PLO'rientering 13/2019


Nyt fra bestyrelsen: PLO ser frem til samarbejde med ny regering

Danmark har som bekendt torsdag fået en ny regering. PLO ser frem til at få et godt samarbejde med den nye regering og den nye sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke.

Forud for regeringsdannelsen er fire partier - Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten - nået til enighed om et politisk forståelsespapir (link ikke længere aktivt), der indeholder en række pejlemærker for den nye regering. Sundhedsområdet fylder ikke specielt meget i dette forståelsespapir, men af interesse for almen praksis kan i hvert fald fire overskrifter nævnes:

 • Regionerne bevares. 
 • Der skal skabes en større sammenhæng og et bedre samarbejde mellem praktiserende læger, kommuner og regioner.
 • Der skal iværksættes en målrettet indsats for at sikre flere praktiserende læger i hele landet.
 • Der skal indgås en aftale om en 10-års plan for psykiatrien med forpligtende mål om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom.

Alle fire overskrifter ser umiddelbart positive ud. Det er fint, at vi kan lægge diskussionen om regionernes fremtid bag os og i stedet fokusere på de udfordringer, vi står med på sundhedsområdet og inden for det nære sundhedsvæsen. 

Det gælder først og fremmest opgaven med at få uddannet væsentligt flere speciallæger i almen medicin, så vi med tiden kan få tilstrækkeligt med praktiserende læger. Her bør den nye minister som noget af det første få beslutningen om årligt at uddanne 100 ekstra speciallæger i almen medicin ført ud i livet. 

Vi ved, at Socialdemokratiet er meget optaget af at finde løsninger, der midlertidigt kan hjælpe i de områder, der er særligt ramt af mangel på praktiserende læger. Det er et godt udgangspunkt. Vi skal have erstattet idéen om ”tjenestepligt”, men det skulle der også være muligheder for.

Jeg synes også, det er positivt, at psykiatrien får så meget plads i det politiske forståelsespapir. Psykiatrien fylder meget i arbejdslivet for mange praktiserende læger, og hvis både den kommunale og regionale del af psykiatrien bliver forbedret, vil vi kunne mærke det tydelig i almen praksis.

På ovenstående og på andre områder vil PLO i den kommende tid byde ind med konkrete bud på løsninger. Vi ser frem til samarbejdet både med regeringen og med Folketingets øvrige partier.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s formand Christian Freitag
Telefon: 5134 3501, cfreitag@dadl.dk

Se resten af indholdet i PLO'rientering 13/2019


PLO'rientering på sommerferie

Dette er det sidste nummer af PLO'rientering inden sommerferien. PLO'rientering udkommer igen d. 9. august. Vi ønsker alle medlemmer en rigtig dejlig sommerferie.

Se resten af indholdet i PLO'rientering 13/2019


PLO og PLA's sommeråbningstider

PLO og PLA kan træffes i hele sommerperioden, men med kortere telefontider i ugerne 28-31.

Fra den 8. juli – den 2. august 2018 (ugerne 28-31) vil telefonerne være åbne i tidsrummet 9.00 - 14.00.

Alle øvrige uger kan vi træffes på normal vis mandag til torsdag mellem 9.00 – 16.00 og fredag mellem 9.00 – 15.00.

For yderligere informationer kontakt:
PLO’s medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk


Se resten af indholdet i PLO'rientering 13/2019


Status på gratis HPV-vaccination til drenge - udskydes til 1. september

Sundheds- og Ældreministeriet har meddelt, at det gratis tilbud om HPV-vaccination til drenge ikke træder i kraft den 1. juli 2019 som planlagt på grund af den sene regeringsdannelse.

Det forventes, at tilbuddet om HPV-vaccination til drenge vil kunne iværksættes den 1. september 2019. Tilbuddet vil – trods forsinkelsen på to måneder - fortsat omfatte drenge, der er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller derefter.

Nyt om bekendtgørelse og aftale, herunder ydelseskode og –honorering, følger via PLO’rientering i august.

