Nyt fra bestyrelsen: PLO og it-udvikling

  For nylig blev Danmark fremhævet i en stor europæisk undersøgelse af, hvilke lande som er længst fremme med digitalisering i primærsektoren. 

  Vi er i Danmark endog meget dygtige til at udveksle patientdata elektronisk samt til at vedligeholde og videreudvikle et avanceret digitalt netværk omkring patienten. 

  Det mærker vi også meget til i hverdagen som praktiserende læger. Det forgangne år har ”givet os” forløbsplanerne – som vi er ved at lære at kende.

  Der er kommet en helt selvstændig PLO-app: ’Min læge’, som PLO har bygget sammen med Sundheds- og Ældreministeriet og med støtte fra både MedCom og Sundhedsdatastyrelsen. 

  I det kommende år vil vi se indberetning af data til den nationale kvalitetsdatabase for KOL (KOL-RKKP), pilotafprøvning af medicinske beslutningsstøttesystem i tilknytning til FMK, pilotafprøvning af en digital graviditetsmappe og svangreplan og en ny version af FMK , hvor dosisdispensering og apotekernes ankomst på FMK skinner igennem.

  MedCom vil også sammen med systemhusene præsentere forslag til forbedringer af selve brugergrænsefladerne i praksissystemerne, så man fx hurtigere kan få et overblik over relevante patientoplysninger i en travl hverdag.

  PLO’s bestyrelse, herunder It- og Dataudvalget, arbejder målrettet på at forbedre vores digitale værktøjer, så det bliver nemmere at få patienten og dennes behov i centrum under konsultationen, samtidig med at vi holder fokus på det tværsektorielle samarbejde, patientinddragelse og bedre brug af patientrapporterede oplysninger (der, hvor det giver mening).

  Der er store forventninger til PLO fra omverdenen og store forventninger fra PLO til vores systemudviklere og samarbejdspartnere. 

  Det bliver fortsat godt!

  For yderligere oplysninger kontakt:
  PLO’s næstformand Niels Ulrich Holm
  Tlf. 2093 8514, nholm@dadlnet.dk

  Tilbage til toppen


  Ansættelse af klinikpersonale – hvad kan de, og hvad koster det?

  Med OK18 blev der sat fokus på brug af klinikpersonale i almen praksis ved bl.a. tilbud om efteruddannelse. Efteruddannelse kan støtte klinikpersonale i varetagelsen af flere opgaver selvstændigt, men altid i dialog med lægen.  


  Der er mange motiver til at bruge mere klinikpersonale, men også en lang række holdninger til ikke at gøre det – det er alt sammen lægens/klinikkens beslutning. PLO vil gerne i forlængelse af OK18 understøtte de læger, som ønsker mere klinikpersonale. 

  Derfor gøres opmærksom på, at der er udarbejdet en omkostningsberegner for klinikpersonale og information om klinikpersonales arbejdsopgaver, se www.laeger.dk/PLO/hvordan-optimerer-jeg-min-praksis, så det er muligt for klinikken at have et beslutningsgrundlag.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  PLA-chef Henriette Kiersgaard 
  Tlf. 3544 8450, hki.plo@dadl.dk

  Tilbage til toppen


  Ansættelse af sundhedsfagligt personale - ny pjece fra Styrelsen for Patientsikkerhed

  Styrelsen for Patientsikkerhed har udgivet en ny version af pjecen 'Ansættelse af sundhedsfagligt personale'. Pjecen angiver en række anbefalinger, som en arbejdsgiver bør følge ved ansættelse af sundhedsfagligt personale.
   

  Som praktiserende læge skal du således sikre dig, at dit personale har de relevante kompetencer, herunder sproglige og kommunikative evner, til at bestride jobbet. Er der tale om en autoriseret faggruppe, angiver pjecen en række anvisninger på, hvordan du som arbejdsgiver kan kontrollere ansøgerens autorisationsstatus i autorisationsregisteret.

  Pjecen finder du her

  For yderligere oplysninger kontakt:
  PLA-chef Henriette Kiersgaard ​
  Tlf. 3544 8450, hki.plo@dadl.dk

  Tilbage til toppen


  Genordination ved behandlerfarmaceuter - brush-up!

