Nyt fra bestyrelsen: 

Myndighederne bestiller COVID-19-prøver på vegne af de praktiserende læger: Helt uacceptabelt og med nærmest skræmmende perspektiver

Mandag morgen vågnede de praktiserende læger op til et nyt tiltag, som rejser nogle meget principielle og alvorlige spørgsmål, og som indeholder nogle potentielt meget bekymrende perspektiver.

Uden at vi har været inddraget, har myndighederne besluttet at rekvirere 5,3 millioner laboratorieprøver på vegne af landets 1.666 lægeklinikker.

Når jeg (eller patienten) åbner laboratoriesiden ”Webreq”, kan jeg se, at jeg har bestilt en COVID-19-podning på enhver af mine tilmeldte patienter. Problemet er bare: At det har jeg ikke.

Naturligvis er regeringen i sin gode, folkevalgte ret til at træffe beslutning om, at alle danskere har ret til en COVID-19-test, med alt hvad det indebærer, betalt af skatteyderne.

Vi undrer os over, om dette tiltag er det vigtigste lige nu. Vi kommer til at sidder med hundredtusindvis, måske millioner, af negative svar, og mon ikke at de, der vælger at blive testet, i overvejende grad vil være raske og mobile danskere mellem 15 og 60 år, der bor tæt på et ”hvidt telt”?

Men PLO’s kritik er rettet mod nogle andre og mere principielle problemstillinger:

Vi sidder nu med arbejdsopgaven og lægeansvaret, uden at vi har været inddraget i beslutningen, men det mest kritisable er, at vores lægeautorisation er blevet brugt af en myndighed uden vores viden og uden vores accept.

Man behøver ikke være læge for at kunne tænke sig til de skræmmende perspektiver, som dette kan have, hvis dette blev en generelt accepteret procedure.

Vi kan godt acceptere, at der sker fejl, når nu vi ved, hvor stærkt tingene åbenbart skal gå i de meget politisk præget beslutninger i denne tid.

Men vi kan ikke acceptere, at myndighederne ikke lynhurtigt reagerer, når de bliver gjort opmærksom på disse fejl, der principielt set udfordrer den enkelte læges autonomi og pålægger lægen at følge op på nogle ordinationer, som vi ikke selv står bag.

Her sidst på ugen har vi fået gang i en dialog med Sundhedsministeriet om nogle aftalemæssige rammer, og der er angiveligt en bekendtgørelse på vej om hjemlen.

Det ændrer dog ikke ved det principielt helt forkerte i hele denne fremgangsmåde. En fremgangsmåde, der potentielt underminerer den selvstændigt arbejdende læges virke.

PLO’s bestyrelse og sekretariat følger naturligvis sagen tæt og vender løbende tilbage, når der er nyt.

For yderligere information kontakt
Formand Christian Freitag 
cfreitag@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Midlertidig aftale om henvisning af nære kontakter til test 

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer bør personer, som har haft nær kontakt til en patient med COVID-19, testes. De nære kontakter opfordres i retningslinjerne til at tage kontakt til egen læge. PLO har nu indgået en midlertidig aftale med RLTN om honorering for henvisning af nære kontakter til test.

Almen praksis’ rolle i forbindelse med smitteopsporing og testning af nære kontakter er: 

 •  A. At henvise nære kontakter uden symptomer på COVID-19 til test i TestCenter Danmark ved at oprette en rekvisition i WebReq. Den nære kontakt skal testes to gange, og den praktiserende læge skal derfor oprette to på hinanden følgende rekvisitioner via WebReq. I forbindelse henvisningen skal lægen sikre, at patienten er informeret om relevante forholdsregler og anvisninger for nære kontakter, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning til almen praksis om information af nære kontakter. Den praktiserende læge skal ved henvisning til test oplyse den nære kontakt om, at personen selv skal booke tid til to test via coronaprover.dk, og vejlede den nære kontakt om blandt andet selvisolation, indtil hun/han har fået svar på den første test. 
 • B. Den praktiserende læge skal følge op på positive fund. Patienten får prøvesvar på sundhed.dk, egen læge får prøvesvar på vanlig vis i sin indbakke. 

Aftalen omfatter honorering af alment praktiserende læger for henvendelse om og henvisning af ”nære kontakter” til test, jfr. A og telefonisk kontakt til alle patienter, som modtager et positive prøvesvar, med råd og vejledning, jf. B. 

