PLO'rientering 10/2019


Nyt fra bestyrelsen: Populationsomsorg og den demografiske udfordring

Efterspørgslen efter ydelser i sundhedsvæsnet er meget stor, og den vil stige yderligere, efterhånden som befolkningens aldersgennemsnit stiger. Samtidig opstår der jævnligt nye undersøgelses- og behandlingsmuligheder, som også bidrager til efterspørgslen. PLO’s bestyrelse har derfor, sammen med DSAM, påbegyndt et strategiprojekt for at fremme det, vi har valgt at kalde ”populationsomsorg og den demografiske udfordring”.

Forventningen fra både befolkningen og landets politikere er, at sundhedsvæsnet leverer hurtigt på alle relevante undersøgelses- og behandlingsmuligheder.

Hvis sundhedsvæsenet skal fortsætte med at leve op til disse forventninger, vil det kræve, at der bliver tilført ressourcer i form af penge og mandskab i et omfang, som vil medføre reduktion i ressourcerne til andre vigtigt samfundsopgaver som sociale ydelser, pleje og infrastruktur.

Derfor er det nødvendigt at være meget kritisk over for værdien af de ydelser, sundhedsvæsenet tilbyder.

PLO’s bestyrelse har derfor, sammen med DSAM, påbegyndt et strategiprojekt for at fremme det, vi har valgt at kalde ”populationsomsorg og den demografiske udfordring”. 

Dette arbejde består af to elementer: 

Det første er at skabe overblik over den viden, som eksisterer, om den særlige værdi af det, vi kan kalde de almen medicinske kernefunktioner, særligt kontinuitet i læge-patient forholdet og individorienteret medicin. 

Denne dokumentation af værdien af kernefunktionerne skal især bruges til at få politisk accept af, at det særligt er disse funktioner, vores aftaler skal understøtte bedst muligt. 

Det andet er at finde en metode til at få politisk gehør for ressourcespildet i forbindelse med overdiagnosticering og overbehandling.  

Der findes megen litteratur om begreberne, som blandt andet dokumenterer, at en kombination af faglig ildhu og kommercielle interesser har udvidet sygdomsbegrebet på en lang række områder, i en grad, så den meget store andel ’ikke ret syge’ mennesker med diagnoser for kronisk sygdom, har meget lille eller ingen positiv effekt af at få stillet en diagnose og af at få tilbudt undersøgelser og behandling. 

Derudover er der, især inden for forebyggende farmakologisk behandling, en række eksempler på anbefalede behandlinger, som på trods af, at de har en helt marginal effekt, alligevel ifølge diverse specialers vejledninger skal tilbydes meget store patientpopulationer.

Det er ikke viden, vi mangler på dette område, men en måde at få politisk opmærksomhed om problemet på, vi skal populært sagt udvikle et sprog, som forstås i Finansministeriet.

De to dele af strategiprojektet er begge store, og rummer svære udfordringer. Det er ikke et projekt, vi kan aflevere færdigt til repræsentantskab og bestyrelse, inden forhandlingerne om OK21 starter.

Det er måske endda et projekt, som PLO og DSAM i fællesskab skal arbejde med i lang tid fremover.

Der dog allerede nu enighed i projektgruppen om, at repræsentantskabet bør drøfte, hvordan det økonomiske incitament i OK18’s kronikerhonorar fungerer i forhold til de almen medicinske kerneværdier, overdiagnosticering og overbehandling.

For yderligere oplysning kontakt: 
Bestyrelsesmedlem Henrik Dibbern 
Hdi.plo@dadl.dk 

Se indholdsfortegnelsen til dette nummer af PLO'rientering 


Varsling om generel info i e-boks den 27. maj fra STPS

Man kan blive oprigtigt bekymret, når der i ens e-boks dukker mail op fra Styrelsen for Patientsikkerhed. For at imødegå denne bekymring vil vi blot orientere jer om, at alle autoriserede læger i e-boks den 27. maj vil modtage generel information fra styrelsen om den nye epikrisevejledning.

Farvemarkering af epikriser og ny epikrisevejledning  

OK18-initiativet om styrket opfølgningsindsats ved sektorovergange – populært omtalt ”rød-gul-grøn-flag” på epikriser og en ny epikrisevejledning fra Styrelsen for Patientsikkerhed træder i kraft den 1. juli.

