PLO'rientering 13/2018

Nyt fra bestyrelsen: En helt anderledes situation end i 2013

Det er et faktum, at vi praktiserende læger står i en helt anden politisk situation i dag, end vi gjorde for fem år siden. Vi har set en række håndfaste tegn på det i de seneste par måneder.

Kære kolleger
Det er nu fem år siden, vi oplevede et lavpunkt i de praktiserende lægers politiske og faglige historie.

Vi fik opsagt vores kontrakt, erstattet den med et lovindgreb, og det hele kulminerede i et ret uskønt forløb internt i vores egen forening.

Vi har en pligt til ikke at glemme den historie, men vi har også en pligt til at være åbne over for, at historien udvikler sig, omgivelserne udvikler sig, og omgivelserne ændrer syn på de praktiserende læger.

Det er et faktum, at vi praktiserende læger står i en helt anden politisk situation i dag, end vi gjorde for fem år siden.

I de seneste par måneder har vi set en lang række ret håndfaste tegn på dette:

 • Vi er i dialog med Danske Regioner om nogle kommende rekrutteringstiltag. Det har vi aldrig lavet tidligere.
 • Vi har været reelt inddraget i regeringens udspil ”En læge tæt på dig” – et udspil, der indeholder en entydig opbakning til os praktiserende læger. Vi har ikke tidligere set noget, der bare ligner dette.
 • Regeringens udspil indeholder 30 nye årlige almen medicinske uddannelsesstillinger, flere midler til modernisering af lægeklinikker, en efteruddannelsespulje til vores personale og bedre forhold for tutorlæger. Det er vi ikke vant til.
 • Senest har vi oplevet opbakningen på Folkemødet på Bornholm i forrige uge. 

Jeg var selv med på Folkemødet første gang i 2015 – det var ærlig talt en blandet fornøjelse. I år oplevede vi en helt anden grundlæggende tilgang til PLO og de praktiserende læger. Det samme fortæller både vores sekretariat og de øvrige PLO’ere, der deltog på Folkemødet:

 • Der er en reel forståelse for vores trængte rekrutteringssituation. Den blev omtalt som ”hele sundhedsvæsenets problem”.
 • Stort set alle argumenterede for flere ressourcer og flere læger til almen praksis. 
 • Vi drøftede mulige løsninger på den trængte situation i Lægevagten. 
 • Vi blev inviteret ind i Styrelsen for Patientsikkerhed for at kvalificere deres arbejde.
 • Vi drøftede løsninger for de kommunale akutfunktioner, der ikke som udgangspunkt er et almen medicinsk ansvarsområde.
 • Vi bliver inddraget i en lang række af de it- og dataløsninger, vi skal arbejde med i fremtiden – frem for at blive præsenteret for dem, når de er besluttet og udviklet.

Vi kunne lave listen endnu længere. Pointen er, at vi har oplevet et massivt stemningsskift.

Et sådant stemningsskift kan have mange årsager, og ingen af os sidder vel med alle svarene. Det vigtigste er dog, at forudsætningerne for almen praksis er langt bedre, end de var for både tre og fem år siden.

Alle i PLO er klar over, at dette ikke skaffer os mange flere kolleger på kort sigt. 

Det er dog værd at hæfte sig ved, at antallet af praksishandler lige nu er højt - praksis bliver rent faktisk købt af de yngre læger. De sidste fire måneder er der handlet næsten 20 pct. flere praksis end året før.

Det er også påfaldende, at den praktiserende læges gennemsnitsalder er faldende fra over 54,4 i 2011 til 52,3 i 2018. De læger, der er her, har altså flere aktive år foran sig end for ti år siden.

Vores store udfordring er fortsat, at mange ældre kolleger går på pension i disse år, og selv om vi aldrig har haft så stor en produktion af almenmedicinere, så kan den ikke helt følge med i forhold til afgangen. 

