Overenskomstforhandlinger bliver forsinket på grund af coronaepidemien 

PLO og RLTN har hen over foråret 2020 forhandlet om den næste overenskomst for almen praksis. På grund af coronasituationen og nedlukningen af Danmark er forhandlingerne indtil for nylig foregået på et lavere blus, da det blandt andet har været sværere at afholde møder. 

Forhandlingerne er nu genoptaget for fuld kraft. Der blev holdt et forhandlingsmøde i sidste uge, og et nyt møde er aftalt i slutningen af juni.

Parterne forventer dog, at det bliver nødvendigt at afholde flere forhandlingsmøder efter sommerferien, inden der kan nås til enighed om en nye overenskomst.

De store temaer i forhandlingerne er særligt: 

 • Lægedækning – rekruttering og fastholdelse samt trivsel i almen praksis
 • Bekæmpelse af ulighed i sundhed med fokus på styrket indsats for svage borgere
 • Modernisering af lægevagten
 • Tilgængelighed til almen praksis

Hertil kommer en lang række yderligere emner, som er beskrevet i parternes forhandlingsoplæg her

For yderligere information kontakt: 
Chefkonsulent Louise Bro Larsen
Tlf. 3544 8452, lbl.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Afregning af COVID-19-prøvesvar i ”samfundssporet”

I sidste nummer af PLO’rientering orienterede vi om den helt uacceptable situation, at Statens Serum Institut (SSI) har rekvireret COVID-19-test på vegne af egen læge til alle landets borgere – uden behørig hjemmel eller aftale med PLO. Efterfølgende har Sundheds- og Ældreministeriet etableret den fornødne hjemmel

Den nye hjemmel kan ses her

PLO har haft et møde med sundheds- og ældreministeren, som resulterede i en fælles erklæring, hvor ministeriet bl.a. udtaler, at ”det er en særlig løsning i en særlig tid og ikke en metode, som ministeriet fremover vil benytte i forhold til henvisninger til andre prøver, undersøgelser mv”.  

Podesvarene dukker nu løbende op i vores indbakker, og det bliver vi jo nødt til at forholde os til.
 
Styrelsen for Patientsikkerhed har i denne forbindelse præciseret, at 

 • hvis en borger kontakter sin praktiserende læge med henblik på svar på testen, vil lægen have ansvar for at oplyse borgeren om svaret, uanset om dette er positivt eller negativt
 • den praktiserende læge efter modtagelse af et negativt prøvesvar i relation til tilbuddet om testning for ny coronavirussygdom/COVID-19 skal orientere sig om prøvesvaret, når der er anledning til det, og senest ved første kontakt med patienten efter modtagelse af prøvesvar
 • der som altovervejende udgangspunkt ikke vil være nogen aktiv opfølgningsforpligtelse for lægen som følge af selve det negative prøvesvar, med mindre lægen ud fra sit kendskab til den konkrete patient vurderer, at det er nødvendigt, herunder fx hvis lægen er blevet bekendt med, at patienten har symptomer forenelige med sygdommen, og lægen vurderer, at prøvesvaret kan være falsk negativt.

PLO har ikke ønsket at indgå nogen særaftale om denne opgave.

Til gengæld har vi opnået en fælles forståelse for, at prøvesvar fra dette ”samfundsspor” kan håndteres som andre prøvesvar i forhold til den midlertidige aftale mellem PLO og RLTN om honorering for henvisning af nære kontakter til COVID-19-smittede
 
I denne aftale er det nu præciseret, at:
 
Ydelse 4483 (svarer honorarmæssigt til 0101+1002) anvendes ved

 • henvendelse om og henvisning af ”nære kontakter” til test
 • telefonisk kontakt til patienten om positivt prøvesvar og om negative prøvesvar, såfremt det er fagligt indiceret at kontakte patienten

Ydelse 4484 (svarer til 0105) anvendes ved

 • Svarafgivelse på e-mail til patienter med negativt prøvesvar, hvor det er fagligt indiceret

Af hensyn til at følge mængden af prøvesvar i såvel sporet med ”nære kontakter” som ”samfundssporet” er det vigtigt, at ovennævnte ydelser anvendes.

