Nyt fra bestyrelsen: PLO vil styrke indsatsen i forhold til danskernes mentale sundhed

Vi ser flere og flere patienter med psykiske lidelser i almen praksis. Dels er der flere danskere, der udvikler psykisk sygdom, og dels afsluttes patienter med kronisk psykisk sygdom tidligere fra psykiatrien. Læg dertil, at der er markant flere børn og unge, som oplever angst, tristhed og nedsat selvværd og udvikler en psykisk sygdom. På den baggrund har PLO udarbejdet et idekatalog med 13 forslag til, hvordan almen praksis sammen med kommuner og speciallæger i psykiatri kan bidrage til en styrket indsats for borgernes mentale sundhed. 
 
Samlet set indebærer forslagene et væsentligt løft af forebyggelses-, udrednings- og behandlingsindsatsen over for patienter med psykiske problemer. 

Konkret foreslår vi bl.a. en teenageundersøgelse hos egen læge og bedre samarbejde med sundhedsplejen og PPR.

I Odense har vi haft et pilotprojekt, der gav mulighed for, at patienten kan henvises til enkeltstående vurdering hos en praktiserende speciallæge i psykiatri inden for to uger ved mistanke om en psykisk sygdom.

Det var en stor succes, som gavnede patienterne og samtidig viste, at hurtig udredning i det nære sparer penge i behandlingspsykiatrien. Vi foreslår dette initiativ bredt ud til hele landet. 
 
For patienter med kronisk psykisk lidelse foreslår vi faste kontaktpersoner i almen praksis samt en statusundersøgelse hos egen læge, der kan bidrage til at opspore somatisk sygdom eller forværrede psykiske problemer i god tid.
 
Vi håber, at vores forslag kan give inspiration til regeringens sundheds- og socialpolitiske indsats over for børn og unge og til det kommende arbejde med at udvikle en 10-års plan for psykiatrien.

Initiativet skal også ses i sammenhæng med det udbredte politiske ønske om at styrke det nære sundhedsvæsen og almen praksis. Flere af forslagene indgår således allerede i vores igangværende overenskomstforhandlinger.
 
I den kommende tid vil PLO mødes med en række vigtige organisationer og ordførere for de politiske partier.

Vi vil fortælle om vores idekatalog og udveksle ideer til, hvordan vi i fællesskab kan give en bedre hjælp til vores patienter, som oplever problemer med psykisk og mental mistrivsel.
 
Læs hele idekataloget her 

For yderligere information kontakt
Næstformand Mireille Lacroix 
mla.plobest@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Overenskomstforhandlinger fortsætter i august 

Forhandlingerne om OK21 er nu genoptaget på fuld kraft efter at have været på nedsat blus på grund af coronasituationen. Torsdag holdt vi det sidste møde på denne side af sommeren, og parterne har aftalt et nyt møde d. 28. august. 

De store temaer i forhandlingerne er særligt: 

 • Lægedækning – rekruttering og fastholdelse samt trivsel i almen praksis
 • Bekæmpelse af ulighed i sundhed med fokus på styrket indsats for svage borgere
 • Modernisering af lægevagten
 • Tilgængelighed til almen praksis

Hertil kommer en lang række yderligere emner, som er beskrevet i parternes forhandlingsoplæg her

For yderligere information kontakt: 
Chefkonsulent Louise Bro Larsen
Tlf. 3544 8452, lbl.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO og PLA's sommeråbningstider

PLO og PLA kan træffes i hele sommerperioden, men med kortere telefontider i ugerne 28-31. Fra den 6. juli - 2. august (uge 28-31) vil telefonerne være åbne i tidsrummet 9.00 - 14.00.

Alle øvrige uger kan vi træffes på normal vis mandag til torsdag mellem 9.00 – 16.00 og fredag mellem 9.00 – 15.00.

For yderligere informationer kontakt:
PLO’s medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO’rientering holder sommerferie

De ordinære numre af PLO’rientering holder sommerferie og kommer tilbage midt i august. Vi sender selvfølgelig nyhedsmails ud løbende, hvis der bliver behov for dette fx grundet corona. 