Prognoserne siger dog, at denne udvikling formentlig vender omkring 2023. Og derefter bliver vi faktisk mærkbart flere praktiserende læger år for år.

Der er ingen i PLO’s bestyrelse, der bilder sig ind, at fra nu af bliver alt lettere, men vi synes, at I skal gå på sommerferie med ovenstående beretning fra den sundhedspolitiske verden. Der er sket et reelt skift, og vi mærker dagligt medvinden både i vores sekretariat og blandt os lægepolitikere.

Jeg håber, at disse positive meldinger vil nå helt ud i alle afkroge af dansk almen praksis – det har vi fortjent.

Med ønsket om en rigtig god sommer.

For yderligere informationer kontakt:
PLO’s formand Christian Freitag
Tlf. 5134 3601, cfreitag@dadl.dk

Til toppen


Fordeling af det differentierede basishonorar

Som led i OK-18 blev det aftalt at indføre differentieret basishonorar. Dette var et stærkt ønske fra RLTN, da Folketinget på forhånd havde truffet beslutning herom og afsat midler til det. For PLO har det været afgørende, at beløbet blev lagt oven på det eksisterende basishonorar. 

Som en del af overenskomsten for almen praksis er det aftalt, at 60 mio. kr. pr. år skal prioriteres til et differentieret basishonorar. Heraf prioriteres 40 pct. til læger i lægedækningstruede områder, mens 60 pct. fordeles efter patienttyngde.

PLO er ikke gået ind i detaljerne i den fordelingsnøgle, som regionerne lægger til grund. Altså hvilke områder, der defineres som lægedækningstruede, eller definitionen af patienttyngde.

Det har som nævnt hele tiden været RLTN´s ønske på baggrund af en folketingsbeslutning og dertil afsatte midler, og PLO har derfor overladt den konkrete model til regionerne at definere i detaljen, så længe beløbet blev lagt oven på basishonoraret som en slags ”bonus”.

PLO må erkende, at det vil være vanskeligt som alle de praktiserende lægers organisation at blande sig langt ned i detaljen om præcis, hvilken klinik der skulle have hvilke penge, og hvilke der ikke skulle have noget.

Læs mere om, hvordan de 60 mio. kr. bliver fordelt - herunder hvilke geografiske områder, der fastlægges som lægedækningstruede i overenskomstperioden

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Tlf.: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

Til toppen


Status på vejledning om epikriser 

Offentliggørelse af Danske Regioners vejledning til de sygehusansatte læger om anvendelse af henholdsvis rød, gul og grøn markering af epikriser er udskudt til efter sommerferien. 

OK-18 indeholder, som tidligere beskrevet, en forpligtelse for egen læge til en styrket opfølgningsindsats over for visse tilmeldte patienter efter en sygehusindlæggelse. Formålet er at mindske patienternes risiko i forbindelse med sektorskifte og undgå potentielt farlige situationer. Det er således aftalt, at den styrkede opfølgningsindsats gælder ved følgende to forhold:

 1. Når den sygehusansatte læge vurderer, at der kan være behov for en akut opfølgningsindsats i almen praksis inden for 1-2 hverdage efter sektorovergang. Udskrivningsepikrisen markeres som rød, og den sygehusansatte læge er forpligtet til at ringe til egen læge for at sikre sig, at beskeden er overdraget.
 2. Når den sygehusansatte læge vurderer, at der er behov for en opsøgende indsats fra almen praksis over for særligt sårbare patienter, som har et opfølgningsbehov efter sektorovergang, men som ikke af egen drift/ved netværk forventes at kunne henvende sig til almen praksis. Udskrivningsepikrisen markeres som gul.

PLO og Danske Regioner har på et nyligt møde drøftet og opnået enighed om indholdet i en vejledning til de sygehusansatte læger om markering af epikriser. Efterfølgende er der, i forbindelse med et arbejde i Styrelsen for Patientsikkerhed om revision af deres vejledning og den tekniske tilretning af epikrisestandarden i MedCom, opstået behov for en mindre revision i forhold til grønmarkerede epikriser. 