Præciseringerne finder anvendelse umiddelbart, og ydelserne er ikke indeholdt i økonomirammen.

For yderligere information kontakt:
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius 
Tlf. 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Omsætningen er tilbage på normalt niveau oven på COVID-19

Mange klinikker oplevede stor omsætningsnedgang under coronaepidemien, men nu ser det ud til, at hverdagen er vendt tilbage i klinikkerne.

Nye tal fra Danske Regioner viser, at klinikkerne, efter et større omsætningsdyk i ugerne uge 12-17, fra uge 18 og frem var tilbage på samme omsætningsniveau som før epidemien.

Tallene baserer sig på udtræk for de enkelte regioner og dækker frem til uge 22 (fredag, den 29. maj).   

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Telefon: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Den økonomiske ramme  

På baggrund af aktiviteten i almen praksis for de første fire måneder af 2020 har PLO’s sekretariat beregnet en prognose for hele det tredje overenskomstår. Denne viser, at vi med den nuværende aktivitet vil ende 395 mio. kr. under den aftalte økonomiramme, svarende til ca. 117.500 kr. pr. læge. Prognosen indeholder data for ca. syv uger under COVID-19-epidemien.

Det skal bemærkes, at vi har en uenighed med Danske Regioner omkring rammens størrelse, men at vi med begge opgørelser, lander under rammen for 2020.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Telefon: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Aftale om udvidet tilbud om gratis pneumokokvaccination

Fra 15. juni 2020 vil alle borgere, som er fyldt 65 år, kunne få gratis pneumokokvaccination. Dette er en udvidelse af målgruppen, da det hidtil kun har været personer på 65 år eller derover med en række kroniske sygdomme, som har kunnet blive gratis vaccineret.

Desuden er der sket en præcisering i forhold til beboere på botilbud, som også er omfattet af det gratis tilbud, ligesom beboeren på plejehjem m.v.

De personer med en række specifikke sygdomme, som hidtil har haft adgang til gratis pneumokokvaccination, har fortsat mulighed for dette.

PLO har indgået aftale med RLTN om ydelseskoder for pneumokokvaccination, som kan ses her.

Aftalen fastsætter, at de allerede aftalte ydelseskoder benyttes også for den udvidede målgruppe. Følgende gælder:

 • Ydelse 8943. Pneumokokvaccination af personer på plejehjem m.v. og botilbud o.lign., som honoreres med 329 kr.
 • Ydelse 8944. Pneumokokvaccination af ældre og personer med visse kroniske sygdomme, som honoreres med 329 kr.
 • Ydelse 8945. Pneumokokvaccination af ældre og personer med visse kroniske sygdomme i hjemmet, som honoreres med 501 kr.

Opholdssted (plejecenter, botilbud m.v.) kommer før alder og kroniske sygdomme, når det gælder brug af ydelseskoderne.

PLO har ikke haft mulighed for at forhandle honoraret for pneumokokvaccination. Dette er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. I forlængelse heraf er PLO i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om tilrettelæggelsen af vaccinationer på længere sigt.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth  
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Spørgeskema om klyngearbejde, arbejdspres og COVID-19

Alle praktiserende læger modtager i den kommende tid et brev med posten med invitation til en spørgeskemaundersøgelse, som Forskningsenheden for Almen Praksis ved SDU har udarbejdet på vegne af alle fire forskningsenheder. Her spørges der bl.a. til udbyttet af klyngearbejdet i klyngernes første tid. 

Dette indgår som en del af et forskningsprojekt, som bestyrelsen og styregruppen for KiAP har besluttet at igangsætte for at få evalueret klyngearbejdet. Herudover spørges der bl.a. ind til trivsel i lyset af COVID-19 pandemien.

