PLO'rientering 12/2019


Endnu ingen aftale om gratis HPV-vaccination til drenge

I finansloven for 2019 er der afsat penge til gratis HPV-vaccination af drenge. Aftalen kan dog først træde i kraft, når der kommer en ny regering, der kan udstede bekendtgørelsen. 

I næste nummer af PLO’rientering d. 28. juni 2019 vil der komme en opdatering – enten i form af en bekendtgørelse og aftale mellem PLO og RLTN eller information om, at tilbuddet først iværksættes efter sommerferien. 

Til brug for praktiserende lægers dialog og rådgivning af forældre til drenge er det vigtigt at gøre opmærksom på, at tilbuddet til drengene er afgrænset mere snævert end for pigernes vedkommende.

Det kommende tilbud om gratis HPV- vaccination til drenge retter sig mod drenge, som fylder 12 år d. 1. juli 2019 eller senere, og er dermed ikke et tilbud til drenge i aldersgruppen 12-18 år generelt. 

Se og henvis i øvrigt til informationssitet www.stophpv.dk, som er tilpasset det kommende tilbud til drenge.

Vi forventer samme ydelseskode og -honorering for HPV-vaccination af drenge, som der gælder for piger.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth 
Tlf. 35448462, dar.plo@dadl.dk


Se resten af indholdet i PLO'rientering 12/2019


Ny løsning for dataindberetning fra almen praksis til RKKP

Almen praksis er af sundhedsloven forpligtet til at indberette data til de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Bl.a. derfor fremgår denne forpligtigelse også af OK18-aftalen, hvor der er aftalt en genopretning af indberetninger fra almen praksis i første omgang til Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) og Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom.

Klinikkerne har siden januar 2018 foretaget indberetninger til Danske Voksen Diabetes Database fra eget lægesystem, men PLO har modtaget en række henvendelser fra klinikkerne, som oplever en del udfordringer med den nuværende diabetesindberetning med risiko for fejl i indberetningerne. 

Af denne årsag har PLO i samarbejde med leverandørerne lavet en fælles indberetningsløsning til KOL-indberetningen, som alle lægesystemer er blevet testet og godkendt til. Diabetesindberetning vil også blive omlagt til samme fælles indberetningsløsning i efteråret 2019. 

Med den nye KOL-indberetningsløsning implementeret i lægesystemerne kan klinikkerne nu begynde at indberette data til Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesyndrom. 

I dag kan klinikker med følgende lægesystemer indberette:

  • Ganglion
  • XMO
  • A-data
  • MultiMed

Efter sommerferien kan klinikker med følgende lægesystemer indberette:

  • EG Clinea
  • Novax
  • ClinicCare
  • MyClinic 

Hvilke patienter skal indberettes og hvornår?
Indberetningsløsningen finder automatisk de data på KOL-patienterne, som er registreret korrekt i jeres lægepraksissystem, og som skal indberettes til RKKP. Indberetninger skal ske på patienter, som har fået stillet en KOL-diagnose (ICPC2-kode R95) og går til årskontrol i praksis. 

Patienter med en KOL-diagnose, der ikke følges i praksis, men på ambulatoriet eller som er terminale patienter, skal ikke indberettes til RKKP.

Indberetning skal gøres én gang om året pr. patient pr. sygdom og kan fx gøres, når patienten er til årskontrol. I får med den nye indberetningsløsning en RKKP-KOL oversigt til rådighed, som gør det muligt for jeres praksis at få et overblik over alle de KOL-patienter fra jeres praksis, som skal indberettes, og som også gør det muligt at lave flere indberetninger på én gang. En vejledning til indberetningsløsningen findes her.  På KiAP.dk kan I ligeledes se en demo af RKKP-KOL.

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Nicholas Christoffersen
Tlf. 35448459, nch.plo@dadl.dk


Se resten af indholdet i PLO'rientering 12/2019


Flot stigning i antallet af forløbsplaner

Der er for alvor kommet gang i klinikkernes udarbejdelse af digitale forløbsplaner til KOL- og diabetespatienter. Alene i maj blev der lavet mere end 4.000 planer, og det samlede antal ligger nu over 25.000. Nu kan du også få et grafisk overbliksbillede, som præsenterer klinikkens KOL-population på en anderledes måde, der både kan benyttes internt i klinikken og evt. også i klyngesamarbejdet.
 

