PLO'rientering 14/2017


Nyt fra bestyrelsen: OK17-status - og knasterne i forhandlingerne.

Kære medlemmer

Jeg håber, alle har haft en god sommer.

I slutningen af juni måtte vi som bekendt opgive håbet om at indgå en ny overenskomst inden sommerferien. PLO og RLTN udsendte to pressemeddelelser, der kan genlæses her: 

PLO: PLO foreslår forhandlingerne genoptaget
RLTN: Ny aftale for praktiserende læger er strandet

Trods RLTN’s lidt kontante udmelding, håber vi på, at forhandlingerne kan genoptages her snarest efter sommerferien.
 
Forhandlingsudvalget (FU) vurderer, at vi fortsat har tre væsentlige tilbageværende knaster:  

1. Økonomiloft og aktivitetsdæmpende foranstaltninger

RLTN ønsker et økonomiloft uden et opgaveloft. FU mener, at hvis vi skal acceptere et økonomiloft uden retten til at lukke helt ned (som speciallægerne), så skal vi have nogle andre mekanismer, der dæmper klinikkernes aktivitet. Mekanismer vi centralt kan sætte i gang, hvis vi nærmer os loftet. Vi kan forestille os en lang række initiativer, man kan tage i brug.

Vi går ud fra, at formålet med et økonomiloft er at styre økonomien. Det er legitimt nok, og det er faktisk det, vi tilbyder RLTN hjælp til. 

Så vidt jeg ved, findes der ingen anden branche, der er forpligtet til at opretholde serviceniveauet, selvom betalingen stopper. Det kan vi ikke leve med i længden.

2. Differentieret basishonorar

Det er jo ikke PLO’s ønske. PLO har et ønske om at skabe bedre muligheder for en længerevarende kompleks konsultation for særligt udsatte patienter. Det ønsker RLTN ikke. RLTN ønsker differentieret basishonorar og tager udgangspunkt i rapporten fra regeringens Lægedækningsudvalg

Hvis PLO skal nærme sig en model for differentieret basishonorar, skal vi have stor sikkerhed for, at enkelte klinikker ikke rammes urimeligt hårdt. Vi foreslår derfor en kompromismodel, som skal evalueres efter aftaleperioden. PLO’s model vil dertil, i højere grad end RLTN’s, fokusere på områder med dårlig lægedækning. 
RLTN har indtil nu ikke ønsket at drøfte alternativer til den model, som er foreslået af ministerierne. 

3. Den samlede økonomi

Vi vurderer, at afstanden mellem parterne er nede på under 50 millioner kroner. På den ene side er den økonomiske afstand nu så lille, at vi burde kunne finde hinanden. På den anden side er de to øvrige store knaster så væsentlige, at de skal løses ved et kompromis og ikke ud fra et ultimativt krav fra RLTN. De to knaster kan ikke kompenseres af 10 eller 15 millioner kroner ekstra.

Hvad nu?

Vi har jo hele tiden fulgt strategien: "Vi forhandler videre, så længe vi møder bevægelse hos modparten, og så længe vi tror på en god aftale".

Den gælder stadig.

Men vi kan ikke blive ved med at se tiden an. Der skal ske tydelige fremskridt i de kommende par uger, hvis ikke vi skal konstatere, at forhandlingerne er gået i stå. I den situation bliver bestyrelsen, og om nødvendigt repræsentantskabet, nødt til at beslutte, hvad næste skridt så skal være. 

Vi vil fortsat løbende holde jer orienteret om forløbet.     

For yderligere information kontakt
PLO's formand Christian Freitag
Tlf: 5134 3501, cfreitag@dadl.dk 

Til toppen 


Ny vejledning om helbredskrav til kørekort 

Med de nye regler omkring helbred og kørekort skal ældre borgere ikke længere til et obligatorisk lægetjek, når de fylder 75 år. Derfor skal lægerne fremover have større fokus på at rådgive ældre om fortsat bilkørsel, når de møder dem i hverdagen i klinikken. Til den opgave har Styrelsen for Patientsikkerhed netop udgivet en ny vejledning om helbredskrav til kørekort.