Du modtager et brev med posten fra Forskningsenheden for Almen Praksis på SDU, hvor din personlige kode til deltagelsen er i. Har du mistet din kode, eller har du spørgsmål til undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte projektleder Maria Bundgaard på apforskning@health.sdu.dk.  

Besvarelsen vil tage ca. 15 minutter, og du honoreres for 20 minutters tidsforbrug (275,24 kr.).

Er du klyngekoordinator eller har en anden administrativ rolle i din klynge, fx bestyrelsesmedlem, honoreres du for et tidsforbrug på 30 minutter (412,86 kr.), da der vil være uddybende spørgsmål til klyngearbejdet. 

Multipraksisudvalget under DSAM anbefaler praktiserende læger at deltage i undersøgelsen.

For yderligere information kontakt:
Projektleder Maria Bundgaard
E-mail: apforskning@health.sdu.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Deltag i Lægemødet

Lægeforeningen afholder sit årlige Lægemøde - hvor der i år skal vælges ny formand - fredag den 19. juni på Centralværkstedet i Aarhus. Ønsker du at være fysisk til stede og overvære Lægemødet, kan dette ske via livestreaming i en tilstødende bygning (coronaregler). Frist for tilmelding er den 15. juni.

Hele Lægemødet vil blive livestreamet den 19. juni på Lægemøde.dk, så alle kan følge med i formandsvalget og resten af Lægemødets program i realtid fra start til slut, hvor de end befinder dig.

Som menigt medlem kan du bede om ordet, hvis du er fysisk tilstede, men du har ikke stemmeret.

Ønsker du at være fysisk til stede, kan du tilmelde dig via dette link

For yderligere information kontakt:
Lægeforeningen 
Tlf. 3544 8500, dadl@dadl.dk 


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Kørekortattest skal ikke længere vedhæftes billede

Styrelsen for Patientsikkerhed får ofte henvendelser fra praktiserende læger, der ikke er bekendt med, at reglerne for pasfoto ved kørekortattesten blev ændret i 2018. Der er derfor ikke længere krav om, at der skal vedhæftes underskrevet pasfoto til kørekortattesten. 

Lægen skal dog på attesten angive, at ansøgeren er kendt af lægen eller har godtgjort sin identitet overfor lægen. Videre kan nævnes, at styrelsens 'Blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort', kaldet kørekortattesten, skal benyttes, se attesten her.

Der foregår i øjeblikket en proces med digitalisering af hele kørekortområdet, hvilket i fremtiden vil forenkle processen for alle parter.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth  
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Husk at indberette dødsattester elektronisk senest to hverdage efter ligsyn

For at myndigheder og virksomheder hurtigt kan få besked om et dødsfald, og dermed kan gennemføre en hurtig sagsbehandling, kræver det, at dødsfaldet bliver indberettet elektronisk. Yderligere vil en hurtig indberetning lette processen for de pårørende til den afdøde i en svær tid.

Attesten skal lovmæssigt indberettes senest to hverdage efter, at ligsynet har fundet sted, af den læge der har synet afdøde. 

Det kan have store konsekvenser, når registreringen af dødsattesten ikke sker indenfor to hverdage, og det er derfor vigtigt, at du husker at indberette dødsattesten digitalt og hurtigt. 

Den elektroniske dødsattest skal indberettes ved hjælp af Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2).

Hvis du oplever tekniske problemer med at indberette dødsattesten, kan du henvende dig til Sundhedsdatastyrelsen på tlf.: 3268 8350.

For yderligere information kontakt:
Konsulent Josephine Haumann
Tlf: 3544 8384, jha.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Sundhedsfaglige tilsyn i almen praksis stadig i bero

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at de sundhedsfaglige tilsyn i almen praksis, som var planlagt gennemført som stikprøvebesøg i 2020, fortsat er suspenderet, indtil videre til efter sommerferien. De praksis, som har fået en dato for tilsynsbesøg, skal ikke foretage sig noget, før de hører fra styrelsen.

