser, timeantal samt funktionsbeskrivelse for uddannelseskoordinatorerne.

Opdateringen indeholder blandt andet ændringer i forhold til ansættelsernes længde, ændringer i det samlede timeantal samt en ny opdeling af arbejdsområder, der svarer til Region Hovedstadens planområder.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Syddanmark

Vær med på holdet, når OK21 skal udfoldes i Syd!

Har du erfaring eller ej, så finder vi en passende rolle til dig i repræsentantskabet, hvor der er så utroligt mange forskellige arbejdsområder. I PLO-Syd har vi indflydelse på regionens håndtering af almen praksis, og samtidig påvirker vi den nationale dagsorden, som en del af PLO-C. 

Ved arbejdet bliver du en del af fællesskabet i PLO på en helt anden måde. Stil op!  

Ring til mig på tlf. 26367998, hvis der er noget, du har brug for at vide angående arbejdet som repræsentant.

Læs mere her

Mvh
Peter Barkholt
Formand PLO-Syddanmark.

Medlemsmøde den 9. november 2020 kl. 17.00.

Mandag den 9. november 2020 kl. 17.00 holdes der medlemsmøde i PLO-Syddanmark. Mødet holdes i Messecenter Fredericia. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Sjælland

Medlemsmøde mandag den 9.november
Med forbehold for eventuelle coronarestriktioner og forsamlingsforbud, planlægger vi at afholde efterårets medlemsmøde mandag den 9. november. Mødet finder sted på Hotel Kirstine i Næstved fra kl. 17.15 til 20.30. 

Udover ordinært medlemsmøde vil der også være præsentation af opstillede kandidater til efterårets valg til PLO’s repræsentantskab og dermed PLO-Sjællands bestyrelse.

Der vil være begrænsning ift. traditionelt deltagerantal og forplejning, og deltagelse er kun muligt ved forhåndstilmelding. Der udsendes særskilt mail om tilmelding mv. primo oktober.  

Vær med til at gøre en forskel! – Valg til PLO-Sjællands bestyrelse og PLO’s repræsentantskab november 2020
Arbejdet som praktiserende læge kan være fantastisk, men vi ved vist alle, at der er store udfordringer med lægemangel, udbrændthed og administrativt pseudoarbejde, der påvirker vores arbejdsglæde og kollegialitet.

PLO-C kan ikke vide alt om forhold og udfordringer i hele landet - og mange indsatser må og kan gøres regionalt. Den indsats foregår i PLO Sjællands bestyrelse - som samtidig er vores stemme i PLO’s nationale repræsentantskab. 

Jeg vil opfordre alle kolleger med ønske om at gøre en forskel til at stille op.

Det er et vigtigt tillidshverv.

Vi har brug for folk, som kerer sig om livet som praktiserende læge, og som har lyst til at arbejde for de bedst mulige rammer og vilkår for almen praksis i Sjælland. 

Der skal vælges 6 repræsentanter og 6 suppleanter for perioden 2021-2022. Hvad enten, du vælges som repræsentant eller suppleant, bliver du del af en arbejdende bestyrelse, hvor gode kollegaer løbende drøfter, hvordan PLO-Sjælland kan arbejde for bedst mulige arbejdsforhold og økonomisk sikkerhed for medlemmerne. 

Du vil, bistået af erfarne bestyrelsesmedlemmer og sekretariatsmedarbejdere, blive inddraget i opgaver og mødefora, hvor du får direkte indflydelse på beslutningsprocesser vedrørende vilkår for almen praksis.

Så hvis du vil være med til at gøre en forskel og sætte dit fingeraftryk på PLO’s arbejde, herunder regionale og nationale aftaler, så er det her til efteråret, at du skal stille op til valget som repræsentant i PLO.

Du er meget velkommen til at kontakte formandskabet eller sekretariatet for mere information om arbejdets konkrete indhold og dets tidsmæssige omfang.

Du kan melde dit kandidatur på plo-sjaelland@dadl.dk fra nu og frem til mandag den 9.november kl. 12.00. Selve valget foregår elektronisk i perioden 23. november til 7. december 2020 kl. 12.00. 

Læs mere her

Mvh
Camilla Høegh-Guldberg
Formand PLO-Sjælland

Camilla Høegh-Guldberg
Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Nordjylland

Opstillingsopfordring

Kære kollega
I november er der valg til PLO´s repræsentantskab, og vi skal vælge vores 4 nordjyske repræsentanter for de næste 2 år. Vi skal samtidig vælge 4 suppleanter.

Det nye PLO-Nord kommer til at skrive et nyt kapitel i vores regionale PLO-historie, idet kapitlet med mig som formand slutter til årsskiftet. 