Der kommer yderligere information i næste nummer af PLO’rientering.

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Lotte Aakjær Jensen 
Tlf. 35448459, laj.plo@dadl.dk

Til toppen 


Du skal selv registrere fravær til Administrationsudvalget via 'Min side' på læger.dk

I foråret 2017 er Administrationsudvalget overgået til elektronisk registrering. Derfor modtages der ikke længere fysiske sygefraværsskemaer pr. fax, brev eller mail. Al registrering skal nu ske via 'Min side', hvor du finder menupunket 'Sygdom og barsel'. Husk også at registrere ændringer i din jobsituation.

På 'Min side' skal du registrere dit fravær, indberette honoraropgørelse og indsende anmodning om refusion.

Hvis ikke du indsender anmodningen, kan Administrationsudvalget ikke vide, at du har registreret fravær, og vil derfor ikke kunne behandle dit fravær.
 
Ved ændringer i din jobsituation er det vigtigt, at du ændrer dette på 'Min side', da vigtige informationer kan gå tabt, og vi derfor ikke vil kunne yde den korrekte hjælp i forbindelse med fravær. Disse ændringer kan også have en betydning for dit kontingent til PLO.
 
For yderligere information kontakt 
Administrationsudvalget
Tlf. 3544 8390, adm.plo@dadl.dk

Til toppen 


Tilmeldingen til Lægedage den 13.-17. november åbner den 14. august!

Vi glæder os til at se dig til Lægedage den 13.-17. november i Bella Center, København. Igen i år kan vi tilbyde et stort, varieret udbud af kurser. Der er 128 kurser fordelt på 5 dage. I år er der 63 kurser målrettet læger og 26 kurser målrettet praksispersonale, og der er flere fælleskurser end tidligere, nemlig 39. Tilmeldingen åbner mandag den 14. august på plo-e.dk. 

Årets tema
Lægedages hovedtema er i år: Almen praksis – en del af en helhed. 
Selvom vi er små og mellemstore enheder, der drives som selvstændige virksomheder optræder alle praktiserende læger dagligt som en del af det større sundhedsvæsen og bidrager til at skabe et sammenhængende forløb for vores patienter. 

Sammenhæng kræver, at alle parter bliver gode til at håndtere overgange og sektorskift, og at kommunikationen bliver præcis og dækkende i forbindelse hermed.

For at vi skal lykkes med at skabe mere sammenhæng for patienterne, kræver det, at vi arbejder med relationer hele vejen rundt. Her tænker vi først og fremmest i forhold til vores patienter, men også internt i den enkelte praksis og med vores kolleger og samarbejdspartnere i primærsektoren og i sekundærsektoren. Det kan tage form af mere samarbejde på tværs af praksisser, i netværk, klynger eller lignende, eller i form af tættere relationer til fx plejehjem eller kommunale tilbud og lignende. 

Tilmelding til næsten alle kurser
Vi har lyttet til de mange evalueringer, vi har fået, og har i år indført tilmelding til alle de kurser, der ikke holdes i et auditorium. Det betyder, at du allerede ved tilmelding skal tage stilling til, hvilke kurser du ønsker at følge. Der er rift om pladserne - og der er ingen venteliste - så tilmeld dig snarest.

Tilmeldingsfrist
Der er også indført en tilmeldingsfrist! Det er for bedre at kunne planlægge lokalefordeling, forplejning og sociale aktiviteter, så alle får en god oplevelse. 

Tilmeldingsfristen er den 1. november 2017.

Betaling foregår nu elektronisk

For at spare administration og porto har vi indført elektronisk tilmelding og betaling. Hav derfor betalingskort klar, når du tilmelder dig. Der kan betales med Visa/Dankort og MasterCard. Faktura/kvittering bliver efterfølgende sendt til den mail, du har oplyst ved din tilmelding.  