Offentliggørelse af vejledningen er derfor udskudt til efter sommerferien. 

Den overenskomstmæssige forpligtelse til, at den praktiserende læge på https://plofriferie.plsp.dk registrerer ferie/fri og stedfortræder, således at stedfortrædende læge kan monitorere og om nødvendigt følge op på røde epikriser, er derfor ligeledes udskudt.

For yderligere oplysninger kontakt:
Vicedirektør Jette Galatius
Tlf. 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

Til toppen


Ny national klinisk retningslinje

Sundhedsstyrelsen har 18. juni 2018 udgivet en ny opdateret national klinisk retningslinje for udredning og behandling samt rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet.

Baggrunden for opdateringen er, at der er kommet ny viden på området, og at en revidering derfor var relevant. En central ændring er eksempelvis, at der nu i retningslinjen er en stærk anbefaling for brugen af kognitiv adfærdsterapi til patienter med komplekse problemstillinger som følge af generaliserede smerter i bevægeapparatet. 

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Kirstine Naja West
tlf. 3544 8301, knw.plo@dadl.dk

Til toppen


Nye regler om gebyr for tolkebistand 

1. juli 2018 træder nye regler om tolkebistand i kraft. Reglerne betyder, at patienter, der har boet mere end tre år i Danmark uden at opnå tilstrækkelige danskkundskaber, opkræves et gebyr ved tolkning.

(OBS: artiklen er redigeret d. 10.12.19 af CKP)

Tolkegebyret gælder både i almen praksis, ved speciallæge samt i forbindelse med behandling og indlæggelse på sygehus.

PLO har, sammen med Lægeforeningen, udtrykt bekymring for, at indførelse af tolkegebyr kan føre til, at patienter med manglende danskkundskaber afholder sig fra at søge læge. Også DSAM har udtrykt bekymring i sit høringssvar.

DSAM har desuden skrevet en udførlig redegørelse om, hvad det nye tolkegebyr har af konsekvenser. Du kan se denne redegørelse på formandsskabets blog på DSAM's hjemmeside.​

Det er regionen, som opkræver gebyret fra de patienter, der er omfattet, ikke kun ved tolkning i forbindelse med behandling på sygehus, men også ved tolkning ved henvendelse i primærsektoren. Til orientering udgør tolkegebyret i almen praksis 334 kr.

Sundhedsministeriet har oplyst til PLO, at praktiserende læger ikke skal foretage sig noget i anledning af gebyret – fx er lægen ikke forpligtet til at informere patienterne om de nye regler, og der skal også blot henvises til regionen, hvis patienten udtrykker utilfredshed i klinikken ad gebyret.

Praktiserende læger bør heller ikke tage gebyret i betragtning, når behovet for tolk adresseres og rekvireres. 

I den forbindelse gøres opmærksom på, at børn ikke må benyttes som tolk for deres forældre, medmindre det er nødvendigt i forhold til akut og livstruende behandling. 

Derudover vil børn over 15 år kunne anvendes som tolke, når det af den behandlingsansvarlige læge vurderes at være et let og uproblematisk tilfælde.

Den eneste rolle, den praktiserende læge kan få i relation til gebyret, er udarbejdelse af lægeerklæringer om undtagelse fra tolkegebyr, som omfatter patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig eller oppebære danskkundskaber.

Honorering for udarbejdelse af disse erklæringer er uafklaret og må derfor ske efter privat honorar.

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Kirstine Naja West
tlf. 3544 8301, knw.plo@dadl.dk

Til toppen


Ny vejledning om opstart af insulinbehandling

DSAM's vejledning om type 2-diabetes er ved at blive opdateret og forventes at komme i høring lige efter sommerferien. Men vi har allerede en klinisk vejledning i opstart af insulinbehandling klar – dette er et tillæg til diabetes-vejledningen.