Se og henvis drenge og deres forældre til informationssitet www.stophpv.dk.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth 
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk


Se resten af indholdet i PLO'rientering 13/2019


Henvis til alkoholbehandling - brug ikke kommunehenvisning

KL ønsker ikke, at ’kommunehenvisningen’ benyttes ved henvisning til alkoholbehandling, da en del kommuner ikke kan håndtere det rent praktisk. Den praktiserende læge kan derfor ikke være sikker på, at der bliver taget hånd om en henvisning til alkoholbehandling. PLO vil i den kommende tid gå i dialog med relevante parter herom.
 
MedComs kommunehenvisning (XREF15) var klar hos alle praktiserende læger og i alle kommuner i januar 2019. Formålet med ændringen af standarden var, at den praktiserende læge kunne henvise uden at orientere sig i kommunens tilbud, da kommunen gennemfører en afklarende samtale med patienten efter henvisning. 
 
Ved udvikling af kommunehenvisningen var det hensigten, at den kunne benyttes for henvisning til kommunale forebyggelsestilbud, herunder alkoholbehandling. Det har desværre vist sig ikke at være muligt i forhold til alkoholbehandling. 

PLO har været i dialog med Alkohol & Samfund, som driver Alkolinjen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Alkolinjen retter sig mod patienter med alkoholmisbrug og deres pårørende, men sundhedsprofessionelle er også velkomne for råd og praktiske oplysninger. 

Ved kontakt til linjen og på www.alkolinjen.dk er det blandt andet muligt at få oplyst nærmeste behandlingssted. Alkolinjen har tlf. 80 200 500. Via raadgiver@alkolinjen.dk kan der bestilles gratis postkort, som kan udleveres til patienter og i øvrigt være tilgængelige i klinikken.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth 
Tlf. 35448462, dar.plo@dadl.dk


Se resten af indholdet i PLO'rientering 13/2019


Lad apotekerne lave pillepas og medicinattest

Ferietid er også henvendelser fra patienter, som skal medbringe medicin på rejsen. Som praktiserende læge kan du henvise patienterne til apotekerne, både når det gælder regler og dokumentation.

Regler og dokumentation afhænger af rejsemål. Ved rejser til EU/EØS-lande kan medicin frit medtages, dog kan der være behov for dokumentation for medicin med euforiserende stoffer. 

Som dokumentation kan laves et pillepas. 

Et pillepas er gratis og fås på alle landets apoteker. Ved rejser til øvrige lande fastsætter det enkelte land selv regler for indførsel af medicin. Derfor skal rejselandets ambassade kontaktes. Ved behov for dokumentation kan der udstedes en medicinattest på apoteket. Prisen på medicinattester fastsættes af det enkelte apotek.

Pillepas og medicinattester kan bestilles på www.apoteket.dk, hvor der også er gode råd om at medbringe medicin på rejsen.

Læs mere på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside: "Medicin med euforiserende stoffer - hvad gør man ved rejse til udlandet?" og "Medicin på rejsen".

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth 
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Se resten af indholdet i PLO'rientering 13/2019


Sundhedsstyrelsen har revideret vejledningen om ordination af afhængighedsskabende medicn

Vejledningen om ordination af afhængighedsskabende medicin er blevet opdateret, og Sundhedsstyrelsen har udgivet en folder, som kan støtte snakken om brug af medicin mod fx smerter, angst eller søvnbesvær. 

En betydelig del af befolkningen bruger vanedannende medicin mod smerter, angst eller søvnbesvær. Medicinen er forbundet med en række hyppige og betydelige bivirkninger samt risiko for afhængighed. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at medicinen kun skal bruges efter nøje overvejelse, og at behandlingen skal vare så kort tid som muligt. 

Til støtte for den svære samtale mellem lægen og borgeren har Sundhedsstyrelsen udgivet en folder om vanedannende medicin. Folderen kan give borgeren mere viden om deres medicin, bivirkninger, og den behandlingsplan, der lægges sammen med lægen.  

Vejledningen om ordination af afhængighedsskabende medicin er blevet opdateret særligt med henblik på at imødekomme tvivl fra læger og patienter. Med vejledningen opstilles nogle rammer for udskrivelse af afhængighedsskabende medicin, som lægerne skal følge. 

