Værnemidler kan igen købes hos normale leverandører 

Lagrene i kommuner og regioner er igen ved at være fyldt op. Det betyder, at leverandørerne formentlig allerede fra næste uge igen må sælge værnemidler til almen praksis. 

Har klinikken brug for flere værnemidler, kan man kontakte sin normale leverandør fra næste uge og høre, om de er klar til levering. Alternativt kan man stadig rekvirere via regionen.

Regionerne står stadig som mulig ’leverandør’, indtil markedet har normaliseret sig. Klinikken skal betale for de værnemidler, som der bestilles. 

Tilbage til toppen


Lancering af appen ’Kontakt Læge’ til video med borgere uden NemID, der assisteres af en sundhedsperson

Min Læge-appen har fået en lillebror, der hedder 'Kontakt Læge'. Den nye app giver mulighed for, at borgere uden NemID, som bistås af en kommunal sundhedsperson, kan komme ind i klinikkens virtuelle venteværelse. Der er dog endnu ikke indgået en national aftale om honorering.

'Kontakt Læge'-appen er en app til kommunale sundhedspersoner, der kan logge ind med deres medarbejder-login. Alle kommuner kan bruge appen, og det er kommunerne selv, der skal sikre, at den er downloadet og til rådighed for de relevante kommunale sundhedspersoner. Det betyder også, at det er kommunens egen it- afdeling, der skal bistå de kommunale sundhedspersoner ved tekniske problemer. 

Ingen national aftale om honorering 
Det er frivilligt for den enkelte læge, om han/hun ønsker at benytte den nye app. Og PLO gør opmærksom på, at det indtil nu ikke har været muligt at indgå en national aftale om en honorering, der afspejler opgavens omfang. Lige nu er der på nationalt plan således kun en aftale om videokonsultation, der dækker en erstatning for en fysisk konsultation i klinikken. 

I Region Syddanmark er der aftalt en videokonferencetakst, som kan bruges til konsultationer med borgere på plejehjem, når den er bistået af en sundhedsperson, og der forventes en afledt koordinering af den sundhedsfaglige indsats mellem aktører. Med aftalen i Syddanmark honoreres man efter varighed i moduler a 10 minutter med et ydelseshonorar på 155,45 kr. pr. modul (1. april 2019-niveau).

PLO opfordrer derfor lægerne i Region Syddanmark til at tilbyde videokonference med hjemmeplejen. 

Der er desuden aftalt en specifik ydelse i Region Hovedstaden under Rammeaftale om opfølgende hjemmebesøg, som nu kan udføres på video. Her vil det også være muligt at anvende den nye funktion.

Når der foreligger en national aftale, kan de øvrige regioner også begynde at bruge funktionen med hjemmeplejen til de situationer, hvor en patient bistås af en sundhedsperson, og der er en afledt koordinering af den sundhedsfaglige indsats. 

Hvordan kommer man i gang?
Du kan finde vejledningen til Kontakt Læge-appen her, der trin for trin viser, hvordan kommunen anvender appen, og hvordan det ser ud for lægen i det virtuelle venteværelse, når en sundhedsperson og borger uden NemID står i venteværelset. 

Kontakt Læge-appen virker på samme måde som Min Læge-appen, hvor borgere kan stille sig i kø, men det vil fremgå med en markering i det virtuelle venteværelse, hvis det er en borger uden NemID og en sundhedsperson, der står i venteværelset.  

Alle kommuner vil i den kommende tid implementere appen til kommunale tablets, men anvendelsen af Kontakt Læge-appen skal aftales med lægen, da det forudsætter, at klinikken anvender det virtuelle venteværelse. 

PLO er bekendt med, at kommunerne København, Aalborg, Esbjerg og Nyborg som de første vil implementere Kontakt Læge-appen.

Vi håber på snarest at få en aftale på plads i hele landet, der omfatter video bistået af sundhedspersonale under coronaepidemien, således at der ikke bliver uoverensstemmelse mellem kommunens forventninger, og de tilbud egen læge kan tilbyde. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Specialkonsulent Nicholas Christoffersen
Tlf: 35 44 84 59, 
nch.plo@DADL.DK

Tilbage til toppen


Lungefunktionsundersøgelse (LFU) i almen praksis

DSAM opfordrer til, at man i de enkelte klinikker vurderer, om og hvordan man vil tilbyde lungefunktionsundersøgelse (LFU) på baggrund af fire konkrete forhold.