Målgruppen er de praktiserende læger og deres personale, som selvstændigt varetager opstart af og behandling med insulin af patienter med type 2-diabetes.

Det har været målet at lave informationen enkel, pragmatisk og overskuelig, så den hjælper dem, der ikke har stor erfaring med insulinbehandling. Ligesom i den tidligere vejledning har vi i denne vejledning fokuseret på den praktiske håndtering af behandlingen: Hvad skal man helt konkret gøre?

Læs vejledningen i opstart af insulinbehandling på dsam.dk

For yderligere oplysninger kontakt:
Sekretariatschef Louise Hørslev, DSAM
Tlf. 5154 1353, lh@dsam.dk

Til toppen


Referat fra seneste repræsentantskabsmøde

PLO holdt ordinært repræsentantskabsmøde den 7. april i Aarhus. Der foreligger nu et kort, bestyrelsesgodkendt referat.
 
Referatet kan ses her (kræver medlemslogin)
 
For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk 

Til toppen


Tættere opfølgning på it-projekter 

Der er gang i it-udviklingen i almen praksis. Men vi oplever også mange henvendelser om problemer og forsinkelser hos systemhusene. Derfor vil vi følge fremdriften endnu tættere i den kommende tid. 

It-udviklingen i almen praksis er især knyttet til en række aftaler i den nye overenskomst. 

Det er bl.a. udvikling af et nyt modul i lægesystemerne, som gør det muligt at tilbyde en digital forløbsplan til patienter med fx KOL eller diabetes. 

Dertil kommer genopretningen af den lovpligtige dataindberetning til en række landsdækkende kvalitetsdatabaser. 

Det har også været nødvendigt at tilrette teknikken omkring afregningen for at få det nye kronikerhonorar skudt i gang. Og ved siden af overenskomsten sker der også it-udvikling. 

Med bred opbakning i PLO’s bestyrelse og i repræsentantskabet blev det i foråret besluttet, at almen praksis skal have sin egen app inden udgangen af 2018. 

Med andre ord er der godt gang i rigtig mange it-projekter. Og som altid, når vi taler it, rammes projekterne med mellemrum af startproblemer, forsinkelser osv.

Problemer og forsinkelser hos systemhuse
Aktuelt modtager PLO’s sekretariat en del henvendelser fra læger, der oplever problemer med dataindberetning fra XMO-systemer og afregningsproblemer fra EG-Clinea systemer. 

Disse to systemhuse er også meget forsinket med implementeringen af NemID på klinikkens hjemmeside, så it-sikkerheden kan øges, når patienten skal logge ind og fx lave en e-konsultation. 

Disse problemer og forsinkelser skal løses hurtigst muligt, bl.a. fordi det rammer mange kliniker, når der er problemer i de store systemhuse. 

Trafiklys skal vise fremdriften hos systemhusene
Med de mange nye it-projekter har PLO øget samarbejdet med de otte systemhuse, og PLO’s It- og Dataudvalg ønsker nu at tage dette samarbejde et skridt videre. 

Det sker for at skabe mere synlighed omkring både de gode og mindre gode eksempler fra it-projekterne.

Samtidig skal hvert projekt følges tættere til dørs. 

PLO vil fremover, og op til fire gange om året, offentliggøre – i tilknytning til PLO’rientering – en liste, der viser fremdriften hos systemhusene på aftalte it-projekter.

Listen over projekterne vil for hvert systemhus blive fuldt op med en rød, gul eller grøn markering.

 • Rød farve vil blive brugt, hvis systemhuset fx er forsinket i forhold til til den aftalte tidsplan. 
 • Gul farve vil angive, at løsning er implementeret, men der fx opleves fejl i løsningen blandt brugerne.
 • Grøn farve viser, at løsningen er implementeret som aftalt. 