KOL-overblik -grafisk

Det er aftalt i OK18, at der skal udarbejdes digitale forløbsplaner til hhv. KOL- og diabetespatienter. Læs mere om forløbsplaner og overenskomsten på PLO’s hjemmeside. Antallet af forløbsplaner stiger, og den gode nyhed er også, at antallet af klinikker, som går i gang med at tilbyde forløbsplaner, stiger ganske positivt. Det er altså ikke blot de klinikker, som er kommet i gang, der laver flere forløbsplaner. Flere klinikker kaster sig nu også over denne opgave og det nye it-værktøj. 

Antallet af klinikker er næsten fordoblet siden januar og primo juni er godt 40 pct. af landets 1755 klinikker i gang. 

I takt med udbredelsen sker der løbende opdatering af it-værktøjet, som senest er udbygget med et grafisk KOL-overbliksbillede. Samtidige genbruges teknologien og de registrerede data også til at gøre det nemt for klinikken at indberette data til RKKP. I første omgang for KOL-data og sidenhen for diabetes. Læs mere herom andetsteds i denne PLO'rientering. 

Er man som klinik endnu ikke kommet i gang med at tilbyde en digitale forløbsplan og tage den nye it-løsning i brug, er der hjælpe at hente mange steder: På www.kiap.dk finder man vejledninger og introduktionsvideoer. På PLO’s hjemmeside kan man få svar på forskellige overenskomstspørgsmål i forhold til forløbsplaner, og hos de regionale datakonsulenter kan man få starthjælp til at komme konkret i gang. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 2917 0906, mbb.plo@dadl.dk

Se resten af indholdet i PLO'rientering 12/2019


Varsling om stigning i klinikkens it-abonnement for drift af OK18-løsninger

Med OK18-aftalen gik udviklingen af it-løsningerne Digitale Forløbsplaner, PLO-fri/ferie og indberetninger til RKKP også i gang.  PLO har haft mulighed for at få national finansiering til udvikling af løsningerne fra Sundheds-og Ældreministeriet og MedCom, men løsningerne overgår nu til ordinær drift, som skal finansieres af klinikkerne. 

Modsat tidligere it-løsninger, som har været overenskomstbestemt og implementeret i syv forskellige lægepraksissystemer, er de nye OK18-løsninger bygget på én fælles it-platform (PLSP) hos systemhusene, hvilket har gjort det muligt at udvikle løsningerne hurtigere og billigere til fordel for klinikkerne. 

Det betyder, at klinikkerne vil opleve de samme løsninger for Digitale Forløbsplaner og RKKP-indberetninger, uanset hvilket lægesystem klinikken har i dag. Den nuværende diabetesindberetning til RKKP vil også blive omlagt til en fælles løsning, hvorefter lægesystemernes nuværende opkrævning for diabetesindberetningen vil blive omlagt.   

Opkrævning via klinikkens nuværende it-abonnement
Klinikkerne står nu over for at skulle finansiere den fremadrettede drift af de fælles it-løsninger – en udgift, som skal fordeles ud på klinikkerne via deres normale it-abonnementer til deres systemhus med en fordelingsnøgle baseret på antal lægekapaciteter.

PLO forventer, at størrelsen på abonnementsstigningen vil være i omegnen af 60 kr. pr. lægekapacitet/måned, hvilket vil medføre en ekstra årlig udgift for en gennemsnitsklinik (to lægekapaciteter) i omegnen af 1.440 kr. 

Det er aftalt med leverandørerne, at udgiften vil fremgå særskilt på klinikkens it-abonnement, så det er tydeligt for klinikken, hvad man betaler for de fælles løsninger. Systemhusene fastlægger derudover selv prisniveauet for de ydelser, som klinikken skal betale i tilknytning til de fælles løsninger (fx support), og som opkræves i det almindelige it-abonnement. 

PLO ønsker ikke at blande sig i den endelige prissætning og det endelige prisniveau for abonnementet, fordi der fortsat skal være en konkurrencesituation blandt leverandørerne om pris, serviceniveau, brugervenlighed osv.