 1. Det lokale smittetryk
 2. Muligheden for afstand under undersøgelsen og evt. udånding til det fri
 3. Om man har personale, der er i øget risiko for alvorlig udvikling af COVID-sygdom
 4. Tilgængelighed af værnemidler (her foreslår vi som minimum mundbind/maske samt briller/visir til personalet).

Smitterisikoen afhænger i høj grad af afstand til patienten under en procedure. Da speciallægepraksis er nævnt i forbindelse med LFU, vurderer DSAM, at også speciallæger i almen medicin kan bestille en svælgpodning på patienten og udføre LFU ved negativt svar < 48 timer, med henvisning til intentionen i SST's vejledning.

Tilbage til toppen


Faste takster på FP 610 og nye anmodningsblanketter

Lægeforeningens Attestudvalg og Forsikring & Pension har pr. 15. maj indgået aftale om differentierede faste takster på attesten FP 610. Fremover vil der være tre priskategorier.

Fremover vil der være tre priskategorier, afhængig af hvor langt tilbage i tid et pensions- eller forsikringsselskab ønsker oplysninger.

 • Kategori A – Oplysninger op til to år forud for anmodningen (500 kroner + moms)
 • Kategori B – Oplysninger mellem to og fem år forud for anmodningen (800 kroner + moms)
 • Kategori C – Oplysninger mere end fem år forud for anmodningen (1.200 kroner + moms)

Den nye attest FP 610 er sendt til systemhusene og kan også findes på Attestnøglen

Nye anmodningsblanketter
Der er desuden udarbejdet 14 nye anmodningsblanketter, som bl.a. skal være med til at understøtte, at forsikringsselskaberne laver mere målrettede anmodninger. 

De nye anmodningsblanketter har numrene: FP 101, FP 103, FP 104, FP 105, FP 106a, FP 106b, FP 107, FP 108, FP 109, FP 110, FP 111, FP 112, FP 113, FP 114. 

Om aftalen 
Den reviderede aftale har været forelagt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i lyset af, at styrelsen flere gange tidligere har set på aftalen, senest i 2016. 

Der har også været holdt et telefonmøde med styrelsen, hvor ændringen og baggrunden herfor er blevet præsenteret.  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er således informeret, og har fået lejlighed til at stille spørgsmål.

Endvidere har styrelsen efterfølgende bekræftet, at de for nærværende ikke har yderligere spørgsmål.  Der er således intet til hinder for, at den reviderede aftale kan træde i kraft pr. 15. maj 2020.

For yderligere oplysninger kontakt:
Lægeforeningens Attestudvalg
Tlf. 35448500 eller dadl@dadl.dk Att: Attestudvalget

Tilbage til toppen


National beredskabsaftale 

PLO har indgået en beredskabsaftale med RLTN, som træder i kraft i tilfælde af, at der på grund af corona udskrives ekstraordinært mange patienter fra sygehusene.

Aftalen er først gældende, når den aktiveres af en region i den situation, hvor sygehusene på grund af coronakrisen må udskrive patienter før tid og derfor har behov for, at praktiserende læger overtager en del af de opgaver, der normalt varetages på regionens sygehuse.

Aftalen er baseret på, at en række praktiserende læger frivilligt melder sig som beredskabslæger til at passe disse patienter på særlige kommunale akutafsnit.

I den næste tid vil PLO-R i samarbejde med PLO-K kortlægge, hvor disse akutafsnit er placeret og antallet af senge og herefter arbejde med rekruttering af de frivillige beredskabslæger.

Som situationen vedrørende corona aktuelt ser ud, er der intet, der tyder på, at aftalen kommer til at blive aktiveret i nogle af de fem regioner.

Link til aftalen

Tilbage til toppen


PLO har opdateret sit oplæg til en interessentskabskontrakt

Har du brug for at udarbejde en I/S-kontrakt i forbindelse med indgåelse af kompagniskab, kan du bruge PLO’s interessentskabskontrakt til inspiration. Den er netop blevet opdateret. 

PLO anbefaler, at der altid søges om professional bistand i forbindelse med indgåelse af en interessentskabskontrakt, så aftalen, der indgås, afspejler de særlige behov og interesser, der ønskes i det konkrete interessentskab.