Jeg har de sidste 8 år været dybt engageret i PLO-politik, og den væsentlige begrundelse for dette engagement er, at dette arbejde giver rigtig god mening. Det arbejde vi laver via udvalg og arbejdsgrupper med deltagelse af regionale og kommunale politikere og embedsfolk er både vigtigt og afgørende for vores praktiske hverdag i almen praksis.

Vi sidder med ved bordet hvor beslutninger, som har betydning for vores hverdag træffes. Vi sidder fx i Nord-Kaps bestyrelse og deltager i prioritering af de økonomiske midler, som er til rådighed, beslutter projektansøgninger.

Vi sidder i Samarbejdsudvalget, hvor serviceklager og ansøgninger om fx lukkegrænse, selektiv åbning/lukning besluttes. Vi har også plads i udvalg, som beslutter samarbejdsaftaler på tværs af hospitalssektoren, almen praksis og kommunerne.  

Aftalerne om iv. behandling i kommunerne og behandlingsansvar ved udskrivning til akutpladser er eksempler herpå. Det er kendetegnende, at vi i kraft af vores kliniske faglige viden og erfaring er rustede til dette politiske arbejde, og at det gør os i stand til at påvirke de politiske processer til gavn for vores kolleger.

Derudover sidder vi i flere centrale PLO-udvalg, og selv om vi er den mindste region har vi i de tungeste udvalg ligeværdig indflydelse. Det giver en god forståelse og inspiration at få indsigt i de problemer og løsninger, evt. lokalaftaler man finder frem til i andre regioner.

Når du læser dette, bliver du forhåbentlig lidt nysgerrig på at deltage lidt i det politiske arbejde i PLO. Måske får du lidt berøringsangst overfor at skulle gebærde dig i politisk organisationsarbejde, uden erfaring med ”djøf”-sprog, selvom du har lyst til at gøre din mening gældende og præge PLO´s politik.

Det havde jeg i hvert fald i starten, indtil jeg fandt ud af hvor meget hjælp, der er at hente i vores PLO-Nord sekretariat, med 2 erfarne jurister.

Dit politiske engagement behøver ikke at kræve en masse tid, og måske kommer du til at sætte mere pris på dit daglige arbejde som praktiserende læge gennem den nye indsigt du får.

Omdrejningspunktet for vores politiske arbejde er vores møder i PLO-Nord. Vi mødes 10 gange i løbet af året, fælles spisning kl. 18 og 2 timers møde fra kl. 18.30.

Her orienterer vi hinanden om de møder vi har deltaget i, drøfter politiske spørgsmål. Fx input til forestående overenskomstforhandlinger, godkender forslag fra vagtudvalget. Forhold som omhandler rekruttering og lægedækning har stor plads på møderne. 

Repræsentanter og suppleanter deltager på lige fod i arbejdet, fraset suppleanter ikke har stemmeret. Mødetimer og transport lønnes. Det gennemsnitlige tidsforbrug som nyvalgt vil jeg skønne til et par timer om ugen. Vi har tradition for en kombineret faglig-social ekskursion hvert andet år.

Jeg håber dette skriv har gjort dig lidt nysgerrig – for spørgsmål eller uddybning, så ring gerne til mig.

Læs mere her

Venlig hilsen
Annemette Alstrup
Formand PLO-Nordjylland
Tlf 27269556, annemettealstrup@dadlnet.dk  

PLO Annemette Astrup

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Midtjylland

SÅ ER DET NU - Valg til PLO-Midtjylland og repræsentantskab

I år er tiden kommet til, at netop DU stiller op til valget i PLO!

PLO har brug for netop DIG og DIN erfaring som praktiserende læge.

Du behøver nemlig ikke at komme med andet, du skal bare af hjertet være praktiserende læge!

Er du det, så har du alle de nødvendige kvalifikationer til at kunne bestride et bijob som PLO-medlem i repræsentantskabet for PLO-Midtjylland.

Selvom flere af os stiller op igen og har prøvet dette med fagpolitik i nogen tid, så har vi brug for ny erfaring, nye holdninger og et frisk pust ind i organisationen fra nye kandidater som netop DIG til valget.

Gør det for din egen skyld, gør det for dine kollegaers skyld og gør det for almen praksis' skyld.

Kom med og få indflydelse, vær med til at ændre almen praksis til noget endnu bedre.

Valget afholdes i perioden 23. november - 7. december 2020.

Yderligere information om valgprocedure, valgkredse, frist for opstilling mm. udsendes midt i september.

Læs mere her

Mvh

Henrik Idriss Kise
Formand i PLO-Midtjylland 

Henrik Kise er formand i PLO-Midtjylland

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO'rientering 15/2020 blev udgivet den 29. august 2020