Nyt fra bestyrelsen: Et travlt efterår står for døren

Sommerferien og dermed også sommerferiepresset er ved at ligge bag os. Andet halvår af 2020 byder på mange vigtige opgaver for PLO. De tre, der springer umiddelbart frem, er følgende:

Overenskomstforhandlingerne fortsætter i august 
Vi starter nu op med overenskomstforhandlingerne igen, og forhandlingerne går nu ind i en afgørende fase. Det næste møde holdes den 28. august.

Vi går ikke i detaljer med forhandlingerne, mens de pågår, men generelt kan vi sige, at de store temaer særligt er lægedækning og lægetrivsel i bred forstand, bekæmpelse af ulighed i sundhed, modernisering af lægevagten, tilgængeligheden til almen praksis samt naturligvis den fremtidige økonomi i vores del af sundhedsvæsnet.  

Der udestår en del knaster, og vi har et godt stykke vej endnu, inden vi har noget, der ligner en aftale. Vi vil løbende holde jer orienteret, når det er noget relevant at informere jer om, uden at det kompromitterer forhandlingerne.

Indsatsen mod coronaudbruddet fortsætter, men nok med en del lokale forskelle
Som I alle sikkert er klar over, ser det lige nu ud til, at man fra myndighedernes side har tænkt sig at håndtere større coronaudbrud mere lokalt fremfor at lave nationale nedlukninger.

Det betyder også, at situationen kan være meget forskellig for os i praksis – som vi aktuelt oplever i fx Aarhus, Ringsted og Silkeborg.

PLO holder selvfølgelig øje med situationen og er i tæt dialog med myndighederne. Der er ikke nogen officielle retningslinjer for lokale indsatser i almen praksis lige nu. Men belært af erfaringerne fra begyndelsen af epidemien må vi opfordre til, at alle klinikker også forholder sig til den lokale situation og indretter procedurerne i klinikken efter det. 
 
Overvej de kendte virkemidler, hvis din klinik ligger i et område med aktuelt højt smittetryk:

1) TK / VK som førstevalg, 2) Undgå flere patienter i venteværelset 3) Overvej værnemidler og ekstra hygiejne til læger, personale og patienter i de situationer, hvor risikoen er størst 4) Undgå åben konsultation og 5) Hyppig rengøring / afspritning af venteværelse og konsultationsrum 6) Hyppig og gerne kontinuerlig udluftning.

Valg til PLO’s repræsentantskab til november 
Hvis du vil sætte dit præg på PLO’s arbejde, herunder vores aftaler med myndighederne, så er det her til efteråret, at du kan stille op til valget som repræsentant i PLO. 

PLO’s repræsentantskab er vores øverste myndighed. Repræsentantskabet udpeger PLO’s bestyrelse og formand til at stå for den daglige drift og politik, og som repræsentant bliver du medlem af det regionale PLO-R, hvor du har tæt indflydelse på det, der sker i din egen region.

Jeg ved, at PLO i alle fem regioner meget gerne vil have mange kandidater til det kommende valg. Så hvis du er interesseret, eller bare vil høre mere, så kontakt dit lokale PLO-R  

For yderligere information kontakt
Formand Christian Freitag 
cfreitag@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


OBS: Digoxin i restordre og risiko for fejlmedicinering

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) har udsendt en OBS-meddelelse om Digoxin 250 mikrogram, der er i restordre. Det kan medføre øget risiko for fejldosering. 

Læs hele nyheden fra STPS her

For yderligere information kontakt
Styrelsen for Patientsikkerhed
Tlf. 72286600, stps@stps.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Gå-hjem-møder for praktiserende læger

PLO-E genoptager gå-hjem-møder om teamarbejde og uddelegering, hvor du kan få inspiration til at udvikle din klinik. Møderne er godkendt til refusion af Fonden for Almen Praksis.

På møderne kan du høre om, hvordan du kan uddelegere flere opgaver, så du får brugt klinikkens ressourcer på den bedst tænkelige måde. 

Vi anskuer fordelene ved at uddelegere ud fra både økonomiske og ledelsesmæssige vinkler, og vi har derfor både en revisor, en praktiserende læge og en organisationskonsulent til at undervise på mødet.