Honoraret svarer for såvel A som B til 0101+1002 og afregnes med ydelseskode 4483.

Aftalen finder også anvendelse i forhold til podning og svarafgivelse for andre asymptomatiske patienter, men aftalen finder ikke anvendelse for svarafgivelse for COVID-19 test i samfundssporet, jf. lederen ovenfor. 

Honorarer vedrørende ydelserne 4483 indgår ikke i den økonomiske ramme for almen praksis.

Aftalen træder i kraft den 27. maj 2020 

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Opdatering af anbefalinger til personer i øget risiko

Sundhedsstyrelsen har opdateret retningslinjerne og det faglige grundlag for personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19. 

Du kan finde oversigt over, hvilke opdateringer der er tilføjet siden retningslinjen først blev udsendt den 4. maj her

Ligeledes er det faglige grundlag for retningslinjerne også opdateret. Dem finder du her

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Breve fra Tolkdanmark

En del læger har i sidste uge modtaget breve fra Tolkdanmark, hvor de opkræver honorar for tolkning hos lægen i forbindelse med attester flere år tilbage.

Når I rekvirerer tolk for udfyldelse af en kommunal attest, skal I på Tolkdanmarks hjemmeside krydse af i tolkebestillingen, at det er til attestformål og vælge afkrydsningsfeltet ”Tilføj anden faktureringsadresse”, hvor praksis kan indtaste kontakt- og EAN-oplysninger på bestillerkommunen. 

På den måde vil fakturaen for tolken faktureres direkte til kommunen, og dermed ikke havner i praksis. En del lægehuse har desværre ikke været opmærksomme på dette, hvorfor fakturaen nu er havnet i praksis, der står anført som rekvirent af tolken, i stedet for hos rette betaler, som er kommunen. 

Tolkdanmarks mange breve til praksis sker nu på baggrund af en større gennemgang af ubetalte fakturaer, nogle flere år gamle.  

Lægeforeningens attestudvalg har i forbindelse med sagen været i kontakt med KL, der oplyser, at kommunerne skal dække udgifterne til tolkningen, også i de konkrete tilfælde, hvor ydelsen er sket flere år tilbage.

Der er ingen af disse attester, der er forbundet med egenbetaling fra patienternes side. 

Tolkdamarks udsendelser har medført mange frustrerede medlemshenvendelser til PLO’s sekretariat, hvilket vi har fuld forståelse for. 

I denne anledning foreslår vi, at du gør følgende:  

 • Først og fremmest er det vigtigt, at du sikrer dig, at regningerne fra Tolkdanmark er korrekte, og at du har udarbejdet attester, de dage Tolkdanmark oplyser. Der har været eksempler på, at der er tale om almindelige konsultationer.

  Disse fakturaer skal du som læge kontakte Tolkdanmark om, så Tolkdanmark kan annullere disse eller videresende til regionen, da regionen skal betale for tolk til overenskomstydelser. 

  Det skal endvidere sikres, at fakturaerne ikke er mere end 3 år gamle, da forældelsesfristen for betaling vil være gældende for de kommuner, det vedrører.
 • Hvis der er tale om attester for kommuner, skal kommunen betale. Du kan derfor oprette en ny faktura svarende til udgiften fra Tolkdanmark og sende den til bestillerkommunen. Husk at oplyse patientens CPR-nummer i fakturaen.

  Det er aftalt med Tolkdanmark, at den oprindelige betalingsfrist på 14 dage kan forlænges op til to måneder, således at egen læge kan afvente betaling fra kommunen, før egen læge betaler regningen fra Tolkdanmark.

  Tolkdanmark har desværre ikke villet medvirke til direkte fremsendelse af faktura til kommunen.

Regionerne har en aftale med Tolkdanmark, der omhandler tolkning i forhold til ydelser i Overenskomst om almen praksis. Bestilling af sådan tolk gøres på vanlig vis og betales af regionerne. 

Attester vedrørende fritagelse for tolkegebyr betales fortsat af regionerne, og i denne situation er det vigtigt, at praksis anfører regionen som ”anden faktureringsadresse”.