For at vise, at it-projekter også kan lykkes og blive godt modtaget i klinikken, vil der i den løbende orientering også blive gjort plads til systemhusene og brugerhistorier, der fortæller den gode it-historie. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 2917 0906, mbb.plo@dadl.dk

Til toppen


Persondata i samarbejdspraksis

Medlemmer, som driver en samarbejdspraksis, skal fortsat benytte en tilrettet version af artikel-30-fortegnelsen og privatlivspolitikken i henhold til den nye persondataforordning.   

I PLO´rientering 10/2018 blev der stillet en særlig version af privatlivspolitikken og art. 30-fortegnelsen til rådighed for medlemmer, der har organiseret sig i samarbejdspraksis. En yderligere afdækning i forbindelse med GDPR-arbejdet har vist, at der er visse dataretlige og it-tekniske udfordringer for de praksis, der har ét samlet journalsystem.

It- og Dataudvalget har drøftet spørgsmålet og arbejder sammen med sekretariatet på at tilvejebringe en løsning. Dette kræver bl.a. en mere indgående dialog med systemhusene. Denne dialog om konkrete bud på løsninger er allerede påbegyndt og fortsætter efter sommerferieperioden.

Indtil videre anbefaler PLO, at medlemmer i samarbejdspraksis med fælles journalsystem anvender de tilrettede dokumenter, specielt tilpasset samarbejdspraksis, som ligger under log-in på https://www.laeger.dk/eus-krav-til-dig.

Når der er nyt, vil medlemmerne blive informeret via PLO´rientering.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Michael Berner
Tlf.: 3544 8452, mib.plo@dadl.dk

Til toppen


Case fra almen praksis: Servernedbrud blev dyrt og besværligt

En hel uges data gik tabt, da en server gik ned i en praksis i Aarhus. Det udløste et længere forløb med en række udfordringer forbundet med blandt andet ansvar, økonomi og gendannelse af data.

Denne historie er en del af en stribe beretninger fra virkelighedens it- og dataudfordringer, som vi løbende publicerer under login på PLO’s hjemmeside. Fortællingerne er anonyme, men autentiske, og er baseret på interview med praktiserende læger, der har været udsat for alt fra hackerangreb til servernedbrud. 

Læs hele case-historien (bag login) 

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Nicholas Christoffersen
Tlf. 2728 3638, nic.plo@dadl.dk

Til toppen


To uddannelseskonsulenter søges til PLO Efteruddannelse 

PLO-E søger en lægefaglig og en sygeplejefaglig uddannelseskonsulent, der kan være med til at udvikle kurser og andre efteruddannelsesaktiviteter målrettet personalet i almen praksis.

I forbindelse med OK18 er der blevet sat særligt fokus på brugen og efteruddannelsen af praksispersonalet i almen praksis.  Som den største udbyder af kurser til praksispersonale har PLO Efteruddannelse en særlig forpligtigelse til at løfte denne opgave.

Derfor søger PLO-E nu to uddannelseskonsulenter – en lægefaglig og en sygeplejefaglig.

Uddannelseskonsulenterne skal være med til at øge antallet af kurser og andre efteruddannelsesaktiviteter målrettet praksispersonalet. Udviklingen og planlægningen af kurser vil ske i samarbejde med de øvrige uddannelseskonsulenter i PLO-E.

Læs stillingsopslaget

For yderligere informationer kontakt:
Efteruddannelseschef James Høpner
Tlf. 2710 0014, jah.plo@dadl.dk

Til toppen


Informér din uddannelseslæge om efteruddannelsesmidler

Uddannelseslæger i fase 2 og 3 ansat i almen praksis er berettiget til efteruddannelsesmidler fra Fonden for Almen Praksis. I øjeblikket modtager Efteruddannelsessekretariatet dog ikke lister fra regionerne over, hvilke læger det gælder. Det er derfor vigtigt, at du som tutorlæge informerer din uddannelseslæge.

Hvis du er tutorlæge, skal du p.t. selv informere fase 2- og fase 3-læger ansat i din praksis om, at de er berettigede til efteruddannelsesmidler.