Tilmelding
Tilmelding finder du ved at gå ind på www.plo-e.dk

Kataloget sendes stadig ud med posten
Du modtager stadig et trykt katalog med posten, hvis du ikke allerede har fået det. Det er sendt ud i uge 30 og 31. Du kan også bladre i online-kataloget på hjemmesiden og finde de kurser, som du ønsker at deltage i eller downloade kataloget som pdf fra hjemmesiden. 

Kurser til praksispersonalet
En del af kurserne er tilrettelagt for praksispersonalet. Ifølge PLA’s overenskomster med HK og DSR/dbio har personalet ret til fire årlige arbejdsgiverbetalte efteruddannelsesdage. Lægedage tilbyder igen i år praksispersonale med arbejdssted i Jylland, på Bornholm, Færøerne og i Grønland et tilskud på kr. 600,- pr. overnatning på Hotel Bella Sky. 

Vel mødt på Lægedage 2017!

For yderligere oplysninger kontakt:
Eva Maria Mogensen eller Inge Nørgaard
Tlf. 35448416, emm.plo@dadl.dk eller ino.plo@dadl.dk 

Til toppen


Status på akkreditering

Fra 1. januar 2016 til 14. juli 2017 har Akkrediteringsnævnet behandlet 697 surveyrapporter. 94 pct. er blevet akkrediteret, mens resten pågår.

De områder, hvor der oftest konstateres mangler, er dem, der dækkes af indikatorerne vedrørende ’patient-identifikation’, ’parakliniske undersøgelser, ’patientjournalen’ og ’hygiejne’.

Udfordringerne har primært handlet om, at klinikken ikke har kunnet redegøre for identifikation og opsporing af sårbare grupper, manglende identificering af patienter med cpr-nummer forud for parakliniske undersøgelser, at der ikke følges op på manglende prøvesvar, at der ikke er gennemført fyldestgørende journalaudit, og at klinikkernes sterilisationsproces ikke lever op til krav jf. NIR for almen praksis.

Se statusrapporten vedr. akkreditering af almen praksis pr. 14. juli 2017 (pdf) 

For yderligere information kontakt
Specialkonsulent Dorthe Arleth 
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Til toppen


DSAM/FYAM årsmøde fredag den 6. oktober i Kolding

Du kan nu tilmelde dig årsmødet, som i år er bygget op omkring forskning, uddannelse, kvalitetsudvikling og det internationale samarbejde.

Tilmeld dig via dette link

Læs mere om programmet for årsmødet.  

For yderligere oplysninger kontakt:
Koordinator Sanne Bernard 
Tlf 2856 0040, sb@dsam.dk

Til toppen


Information om medicin ved henvisning til psykolog

Psykologer, der praktiserer under den offentlige psykologordning, har ikke adgang til FMK. Ved henvisning af patienter til psykologhjælp hos praktiserende psykolog skal oplysninger om medicin med relevans for psykologens behandling derfor skrives ind i selve henvisningen i feltet ”Henvisningsdiagnose og andre relevante oplysninger”.

For yderligere oplysninger kontakt:
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Tlf. 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

Til toppen


PLO-H

Frist for ansøgning til Samarbejdsudvalget d. 17. august
Selve mødet i Samarbejdsudvalget (SU) er den 28. september 2017. Ansøgninger stiles til csu@regionh.dk
 
Nyt fra KAP-H:
 
IKAS søger lægesurveyors til akkreditering af almen praksis
Er du alment praktiserende læge, og vil du være med til at udvikle kvalitet i praksissektoren? Så kan IKAS tilbyde konsulentarbejde som surveyor. Som surveyor medvirker du til at udvikle og sprede viden og erfaringer mellem landets praktiserende læger, samtidig får du et bredt indblik i arbejdsmetoder. 
Læs mere om arbejdet

Til toppen


PLO'rientering 14/2017 d. 11. august 2017