Sundhedsstyrelsen har bl.a. opdateret intervallerne mellem lægekonsultationer med vægt på regelmæssig og personlig kontakt mellem patienten og lægen, hvor de kan drøfte effekten af og fordele/ulemper ved behandlingen. 

Læs Vejledningen om ordination af afhængighedsskabende medicin.
Læs Sundhedsstyrelsens liste over ofte stillede spørgsmål til reglerne om afhængighedsskabende medicin
Læs folderen: "Vanedannende medicin skal tages med omtanke". 

For yderligere information kontakt: 
Specialkonsulent Louise Bro Larsen
Tlf. 3544 8452, lbl.plo@dadl.dk

Se resten af indholdet i PLO'rientering 13/2019
 


Ny påmindelsesordning om børnevaccination

Statens Serum Institut (SSI) lancerer d. 1. august 2019 en ny påmindelsesordning om børnevaccination. Som led i den nye påmindelsesordning vil børn født efter d. 1. august 2019 automatisk få tildelt det danske børnevaccinationsprogram som et ”anbefalet vaccinationsforløb” i Det Danske Vaccinationsregister. Herudover vil børn, der fylder 4 år og 12 år pr. 1. november, få tildelt et børnevaccinationsprogram svarende til deres alder. 

To uger før det planlagte tidspunkt for en børnevaccination vil begge forældre/den forælder, som har forældremyndigheden/værge (fremover: forældre), modtage en besked i e-Boks om at huske at bestille tid til børnevaccination. 

Én måned efter det planlagte tidspunkt vil der automatisk blive fulgt op på, om vaccinationen er givet. Hvis vaccinationen ikke er registreret i Det Danske Vaccinationsregister, vil der igen blive sendt en påmindelse til begge forældre om manglende børnevaccination. 

Til de forældre, som ikke modtager digital post, vil brevene blive fremsendt som almindelige breve. De første påmindelsesbreve vil dermed blive sendt ud i midten af oktober. Den eksisterende ordning med påmindelser ved 2 år, 6 ½ år og 14 år vil gradvist blive afviklet, efterhånden som børnene kommer ind i den nye påmindelsesordning.

Det vil være muligt for forældrene at fravælge påmindelser. Dette kan gøres via ”Fravalg af påmindelser” på SSI's hjemmeside. 

De forældre, som har tilmeldt sig Nem SMS, vil på sigt også få en notifikation om brev fra Statens Serum Institut.

For yderligere information se EPI-NYT uge 26. Desuden vil der komme mere information på SSI’s hjemmeside og igennem EPI-NYT i august måned.

For yderligere oplysninger kontakt:
Afdelingschef Tyra Grove Krause
Statens Serum Institut
Tlf. 3268 8613, tgv@ssi.dk

Se resten af indholdet i PLO'rientering 13/2019


Sommerferien står for døren – husk at oplyse om navngiven stedfortræder, hvis praksis holder lukket

Det er som bekendt en grundregel i overenskomsten, at lægen skal sørge for, at nødvendig lægehjælp kan ydes af nabolæger, der har indvilget heri, eller af vikar, hvis lægen, som følge af fravær fra praksis, er forhindret i at yde tilmeldte patienter fornøden lægehjælp. 

Lægen skal således blandt andet på telefonsvareren henvise til en navngiven stedfortræder.

Oplysningen om stedfortræder er naturligvis relevant for patienterne, men også for en sygehusansat læge, som i forbindelse med udskrivelse af en patient vurderer, at patienten har behov for akut opfølgningsindsats i almen praksis inden for 1-2 hverdage efter sektorovergangen (rød markering i epikrisen). 

I Region Hovedstaden og Region Sjælland er der fra primo juli implementeret mulighed for at farvemarkere epikriser. I forbindelse med en rød markering skal den sygehusansatte læge telefonisk kontakte egen læge. Derfor er det vigtigt, at stedfortræder er oplyst ved egen læges fravær.

I øvrige regioner implementeres de farvemarkerede epikriser først pr. 1. oktober.

For yderligere oplysninger kontakt:
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Tlf. 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk


Se resten af indholdet i PLO'rientering 13/2019


Den kollektive økonomiramme

På baggrund af aktiviteten i almen praksis for de første fire måneder af 2019 har PLO’s sekretariat beregnet en prognose for hele det andet overenskomstår. Denne viser, at vi med den nuværende aktivitet vil ende 282 mio. kr. under den aftalte økonomiramme svarende til ca. 83.700 kr. pr. læge.