Vi sætter fokus på, hvordan du ved hjælp af eksempelvis teamarbejde kan uddelegere opgaver og involvere dit personale endnu mere.

Det fordrer en ledelsesstil, hvor du både kan vise tillid og stille krav til dine medarbejdere, for din praksis har brug for, at alle tager ansvar og arbejder mod fælles mål. 

Gå-hjem-mødet består af både oplæg og øvelser, så oplæggene relateres til din klinik.

Her kan du se møderækken og tilmelde dig ved at klikke på linket for det enkelte møde:

Gå hjem-møderne er godkendt til refusion af Fonden for Almen Praksis. Det koster 900 kr. at deltage i et møde.

Du kan bruge dine efteruddannelsesmidler til at få refusion i form af op til 1500 kr. til transport, 2000 kr. for tabt arbejdsfortjeneste og op til 2400 kr. til betaling af kursusgebyr, evt. forplejning og overnatning. 

For yderligere information kontakt
Kursuskoordinator Louise Skaarup
Tlf. 35 44 81 40, lsk.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Systematiske Efteruddannelsesdage i 2020

Har du husket at tilmelde dig Systematiske Efteruddannelsesdage (SE-dage) den 27.-29. oktober 2020 på Comwell Middelfart? Temaerne er astma og allergier, svimmelhed, kroniske smerter og faglig ledelse. 

Næste års SE-dage bliver den 15.-18. marts 2021 på Vejlefjord Hotel og den 26.-29 april 2021 på Marienlyst Strandhotel.

Læs mere om SE-dage her

For yderligere information kontakt
Sagsbehandler Michelle Rommerdahl 
Tlf. 35 44 84 70, mro.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Gratis SGE facilitatorkursus 

For at din gruppe kan gennemføre et SGE-forløb (Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse), skal et medlem af gruppen være i stand til at facilitere det. PLO-E udbyder derfor et 1-dags facilitatorkursus i november. Kurset er gratis, og du kan få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste.

At være facilitator er meget andet end at være gruppeleder. Som facilitator skal du understøtte læringen i gruppen gennem dit kendskab til gruppedynamik og læringsprocesser. Det er bl.a. noget af det, du lærer på kurset.

Du kan få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste på kr. 4.500,- for dagen samt få dækket dine transportudgifter (max. kr. 1.500).
Beløbene trækkes ikke fra din efteruddannelseskonto i Fonden for Almen Praksis.

Facilitatorkurset afholdes den 3. november 2020 på Vejle Center Hotel.

Læs mere om SGE facilitatorkurser her

For yderligere information kontakt
Sagsbehandler Michelle Rommerdahl 
Tlf. 35 44 84 70, mro.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PBSGL facilitatorkursus 

Hvis du har gennemført et facilitatorkursus i Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse (SGE), har du mulighed for at tilmelde dig et tre timers tillægskursus, hvor du kan blive facilitator af de såkaldte PBSGL-moduler (Practice Based Small Group Learning).
 
Som uddannet facilitator har du allerede stiftet bekendtskab med almene faciliteringsprincipper. Har din gruppe prøvet SGE-forløb, er PBSGL ikke meget anderledes.

Kurset koster 850 kr., og er godkendt som refusionsberettiget. Du kan af dine selvvalgte midler få udbetalt 1 dags kursusafgift, 1/2 dags tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter på max 1.500 kr.

Facilitatorkurserne holdes:

For yderligere information kontakt
Sagsbehandler Michelle Rommerdahl 
Tlf. 35 44 84 70, mro.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Lægedækningsundersøgelse i Region Hovedstaden for 2021 kommer snart 

Den 26. august 2020 vil din praksis modtage lægedækningsundersøgelsen for 2021 fra Region Hovedstaden. Undersøgelsen sendes til praksis’ e-Boks. Lægedækningsundersøgelsen bruges blandt andet til at fastlægge lægedækningsbehovet i regionen og er samtidig din mulighed for at regulere antallet af ønskede patienter i din praksis. 

I år er undersøgelsen forandret i forhold til sidste år på to punkter: 

  1. Undersøgelsen er forkortet markant for at sikre, at flest muligt svarer i en travl tid med COVID-19-udfordringer. Der er derfor kun to spørgsmål – vedr. antal patienter, og om du/I planlægger at stoppe i praksis.
  2. Spørgsmålene om patientantallet er formuleret på en ny måde, så der svares på, hvilken åbnegrænse og lukkegrænse praksis ønsker. 