Den nye epikrisevejledning, overenskomstaftalen om farvemarkering af epikriser og nye epikrisestandarder fra MedCom er tænkt sammen i en ny løsning, der skal bidrage til øget patientsikkerhed ved sektorovergange.

Den 1. juli vil de nye epikrisestandarder kunne modtages i alle lægepraksissystemer.

I Region Hovedstaden og i Region Sjælland vil standarderne ligeledes pr. 1. juli være implementeret på sygehusene. I øvrige regioner vil sygehusene først være i mål med implementeringen omkring 1. oktober.

Efter sygehusenes implementering vil epikriserne se anderledes ud, når egen læge modtager dem i sin indbakke.

Det vil være tydeligt og dermed mere overskueligt, hvilke patienter der anbefales opfølgning for og i givet fald hvilken opfølgning. 

Er epikriserne: 

Hvide/uden farve:
Betyder det, at epikrisen ikke indeholder anbefalinger om opfølgning.

Grønne: Betyder det, at epikrisen indeholder anbefalinger om opfølgning, som patienten (evt. via netværk/fx hjemmepleje) selv kan henvende sig til almen praksis om.

Røde: Betyder det, at sygehuslægen har vurderet, at der er behov for en akut opfølgningsindsats inden for 1-2 hverdage efter udskrivelsen.
 
Gule: Betyder det, at sygehuslægen har vurderet, at der er behov for en opsøgende indsats fra almen praksis, da patienten er særligt sårbar og ikke af egen drift (eller via netværk/fx hjemmepleje) kan henvende sig til almen praksis.

Det skal understreges, at der alene er tale om anbefalinger fra den udskrivende læge. Den praktiserende læge skal ud fra sit kendskab til patienten foretage en selvstændig vurdering af, om anbefalingen skal følges.

Det er vigtigt at journalføre denne vurdering, hvis man ikke er enig og vurderer patienten anderledes.

Det skal ligeledes understreges, at sygehuslægerne i henhold til OK18 kun må anvende rød- og gulmarkering på epikriser efter indlæggelse, dvs. ikke i ambulante epikriser.

Danske Regioner har orienteret sygehusene om brugen af farvemarkering her:  Faglig vejledning vedr. styrket opfølgningsindsats i almen praksis (pdf) 

Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside findes yderligere information, bl.a.: 

•    link til vejledningen på Retsinformation 
•    svar på ofte stillede spørgsmål 
•    pjece til sygehuslæger 
•    pjece til praktiserende læger. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Tlf. 35448472, jsg.plo@dadl.dk  

Se indholdsfortegnelsen til dette nummer af PLO'rientering 


Aftale om honorering for at have sygeplejerske i praktik i praksis 

En del af specialuddannelsen i borgernær sygepleje består af seks ugers praktikophold på sygehusafdelinger og i almen praksis. Der er nu indgået en aftale med Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet om, at læger/klinikkerne honoreres i forbindelse med praktikophold.

Sidste år blev der etableret en specialuddannelse i borgernær sygepleje særligt målrettet sygeplejersker ansat i kommunerne. Uddannelsen skal styrke det borgernære sundhedsarbejde, som oplagt bør løftes.

Honoraret til læger/klinikkerne udgør 860,62 kr. pr. dag for disse praktikforløb. Tilskuddet udbetales via Efteruddannelsessekretariatet i PLO. 

Det vil i starten af september blive muligt at få udbetalt refusion for praktikophold på samme hjemmeside, som der søges om tilskud til lægers og personalets efteruddannelse. Tilskuddet til praktikophold bliver trukket fra en selvstændig konto, og ikke fra de tildelinger læger får til efteruddannelse. 

Læs mere om aftalen og se eksempler på forskellige modeller for praktikopholdet her (pdf) 

For yderligere oplysninger kontakt:
Efteruddannelsessekretariatet  euf.plo@dadl.dk. eller 
Chef for PLO-Efteruddannelse James Høpner 
Tlf. 35448448, jah.plo@dadl.dk

Se indholdsfortegnelsen til dette nummer af PLO'rientering 


PLO på Folkemødet 2019

PLO har ligesom sidste år ikke sit eget telt på Folkemødet, men vi er til stede på Bornholm, og PLO-politikere deltager i en lang række sundhedspolitiske debatter. Er du på Folkemødet, er der også mulighed for at mødes med andre praktiserende læger til fælles morgenmad i lægehuset i Allinge. 

