PLO'rientering 11/2019


Nyt fra bestyrelsen: Vil vores kvalitetsklynger medføre bedre kvalitet? 

Der er nu 111 klynger rundt i hele landet, og med et par klynger mere undervejs er næsten alle praktiserende læger med i en kvalitetsklynge. Udbredelsen af klyngerne har klart overgået vores forventninger, både i omfang og i hastighed – tak for det.
 

Omvendt må vi jo erkende, at det ikke er gjort med at mødes med kollegerne i lokalområdet. Hele idéen med disse kvalitetsklynger er jo, at de skal være med til at udvikle kvaliteten i almen praksis i Danmark.

Kvaliteten er tænkt helt bredt: Det kan være den enkelte patients oplevelse, det kan være lægefaglige målepunkter, det kan være samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen, og det kan også være vores egen arbejdsglæde og trivsel.

Vi har allerede et indtryk af, at der er gjort store indsatser, og at indsatserne spænder bredt. Men som læger kunne vi jo godt tænke os lidt mere end bare ”indtryk”.

Derfor har vi i kvalitetsprogrammet (KiAP) besluttet at følge udviklingen i klyngerne med et ret stort forskningsprojekt. Projektet bliver udført af de fire almen medicinske forskningsenheder sammen med VIVE.

Forskningsprojektet indeholder både kvalitative interviews med klyngekoordinatorer og klyngemedlemmer og en mere kvantitativ del med træk af kliniske data.

Nogle af jer vil blive kontaktet af forskningsenhederne, og vi håber, at I vil tage jer tid til at medvirke.

Det vil både give os mulighed for at følge og justere kvalitetsarbejdet undervejs, men dertil skulle vi gerne om fem og ti år have et mere klart billede af, hvad klyngerne gør for kvaliteten i praksis.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s formand Christian Freitag
Telefon: 5134 3501, cfreitag@dadl.dk


Se resten af indholdet i PLO'rientering 11/2019


Ordiprax+ klar efter sommerferien 

Sundhedsdatastyrelsen har, efter flere forsinkelser, nu lovet, at den klyngetilpassede version af Ordiprax (Ordiprax+) vil blive lanceret i denne måned. Det betyder, at klyngerne vil kunne tage det nye Ordiprax+ i brug efter sommerferien. 


Ordiprax+ har nogle særlige klyngevisninger, og er tænkt som 'startpakken' for klyngernes arbejde med medicindata. Ordiprax+ giver gode muligheder for at udvælge medicingrupper på både klynge og klinikniveau. 

Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet nogle videoer og vejledninger til brug af det nye Ordiprax+, som bliver lanceret i forbindelse med den nye version. Samtidig vil man i KiAP i løbet af sommeren udarbejde eksempler på, hvordan klyngerne kan anvende det nye Ordiprax+ til det databaserede kvalitetsarbejde i klyngerne. Er der konkrete ønsker til fagligt indhold i disse eksempler, er klyngekoordinatorerne velkomne til at kontakte KiAP

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Kirsten Dalsjö
3544 8304, kgr.plo@dadl.dk


Se resten af indholdet i PLO'rientering 11/2019


Personer uden sygesikringskort skal selv betale for akut behandling på sygehus

Personer uden bopæl i Danmark og uden gult eller blåt sygesikringskort  skal selv betale, hvis de får behov for akut og fortsat sygehusbehandling i Danmark. Det er blevet indskærpet med en ændring af sundhedsloven.


Regionerne skal opkræve betaling direkte fra visse personer, som får et akut behov for undersøgelse og behandling på sygehus under et midlertidigt ophold her i landet. Det vil kun være i undtagelsestilfælde, at behandling ydes vederlagsfrit. 

Personer med gult og blåt sundhedskort og personer fra de nordiske lande med et særligt sundhedskort eller personer fra Færøerne og Grønland, som midlertidigt opholder sig i Danmark, vil som hidtil have ret til akut og fortsat behandling uden egenbetaling.

Personer, som fremover vil blive opkrævet betaling, vil fx være turister fra fx USA eller Kina, men også danskere med bopæl i fx Thailand, som er på familiebesøg i Danmark.

Sundhedsministeriet barsler med en vejledning indeholdende en grundig gennemgang af, hvilke persongrupper der skal betale. Så snart vejledningen er offentliggjort, vil vi følge op med yderligere information her i PLO’rientering. 

Det kan være relevant for blandt andre vagtlæger at kunne informere om de ny betalingsregler, hvis de får behov for akut at indlægge en turist, som ikke er fra EU/EØS-landene. Tilsvarende kan det være relevant for de praktiserende læger at kunne varsle denne patientgruppe om betalingskravet, hvis de skal henvises til blodprøvetagning, billeddiagnostisk undersøgelse eller lignende på sygehus. 

De nye regler træder i kraft den. 1. juli 2019. 

For yderligere oplysninger kontakt 
Specialkonsulent Louise Bro Larsen
Tlf. 3544 8452, lbl.plo@dadl.dk

Se resten af indholdet i PLO'rientering 11/2019


Nu opkræves det årlige gebyr for det sundhedsfaglige tilsyn 

Styrelsen for Patientsikkerhed opkræver et årligt gebyr for det sundhedsfaglige tilsyn. Du bør have modtaget en faktura i slutningen af maj. 
 

Det sundhedsfaglige tilsyn finansieres ved, at alle behandlingssteder betaler et årligt gebyr. 