Bemærk! At undersøgelsens spørgsmål om patienttilgang også i år er bindende for praksis, og ændringer vil blive implementeret allerede primo oktober. Det betyder, at det, du svarer, vil få betydning både for din praksis og for områdets (kommunens/lægelaugets) praksis. 

Drøft derfor undersøgelsen med dine kolleger i praksis, før du/I svarer. Praksis skal kun indsende ét svar.

Spørgsmål om patientantallet 

I år stilles spørgsmålet om ønsket antal patienter på en ny måde. Der spørges til praksis’ ønskede ”åbnegrænse” og praksis’ ønskede ”lukkegrænse”. 

Åbnegrænsen er det antal patienter, hvor praksis automatisk bliver åbnet for tilgang af patienter, dvs. et minimum. 

Lukkegrænsen er det antal patienter tilmeldt praksis, hvor praksis automatisk bliver lukket for tilgang af patienter, dvs. et maksimum.

Praksis’ nuværende åbnegrænse, lukkegrænse og patientantal medsendes i undersøgelsen, så du/I har dem, når du/I svarer. 

Denne nye måde at besvare gør det mere overskueligt, hvor mange patienter praksis ønsker. Du/I sætter lukkegrænsen til det antal patienter, hvor praksis automatisk lukker for tilgang, og din åbnegrænse til det antal patienter, hvor praksis automatisk skal åbne for tilgang af patienter igen. 

Har praksis fx et ønske om at have mellem 1.600 og 1.650 patienter pr. kapacitet, kan man sætte åbnegrænsen til 1.600 og lukkegrænsen til 1.650 pr. kapacitet. Åbning og lukning af praksis’ tilgang af patienter sker herefter automatisk, når praksis når det givne antal patienter. 

På denne måde får du/I ikke pludselig mange patienter på en gang, hvis fx en nabopraksis lukker uventet, eller der opstår lægemangel i dit område. På samme vis kan du/I sikre dig/jer mod, at patientantallet falder til et for lavt niveau.  

De fleste praksis ønsker et stabilt antal patienter, og det opnås ved at sætte åbnegrænsen og lukkegrænsen tæt på hinanden – der behøver blot at være en forskel på 50 patienter mellem åbnegrænsen og lukkegrænsen.

Bemærk dog, at overenskomstens regler eller individuelle dispensationer stadig er gældende. Det betyder, at man fx ikke uden samarbejdsudvalgets tilladelse kan få en lukkegrænse på under 1.600 patienter. 

PLO-Hovedstaden udsender et varselsbrev med yderligere information ugen inden undersøgelsen. Og i undersøgelsen er der et link til yderligere materiale, samt spørgsmål og svar om åbnegrænser og lukkegrænser. Læs det gerne, før du/I svarer, hvis du/I er i tvivl om begreberne.

Husk, at undersøgelsens svar er bindende. Men kommer du ved en fejl til at svare noget forkert – eller fortryder du antallet af patienter, du har svaret, kan du altid ændre dine åbne- og lukkegrænse ved at skrive eller ringe til regionens økonomienhed/yderregistret på tlf. 38666007- tast 2 eller via mail: csuyderalmen@regionh.dk.  

Vi håber, du/I vil svare på undersøgelsen. 

Aftale om projekt "Sammedagsscreening" målrettet patienter med type 2-diabetes er indgået mellem Region H og PLO-H

Projektet planlægges gennemført i Planområde Byen (Bispebjerg-Frederiksberg Hospital), Planområde Syd (Amager-Hvidovre Hospital) og Planområde Midt (Steno Diabetes Center Copenhagen).

Formålet med projektet er at bidrage til, at flere patienter med type 2-diabetes får foretaget de rutinemæssige screeningsundersøgelser.

Et tilbud om samling af undersøgelser samme dag og samme sted forventes at øge deltagelsen. Aftalen vil omfatte de læger, der tilmelder sig projektet.

Du kan se aftalen her

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO'rientering 14/2020 blev udgivet den 14. august 2020