Du finder interessentskabskontakten med vejledning her

For yderligere oplysninger kontakt:
Chef for PLA Henriette Kiersgaard
Tlf. 35448450, hki.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen


Opmærksomhed på børn med feber og tegn på hyperinflammation (kan ligne Kawasaki sygdom eller toxisk shock syndrom)

Der er fra flere lande rapporteret om et øget antal tilfælde af børn med ovenstående tilstande. På den baggrund opfordrer Sundhedsstyrelsen til en øget opmærksomhed på børn med tegn på disse tilstande, også selvom de hverken aktuelt eller tidligere har haft symptomatisk COVID-19. 

Der er mistanke om en postinfektiøs tilstand med association til COVID-19-pandemien, men optrædende med tidsmæssig forsinkelse, tilsyneladende 2-4 uger efter COVID-19-infektion.

De nævnte tilstande kan optræde i efterforløbet af infektioner. Ved mistanke bør barnet visiteres til indlæggelse på børneafdeling. Mistanke bør opstå ved uforklaret feber, som enten er ledsaget af almen eller cirkulatorisk påvirkning, eller (typisk indenfor få dage) ledsages af en eller flere af følgende:

 • Bilateral non-purulent konjunktivitis
 • Rødligt hududslæt 
 • Rødme af mundslimhinden, evt. ”jordbærtunge”
 • Perifere ødemer 
 • Rødt udslæt på håndflader og fodsåler
 • Lymfeknudeforstørrelse på hals
 • Hepato/splenomegali
 • Mavesmerter eller andre gastrointestinale symptomer

Det skal understreges, at der er tale om sjældne tilstande, og at dette fortsat er tilfældet trods rapporter om en øget forekomst.

På nuværende tidspunkt er det ikke videnskabeligt klarlagt, om der er en årsagsmæssig sammenhæng mellem COVID-19 og disse tilstande hos børn.

Sundhedsstyrelsen vurderer fortsat, at børn generelt påvirkes mindre og har mildere sygdom, hvis de smittes med COVID-19. 

Tilbage til toppen


PLO-E aflyser alle kurser frem til 8. juni 

På grund af risiko for spredning af COVID-19 har PLO Efteruddannelse aflyst alle kursusaktiviteter foreløbigt frem til 8. juni. Det betyder, at de kurser, der er planlagt til den 8. juni, gennemføres, med mindre der kommer nye retningslinjer. 

Vi følger løbende myndighedernes anbefalinger. Vi skriver ud til deltagerne på de enkelte kurser og forsøger naturligvis så vidt muligt at finde nye tidspunkter at afholde kurserne på. Vi har tilbagebetalt kursusgebyr for de kurser, der er aflyst.  

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail kurser.plo@dadl.dk eller telefon indenfor vores åbningstid; mandag-torsdag kl. 9.00 - 16.00 og fredag kl. 9.00 – 15.00 på tlf.  35 44 84 16. 

Forsøg med virtuelle kurser
Vi har som konsekvens af pandemien kørt et udviklingsforløb for en gruppe kursusledere og undervisere, hvor vi har arbejdet med at omforme et fysisk tilstedeværelseskursus til et virtuelt kursus.

Det virtuelle univers giver nogle andre udfordringer, men også nye muligheder i forhold til at holde tilstedeværelseskurser. 

Det ser lovende ud, og vi glæder os til at kunne holde det første virtuelle kursus den 28. maj. Vi håber, at I vil tage godt imod det. 

PLO Efteruddannelse afholder hvert år et seminar for alle kursusledere. For at få yderligere erfaringer med det virtuelle, har vi også planlagt den årlige kursuslederdag som et virtuelt møde. 

Lægedage 2020
Vi er i fuld gang med at planlægge Lægedage 2020, som jo i år ligger i uge 48 fra den 23. – 27. november. Vi holder naturligvis løbende øje med udviklingen af coronapandemien. Indtil videre er der frem til den 31. august forsamlingsforbud for mere end 500 mennesker. 

Det kan jo ændre sig afhængigt af smitteudviklingen og en evt. anden bølge, men det er stadig uvist, hvad der sker henover sommeren. Vi forventer at kunne sende programmet for Lægedage ud i august som sædvanligt. 

For yderligere information kontakt
PLO Efteruddannelse
Tlf: 35 44 84 16, kurser.plo@dadl.dk 

Tilbage til toppen


Nyt PBSGL-modul om hjerteinsufficiens

PLO-E udbyder nu endnu et gruppebaseret efteruddannelsesmodul PBSGL (Practice Best Small Group Learning) om hjerteinsufficiens i almen praksis.