PLO har i forbindelse med medlemsmøder om OK18 fortalt medlemmerne, at en del af løftet i basishonoraret med OK18 (18/35/40 mio. kr. svarende til knap 12.000 kr. pr. læge i år 3) skal bidrage til dækning af stigende it-udgifter, herunder abonnementsstigning til systemhuset.  

PLO har aftalt med leverandørerne, at abonnement starter pr. 1. juli 2019, men at der først sker en opkrævning i klinikkerne pr. 1. september 2019. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Nicholas Christoffersen
Tlf. 35448459, nch.plo@dadl.dk

Se resten af indholdet i PLO'rientering 12/2019


Ordination af visse lægemidler ved behandlerfarmaceuter

Den 1. juli 2019 får behandlerfarmaceuter – farmaceuter på apotek, som har gennemgået et kursus i behandlerfarmaci - mulighed for at genordinere visse lægemidler. 

De lægemidler, som behandlerfarmaceuter kan genordinere, kan du se www.retsinformation.dk.

Behandlerfarmaceuter kan kun ordinere de nævnte lægemidler, hvis patienten har en aktiv lægelig ordination i FMK, deraf ”genordination”. Der kan også kun genordineres og udleveres mindste pakning af lægemidlet.

Behandlerfarmaceutens genordination og udlevering registreres i FMK. I tillæg hertil har PLO og Danmarks Apotekerforening aftalt, at behandlerfarmaceuter sender en korrespondancemeddelelse til patientens praktiserende læge. 

Korrespondancemeddelelsen har alene til formål at orientere lægen om genordinationen og bidrage til dokumentation, da det må forventes, at patienten vil kontakte lægen for fornyet lægelig ordination.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth 
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk


Se resten af indholdet i PLO'rientering 12/2019


Læger uden Grænsers kampagne ”Prik mod Prikker” (mæslinger) i gang 

Hvis I som lægehus ønsker at støtte op om kampagnen, kan I bestille en plakat til jeres venteværelse. 

Kampagne for Læger uden Grænser

I disse dage lancerer Læger uden Grænser sin kampagne ”Prik mod Prikker”. Kampagnen vil gøre opmærksom på, at vacciner kan stoppe spredningen af mæslinger og dermed forhindre mange dødsfald og følgeskader, som mæslinger også kan medføre. 

Formålet er at få samlet penge ind til Den Demokratiske Republik Congo, et af verdens fattigste lande, der lige nu oplever et voldsomt udbrud af mæslinger. Hvis I som lægehus ønsker at støtte op om kampagnen, kan I bestille en plakat til jeres venteværelse på https://msf.dk/prikmodprikkerplakat/ , hvor I også kan læse mere om kampagnen.  

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Se resten af indholdet i PLO'rientering 12/2019


PLO's og PLA's sommeråbningstider

PLO og PLA kan træffes i hele sommerperioden, men med kortere telefontider i ugerne 28-31.

Fra den 8. juli – den 2. august 2018 (uge 28-31) vil telefonerne være åbne i tidsrummet 9.00 - 14.00.

Alle øvrige uger kan vi træffes på normal vis mandag til torsdag mellem 9.00 – 16.00 og fredag mellem 9.00 – 15.00.

For yderligere informationer kontakt:
PLO’s medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Se resten af indholdet i PLO'rientering 12/2019


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Minisurvey/spørgeskemaundersøgelse om OK21
Som optakt til forhandlingerne om OK21 har PLO-Hovedstaden udarbejdet et minisurvey. Her vil vi bede jer om at prioritere 11 ønsker til OK21. De 11 ønsker er PLO-Hovedstadens bud på forbedringer af overenskomsten.

Undersøgelsen vil blive brugt til at kvalificere PLO-Hovedstadens ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger. Der er naturligvis også mulighed for at komme med dine egne ønsker til OK21 i spørgeskemaet. 
 
Link til undersøgelsen er blevet sendt til alle PLO-medlemmer i Region Hovedstaden i mail fra PLO-Hovedstaden d. 20. juni. Vi håber, at alle vil svare på minisurveyet. 

Opslag af kapaciteter
 I Ugeskrift nummer 13 (d. 24. juni 2019) vil der blive opslået en række nye kapaciteter, som primært er tildelt på baggrund af befolkningstilvæksten i Region Hovedstaden. Der vil være frist for ansøgning den 23. august 2019. Når kapaciteterne er slået op i Ugeskriftet, vil man også kunne finde dem på linket nedenfor. 