  I juni bragte vi en nyhed om behandlerfarmaceuter, som rejste en del spørgsmål og heftig debat på Facebook – her kommer derfor et kort oprids. 

   

  • Behandlerfarmaceuter kan genordinere én gang
  • Genordinationen er for visse lægemidler og kun mindste pakning - se listen her 
  • Behandlerfarmaceuten genbruger ikke lægens recept, men laver sin egen i FMK
  • Udover registrering i FMK sender behandlerfarmaceuten korrespondance til lægen. Brug af korrespondancemeddelelse har været politisk behandlet i PLO
  • Lægen kan fravælge, at en patient får genudlevering ved behandlerfarmaceut ved at skrive i fritekstfeltet i FMK, men HUSK: fravalget skal være sundhedsfagligt motiveret

  Nyheden fra juni finder du her

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth 
  Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

  Tilbage til toppen


  Support af Windows 7 ophører den 14. januar 2020

  Når Microsoft stopper med supporten af Windows 7 den 14. januar 2020, vil vigtige sikkerhedsopdateringer ikke længere blive gennemført automatisk, og klinikkens pc’er vil derfor være mere sårbare over for sikkerhedstrusler og virus. Dette gælder også, selv om klinikken har købt sine pc’er og software via sit systemhus eller anden it-leverandør.
   

  PLO er bekendt med, at mange klinikker i dag anvender Windows 7 på klinikkens pc’er. Windows 7 er et gammelt operativsystem fra 2009, som Microsoft har garanteret support i 10 år. 

  Klinikkens pc vil fortsat kunne fungere med Windows 7 efter den 14. januar 2020, men både pc og patienternes data vil være ekstra sårbare over for udefrakommende cyberangreb. 

  Det vil derfor være en god idé at sikre, at pc’er er opgraderet med et nyere operativsystem, fx Windows 10, allerede i efteråret 2019.

  Foruden Windows 7 vil Microsoft også udfase deres operativsystem Windows 2008 R2 til januar 2020. Samme vilkår gælder, som det gør for Windows 7 pc'er. Så har klinikken en Windows 2008-server, vil det være en rigtig god idé at tage denne med i udskiftningen eller alternativt omlægge til online drift hos din systemleverandør.
   
  PLO kan ikke hjælpe med yderligere vejledning herom, men opfordrer klinikkerne til at kontakte deres it-leverandør eller systemhus. 

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Konsulent Nicholas Christoffersen
  Tlf. 3544 8459, mail: nch.plo@dadl.dk

  Tilbage til toppen


  Ny afgørelse: Praktiserende læge ikke dataansvarlig for medicinstuderende i praktik 

  Datatilsynet har netop truffet afgørelse i en sag om en medicinstuderende, som i sit praktikophold hos en praktiserende læge fik stjålet et kamera med patientoptagelser. Spørgsmålet var herefter, hvem der var dataansvarlig for patientoplysningerne: Universitetet, lægen eller den studerende. 
   

  PLO og advokatfirmaet Bruun Hjejle bistod den praktiserende læge og gjorde gældende, at det måtte være Københavns Universitet, som var dataansvarlig.

  Det var Datatilsynet enig i. Det er universitet, som har fastsat ordningen og reglerne for praktikforløb i almen medicin, og dermed er det også universitet, der afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.
   
  Datatilsynet rejser en alvorlig kritik af Københavns Universitet håndtering af sagen, herunder at der ikke er sket underretning til patienterne, som var på optagelserne på kameraet.
   
  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Lene Vesth 
  Tlf 3544 8468, lev.plo@dadl.dk

  Tilbage til toppen


  Valg til DSAM’s repræsentantskab – har du lyst til at stille op?

  Brænder du for almen medicin, og vil du være med til at støtte dit videnskabelige selskabs arbejde? Så har du nu mulighed for at stille op til DSAM’s repræsentantskab.


  Som repræsentant får du indflydelse på bestyrelsens sammensætning, og du kan være med til at bestemme, hvem der skal være selskabets formand de næste to år. 