Det er vigtigt at understrege, at tolketillægget, som gælder for enkelte attester, dækker lægens tid og merarbejde og ikke udgiften til tolk, hvorfor det ikke skal blandes ind i ovenstående.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Søg midler fra Tilgængelighedspuljen til forbedringer af den fysiske tilgængelighed til din lægeklinik  

Der er afsat i alt 28,2 mio. kr. til den såkaldte Tilgængelighedspulje 2020. Formålet med puljen er at yde tilskud til at forbedre den fysiske tilgængelighed til eksisterende bygninger, hvor der ydes forskellige former for service til borgere.

Der kan søges om tilskud på op til 50 pct. af omkostningerne (ekskl. moms) til tilgængelighedsforanstaltninger i byggeprojekter.

Der kan søges om tilskud til: 

 • Niveaufri adgang til alle enheder i adgangsetagen.
 • Niveaufri adgang til enheder på bebyggelsens etager.
 • Automatisk døråbning, når det udføres i forbindelse med etablering af niveaufri adgang.
 • Handicapparkeringspladser og mulighed for passage herfra til bygningen.
 • Handicaptoiletter (offentligt tilgængelige).
 • Elevatorer, som kan betjenes af kørestolsbrugere (i offentligt tilgængelige bygninger med mere end to etager, dvs. stueetage, 1. sal og 2. sal eller mere).
 • Teleslyngeanlæg i rum med fællesaktiviteter.
 • Mobile/trådløse teleslynger eller andre former for installationer (fx i mødelokaler og ved skranker).
 • Etablering af kørestolspladser blandt fast monterede pladser.
 • Letlæselig og letforståelig skiltning og information om orientering i bygningen.
 • Adgangsvej frem til affaldssystem (i forbindelse med borgerrettet servicefunktion).
 • Opsætning af brugerbetjent anlæg, så det kan betjenes af brugere af bygningen (indkast til affaldssystemer, it-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende anlæg med offentligt tilgængelige servicefunktioner).

Læs mere her 

Ansøgning om tilskud indgives til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Fristen for ansøgning om midler fra puljen er den 15. september 2020. Tilsagn/afslag gives i december.

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Lærke Steenberg Smith
Tlf. 3544 8455, lss.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Har du lyst til at være mentor for en ung lægekollega?

Har du lyst til hjælpe en yngre lægekollega med at blive afklaret i sit karrierevalg eller med at komme godt i gang som nynedsat praktiserende læge, så meld dig som mentor i tilbuddet ’Karriere i almen praksis’. 

Som mentor vil du hjælpe kommende og nyudklækkede speciallæger i almen medicin, der måske er i tvivl om køb af praksis, måske har brug for sparring om fx drift og personaleledelse, eller endnu slet ikke har truffet valg om speciale, men overvejer almen medicin. 

Du vil være med til at gøre en forskel for almen praksis som helhed og for en konkret yngre kollega i en meningsfyldt og ofte gensidigt givende relation. Kollegial sparring er et vigtigt redskab både i forhold til rekruttering og fastholdelse af læger i almen praksis, og det kan være med til at øge arbejdsglæden for både mentee og mentor.

Vi matcher vores mentorer med de unge læger i PLO Mentorordning hvert halve år; næste gang i september 2020. Sekretariatet vil gøre, hvad vi kan, for at finde en passende mentee til dig, men vi kan ikke garantere det på forhånd.

Du vil indgå i Lægeforeningens netværk af mentorer og få tilbudt supervison og samtaletræning. 

Du kan blive mentor, hvis du har mindst to års anciennitet som praktiserende læge. 

Tilmeld dig som mentor

For yderligere information kontakt 
Konsulent Lærke Steenberg Smith 
Tlf. 3544 8455, lss.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Sociale medier: En guide til dig, der er læge

Lægeforeningen har lavet en guide med syv gode råd til sociale medier for dig som læge. 

Du finder den her

For yderligere information kontakt
Kommunikationskonsulent i Lægeforeningen
Camilla Stig-Gylling, 
csg@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Dosisdispenseringsmodul i FMK tages i brug – mulig kontakt fra apotekerne

I PLO'rientering er der tidligere informeret om, at apotekerne nu tager FMK, herunder dosisdispenseringsmodulet, i brug. Det betyder, at apotekerne fremover vil benytte lægemiddelordinationer, og ikke recepter, som grundlag for deres pakning af medicinen.