Hjerteinsufficiens i almen praksis fokuserer på hjertesvigt, diagnosticering og kontrol af hjertesvigt samt viden om den medicinske behandling af hjertesvigt og kendskab til ikke-medicinske behandlinger i specialistregi.

PBSGL-modulerne kan gennemføres i en DGE-gruppe, supervisionsgruppe eller lignende, hvor I mødes 5-12 læger omkring jeres faglige udvikling. Vi anbefaler, at I er 8-10 læger om modulerne, da det faglige udbytte kan blive mindre, hvis I er for få eller for mange. Modulerne kan gennemføres på 3 timer. 

Prisen for PBSGL-modul er 3.200 kr. 

Læs mere om PBSGL her 

For yderligere oplysninger kontakt:
Michelle Rommerdahl 
Tlf. 3544 8470, mro.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen


Nyt fra PLO-Hovedstaden


Prøvesvar vedrørende COVID-19

Vi er klar over, at der tilgår mange prøvesvar til almen praksis vedr. COVID-19, hvor podning/test er ordineret af andre parter, fx 1813.

Almen praksis har ikke ansvar for aktiv opfølgning på prøver, man ikke selv har ordineret. Ved tvivlsspørgsmål kan patienten kontakte egen læge, mhp rådgivning i forhold til konkrete podesvar, hvilket kan afregnes som en coronaydelse (0101+ 1002 eller 4436), eller en almindelig TK eller e-konsultation – afhængig af kontaktens indhold. Almen praksis har ansvaret for at følge op på de covidpodninger, man selv henviser til.

Lokalaftaler 
Oversigten over lokalaftaler i Region Hovedstaden er blevet opdateret med nye takster pr. 1. april 2020. 
 
Du finder oversigten her og selve aftalerne her

Tilbage til toppen


Nyt fra PLO-Midtjylland

Aflysning af forårsmøde
Grundet den nuværende coronasituation og de udmeldte forsamlingsforbud har vi valgt at aflyse det tidligere annoncerede forårsmøde d. 8. juni. Der vil ikke blive planlagt et nyt møde inden sommerferien.

Der vil med stor sandsynlighed blive afholdt et ekstraordinært medlemsmøde omkring overenskomsten i slutningen af august eller starten af september.

Efterårets medlemsmøde er planlagt til d. 22. oktober 2020 i Jysk Park i Silkeborg.
 

Tilbage til toppen


Nyt fra PLO-Sjælland 

Tilbud om antistofscreening af personale i almen praksis 
Region Sjælland tilbyder læger og personale i almen praksis deltagelse i screeningsprojekt for antistoffer mod COVID-19.

Tilbuddet er frivilligt og uhonoreret.

Projektet indeholder mulighed for, at man kan deltage med en quicktest for antistof eller med både quicktest og blodprøve. Prøverne skal tages tre gange i projektperioden, og første gang forventes at blive den 15., 18. og 19. maj.

Testkits og vejledninger vil blive udsendt til praksis. Én af dagene vil der være mulighed for at få taget prøver på sygehus, såfremt man ønsker dette.

Hvis man giver tilladelse til indsendelse af blodprøve, vil restmaterialet fra denne blive opbevaret i Region Sjællands Biobank. Blodprøven i den kliniske biobank kan bruges til diagnostik og behandling samt til forskning. 

Link til hjemmeside vedr. antistofscreeningsprojekt

Såfremt der er spørgsmål til selve forskningsprojektet, skal man skrive på mail til reg.forsk@regionsjaelland.dk
 
Husk at bruge §2-aftalerne – de to vi har

Vi opfordrer til, at man husker de to §2-aftale / lokalaftaler, vi har i Sjælland:

 • Behandling og pleje af patienter i terminal fase (16. oktober 2013) – find den her
 • Regional aftale om honorering af praktiserende læger, der deltager i opfølgende hjemmebesøg (22. august 2018) – find den her  

Begge aftaler er fortsat gældende i 2020. Husk, at ydelseskoder til brug for §2-aftaler / lokaleaftaler skal praksis selv lægge i deres lægesystem, idet systemhusene kun automatisk lægger nationale ydelseskoder ind. 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er I velkommen til at kontakte sekretariatet.
 

Tilbage til toppen


PLO'rientering 10/2020 blev udgivet den 14. maj 2020