Styrelsen gennemfører aktuelt kun reaktive tilsyn (opfølgning på påbud, indberetninger mv.) og har endnu ikke taget stilling til genoptagelsen af de stikprøvebaserede tilsyn på behandlingssteder. 

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Kirsten Gregens Dalsjö
Tlf. 3544 8304, kgr.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Åbent for tilmelding til DSAM’s årsmøde 

Rettidig diagnostik. Seksuel trivsel i coronaens skygge. Gå glad på arbejde – og hjem igen! Det er blot nogle af overskrifterne på de emner, du kan høre om på DSAM’s årsmøde den 2. oktober, og du kan allerede tilmelde dig nu.

Årets skotske keynotespeaker, praktiserende læge Margaret McCartney, vil fortælle om kontinuitet i almen praksis og de udfordringer, som er forbundet hertil. 

Du får pengene retur, hvis vi DSAM’s årsmøde må aflyses pga. coronarestriktioner.

Læs programmet for årsmødet her

For yderligere information kontakt:
DSAM’s sekretariat
Tlf. 70707431, dsam@dsam.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Opdaterede coronaretningslinjer

Sundhedsstyrelsen har opdateret retningslinjerne for håndteringen af COVID-19. Bl.a. er symptombeskrivelsen blevet opdateret, ligesom man nu beskriver tre forløb: mild, moderat og alvorlig. DSAM har desuden lavet en kommentar til retningslinjerne.

I retningslinjerne er der nu inkluderet flere forskellige symptomer, som kan være initiale herunder gastrointestinalesymptomer, øjenbetændelse og funktionstab hos ældre.

Som noget nyt præciseres almen praksis' opgave med at være opmærksomme på transition mellem mild, moderat og alvorlig sygdom,

Derudover beskrives (nederst på side 10) risikoen for Kawasaki sygdom hos børn, som alvorlig komplikation.

I retningslinjerne er der desuden (på side 14) et opdateret flowchart over hvem, der har ansvar for at oprette rekvisitioner for test på forskellige patienter med og uden symptomer. 

Den opdaterede retningslinje finder du her

DSAM har lavet en kommentar til de opdaterede retningslinjer den finder du her

For yderligere information kontakt:
PLO’s Medlemsservice 
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Kurser til almen praksis er åbnet op igen

Efteruddannelsesaktiviteterne er så småt begyndt at starte op igen. Udover PLO Efteruddannelses kursusudbud findes der en række andre kursusudbydere, der udbyder refusionsberettigede kurser.

To af disse udbydere har et bredt almen medicinsk udbud af kurser, nemlig LUF og Lægerkurserne.dk.

Du kan se efterårets kurser fra LUF her

PLO Efteruddannelses kurser finder du her

Bemærk, at Fonden for Almen Praksis har forlænget 2-årsfristen for de tildelte midler til 3 år. Det betyder, at du ikke får tilbageført ubrugte midler i år.

For yderligere information kontakt:
Efteruddannelseschef James Høpner
Tlf. 3544 8448, jah.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Systematiske Efteruddannelsedage til oktober 

PLO-E afholder den 27.-29. oktober 2020 Systematiske Efteruddannelsesdage (SE-dage) på Comwell Middelfart. Her vil der være mulighed for at vælge blandt de nye temaer inden for Systematisk Efteruddannelse bl.a. svimmelhed, kroniske smerter og astma og allergi.

Tilmeldingen åbner meget snart, så sæt kryds i kalenderen. Vi er i gang med planlægningen af SE-dage i foråret 2021 hhv. i Vejle i midten af marts og i Helsingør i slutningen af april. Her vil du både kunne vælge de ”gamle” og de nye temaer. 