I nogle tilfælde kan der være afvigelse mellem lægemiddelordination og recept, fx hvor dosis er ændret efter tidligere receptudstedelse.

Apotekerne finder det nødvendigt, at der er overensstemmelse mellem ordinationer og recepter. Der kan derfor forekomme henvendelser fra apoteket, hvis dette ikke er tilfældet.

Dette kan forekomme forstyrrende for lægen, men sker af hensyn til patientsikkerheden.  

Der er ca. 56.000 borgere, som får dosisdispenseret medicin fra apotekerne. Det er kun et mindre antal af disse, hvor der ikke er overensstemmelse mellem lægemiddelordination og recept, hvorfor vi regner med, at der vil være tale om få henvendelser og kun i opstartsperioden. 

Du kan her læse Sundhedsdatastyrelsens informationsbrev til praktiserende læger om dosisdispenseringskortet til FMK 

Se i øvrigt en informationsvideo om den nye dosisdispenseringsløsning her 

Se tidligere nyhed i PLO’rientering her


For yderligere information kontakt
Specialkonsulent Nicholas Christoffersen
Tlf: 35 44 84 59, nch.plo@DADL.DK

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Den økonomiske ramme 

På baggrund af aktiviteten i almen praksis for de første tre måneder af 2020 har PLO’s sekretariat beregnet en prognose for hele det tredje overenskomstår. Denne viser, at vi med den nuværende aktivitet vil ende 342 mio. kr. under den aftalte økonomiramme, svarende til ca. 101.700 kr. pr. læge. Prognosen indeholder data for ca. tre uger under COVID-19-epidemien.

Det skal bemærkes, at vi har en uenighed med Danske Regioner omkring rammens størrelse, men at vi med begge opgørelser, lander under rammen for 2020.

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Tlf.: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Overførsel af efteruddannelsesmidler grundet COVID-19

I forbindelse med COVID-19-pandemien har det ikke har været muligt at deltage i planlagt efteruddannelse i en længere periode. Normalt har tilskudsberettigede læger mulighed for at overføre deres efteruddannelsesmidler til det følgende år (kaldet 2 års-reglen). Fonden for Almen Praksis har nu besluttet at forlænge 2 års-reglen fra 2 til 3 år, så ikke anvendte uddannelsesmidler fra 2020 ikke tilbageføres med udgangen af 2021, men at dette først sker med udgangen af 2022. 

Det betyder, at der automatisk vil blive overført midler for et ekstra år ved årsskiftet fra 2020 til 2021. Der vil altså maksimalt blive overført kr. 40.400,00 på kontoen til selvvalgte kurser og seks dage på kontoen til systematiske kurser.

Dette gælder kun som en midlertidig ordning for det kommende årsskifte.

For yderligere information kontakt: 
Sagsbehandler Lotte Vester, 
Tlf: 3544 8498, lve.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Særlig lungesatsning – spirometrikurser med refusion

I perioden 2019-2020 udbydes en række kurser i spirometri, som er refusionsberettigede, hvad angår kursusafgift og transport. Hvis du skal nå at komme på kurset, mens det er refusionsberettiget, er det inden udgangen af 2020, du skal tage på kurset eller sende dit personale afsted. 

Kurserne ”Spirometrikursus for praksispersonale” er en ekstraordinær indsats, og derfor kan praksispersonalet få tilskud til én dags kursus, udover den dag der er sat af til KOL eller diabetes.

For praksispersonale betyder det, at lægen kan få refusion for én dags kursus svarende til kursusgebyr på 3100 kr. og op til 1500 kr. for transport.

”Spirometrikursus for læger” er godkendt til refusion bestående af 1,5 dags tabt arbejdsfortjeneste (6750 kr.), kursusafgift á max 6500 kr. og max 3000 kr. i transportudgifter, da kurset er 2 moduler. Refusionen søges, når kurset er afsluttet.

Det er lægen, der søger om tilskuddet via refusionssystemet. Pengene trækkes IKKE fra lægens egen efteruddannelseskonto, da der er tale om ekstra midler.