PLO arrangerer selv to debatter på Folkemødet: En debat om lægemangel, rekruttering og fastholdelse torsdag d. 13. juni kl. 14.-14.45 i Akademikernes hus på Kirkepladsen.

Og en debat om sundhedsreformen, der afholdes fredag d. 14. juni kl.  16.30-17.15 i Danchells Telt på Danchells Anlæg.
 
Samtidig arrangerer vi også otte debatter sammen med andre aktører, bl.a. KL, Danske Regioner, Ældre Sagen og MedCom. 

Se hele programmet for PLO’s debatter her.

Derudover er der rift om at få en PLO-politiker med i debatter - så vores delegation er tilsammen med i over 30 debatter på Folkemødet. Det bedste overblik får du på Folkemødets officielle program, som du kan se her

Fælles morgenmad i lægehuset
Er du til stede på Folkemødet 2019? Og har du lyst til at mødes med andre praktiserende læger - så samles vi til fælles morgenbord i Lægehuset i Allinge lørdag den 15. juni kl. 8.00-10.00. Af hensyn til indkøb vil vi gerne vide, hvor mange vi bliver. Tilmeld dig ved at sende en mail til Charlotte Kiil Poulsen senest søndag den 9. juni på: ckp.plo@dadl.dk.

Formandstræf på Folkemødet
Bornholms Lægeforening inviterer traditionen tro alle medlemmer af Lægeforeningen til ”Formandstræf” som optakt til Folkemødet 2019. Til formandstræffet i år kan du møde Lisbeth Lintz, formand for FAS, Helga Schultz, formand for YL, og Christian Freitag, formand for PLO . I år har vi bedt formændene forholde sig til  den kommende sundhedsreform og lægers trivsel.

Formandstræffet finder sted onsdag den 12. juni fra kl. 17.00-19.00 på Hotel Griffen i Rønne. 

Du tilmelder dig ved at sende en mail til Anne Birgitte Hansen på abh@dadl.dk med overskriften ”Tilmelding til Formandstræf” senest onsdag den 5. juni 2019.

For yderligere informationer kontakt:
Kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen
Tlf.: 3544 8464, ckp.plo@dadl.dk

Se indholdsfortegnelsen til dette nummer af PLO'rientering 


Månedsskriftet søger redaktører 

Månedsskriftet opruster redaktionen, og i den forbindelse søges to nye redaktører. Det er en forudsætning, at man er speciallæge i almen medicin og har hovedbeskæftigelse i almen praksis.

•    En ansvarshavende redaktør 6-8 timer ugentligt
•    En ”ung” redaktør, 4- 6 timer om ugen

For begge stillinger gælder, at du skal være speciallæge i almen medicin, have hovedbeskæftigelse i almen praksis, være fagligt velorienteret og have sans for det sproglige. Læs mere her (pdf).
 
For yderligere oplysninger kontakt:
Redaktionssekretær Helle Raun
telefon 35266785. hra@mpl.dk

Se indholdsfortegnelsen til dette nummer af PLO'rientering 


Nix creme mod fnat får klausuleret tilskud

Fra 20. maj 2019 er der klausuleret tilskud til Nix creme til personer med påvist fnat samt husstandsmedlemmer og andre personer i tæt kontakt til smittede personer.

Ændringen betyder, at lægen ikke længere skal søge om enkelttilskud til hver enkelt person, men nu blot skal markere ’tilskud’ på recepten for at tilkendegive, at personen opfylder tilskudsklausulen.

Det er vigtigt, at lægen ordinerer cremen på recept og laver en recept til hver enkelt person omfattet af ovenstående klausul.

Nix creme er et ikke apoteksforbeholdt håndkøbslægemiddel, som hidtil ikke har haft tilskud.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kontaktperson i Lægemiddelstyrelsen, Iben Lund Thonesen
 Tlf. 4488 9270. ilt@dkma.dk

Se indholdsfortegnelsen til dette nummer af PLO'rientering 


Udbetaling af det differentierede basishonorar forskubbes 

I OK18 blev der afsat i alt 60 mio. kr. årligt til differentieret basishonorar, til fordeling blandt praktiserende læger beliggende i lægedækningstruede områder og til læger med en patienttyngde over gennemsnittet. Udbetalingerne vil fremover finde sted med de sædvanlige honorarudbetalinger pr. 15. juli og pr. 15. november. 