  Ønsker du at stille op som repræsentant, skal du sende dit skriftlige valgoplæg samt foto snarest muligt og senest den 4. september kl. 12.00 til dsam@dsam.dk 

  Du kan læse mere om, hvordan du stiller op til DSAM’s repræsentantskab, her

  For yderligere oplysninger kontakt:
  DSAM’s sekretariat
  Tlf. 7070 7431, dsam@dsam.dk 

  Tilbage til toppen


  Ultralyd i almen praksis - årsmøde

  DAUS afholder årsmøde for praktiserende læger med interesse for brugen af ultralyd i almen praksis. I år er der sammensat et program, der bl.a. fokuserer på, hvordan man kan få indført en ydelse for ultralydsskanning i almen praksis i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger. 
   

  Den nyeste forskning på området vil blive gennemgået, og den afgående formand for World Federation of Ultrasound i Medicine and Biology, Christian Nolsøe vil redegøre for den internationale konsensus vedrørende brugen af ultralyd i almen praksis.

  Se det foreløbige program, pris og tilmelding her (link ikke længere aktivt)

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Viceformand i DAUS 
  Thomas Løkkegaard
  Tlf. 2182 4060, thl@dadlnet.dk

  Tilbage til toppen


  Status på klyngerne frem mod OK21 

  Der er nu dannet 112 klynger, og vi er næsten i mål. Trods vanskeligheder med at få data fra det nye Ordiprax+, som snart ventes endeligt klar til brug, har klyngerne fået godt gang i kvalitetsarbejdet med brug af klyngepakker, egne data og hjælp til datatræk fra bl.a. regionernes kvalitetsenheder mv.


  PLO’s bestyrelse har inviteret klyngekoordinatorerne til møder i starten af september, hvor man i fællesskab gør status på rammer og indhold af klyngearbejdet og kigger frem mod næste overenskomst med ønsker og behov for tilpasninger. 

  Derudover afholder KIAP inspirationsdage for klyngekoordinatorer og klyngebestyrelsesmedlemmer den 8. og 9. oktober på Nyborg Strand. Se mere her (link ikke længere aktivt). 

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Kirsten Dalsjö
  3544 8304, kgr.plo@dadl.dk

  Tilbage til toppen


  DSAM’s årsmøde den 4. oktober

  Brug en kursusdag sammen med gode kolleger. Tag med på DSAM’s årsmøde, som holdes fredag den 4. oktober på Comwell Kolding. 
   

  Årsmødet er for dig, som er fagligt interesseret, og hvor du kan blive opdateret på nyeste viden, mødes og mingle med dine lægekolleger. Men, ikke mindst, være med til et brag af en fest.

  Læs hele programmet og

  tilmeld dig allerede i dag! (link ikke længere aktivt)

  BEMÆRK! Årsmødet er godkendt af efteruddannelsesfonden, og derfor modtager du refusion ved deltagelse. Her finder du guide til ansøgning om refusion.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  DSAM’s sekretariat
  Tlf. 7070 7431, dsam@dsam.dk 

  Tilbage til toppen


  Den kollektive økonomiramme

  På baggrund af aktiviteten i almen praksis for de første halvdel af 2019 har PLO’s sekretariat beregnet en prognose for hele det andet overenskomstår. Denne viser, at vi med den nuværende aktivitet vil ende 227 mio. kr. under den aftalte økonomiramme, svarende til ca. 67.400 kr. pr. læge.
   

  Det skal bemærkes, at vi har en uenighed med Danske Regioner omkring rammens størrelse, men at vi med begge opgørelser lander under rammen for 2019.

  Opgørelsen afstemmes med Danske Regioner.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Jeppe Krag
  Telefon: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

  Tilbage til toppen


  PLO-Hovedstaden

  Svar fra lægedækningsundersøgelsen for 2020 bliver bindende for praksis

  Mandag den 26. august 2019 vil alle praksis modtage en invitation i E-boks til at deltage i den årlige lægedækningsundersøgelse. PLO-Hovedstaden opfordrer til, at I deltager i undersøgelsen, og at I på forhånd læser den vigtige information, der er udsendt pr. mail til alle medlemmer fra PLO-Hovedstaden den 20. august. 

  Hver praksis kan kun svare én gang på undersøgelsen, så tal med dine kolleger om, hvad I skal svare.