For yderligere informationer kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf.: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Valg til PLO’s repræsentantskab

Der er valg til PLO’s repræsentantskab i perioden 23. november - 7. december 2020, og selv om der stadig er god tid til, at krydset skal sættes, kan du allerede nu begynde at overveje, om du skal stille op som kandidat. 

Yderligere information om valgprocedure, valgkredse, frist for opstilling mm. følger i mail til alle medlemmer efter sommerferien.

For yderligere informationer kontakt:
Sekretariatschef Jens Hartvig Skov
Tlf. 3544 1185, jeh.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Egen læge kan fortsat rekvirere test for nære kontakter

I forbindelse med, at Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) nu kan rekvirere test for nære kontakter, er der opstået tvivl om, hvorvidt STPS er den eneste, der kan rekvirere til nære kontakter. Egen læge kan fortsat rekvirere test til nære kontakter. Se den nye procedure for kontaktopsporing her i nyheden.

Det er vigtigt, at nære kontakter kan bestille test hurtigst muligt. Derfor er det mest hensigtsmæssigt, at den aktør (STPS/egen læge), der har dialogen direkte med den nære kontakt, rekvirerer testen. Det opfordres til, at alle rekvirerer test, når det er relevant. 

Den nye procedure for kontaktopsporing er:

 • Når en borger er testet positiv for COVID-19, vil borgeren selv, egen læge og STPS få besked.
 • Egen læge opfordres til at orientere borgeren om det videre forløb beskrevet nedenfor. Lægen bør desuden tage en dialog med særligt sårbare patienter om konsekvenserne af en positiv test.
 • Når det positive testresultat foreligger, vil en medarbejder fra Coronaopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed ringe borgeren op med tilbud om hjælp til kontaktopsporing. Hvis der ikke kan opnås kontakt telefonisk med den smittede, forsøges med sms, besked i e-boks og eventuelt fysisk brev.  Målet er at alle kontaktes inden for 24 timer efter positivt svar. 
 • I samtalen med den COVID-positive borger afklares det, om borgeren  
  ​    1) ikke har brug for hjælp fra STPS til kontakt og selv vil varetage kontaktopsporingen
      2) har brug for rådgivning i, hvordan vedkommende selv kan varetage kontaktopsporingen
      3) har brug for hjælp til kontakt til enkelte eller alle nære kontakter
 • Hvis borgeren gerne vil have hjælp til kontaktopsporingen, vil STPS tale med og vejlede den COVID-positives kontakter. Den nære kontakt kan kontakte STPS hotline på 32320511, tast 2 for at få rekvireret de anbefalede to test. Alle nære kontakter kan kontakte Coronaopsporing mhp. at få rekvireret test på dag 4 og 6. 
 • Den nære kontakt bestiller selv tid til test i TestCenter Danmark på coronaprover.dk. 

Ved spørgsmål kan STPS’ hotline for myndigheder og personale på sundheds-, ældre- og socialområdet kontaktes på telefonnummer 70 20 02 66.

Se brev fra STPS om ændring i proceduren for kontaktopsporing

Samtidig har Sundhedsstyrelsen revideret retningslinjen for smitteopsporing af nære kontakter, så den også omfatter STPS’s nye enhed til kontaktopsporing.

For yderligere information kontakt:
PLO’s Medlemsservice 
Tlf. 3544 8477, 
plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


STOP-plakat til klinikken nu på engelsk

STOP-plakat til praksis er blevet oversat til engelsk. 

Hent den engelske plakat her

For yderligere information kontakt :
Kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen
Tlf. 3544 8476, ckp.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Appen ’Smittestop’ er taget i brug

Myndighedernes app ’Smittestop’ giver besked, hvis du har været tæt på en person, som er smittet med COVID-19. 
Hvis man bliver testet positiv for ny coronavirus, kan man nemt give besked via appen til personer, som man har været tæt på.

Man finder Smittestop-appen dér, hvor man normalt henter mobilapps. 