Det skal bemærkes, at vi har en uenighed med Danske Regioner omkring rammens størrelse, men at vi med begge opgørelser lander under rammen for 2019.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Tlf.: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk


Se resten af indholdet i PLO'rientering 13/2019


Opdatering af klinikkernes databehandleraftale med leverandører af lægepraksissystemer

Alle klinikker vil i den kommende tid modtage en opdateret databehandleraftaler fra jeres leverandør af lægepraksissystem til underskrift. Årsagen til opdateringen er, at leverandørerne har fået nye opgaver med OK18 og Min Læge app’en, som skal afspejles i klinikkens databehandleraftale. 

Som noget nyt får leverandørerne af lægepraksissystemer tilladelse til at behandle og sende anonyme statistiske data-udtræk fra lægesystemerne til PLO med det formål at foretage en evaluering af ydelsesaktiviteter knyttet til de patienter, der modtager kronikerydelse (013x).

Alle klinikker skal levere dette udtræk for at overholde aftalen i OK18 under Program for diabetes type 2 og KOL i almen praksis 14.09.2017. 

Leverandørernes dataudtræk til PLO indeholder ikke personfølsomme oplysninger, men udelukkende statistiskudtræk, der kun går ned på kommuneniveau – ikke ydernummerniveau. Det har dog været nødvendigt at skabe hjemmel til dette udtræk via klinikkernes databehandleraftale. 

I kan finde den nye opdaterede standarddatabehandleraftaler på PLO’s hjemmeside på mandag den 1. juli under it-sikker praksis.

For yderligere information kontakt:
Konsulent Nicholas Christoffersen
Tlf. 35448459, nch.plo@dadl.dk


Se resten af indholdet i PLO'rientering 13/2019


Ny gruppebaseret efteruddannelsestilbud til DGE-grupper - PBSGL

PLO-E har indgået en aftale med NHS Education i Skotland om et udbud af de såkaldte PBSGL-moduler (Practice Based Small Group Learning). PBSGL- modulerne omhandler specifikke medicinske emner og udbydes som en del af den selvvalgte efteruddannelse. 

Der kan således opnås tilskud via Fonden for Almen Praksis (tidl. Efteruddannelsesfonden) for gennemførelse af modulerne. 

Modulerne minder på mange områder om SGE-modulerne (Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse), men er mere specifikke i deres fokus og kan gennemføres på et enkelt gruppemøde af tre timers varighed. Følgende moduler er lige nu tilgængelige:

 • Pædiatri (det tilrådes, at nye grupper starter med dette modul)
 • Anæmi
 • Allergi
 • Inflammatoriske tarmsygdomme
 • Neurologi
 • Thyroidealidelser
 • Antibiotika 
 • Diabetes.

Modulerne består af en række patienthistorier, informationssektion, spørgsmål til diskussion i grupperne og en referenceliste. For at gennemføre modulerne skal gruppen udpege en facilitator, der kan sikre, at gruppen får mest mulig læring ud af modulerne.

I efteråret vil PLO-E udbyde facilitatorkurser til PBSGL-modulerne. Læger, der har gennemført facilitatoruddannelsen til SGE-ordningen, vil dog kun skulle gennemføre et kortere opdateringskursus. Disse udbydes også i løbet af efteråret. 

Prisen for et enkelt modul er 5.000 kr. for en gruppe (materiale sendes til gruppelederen) og 16.500 kr. for fire moduler. Hvert modul er godkendt som en halv dags selvvalgt efteruddannelse.

Modulerne vil blive tilgængelige via PLO-E's hjemmeside i slutningen af august.

Det er planen, at modulerne på sigt vil blive udbudt til grupper af praksispersonaler samt til klinikker. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Efteruddannelseschef James Høpner 
Tlf. 3544 8448, jah.plo@dadl.dk

Se resten af indholdet i PLO'rientering 13/2019


FAQ: Hvordan afregner du med turister i sommervarmen?