Satserne for det årlige gebyr for 2019 kan findes på www.stps.dk/gebyr, og størrelsen på det gebyr, som de praktiserende læger skal betale for deres praksis, afhænger af behandlingsstedets kategori og omsætning. 

Behandlingssteder opkræves gebyr på baggrund af oplysninger i Behandlingsstedsregistret. Hvis der er oplysninger på fakturaen, der ikke er korrekte, skal man opdatere oplysningerne via selvbetjeningsløsningen, som du kan se her: stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/registrering/registrer-behandlingssted/, og efterfølgende skal der tages kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis der ønskes en ny faktura. 

Fakturaen sendes elektronisk. Hvis der er angivet et EAN-nummer, sendes den hertil, ellers fremsendes fakturaen til virksomhedens e-boks. Har behandlingsstedet ikke et CVR-nummer, sendes fakturaen pr. mail.

For yderligere information kontakt 
Styrelsen for Patientsikkerhed
Tlf. 72 28 67 00, registrering@stps.dk  

Se resten af indholdet i PLO'rientering 11/2019


Den kollektive økonomiramme

På baggrund af aktiviteten i almen praksis for de første tre måneder af 2019 har PLO’s sekretariat beregnet en prognose for hele det andet overenskomstår. Denne viser, at vi med den nuværende aktivitet vil ende 154,3 mio. kr. under den aftalte økonomiramme, svarende til ca. 45.900 kr. pr. læge.
 

Det skal bemærkes, at vi har en uenighed med Danske Regioner omkring rammens størrelse, men at vi med begge opgørelser lander under rammen for 2019.

Opgørelsen er afstemt med Danske Regioner.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Telefon: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

Se resten af indholdet i PLO'rientering 11/2019


FAQ – Hvornår skal du bruge P-markering og fx B-markering på regningen?

Alle regninger til regionen – bortset fra regninger på telefonkonsultationer, e-mail-konsultationer og sygebesøg – skal indeholde en markering i felt 45. Når patienten kører sundhedskortet igennem i klinikken, skal der således markeres med ”p” på regningen til regionen. Regionen kontrollerer regelmæssigt den procentvise p-markering i praksis. 
 

Ved fremmøde i konsultationen, hvor sundhedskortet ikke registreres med et ”p”, skal følgende markeringer anvendes på regninger til regionen: 

  • ”n” – Hvis der har været systemnedbrud, som fx et defekt kort
  • ”g” – Hvis patienten har glemt sit sundhedskort
  • ”f” – Hvis der er tale om en ny regning i stedet for en fejlregning/korrektionsregning.

Endelig anvendes markeringen ”b” – hvis der er foretaget en konsultation pr. brev/konsultation via tredje mand, fx hvis almen praksis fra hjemmeplejen modtager en urinprøve til dyrkning, ved udfærdigelse af en dødsattest, og ved konsultationer til nyfødte, der ikke har et sundhedskort. 

Reglerne om markeringerne er beskrevet i overenskomstens bilag 12, og muligheden for brug af konsultation pr. brev/konsultation via tredje mand er uddybet i Vejledning i anvendelse af Overenskomstens ydelser, september 2014, som dog er under revision, men indtil videre fortsat gældende.

For yderligere information kontakt 
Specialkonsulent Louise Bro Larsen
Tlf. 3544 8452, lbl.plo@dadl.dk

Se resten af indholdet i PLO'rientering 11/2019


 

Nyt fra PLO-Hovedstaden 

Rammeaftale om licensklinikker i Region Hovedstaden 
PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden har indgået en rammeaftale om licensklinikker i Region Hovedstaden. Aftalen kan ses her.
 
Aftalen har til formål at fastlægge de overordnede rammer, inden for hvilke regionen kan forhandle med konkrete speciallæger i almen medicin om nedsættelse i licensklinik. 

Spørgsmål til det at drive licensklinik kan stiles til rekrutteringsfunktionen i Region H, rap.center-for-sundhed@regionh.dk

Spørgsmål til rammeaftalen kan stiles til PLO-Hovedstaden på plo-h@dadl.dk

 
FMK skal være ajourført ved både indlæggelse og udskrivning

Mange almen praksis oplever, at FMK ikke er ajourført, når patienter udskrives fra hospitalsindlæggelse. Derved opstår tvivl om, hvilken medicin patienten har modtaget under indlæggelsen, og hvordan medicineringen fremadrettet skal tilrettelægges.

Det betyder, at almen praksis bliver nødt til at kontakte den udskrivende hospitalsafdeling for at kunne være sikker på at give patienten den rette medicinering fremadrettet. 
Det er hospitalernes ansvar, at FMK er ajourført ved udskrivning. Almen praksis kan kun tage det lægelige ansvar for patienten og sikre, at patienten modtager den rette behandling, når der er sket retvisende og rettidig overdragelse med alle relevante informationer, herunder medicinering. 

Det er på samme måde almen praksis' ansvar, at FMK er ajourført ved elektive henvisninger/indlæggelse, mens det tilstræbes også ved akutte indlæggelser. 
PLO-H opfordrer til, at du kontakter KAP-H (kap-h@regionh.dk), hver gang du oplever eksempler på opgavesivninger som denne, da der ad den vej kan rettes op på hospitalernes praksis. 

Se resten af indholdet i PLO'rientering 11/2019


PLO'rientering 11/2019 blev bragt d. 7. juni 2019