Læs mere om appen på www.smittestop.dk

Appen Smittestop

For yderligere informationer kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf.: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Udestående spørgsmål om corona

Der opstår løbende tvivlsspørgsmål i forhold til at håndtere corona i almen praksis. PLO har sendt en række spørgsmål til afklaring hos myndighederne om bl.a. håndteringen af turister og udbrud ved store begivenheder. Vi har ikke nået at få svar inden udsendelsen af PLO’rientering, men vil løbende lægge svar på PLO’s coronasite og PLO’s medlemsfacebook.   

Bliv medlem af PLO’s medlemsfacebookgruppe her

Følg med på PLO’s coronasite her

For yderligere information kontakt:
PLO’s Medlemsservice 
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Attestarbejdet vender tilbage til normalen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har informeret kommunerne om, at de igen kan indhente lægeattester som før coronanedlukningen.

STAR har ændret sin anbefaling, da Sundheds- og Ældreministeriet nu vurderer, at der p.t ikke er kapacitetsproblemer i sundhedsvæsenet i forbindelse med håndtering af COVID-19. 

Det er som altid en lægefaglig vurdering, om korrekt udfyldelse af en attest kræver patientens fysiske fremmøde til en konsultation. 
 
STAR har orienteret om ændringerne på deres hjemmeside her

Styrelsen har tilsvarende justeret sine spørgsmål/svar vedr. indhentelse af lægeattester på hjemmesiden her

STAR oplyser desuden Lægeforeningen, at de vil samle op på kommunernes erfaringer med brug af lægeattester under COVID-19 i forhold til brugen før COVID-19.

På baggrund af erfaringerne vil styrelsen se på, om der fremover evt. vil være behov for ændringer i lovgivningen, eller der evt. kan peges på en mere hensigtsmæssigt praksis for brug af lægeattester.

For yderligere information kontakt 
Chefkonsulent Louise Bro Larsen
Tlf. 3544 8452, lbl.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Patienter og personale med tæt kontakt til mink

Det er i forbindelse med COVID-19-epidemien blevet sandsynliggjort, at coronavirus kan smitte mellem mink og mennesker. Sundhedsstyrelsen skriver, at man i almen praksis bør forholde sig til, at patienter og personale kan være smittet fra mink ud fra forekomsten af minkfarme i optageområdet.

Se forekomsten af minkfarme i optageområdet på dette kort

Se brev fra Sundhedsstyrelsen om håndtering af patienter og personale med tæt kontakt til mink 

For yderligere information kontakt:
PLO’s Medlemsservice 
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Afviste henvisninger er stadig et problem

En stikprøveundersøgelse blandt 500 af PLO’s medlemmer viser, at der stadig er store problemer med afviste henvisninger, særligt indenfor psykiatrien og reumatologi. PLO har derfor gjort opmærksom på problemerne i Dagens Medicin. 

Der er aftalt en fælles workshop om problemet mellem Danske Regioner og PLO efter sommerferien. 

Læs desuden artiklerne fra Dagens Medicin:

For yderligere information kontakt:
PLO’s Medlemsservice 
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nye opdateringer til klinikkernes databehandleraftaler og privatlivspolitikker på vej

Dit systemhus vil over sommeren forelægge dig en opdateret PLO-standarddatabehandleraftale til underskrift.

PLO har anbefalet en opdatering til standardaftalen, der dækker databehandlingen for alle klinikkers lægepraksissystemer, så aftalen dækker behandlingen af oplysninger til videokonsultation med patienterne 

Aftalen opdateres desuden, så klinikkerne kan efterleve en ny ændring til sundhedsloven om bedre digitalt samarbejde (Sundhedsloven §42a), hvor alle sundhedsvæsenets parter skal give patienter og sundhedspersoner (der har patienten i behandling) adgang til et samlet overblik over patientens aftaler i sundhedsvæsenet, også kaldet Den fælles aftalebog.

Løsningen med Den fælles aftalebog træder i kraft ultimo 2020.

PLO’s skabelon til klinikkens privatlivspolitik til patienterne er også blevet opdateret med videokonsultationer med patienterne og Den fælles aftalebog.

Derudover er teksterne blevet opdateret, så formuleringerne på udvalgte områder, fx om rettigheder, ligger sig op ad Datatilsynets standardformuleringer til en privatlivspolitik.
 
Det er vigtigt, at klinikkerne henter den nye skabelon til privatlovspolitik her, indsætter klinikoplysninger og sikrer den hænges op i klinikken og lægges på klinikkens hjemmeside, så den er tilgængelig for patienterne. 
 
For yderligere oplysninger kontakt:
Specialkonsulent Nicholas Christoffersen
Tlf: 35 44 84 59, nch.plo@DADL.DK


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyhedsbrev fra Lægemiddelstyrelsen om medicin i restordre

Lægemiddelstyrelsen vil fremover udsende nyheder ved forsyningsproblemer, der kan få behandlingsmæssige konsekvenser for patienterne.

Du kan abonnere på nyhedsbrevet her (vælg 'Meddelelser om forsyning af medicin'), hvor du løbende vil få information om forsyningsvanskeligheder med medicin, som forventes at komme til at påvirke behandlingen af patienter i Danmark. 

For yderligere information kontakt 
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyrevideret udgave af pjecen 'Hvis du overvejer Abort'

Pjecen 'Hvis du overvejer Abort' fra Komiteen for Sundhedsoplysning og Sundhedsstyrelsen, som igennem de sidste mange år er blevet udleveret via de praktiserende læger, er kommet i en ny og opdateret version.

Pjecen er gratis for læger at bestille, og kan udleveres i forbindelse med abortsamtaler. 
Hæftet henvender sig til alle kvinder, der overvejer abort. 

Tryk på dette link for bestilling

For yderligere informationer kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf.: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


SE-Dage i efteråret

Der er nu åbnet for tilmelding til Systematiske Efteruddannelsesdage, der afholdes den 27.-29. oktober i Middelfart. 

På SE-Dagene den 27. – 29. oktober vil der være mulighed for at vælge blandt temaerne:

 • Kroniske smerter
 • Patienten med astma og allergier
 • Ret og pligt 
 • Svimmelhed

Det er muligt at tilmelde sig kurserne, men vi gør opmærksom på, at vi arbejder på at kunne tilbyde yderligere temaer.

Hold derfor øje med SE-Dagenes hjemmeside (hvor du også kan tilmelde dig)og/eller www.plo-e.dk.

For yderligere information kontakt:
Kursuskoordinator Michelle Rommerdahl
tlf. 35 44 8470, mro.plo@dadl.dk 


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Gruppebaseret Systematisk Efteruddannelse (SGE)

Du kan også tage din systematiske efteruddannelse som SGE i din DGE- eller supervisionsgruppe. 

 • Hverdagspsykiatri i almen praksis
  SGE-forløbet styrker de deltagende lægers evne til at håndtere patienter i praksis med tristhed, sorg, krise, stressrelaterede tilstande, depression og personlighedsforstyrrelser.
 • Patienten med svimmelhed – NYT
  SGE-forløbet styrker lægens viden om udredning af de forskellige typer af svimmelhed med gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis, laboratorietest samt relevant billedediagnostik samt lægens viden om relevant visitation til andre speciallægekollegaer. 
 • Patienten med hovedpine eller føleforstyrrelser – NYT 
  SGE-forløbet skal styrke lægens viden om udredning og behandling af de forskellige typer af hovedpine og hyppigste typer af føleforstyrrelser med gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis, laboratorietest, eventuel relevant billeddiagnostik samt behandling i almen praksis. Forløbet styrker desuden lægens viden om relevant visitation til andre speciallægekollegaer. 
 • Patienten med ledsmerter – NYT - tidligt efterår
  SGE-forløbet styrker lægens viden og færdigheder i udredning af patienter med ledsmerter, herunder at kunne identificere patienter, hvor tidlig diagnostik har betydning for prognose og livskvalitet. Forløbet styrker behandlingen af de mange patienter med mindre alvorlige led- og muskelsmerter herunder uspecifikke ledsmerter, samt relevant og hensigtsmæssig visitation og viderehenvisning. 

Læs mere om SGE her 

For yderligere information kontakt:
Kursuskoordinator Michelle Rommerdahl
tlf. 35 44 8470, mro.plo@dadl.dk 


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Sjælland

Praksisdatabasen i Region Sjælland er lukket

Praksisdatabasen, som bl.a. indeholdt info om bagom-telefonnumre på almen praktiserende læger og speciallæger, er blevet lukket. Login mv. til databasen levede ikke i tilstrækkelig grad  op til GDPR-reglerne.

På sundhed.dk under ”Find behandler” kan man finde de samme oplysninger som i Praksisdatabasen, dog kan man kun se bagom-telefonnummer, hvis man er logget ind som sundhedsfaglig person.

Praksis skal selv opdatere oplysning om bagom-telefonnummer via Praksis- og afregningsportalen. 
Link til vejledning her

Ferielukket i det regionale sekretariat

PLO-Sjællands sekretariat vil være ferielukket i ugerne 30-32. Der vil i uge 29 kun være begrænset bemanding. 
I ugerne med ferielukning viderestilles telefonen til PLO-C, som er bemandet hele sommeren i tidsrummet kl. 09.00-14.00. PLO-C kan træffes på telefon 3544 8490.

Praksiskoordinator til psykiatrien søges

Til styrkelse af det tværsektorielle samarbejde og koordinationen mellem Psykiatrien Region Sjælland og almen praksis, søges en praksiskoordinator. 

Stillingsopslag kan læses her
 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Midtjylland

Samarbejde med de kommunale akutfunktioner 

Ydelse 4449 lægger op til øget samarbejde med de kommunale akutfunktioner, og det har en række praktiserende læger i Region Midtjylland taget til sig.

Vi har dog kun brugt ydelsen i et omfang svarende til 50% af det, vi havde estimeret ved aftalens dannelse, så herved en reminder om at benytte de kommunale akutsygeplejersker, samt at kommunikere med dem.

Oplever I uhensigtsmæssigheder i dette samarbejde, så hører PLO-Midtjyllands sekretariat meget gerne fra jer.

Link til aftalen 

Generationsskifteaftalen

Samarbejdsudvalget har godkendt flere generationsskifteaftaler i alle dele af regionen. Vi vil opfordre jer til at benytte mulighederne fra OK18, om generationsskifte – link til §19

Frist for ansøgninger til Samarbejdsudvalget for almen praksis er d. 31. juli

Vær opmærksom på, at fristen for indsendelse af ansøgninger er den 31. juli 2020, for ansøgninger der ønskes behandlet på næste SU-møde d. 22. september.

Medlemsmødet 

PLO-Midtjylland afholder efterårsmøde d. 22. oktober 2020, kl. 17-21, i Silkeborg – husk at sætte kryds i kalenderen.
Sommerferie i PLO-Midtjyllands sekretariat.

PLO-Midtjyllands sekretariat holder sommerlukket i ugerne 29-32 (13.juli-9. august)

I disse uger henvises til PLO-C, hvor telefonen (3544 8490) er åben for henvendelser kl. 09.00-14.00.

Sommerferiedækning, og brug af vikarierende klinikker

Før I går helt på ferie, og især hvis I påtænker, at sommerferielukke jeres klinikker, så husk at angive en navngiven læge på https://plofriferie.plsp.dk/ samt på telefonsvarer og hjemmeside.

Ydernumre, stråmandsklinikker og lægedækning- og rekruttering
Stråmandsklinikker eller partnerskabsklinikker er også kommet til Region Midtjylland, efter de sidste salg af 0-ydernumre. PLO-Midtjylland er bekymret for en udvikling, hvor ydernumre ejes af speciallæger i almen medicin, som ikke selv vil arbejde og opholde sig i disse klinikker, da de drives af firmaer, som normalt driver udbudsklinikker.