Det skyldes, at Efteruddannelsessekretariatet i øjeblikket ikke modtager lister fra regionerne over, hvilke læger det gælder. ​Regionerne er ved at undersøge, om det er i overensstemmelse med persondataforordningen at indsende data herom til os.

For at få midlerne tildelt skal uddannelseslægerne indsende deres ansættelses- og uddannelsesaftale.

Aftalen kan hentes på: https://videreuddannelsen.dk

Aftalen skal sendes fra en sikker mail til sikkermail.plo@dadl.dk, att.: Fonden for Almen Praksis.

Alternativt kan personfølsomme oplysninger som CPR-nummer streges over, og aftalen kan sendes til euf.plo@dadl.dk. Herefter opretter vi en konto til lægen og tildeler midler.

Reglerne for tilskud til efteruddannelse er beskrevet i vejledningen, som findes her: https://www.laeger.dk/PLO-E/vejledninger. 

Vi håber i fremtiden igen at modtage lister fra regionerne, så fase 2- og 3-lægerne automatisk får tildelt midler til efteruddannelse. 

For yderligere information kontakt
Efteruddannelsessekretariatet, Fonden for Almen Praksis
Tlf.: 35 44 84 98, euf.plo@dadl.dk

Til toppen


SE-dage i 2019 – sæt kryds i kalenderen

Vi gentager succesen og planlægger SE-dage i foråret 2019. Her udbyder vi alle temaerne i den systematiske efteruddannelse på to 3-dages forløb. 

Du kan deltage 1, 2 eller 3 dage i de kurser, som er relevante for dig. 

Du kan vælge mellem temaerne: 

1-dags kurser: 

 • Den ældre patient
 • Den døende patient
 • Den tunge psykiatri i almen praksis
 • Opdatering i børn og unge i almen praksis

2-dages kurser: 

 • Den diagnostiske udfordring i almen praksis
 • Patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet
 • Den svære pædiatri i almen praksis
 • Hverdagspsykiatri i almen praksis

Det foregår:

I Vejle den 19.-21. marts og i Helsingør den 30. april -2. maj 2019.

Der er mulighed for overnatning alle dage. Sæt kryds i kalenderen. Tilmeldingen åbner i september 2018. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Kursuskoordinator Pernille Valentin Sommer, PLO-E
Tlf. 3544 8134, pvs.plo@dadl.dk

Til toppen


PLO’rientering holder sommerferie

Vi er tilbage med nyheder i august 2018.

For yderligere informationer kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf.: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Til toppen


PLO og PLA's sommeråbningstider

PLO og PLA kan træffes i hele sommerperioden, men med kortere telefontider i ugerne 28-31.

Fra den 9. juli - 3. august 2018 (uge 28-31) vil telefonerne være åbne i tidsrummet 9.00 - 14.00.

Alle øvrige uger kan vi træffes på normal vis mandag til torsdag mellem 9.00 – 16.00 og fredag mellem 9.00 – 15.00.

For yderligere informationer kontakt:
PLO’s medlemsservice 
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Til toppen


PLO-Hovedstaden

Lægedækningstruede områder (LTO2) i Region Hovedstaden

Praksisplanudvalget har på sit møde den 23. juni 2018 i enighed fastlagt ni planlægningsområder til at være lægedækningstruede områder. Det drejer sig om følgende områder:

 • Brøndby
 • Hvidovre
 • Ishøj
 • Rødovre
 • Vallensbæk
 • Vesterbro
 • Brønshøj-Husum
 • Bispebjerg
 • Amager

Af Overenskomst om almen praksis fremgår, at praksis i lægedækningstruede områder i henhold til praksisplanen har en række udvidede muligheder i form af mere fleksible rammer for ansættelse af læger og en ret til etablering af delepraksis.

LTO2 fastlægges en gang årligt i forbindelse med lægedækningsundersøgelsen.

