Nyt fra bestyrelsen: Vi må hjælpe hinanden 

Situationen omkring COVID-19 udvikler sig dag for dag og indimellem også time for time. Vi har på nuværende tidspunkt kendskab til et par håndfulde praktiserende læger, der er i hjemmekarantæne efter ferierejser til et af de særlige risikoområder. Antallet af praktiserende læger, der enten er i karantæne eller syge, kan selvfølgelig hurtigt stige, og PLO følger udviklingen tæt. Vi opfordrer til, at man hjælper hinanden.  

Antallet af smittede danskere stiger meget hurtigt disse dage, og vi kan meget vel i nær fremtid opleve, at myndighederne går væk fra inddæmningsstrategien. Når det sker, vil retningslinjerne for håndtering af COVID-19 selvfølgelig ændre sig. 

Som en vigtig del af det samlede sundhedsvæsen i Danmark er det PLO’s opfattelse, at vi i almen praksis bør begynde at forberede os på et scenario, hvor et større antal praktiserende læger ikke er i stand til at give den fornødne lægebetjening til deres patienter. 

Et sådant scenario er ikke længere utænkeligt, og i alle klinikker må vi derfor gøre os de nødvendige forberedelser og få nødplaner etableret, så vi er klar, hvis situationen skulle opstå. 

Først og fremmest kræver situationen, at vi i almen praksis hjælper hinanden, så åbne praksis hjælper de praksis, der er nødt til at holde enten helt eller delvist lukket. 

Det kan her være nødvendigt at se lidt bredere på samarbejdet end fungerende vagtringe. 

Beredskabet kan eventuelt organiseres klyngevis. 

Der kan herudover blive brug for, at de praksis, der holder åbent, må anvende en strammere visitation og helt udsætte visse typer af ikke-hastende konsultationer med henblik på at kunne tilbyde akut lægehjælp til alle patienter på tværs af praksis.

Vi er godt klar over, at vores opfordringer ikke tager hånd om alle problemstillinger, og virkeligheden kan indhente vores udmeldinger. Vi koordinerer hele tiden med Sundhedsstyrelsen, DSAM med flere, og forholdsreglerne vil sikkert bliver ændret igen i den nærmeste tid. 

Vi kan derfor kun opfordre til, at man lokalt drøfter, hvad man kan supplere med, så det bliver så sikkert og praktisk gennemførligt for både borgere og klinikker som muligt.

For yderligere information kontakt
Formand Christian Freitag
cfreitag@dadl.dk 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO aflyser mødeaktiviteter og kurser for praktiserende læger

PLO’s bestyrelse har besluttet, at alle kurser afholdt af PLO-Efteruddannelse for praktiserende læger og deres personale nu bliver aflyst, foreløbig frem til påske. Det sker som reaktion på udbredelsen af coronavirus i Danmark. 

PLO’s bestyrelse opfordrer herudover til, at alle møder mellem praktiserende læger i regionalt og kommunalt regi i den kommende tid aflyses eller gennemføres pr. video.

Dette gælder blandt andet møder i de såkaldte kvalitetsklynger og i den gruppebaserede efteruddannelse (DGE).

PLO har desuden indledt dialog med Danske Regioner om teknisk og aftalemæssigt at skabe en midlertidig mulighed for videokonsultationer i almen praksis.

Dels for at få færre patienter ind til fysisk konsultation, dels for at karantæneramte læger stadig kan se patienter i et vist omfang.

En sådan aftale er allerede lokalt på plads mellem Region Syddanmark og PLO-Syddanmark (hvor medlemmerne har fået direkte besked).

Når en tilsvarende aftale måtte være indgået på landsplan med Danske Regioner, vil vi naturligvis informere nærmere om den.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Hvis inddæmningen ikke holder mere 

Myndighederne arbejder lige nu med en inddæmningsstrategi. På et tidspunkt vil denne strategi blive ændret til en afbødningsstrategi. Når det sker, vil det få betydning for arbejdsgangen i almen praksis. 

HVIS myndighederne skifter spor:

Vil det være de syge patienter, der skal testes. Det vil sige, at man vil gå fra at teste mindre syge, der har været i risikozone, til at teste alle alvorligt syge. 
 
Let syge vil skulle gå hjem i seng, de vil ikke skulle testes, men i stedet blive hjemme, indtil de er raske.
 
Patienter med alvorlige symptomer vil skulle ringe til egen læge, og de vil skulle testes, uanset om de har været eksponeret eller været i særlige risikozoner. 
 