Denne bekymring har vi ytret overfor Region Midtjylland, som har ansvaret for udbud af 0-ydernumrene.

Anholt har snart brug for en ny læge. Region Midtjylland ønsker at rekruttere en praktiserende læge under almindelige overenskomstmæssige forhold uden de særaftaler, som er set på Anholt tidligere.

PLO-Midtjylland kan have sin bekymring for, om dette kan lade sig gøre at rekruttere til. PLO-Midtjylland har tilbudt sin støtte til Region Midtjylland mhp. eventuelle særaftaler, som kunne gøre arbejdet med rekrutteringen lettere. 

Afviste henvisninger - bl.a. til psykiatrien
På opfordring fra PLO-Midtjylland er der en dialog med regionen om afviste henvisninger. Der har været møde omkring de mange afvisninger af henvisninger til Regionspsykiatrien. 

I 2019 blev 25% af alle henvisninger til BU (Børn og Unge) fællesvisitation og 20% af alle henvisninger til voksen fællesvisitation afvist - det er alt for mange. 

PLO-Midtjylland gjorde på mødet klart, at der udover alle afvisningerne gemmer sig et mørketal, da de praktiserende læger muligvis afholder sig fra at henvise i manglende tro på, at denne bliver ”godkendt”. 

Dette er et problem for almen praksis, men det er et endnu større problem for den voksende gruppe af voksne og børn i Region Midt, som har brug for psykiatrisk udredning og behandling.
 
Arbejdet fortsætter, og selvom vi ikke kan trylle flere psykiatere frem over natten, så håber vi på at kunne medvirke til nogle organisatoriske ændringer til bedring for ovenstående gruppe af patienter.
 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Nordjylland

Ferielukning i PLO-Nordjyllands sekretariat

PLO-Nordjyllands sekretariat holder ferielukket i ugerne 28-31 inkl. (den 6.-31. juli). 

PLO-C holder dog åbent hver dag i perioden i tidsrummet kl. 09.00-14-00 og kan træffes på telefon 35 44 84 90. 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Syddanmark

Ferielukning i PLO-Syddanmarks sekretariat

PLO-Syddanmark sekretariat holder ferielukket i ugerne 29-31 inkl. (den 13.-31. juli). 

PLO-C holder dog åbent hver dag i perioden i tidsrummet kl. 09.00-14-00 og kan træffes på telefon 35 44 84 90. 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Pixiudgave med oversigt over lokalaftaler leveres til praksis

Praksis i Region Hovedstaden får i løbet af de næste uger leveret fem eksemplarer af en oversigt over lokalaftaler i Region Hovedstaden til jeres praksis med bilerne, der afhenter blodprøver.

Flere eksemplarer af pixiudgaven kan rekvireres hos PLO-Hovedstaden. Skriv blot til plo-h@dadl.dk, så kan vi sende jer flere eksemplarer, hvis I har brug for det. 

Husk at bruge aftalen om kommunale akutfunktioner, som er en fælles forsøgsordning indtil den 31.12

De kommunale akutfunktioner står klar til at hjælpe de praktiserende læger med akut vurdering af vores borgere med komplekse medicinske problemstillinger. 

Den kommunikation (mundtlig eller skriftlig), der finder sted mellem den kommunale akutfunktion og den praktiserende læge, før, under og efter akutfunktionens sygeplejefaglige vurdering af borgeren, honoreres med en kommunikationsydelse 4469 (svarende til 155 kr., april 2019-niveau).

Du kan se samarbejdsaftalen her og honoreringsaftalen her
 
Ferielukning i PLO-Hovedstadens sekretariat 

PLO-Hovedstadens sekretariat holder ferielukket i ugerne 28-31 (den 6.-31. juli). 

PLO-C sekretariat holder dog åbent hver dag i perioden i tidsrummet kl. 09.00-14-00 og kan træffes på telefon 35 44 84 90. 

Alle medlemmer ønskes en rigtig god sommer. 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO'rientering 13/2020 blev udgivet den 26. juni 2020