For yderligere information kontakt:
Kursuskoordinator Michelle Rommerdahl 
Tlf. 35 44 8470, mro.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


SGE facilitatorkursus 

For at din gruppe kan gennemføre et SGE-forløb (Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse), skal et medlem af gruppen være i stand til at facilitere det. PLO-E udbyder derfor et 1-dags facilitatorkursus i november. Kurset er gratis, og du kan få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste.

At være facilitator er meget andet end at være gruppeleder. Som facilitator skal du understøtte læringen i gruppen gennem dit kendskab til gruppedynamik og læringsprocesser. Det er bl.a. noget af det, du lærer på kurset.

Du kan få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste på kr. 4.500,- for dagen samt få dækket dine transportudgifter (max. kr. 1.500).
Beløbene trækkes ikke fra din efteruddannelseskonto i Fonden for Almen Praksis.

Facilitatorkurset afholdes den 3. november 2020 på Vejle Center Hotel.

For yderligere information kontakt:
Kursuskoordinator Michelle Rommerdahl 
Tlf. 35 44 8470, mro.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt tilbud til DGE-grupper med uddannet facilitator 

Hvis du har gennemført et facilitatorkursus i Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse (SGE) (se evt. ovenstående nyhed), har du mulighed for at tilmelde dig et 3 timers tillægskursus, hvor du kan blive facilitator af de såkaldte PBSGL-moduler (Practice Based Small Group Learning).
 
Som uddannet facilitator har du allerede stiftet bekendtskab med almene faciliteringsprincipper. Har din gruppe prøvet SGE-forløb, er PBSGL ikke meget anderledes.

Kurset koster 850 kr., og er godkendt som refusionsberettiget. Du kan af dine selvvalgte midler få udbetalt 1 dags kursusafgift, 1/2 dags tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter på max 1.500 kr.

Facilitatorkurserne holdes:

 • Den 15. september 2020 på Hotel Admiral
 • Den 3. november 2020 på Comwell Hvide Hus Aalborg
 • Den 19. november 2020 på Comwell Middelfart 

For yderligere information kontakt:
Kursuskoordinator Michelle Rommerdahl 
Tlf. 35 44 8470, mro.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Forlængelse af midlertidig aftale om anvendelse af video/telefon ved opfølgende hjemmebesøg
Den midlertidige aftale om anvendelse af video/telefon ved opfølgende hjemmebesøg hos patienter udskrevet fra hospital er blevet forlænget til den 31. august 2020. 

Du kan se aftalen her

Almenmedicinske ydelser til vurdering og behandling af borgere på kommunale COVID-19-pladser
I forbindelse med den aktuelle coronaepidemi er der aftalt flere muligheder for behandling af patienter ved hjælp af video- eller telefonkonsultation, herunder er der en forståelse vedrørende situationer med behov for videokonsultation, hvor der er deltagelse af sundhedsfagligt personale.

Se forståelsespapiret her

Frist for ansøgninger til Samarbejdsudvalget for almen praksis (SU)
Næste frist for ansøgninger til Samarbejdsudvalget om almen praksis er den 13. august 2020. Selve mødet afholdes den 17. september. 

Samarbejdsudvalget behandler ansøgninger om delepraksis uden for lægedækningstruede områder samt forlængelse af delepraksistilladelser, ansøgninger om generationsskifteaftaler, ansøgninger om lavere patientantal under 1.600 af særlige grunde, ansøgninger om forhøjelse af patientantal over 2.700 samt ansøgninger om fristforlængelse for besættelse af kapacitet. 

Husk regler om henvisning til navngiven læge ved ferielukning i sommer
Praksis skal være opmærksomme på, at hvis praksis holdes ferielukket, skal der på telefonsvareren og hjemmesiden gives tydelig henvisning til navngiven læge. 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO'rientering 12/2020 blev bragt den 12. juni 2020