Hvis du ønsker at overtage de nuværende midlertidige regionsklinikker på Amager og Frederiksberg, enten som almindelig overtagelse – med patienter tilknyttet – eller som licensklinik, kan du allerede nu se opslagene. Der er deadline for disse opslag den 9. august 2019. 

Ferielukning i PLO-H's sekretariatet og henvisning til PLO-C 
PLO-Hovedstadens sekretariat holder lukket i uge 28-29-30. Vi henviser til PLO's sekretariat på tlf. 3544 8477, som har åbent i et begrænset tidsrum i de pågældende uger.  Alle medlemmer ønskes en rigtig god sommer. 

Se resten af indholdet i PLO'rientering 12/2019


Nyt fra PLO-Midtjylland

PLO-Midtjylland, Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har efter et langt sejt træk i Praksisplanudvalget vedtaget at styrke samarbejdet om akut syge patienter.

Med en ny samarbejdsaftale og 3 mio. kr. vil praktiserende læger, kommunerne i Region Midtjylland og regionen sikre, at akut syge patienter får den lægelige hjælp, de har brug for.

Den kommunikation (mundtlig eller skriftlig), der finder sted mellem kommunens akutfunktion og den praktiserende læge før, under og efter akutfunktionens kliniske vurdering af patienten, honoreres med en ydelse, der svarer til 155 kr. (maj 2019-niveau). Ydelsen kan afregnes i dagtid kl. 08.00-16.00 alle hverdage for patienter tilmeldt lægen.

Formålet er at sikre, at mere behandling kan foregå i det nære sundhedsvæsen. Ved at læger og sygeplejersker lettere og hurtigere kan kommunikere sammen, så patienten kan få den bedst mulige behandling og dermed hindre, at borgeren bliver så dårlig, at indlæggelse er påkrævet.

Samtidig betyder aftalen, at borgerne oplever et sammenhængende forløb af høj kvalitet, uanset om borgeren skal have behandling og pleje i eget hjem eller på en kommunal akutplads. Aftalen sikrer en bedre overgang i forbindelse med udskrivelse fra et hospital.

Ansatte fra kommune og region, der skal hjælpe akut syge borgere, får med aftalen bedre mulighed for at samarbejde med borgerens egen læge for at forebygge akutte indlæggelser på hospital.

Med aftalen sætter region og kommunerne hver 1,5 mio. kr. (3. mio. kr. i alt) af til at honorere praktiserende læger for rådgivning af kommunalt ansatte i akutfunktionerne. 

Aftalen træder i kraft 1. september 2019 og udløber 31. december 2020. Aftalen kan opsiges med tre måneders varsel. Er budgettet brugt inden 31. december 2020, kan aftalen suspenderes med én måneds varsel.

Praksisplanudvalget har godkendt samarbejdsaftalen 27. maj 2019 og Kommunekontakttrådet (KKR Midtjylland) d. 19. juni. Aftalen skal godkendes af regionsrådet d. 26/6 og af kommunalbestyrelser/byråd i alle 19 kommuner. 

Feriebemanding i PLO-Midtjyllands sekretariat

Sekretariatet er lukket i uge 30 og 31. Ved specifikke PLO-henvendelser i disse uger henvises til PLO-C’s sekretariatet, telefon 35448477, mail plo@dadl.dk

Se resten af indholdet i PLO'rientering 12/2019


Nyt fra PLO-Sjælland

Sommerlukketider i PLO-Sjælland
Kontoret er lukket i uge 27. I uge 28+29+30 vil kontoret være bemandet hver tirsdag fra kl. 9-14:30.

Se resten af indholdet i PLO'rientering 12/2019


Nyt fra PLO-Syddanmark

Sommerlukketider i PLO-Syddanmark
Kontoret holder lukket torsdag d. 4. juli til og med fredag d. 2. august.

Se resten af indholdet i PLO'rientering 12/2019


Nyt fra PLO-Nordjylland

Sommerlukketider i PLO-Nordjylland
Kontoret holder lukket fra og med d. 15. juli- d. 2. august (uge 29-30-21)

Se resten af indholdet i PLO'rientering 12/2019


PLO'rintering 11/2019 blev bragt d. 21. juni 2019