EU-borgere med blåt sygesikringskort 
EU-borgere sidestilles med gruppe 1-sikrede i det danske sundhedsvæsen. En EU-patient skal – med undtagelse af Storbritannien og nordiske borgere, altid forvise gyldigt EU-kort, uanset hvilket EU-/EØS-land patienten kommer fra. Borgere fra Storbritannien skal forevise gyldigt UK-pas. Borgere fra de nordiske lande behøver ikke fremvise et EU-sygesikringskort, men skal kunne dokumentere bopæl i et nordisk land. 

Ved afregning skal lægen benytte nationalitetskoden for det enkelte land i stedet for personnummeret. Se listen over nationalitetskoder i en oversigt fra Region Hovedstaden

Lægen opfordres til at tage et billede af det blå sygesikringskort og indsende det til regionen med påtegning af afsender (ydernummer og behandlingsdato). 

Tillægsydelse (2401/2402/2403) ”tillæg ved behandling af personer, der ikke er tilmeldt en læge” afregnes i forbindelse med grundydelsen ved kontakter med udenlandske statsborgere. 

EU-borgere, som ikke kan forevise et blåt sygesikringskort
Hvis EU-borgeren ikke kan forevise et blåt sygesikringskort, må lægen afregne kontakten som en privatydelse. EU-borgeren vil i sit hjemland kunne rette henvendelse til sundhedsmyndighederne og få refunderet regningen, og hjemlandet vil kunne få refunderet udgiften hertil ved at fremsende en blanket til de danske sundhedsmyndigheder. 

Øvrige udlændige kan ligeledes modtage behandling mod privat honorar. 

For yderligere information kontakt 
Specialkonsulent Louise Bro Larsen
Tlf. 3544 8452, lbl.plo@dadl.dk


Se resten af indholdet i PLO'rientering 13/2019


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Orientering om fortsat HbA1c 
Den varslede opsigelse af den regionale tilslutning til rammeaftalen om HbA1c er bortfaldet. 

Udvalg for forebyggelse og sammenhæng har den 26. juni 2019 – 5 dage før aftalen var opsagt til ophør – besluttet at videreføre aftalen sammen med nogle faglige tilretninger, som er aftalt med PLO-Hovedstaden.

De faglige tilretninger til rammeaftalen er væsentligst:

Den aftalte tilretning mellem PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden kan findes her.

Sommerferieplan for praktiserende speciallæger i Region Hovedstaden
Sommerferieplanen for de praktiserende speciallæger i Region Hovedstaden for 2019 kan ses her.

Ferielukning i PLO-H's sekretariatet og henvisning til PLO-C 
PLO-Hovedstadens sekretariat holder lukket i ugerne 28-30. Vi henviser til PLO's sekretariat på tlf. 3544 8490, som har åbent i et begrænset tidsrum i de pågældende uger.  Alle medlemmer ønskes en rigtig god sommer. 

Se resten af indholdet i PLO'rientering 13/2019


Nyt fra PLO-Midtjylland

Feriebemanding i PLO-Midtjyllands sekretariat
Sekretariatet er lukket i uge 30 og 31. Ved specifikke PLO-henvendelser i disse uger henvises til PLO-C’s sekretariatet, telefon 35448490, mail: plo@dadl.dk.

Se resten af indholdet i PLO'rientering 13/2019


Nyt fra PLO-Sjælland

Sommerlukketider i PLO-Sjælland
Kontoret er lukket i uge 27. I uge 28+29+30 vil kontoret være bemandet hver tirsdag fra kl. 9-14:30.

Se resten af indholdet i PLO'rientering 13/2019


Nyt fra PLO-Syddanmark

Sommerlukketider i PLO-Syddanmark
Kontoret holder lukket torsdag d. 4. juli til og med fredag d. 2. august.

Forløbsydelserne
Det er nu mere end et år siden, at vi begyndte at bruge forløbsydelserne. Den aftalte fremgangsmåde er, at patienterne sættes på forløbsydelsen ved næste årskontrol, så på nuværende tidspunkt burde alle de KOL- og DM2-patienter, som vi selv har behandlingsansvaret for, være på forløbsydelsen.