FAKTA
LTO2 – LægedækningsTruet Område type 2 


De fire kriterier for LTO2 i Region Hovedstaden:

 • Områder med mange sårbare borgere.

 • Områder, hvor der er 85 % eller flere praksis med lukket for tilgang.

 • Områder med befolkningstilvækst.

 • Områder med tildelte kapaciteter på vej, eller hvor der ikke var ansøgere til ledige kapaciteter

Lægedækningstruede områder type 1 (LTO1) er områder, hvor der er et differeret basishonorar. 

Fordelingen af områderne kan ses på Danske Regioners hjemmeside

Klyngens ABC
Med inspiration fra Region Midt har PLO-H udgivet ”Klyngens ABC", som du finder på www.plo-hovedstaden.dk. Her finder du praktiske oplysninger om, hvordan I starter en klynge op, samt svar på spørgsmål om økonomi, vedtægter, møder i klyngen mv. 

Valg til PLO-Hovedstaden og PLO's repræsentantskab efterår 2018
Til efteråret afholdes valg til PLO-Hovedstaden og PLO's repræsentantskab for valgperioden 2019-2020.

Overvej, om det kunne være noget for dig at stille op til valget. Det er både givende, sjovt og nødvendigt!

I de kommende numre af PLO'rientering vil de nuværende repræsentanter i PLO-Hovedstaden hver især fortælle om deres motivation til at stille op som repræsentanter og om, hvad det har betydet for den enkelte at være med. 

Læs mere om, hvad arbejdet i PLO-Hovedstaden indebærer

 Nina Åslund opfordrer til opstilling til PLO-Hovedstaden:

Jeg har engageret mig i fagpolitik, længe inden jeg blev specialist og praktiserende læge. Det var især begivenhederne op til OK14, der "tændte" mig. Selv om det er en travl hverdag at være nynedsat sololæge, har jeg ikke fortrudt, at jeg stillede op til valget og gik ind i PLO-repræsentantskabet i 2017. At mødes med engagerede kolleger og få lov at være med til at påvirke vores hverdag giver så meget mening. Forløbet med OK18 har været spændende, og der er stadig en hel del at arbejde med, hvor vi kan forsøge at optimere samarbejdet med kommunerne og regionerne. Vi har en fin stemning og godt sammenhold i repræsentantskabet, og til vores møder er der altid interessante og lærerige debatter. Der er dog altid brug for nyt, frisk blod til flokken - så stil op til valget i efteråret, kom med!  

Aftale indgået om Kellersvej
Der er indgået lokalaftale vedrørende den somatiske behandling af beboerne på botilbud beliggende på Kellersvej, Bank-Mikkelsens Vej og Taxvej i Gladsaxe og Gentofte Kommuner. Aftalen kan ses her (pdf)

Sommerferieliste for øjenlæger og øre-næse-hals læger i Region Hovedstaden
Her kan du se, hvornår de praktiserende øjenlæger og øre-næse-halslæger i Region H holder sommerferie

God sommer
Alle medlemmer ønskes en rigtig dejlig sommer.

Til toppen


PLO-Sjælland

Gå med i klyngen
Dannelsen af klynger er godt i gang rundt omkring. 

Vi skal på det kraftigste opfordre til, at alle medlemmer går med i en klynge. Vi forventer, at klyngerne vil være med til at styrke det kollegiale samvær, øget faglighed, mulighed for bedre rekruttering ved at tilbyde deltagelse i fællesskab og på sigt mindsket udbrændthed.  

Anbefalingen fra PLO-Sjælland er, at der dannes klynger med udgangspunkt i den geografi og struktur, vi kender fra PLO-K.  Med henblik på at starte processen med etablering af klynger har vi bedt lægelaugsformændene om at tage initiativ i forhold til at få initieret det stiftende klyngemøde.