  I år sker der ændringer af lægedækningsundersøgelsen i Region Hovedstaden. 

  Det betyder særligt, at hvis praksis i undersøgelsen tilkendegiver ønske om et højere antal patienter end det nuværende, vil undersøgelsens svar blive individuelt bindende for praksis. 

  Begrundelsen for ændringen af undersøgelsen er, at undersøgelsens resultater i de foregående år – efter PLO-Hovedstadens vurdering – markant har overestimeret antallet af ønskede patienter. Dette har haft store kollektive konsekvenser for lægedækningen, hvor mange kapaciteter ikke er blevet genopslået efter ophør.

  Dette er sket som følge af Region Hovedstadens fortolkning af svarene i tidligere års lægedækningsundersøgelser.

  Gå hjem-møde om udvalgte emner i overenskomsten den 26-09-2019 kl. 17-19 i Domus Medica 

  PLO afholder i samarbejde med PLO-Hovedstaden et gå hjem-møde, hvor medlemmerne kan få lejlighed til at stille spørgsmål og få uddybende forklaring på udvalgte emner i overenskomsten. 

  Mødet afholdes den 26. september 2019 kl. 17-19 i Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø. Underviser vil være PLO's vicedirektør Jette Stagsted Galatius. 

  Ved mødet vil Jette Stagsted Galatius gennemgå udvalgte ydelser, herunder program for KOL og diabetes og forløbsplaner, samt vigtige afregningsregler. Der vil også være lejlighed til at drøfte diverse cases.

  Hvis du på forhånd har en case, du ønsker at drøfte, kan du indsende den til PLO-Hovedstadens sekretariat på e-mail plo-h@dadl.dk - selvfølgelig i anonymiseret form. 

  Tilmelding til mødet er nødvendig og skal ske senest den 13. september. Du kan allerede nu tilmelde dig mødet her (link ikke længere aktivt) eller på e-mail plo-h@dadl.dk. Der vil blive serveret sandwich fra kl. 16.30. 

  Manglende eller mangelfulde epikriser ved udskrivning eller epikriser med forkert farvemarkering

  Mange almen praksis oplever, at hospitalsafdelinger udskriver patienter uden rettidig epikrise eller med mangelfulde/ikke retvisende epikriser eller med epikrise med forkert farve-markering. 

  Derved opstår tvivl om, hvilke behandlinger patienten har modtaget, og hvordan behandlingen i almen praksis fremadrettet skal tilrettelægges. 

  Det betyder, at almen praksis bliver nødt til at kontakte den udskrivende hospitalsafdeling for at kunne være sikker på at give patienten den rette behandling fremadrettet. 

  Det er hospitalernes ansvar, at epikriser er fyldestgørende/retvisende og foreligger rettidigt ved udskrivning. Almen praksis kan kun tage det lægelige ansvar for patienten og sikre, at patienten modtager den rette behandling, når der er sket retvisende og rettidig overdragelse med alle relevante informationer. 

  I forhold til dette er PLO-Hovedstadens pejlemærke: 

  • Entydigt lægeligt ansvar for hele patienten. 

  PLO-H opfordrer til, at du kontakter KAP-H (kap-h@regionh.dk), hver gang du oplever eksempler på opgavesivninger som denne, da der ad den vej kan rettes op på hospitalernes praksis.

  Bemærk, at når du henvender dig til KAP-H om sådanne problemstillinger, skal det ske i en form, der ikke indeholder personhenførbare oplysninger.

  FAQ om sammenligningsområder og de nye individuelle højestegrænser

  PLO og Region Hovedstaden har indgået aftale om nye sammenligningsområder i Region Hovedstaden. 
  I den anledning har PLO-H udarbejdet en FAQ om sammenligningsområder og de nye individuelle højestegrænser.

  Patientguiden - ny digital guide til patienter og pårørende

  Patientguiden er en ny digital guide, hvor patienten og pårørende kan få viden, gode råd og praktiske redskaber, der kan støtte dem før, under og efter deres sygdomsforløb.
  Læs mere her

  Patientguiden lanceres i slutningen af august, men du kan se mere allerede nu via dette link

  Tilbage til toppen


  PLO'rientering 15/2019 blev bragt d. 23. august 2019