Det vil sige, at man nu i de enkelte klinikker kan overveje, om ikke det vil være rimeligt at gennemgå sine lister og sikre, at alle disse patienter er på forløbsydelsen. Samtidigt kan man notere sig, hvilke patienter sygehuset har behandlingsansvaret for.

Sygehusene har ikke kunnet udflytte så mange af de to patientkategorier som forventet, men der synes at være en enighed om, at det er patientens tarv, som tæller i den sammenhæng.

Det skal fremhæves, at når en patient afsluttes fra ambulatoriet, og behandlingsansvaret dermed overdrages til egen læge, så skal det højt og tydeligt fremgå af epikrisen, idet patienten samme dato straks skal sættes på forløbsydelsen. Alligevel vil man af og til overse epikrisen herom - lægen kan så indsende en regning med tilbagedatering for overgang til forløbsprogrammet.

Generelt er der enighed om, at forløbsydelserne hidtil har været forbundet med en del administrativt besvær både hos den enkelte læge og hos regionen. Hertil kommer andre relevante etiske og økonomiske overvejelser, som gør, at PLO’s repræsentantskab i efteråret skal tage stilling til, om vi ønsker systemet ændret ved næste overenskomst. 

Samarbejdet med sygehusene
Grundet sygehusenes ændrede finansieringsmodel oplever vi desværre en bevægelse i retning af, at sygehusene er mindre motiverede for at levere visse undersøgelser og behandlinger. Kolleger begynder at se en stigning i afviste henvisninger vedrørende forskellige tilstande og lidelser. PLO-Syddanmark har stor bevågenhed på dette felt og går i dialog med sygehusene om det på et overordnet niveau.

Vi gør konsekvent opmærksom på, at afvisning af henvisninger er en ualmindeligt dårlig samarbejdsstil. Det er anstrengende for den praktiserende læge, hvis dette forekommer ret hyppigt, og for patienterne er det ganske uforståeligt.

PLO-Syddanmark har tæt kontakt til regionen og sygehusledelserne vedrørende dette emne for at rette op og styrke et positivt samarbejde. Et element i dette er, at henvisningsvejledninger mm. skal være opdaterede og ensartede i hele regionen, så ét sygehus ikke kører solo.

Men hvad kan hver enkelt læge gøre? Her følger nogle forslag:

 1. Benyt specialistrådgivningen
  En af de mere positive udviklinger er, at sygehusene i løbet af det seneste år faktisk har etableret en flot tilgængelighed for faglig sparring. Et par sygehuse halter lidt bagefter, men af nedenstående link fremgår, at specialistrådgivningen mange steder er ret veletableret.

  Det kan således anbefales at ringe til specialisten før henvisning af ”grænsetilfælde”. Vores erfaring er, at man som regel får den relevante hjælp, når man beder om det. Herunder går henvisninger glat igennem, når det er efter forudgående konference.

  Kontaktinformation - specialistrådgivning.
 2. Kontakt praksiskonsulenterne 
  Ved oplevelser med urimelige afvisninger af henvisninger, så kontakt praksiskonsulenterne. Praksiskonsulenterne har fortsat en vigtig rolle med at samle erfaringer sammen og gå i dialog med sygehusledelserne, hvis der er generelle uhensigtsmæssigheder.

  Kontaktinformation - praksiskonsulenterne.
 3. Opretholde sin henvisning
  Af og til må man ganske enkelt opretholde sin henvisning. Hvis man har brug for hjælp og ikke har andre steder at henvise sin patient til, så må man skrive dette, samt at man så at sige ”afviser afvisningen”. Angiv i øvrigt, at man har brug for, at specialisten ser patienten - uanset hvilke kriterier afdelingen nu selv synes, der gælder. 

  Fx skal kirurger nogle gange se patienten, selv om der næppe skal opereres, idet kirurgen af og til er den bedste til at stille den relevante diagnose og forklare patienten dette.

Se resten af indholdet i PLO'rientering 13/2019


Nyt fra PLO-Nordjylland

Sommerferie i PLO-Nordjylland
Kontoret holder lukket fra og med d. 15. juli ti d. 2. august (ugerne 29, 30 og 31).

Se resten af indholdet i PLO'rientering 13/2019


PLO'rientering 13/2019 blev bragt d. 28. juni 2019