Udbetalingerne skulle egentlig ske pr. 1. juli og pr. 1. december. På grund af tekniske og beregningsmæssige udfordringer med at foretage udbetalingen af 1. rate pr. 1. juli har PLO og RLTN aftalt en mindre forskydning i udbetalingstidspunkterne.

Fremover vil udbetaling finde sted med de sædvanlige honorarudbetalinger pr. 15. juli og pr. 15. november. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Telefon: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

Se indholdsfortegnelsen til dette nummer af PLO'rientering 


Nyt fra PLO-Hovedstaden

HbA1C - forhandlinger om ny aftale
Den regionale aftale om HbA1c har Region Hovedstaden varslet til ophør pr. 1. juli 2019. Der pågår derfor forhandlinger mellem PLO-H og regionen om en anden aftale, der forhåbentlig kan afløse den opsagte aftale. 
 
Manglende eller mangelfulde epikriser ved udskrivning 
Mange almen praksis oplever, at hospitalsafdelinger udskriver patienter uden rettidig epikrise eller med mangelfulde/ikke retvisende epikriser.

Derved opstår tvivl om, hvilke behandlinger patienten har modtaget, og hvordan behandlingen i almen praksis fremadrettet skal tilrettelægges. 

Det betyder, at almen praksis bliver nødt til at kontakte den udskrivende hospitalsafdeling for at kunne være sikker på at give patienten den rette behandling fremadrettet. 

Det er hospitalernes ansvar, at epikriser er fyldestgørende/retvisende og foreligger rettidigt ved udskrivning. Almen praksis kan kun tage det lægelige ansvar for patienten og sikre, at patienten modtager den rette behandling, når der er sket retvisende og rettidig overdragelse med alle relevante informationer. 

I forhold til dette er PLO-Hovedstadens pejlemærker: 

  • Entydigt lægeligt ansvar for hele patienten. 

PLO-H opfordrer til, at du kontakter KAP-H (kap-h@regionh.dk), hver gang du oplever eksempler på opgavesivninger som denne, da der ad den vej kan rettes op på hospitalernes praksis. 
 
Gå hjem-møde om udvalgte emner i overenskomsten den 26. september 
PLO afholder i samarbejde med PLO-Hovedstaden et gå hjem-møde, hvor medlemmerne kan få lejlighed til at stille spørgsmål og få uddybende forklaring på udvalgte emner i overenskomsten. 

Mødet afholdes den 26. september 2019 kl. 17-19 i Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø. Underviser vil være PLO's vicedirektør Jette Galatius. 

Ved mødet vil Jette Galatius gennemgå udvalgte ydelser, herunder program for KOL og diabetes og forløbsplaner, samt vigtige afregningsregler. Der vil også være lejlighed til at drøfte diverse cases.

Hvis du på forhånd har en case, du ønsker at drøfte, kan du indsende den til PLO-Hovedstadens sekretariat på e-mail plo-h@dadl.dk - selvfølgelig i anonymiseret form. 

Tilmelding til mødet er nødvendig. Du kan allerede nu tilmelde dig mødet her eller på e-mail plo-h@dadl.dk. Der vil blive serveret sandwich fra kl. 16.30. 

Klamydia - hjemmetests
Sex og Samfund har p.t. aftaler med fire kommuner i Region Hovedstaden (København, Frederiksberg, Rødovre og Høje-Taastrup) om gratis anonym test for klamydia og gonorré. Praksis i disse kommuner kan derfor opleve henvendelser om positive hjemmetest.

Det er op til den enkelte læge, om man vil behandle patienter med en positiv hjemmetest pr. telefonkonsultation eller ved en fremmødekonsultation.  

PLO-H vurderer, at der er tale om så få prøver, at det ikke kan betragtes som en systematisk ekstraopgave, men opfordrer til, at man henvender sig til PLO-H's sekretariat (plo-h@dadl.dk), hvis man mod forventning oplever mange henvendelser om hjemmetests.

Se indholdsfortegnelsen til dette nummer af PLO'rientering 


Dette nummer af PLO'rientering blev bragt d. 24. maj 2019