Kvalitetsprogrammet og klynger har fået sin egen nationale hjemmeside https://www.kiap.dk

På hjemmesiden finder man vejledninger til klyngedannelse i form af oplæg om de formelle rammer samt ”Kom godt i gang” og en FAQ med hyppigt stillede spørgsmål.  

Ønsker man hjælp/bistand til klyngedannelse, kan man kontakte PLO-Sjælland på lgn@dadl.dk eller Lægelig kontaktperson / ”Klynge-Master” praktiserende læge Cecilie Geiker c.geiker@hotmail.com 

Sæt allerede nu X i kalenderen – medlemsmøde
Og gi’ det en tanke i din sommerferie – bestyrelsen kunne være noget for dig

PLO-Sjælland afholder medlemsmøde mandag den 5. november kl. 17:15-20:45 på Hotel Kirstine i Næstved. Dette er også et valgmøde. Overvej derfor om du kunne have lyst til at stille op til bestyrelsen.

Vi holder typisk 10 bestyrelsesmøder om året. Møderne afholdes i Sorø fra klokken 17 – 21:30. Herudover har vi et konstituerende internat én gang om året fra fredag kl. 12 til lørdag kl. 12.

Endelig deltager repræsentanterne i to årlige repræsentantskabsmøder. 

Arbejdet er et arbejde, men heldigvis ikke ulønnet – og Lasse sørger for der altid er kaffe på kanden.

God sommer – tak til alle
Til sidst er blot at ønske alle en rigtig god sommer. Tak til alle dem, som ”tager en for holdet” i lægevagten, mens resten holder fri med haven, stranden, familien eller måske sidder klistret foran skærmen til VM i fodbold. Forza Danmark og PLO.

Til toppen


PLO-Midtjylland

Annoncering af nuværende udbudsklinikker i Balling og Lemvig
Region Midtjylland annoncerer nu to lægepraksis, der har været drevet som udbudsklinikker de seneste 3½ år. Klinikkerne har begge to ydernumre/lægekapaciteter og ligger henholdsvis i Balling ved Skive (2.213 patienter) og Lemvig (3.136 patienter). Klinikkerne kan individuelt overtages af praktiserende læger for højeste bud.

Interesserede anbefales at kontakte Region Midtjylland for yderligere oplysninger.

Der er svarfrist d. 5. august 2018, og klinikken skal overtages pr. 1. januar 2019.

Du kan læse mere om begge klinikker, og se udbudsmaterialet her: To separate klinikker – Balling og Lemvig

Region Midtjylland annoncerer fem ydernumre i Aarhusområdet
Region Midtjylland opslår hermed fem ydernumre/lægekapaciteter uden tilknyttede patienter til besættelse i Aarhus N, Aarhus C, Aarhus V, Aarhus SV og Aarhus S (ét ydernummer i hvert område). Ydernummeret skal åbne for patienter senest 1. januar 2019, men gerne før. 

Ansøgninger skal være regionen i hænde senest d. 16. september 2018.

Læs mere og find bilag til afgivelse af bud her: Aarhus – fem ydernumre
 
Ordinært medlemsmøde torsdag d. 1. november 2018
PLO-Midtjylland afholder efterårsmedlemsmøde torsdag d. 1. november 2018, kl. 17.00 -21.00 i Silkeborg, Eniig Loungen, Jysk Park, Ansvej 108, 8600 Silkeborg.
Nærmere information og tilmelding følger.

Status på klarmelding til kronikerhonorar
De resterende 12 praksis i Region Midtjylland meldes klar pr. 1. august 2018 til varetagelse af kronikerprogram for KOL og diabetes type 2 patienter.

Valg til PLO-R
Valget afholdes i perioden 26. november-3. december 2018. PLO-M opfordrer medlemmerne til at overveje opstilling. 

Yderligere information om valgprocedure, valgkredse, frist for opstilling mm. følger i mail til alle medlemmer efter sommerferien.

Til toppen


PLO'rientering 13/2018 bragt 29. juni 2018