Læs mere om, hvor og hvornår kurserne udbydes på: Refusionsberettigede kurser praksispersonale og lægekurser 

For yderligere information kontakt: 
Kursuskoordinator Louise Skaarup, 
Tlf: 35 44 84 16, lsk.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Problemer ved differentialdiagnoser ved COVID-19-vurdering

Det er kommet PLO-Hovedstaden for øre, at nogle af jer har oplevet udfordringer med at få jeres patienter vurderet via COVID-19-vurderingsklinikkerne, når der også kan være differentialdiagnoser i spil.

Vi hører, at der i nogle tilfælde sker en omvisitering til, at patienten kun podes og ikke vurderes. Vi hører også om, at vurderingen udelukkende tager udgangspunkt i en vurdering af COVID-19, uden at andre symptomer og tilstande, som måske er patientens primære problem, ligeledes vurderes og behandles.

Eksempler kan være akutte mavesmerter, DVT obs, feber af andre årsager end COVID-19, men hvor patienten også har luftvejssymptomer og derfor ikke kan vurderes primært hos os.

Retningslinjer fra SST og dermed de regionale retningslinjer tager ikke højde for denne gruppe af patienter.

Vi har derfor brug for, at I melder ind til os på plo-h@dadl.dk, hvis I oplever, at patienter, I henviser til vurdering, pga. obs COVID-19, men som også kunne fejle andet, ikke bliver vurderet differentialdiagnostisk, men blot sendes hjem til opfølgning hos jer, med den risiko der kan være for forsinket behandling af anden akut sygdom.

Lungefunktionsundersøgelse (LFU) under corona og kapacitetsproblemer på hospitaler i forhold til LFU 

Hvis du vurderer, at undersøgelsen er vigtig for udredning og behandling af din patient og ikke kan udsættes, kan undersøgelsen udføres inden for 48 timer efter negativ COVID-19-test.

Hvis din praksis udfører lungefunktionsundersøgelse, skal der bruges værnemidler (som minimum visir eller briller og kirurgisk maske type 2). For nærmere information om lungefunktionsundersøgelse (LFU), se DSAM's idébank her

Hvis du plejer at henvise til lungefunktionsundersøgelse på hospitalslaboratorier, kan du fortsat gøre dette, men med en forklaring i henvisningen, der godtgør, at undersøgelsen ikke kan udsættes, og at din praksis ikke selv kan udføre undersøgelsen.

Det gælder også, hvis din praksis midlertidigt ikke udfører undersøgelsen, fx pga. læge eller personale i risikogruppe.

Det vil sige: først en prioritering og dernæst en forklaring, hvis du vælger at henvise til lungefunktionsundersøgelse.

Nye retningslinjer for ligsyn

Der er nye retningslinjer for ligsyn i Region Hovedstaden 

Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde mellem Region Hovedstaden, 1813 og PLO-Hovedstaden.

Praktiserende speciallægers (FAPS) sommerferielister 2020

Du kan se sommerferielister på de praktiserende speciallæger her

 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Nyt fra PLO-Sjælland

Videomøder med hjemmeplejen/virtuelle akutte sygebesøg 

Brugen af video under COVID-19-epidemien har medført nye muligheder og ønsker. Som tidligere annonceret i PLO'rientering, suppleres Min Læge-appen med en app, der hedder 'Kontakt Læge'. 

Den nye app giver mulighed for, at borgere, bistået af en kommunal sundhedsperson, kan komme ind i klinikkens virtuelle venteværelse. Det vil således teknisk være muligt at lave akutte tværfaglige sygebesøg med akutsygeplejerske/videomøde med hjemmeplejen omkring i eget hjem. 

Det er vigtigt at understrege, at disse tværfaglige konferencer ikke er at betragte som almindelig videokonsultation.

Der er endnu ikke nationalt eller regionalt i Sjælland indgået nogen generel aftale omkring honorering af tværfaglige virtuelle sygebesøg/konferencer.

Vi oplever, at flere kommuner gerne vil implementere videoløsning i det daglige via andre it-platforme. I Region Sjælland er der pt. kun mulighed for, at man ved opfølgende hjemmebesøg kan gennemføre det virtuelt, som beskrevet i lokalaftale. 

Du finder aftale og ydelseskoder her   

Se desuden nyheden fra PLO'rientering 10/2020: Lancering af appen ’Kontakt Læge’ til video med borgere uden NemID, der assisteres af en sundhedsperson 


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


PLO'rientering 11/2020 blev bragt den 28. maj 2020