Hvis myndighederne dropper inddæmningsstrategien, vil det også betyde, at folk ikke længere skal i karantæne, men i stedet vil blive opfordret til at gå hjem og blive hjemme i en periode. 
 
PLO vil gå i dialog med regionerne om, hvordan almen praksis fremadrettet vil skulle henvise de meget syge til sygehuset, og vi vil arbejde på, at det skal ske via elektronisk henvisning - ikke telefonisk. 
 
Indtil myndighederne melder andet ud, er det naturligvis stadig de gældende retningslinjer, der gælder. Dem finder du her  

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Lempet krav til fremmøde ved ordinationer

På grund af den ekstraordinære situation (smitterisiko og travlhed) med COVID-19 har Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) lempet kravene til fremmøde ved ordinationer.

STPS har tilkendegivet, at de i den kommende tid vil acceptere, at almen praksis bruger frasen ”COVID-19 epidemi, vanlig medicin” ved ordinationer af lægemidler, som normalt kræver fremmøde, og man kan dermed genforny det forbrug, patienten plejer at have. 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Refusionsregler ved fravær 

Administrationsudvalget dækker, som tidligere udmeldt, de karantæneramte læger efter de sædvanlige regler. Hvis du er i karantæne og ønsker at hjælpe til hjemmefra, kan Administrationsudvalget dække det forholdsmæssige fravær fra praksis.

Udgangspunktet for at modtage fraværshjælp fra Administrationsudvalget er, at du som læge ikke arbejder. 

Administrationsudvalget har dog tilkendegivet, at læger, der er i karantæne, på grund af den ekstraordinære situation kan hjælpe til hjemmefra, hvis de har mulighed for det. 

Administrationsudvalget vil så dække det forholdsmæssige fravær fra praksis. 

Medlemmer, der vil benytte sig af muligheden, skal opgøre deres fravær på ugebasis i stedet for som normalt på dagsbasis.

Der kan kun registreres hele og/eller halve fraværsdage i Administrationsudvalgets system.

En normal arbejdsdag er otte timer og en halv arbejdsdag er maksimalt på fire timer. 

Eksempel: 
Arbejder lægen 17 timer i løbet af en uge, vil Administrationsudvalget anse lægen for at have arbejdet 23 timer, hvilket omregnet til sygedage betyder, at lægen kan registrere fravær i tre hele dage. 

Hvis man på den baggrund har ret til fraværshjælp, skal man i forbindelse med anmodningen om fraværshjælp angive, at der er tale om en karantæneramt læge. 

Administrationsudvalget står klar med råd og bistand på adm.plo@dadl.dk og 3544 8390.

De generelle regler gælder stadig. De er:
Praksis er berettiget til fraværshjælp fra og med 6. fraværsdag.

Beløbet pr. fraværsdag beregnes som 1/250 af 85 pct. af de samlede ydelseshonorarer i dag- og vagttid for gruppe 1-sikrede, som de fremgår af den seneste årlige honorarspecifikation fra regionen.

For læger i flerlægepraksis deles beløbet med det gennemsnitlige antal faktiske læger inklusiv eventuelle ansatte læger.

Hvis hele klinikken bliver lukket, vil alle klinikkens læger blive dækket.
 
Hvis det kun er klinikpersonale, der skal blive hjemme, fx som følge af udenlandsophold i risikoområde, dækker Administrationsudvalget ikke lønudgifter til klinikpersonale.

Administrationsudvalget giver dog fraværshjælp for udgifter til ansatte læger fra og med 6. fraværsdag.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


STOP-skilt fra DSAM nu også på engelsk, farsi og arabisk 

DSAM har lavet et STOP-skilt til klinikken på dansk, engelsk, arabisk og farsi. 

Du finder dem her

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Forsikring og COVID-19 

Der opstår mange spørgsmål angående forsikringsdækning som følge af coronavirussen. 

CO*WINS, der er uafhængig forsikringsrådgiver for alle medlemmer af Lægeforeningen, herunder PLO, har udarbejdet en kort vejledning med informationer om de generelle forsikringsdækninger. 

Konkrete spørgsmål bør dog altid rettes til eget forsikringsselskab. 

Du finder CO*WINS vejledninger her

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af COVID-19

En ny bekendtgørelse fra den 9. marts siger, at hvis en person mistænkt for COVID-19 henvises til vurdering på infektionsmedicinsk afdeling, så er det den behandlende læge på infektionsmedicinsk afdeling, der har anmeldepligten. 

Bekendtgørelse kan i sin helhed ses her


Dette særnummer af PLO'rientering blev udsendt d. 11. marts 2020

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet