PLO'rientering 10/2018

Nyt fra bestyrelsen:
Praktiserende læger skal kunne sælge ydelser til kommunerne

PLO og Danske Regioner har i et fælles udspil åbnet for, at de praktiserende læger i højere grad kan træde til og hjælpe i de kommunale akutfunktioner og i hjemmesygeplejen, hvis man lokalt kan nå til enighed om det.

Udviklingen i sundhedsvæsenet, herunder udflytning af opgaver til det nære sundhedsvæsen, har medført et større behov for, at kommunerne kan få hjælp af de praktiserende læger, bl.a. til borgere på plejecentre og kommunale akutfunktioner. Den større efterspørgsel efter lægebistand fra det kommunale plejepersonale mærkes allerede af mange praktiserende læger.

Derfor er PLO’s forhandlingsudvalg gået ind i udspillet om ”Lægefaglig backup til kommunerne”, og vi ser det som et vigtigt, indledende skridt til, at der laves aftaler mellem kommuner og praktiserende læger om de opgaver og udfordringer, som allerede opleves nogle steder. Vi håber også, at udspillet vil blive bemærket på Christiansborg i forhold til diskussionerne om almen praksis og udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Det er forhandlingsudvalgets tanke, at der med baggrund i udspillet skal arbejdes videre med indgåelse af rammeaftaler mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og PLO, som modsvarer kommunernes behov og giver almen praksis et fornuftigt grundlag for at imødekomme denne efterspørgsel. Ved brug af centrale rammeaftaler, som vil skulle tiltrædes lokalt – i kommuner og i almen praksis/PLO-R, vil det være muligt dels at beslutte, om der er kapacitet og økonomi til at benytte en rammeaftale, dels at fastlægge de nærmere lokale arbejdsgange med videre.

Der har været en del debat om udspillet – både i pressen og på sociale medier, og i bestyrelsen er vi udmærket klar over, at almen praksis som helhed er spændt hårdt for i øjeblikket. Men det er i den forbindelse værd at bemærke, at der er områder af landet, hvor det er opgaver, som allerede løses, og hvor man har erfaringer med, at det øgede samarbejde med kommuner faktisk kan være en hjælp for lægen.

Du kan læse mere om det fælles udspil fra PLO og Danske Regioner her: https://www.laeger.dk/nyhed/praktiserende-laeger-skal-have-bedre-mulighe...

Rettelse: I en tidligere udgave af denne tekst stod der, at det var PLO's bestyrelse, der havde godkendt udspillet om ”Lægefaglig backup til kommunerne”. Det er det ikke. Det er PLO's forhandlingsudvalg.

For yderligere oplysninger kontakt
Karsten Rejkjær Svendsen, formand for PLO’s kommuneudvalg
tlf. 2049 3912, rejkjaer@dadlnet.dk

Til toppen


PLO på Folkemødet 2018

PLO har i år ikke sit eget telt på Folkemødet, men vi er til stede på Bornholm, og PLO-politikere deltager i en lang række sundhedspolitiske debatter.

PLO arrangerer i år selv to debatter på Folkemødet: En debat om, hvordan vi i det nære sundhedsvæsen kan blive bedre til at hjælpe patienter med psykiatriske lidelser. Den afholdes fredag den 15. juni kl. 13.30-14.30 i Akademikernes Hus i et samarbejde med Bedre Psykiatri. 

Derudover arrangerer PLO en debat om regeringens kommende udspil om det nære sundhedsvæsen, der holdes lørdag den 16. juni kl. 10.30-11.30 i Danchells Anlægs Debattelt.

PLO er sammen med resten af Lægeforeningen arrangør af en debat, der sætter fokus på diskussionerne om aktiv dødshjælp og medicinsk cannabis. Den debat holdes torsdag den 14. juni kl. 15.15-16.15 i Brandstationens Debattelt.

Herudover er PLO medarrangør af en række debatter, der afholdes i samarbejde med andre parter, der har eget telt under Folkemødet – Danske Regioner, KL, Danmarks Apotekerforening, MedCom og Styrelsen for Patientsikkerhed. Emnerne spænder vidt, fra ”vi bygger fremtidens almen praksis”, over dosisdispensering til kommunale akutfunktioner, datadrevet kvalitetsarbejde og det risikobaserede tilsyn.

Se hele listen over debatter, PLO er med til at arrangere

Udover ovenstående medvirker politikere fra PLO, DSAM og Lægeforeningen i en række andre debatter. Du kan orientere dig om, hvad der holdes af debatter, på Folkemødets hjemmeside: https://program.folkemoedet.dk

Fælles morgenmad i lægehuset
Er du til stede på Folkemødet 2018? Og har du lyst til at mødes med andre praktiserende læger - så samles vi til fælles morgenbord i Lægehuset i Allinge lørdag den 16. juni kl. 8-10.00. Af hensyn til indkøb, vil vi gerne vide, hvor mange vi bliver. Tilmeld dig ved at sende en mail til Jonas Heltberg senest søndag den 10. juni 2018 på: joh.plo@dadl.dk.

Formandstræf på Folkemødet
Bornholms Lægeforening inviterer traditionen tro alle medlemmer af Lægeforeningen til ”Formandstræf” som optakt til Folkemødet 2018, hvor formændene for Lægeforeningen, PLO, YL og FAS er til stede. Formandstræf 2018 holdes onsdag den 13. juni fra kl. 17.00-1900 på Green Solution House i Rønne. Du tilmelder dig ved at sende en mail til Connie Petersen på cp@dadl.dk med overskriften ”Tilmelding til Formandstræf” senest torsdag den 7. juni 2018.

For yderligere informationer kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf.: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Til toppen


Den kollektive økonomiramme

På baggrund af aktiviteten i almen praksis fra 1. januar til og med marts 2018 er der beregnet en prognose for hele aktiviteten det første overenskomstår (1/1-31/12-2018). 

Prognosen viser, at vi med den nuværende aktivitet vil lande 90 mio. kr. under den aftalte økonomiramme for overenskomståret, svarende til ca. 26.300 kr. pr. læge.

Opgørelsen er ved at blive afstemt med Danske Regioner.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Tlf.: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

Til toppen


Øget fokus på tidlig opsporing af KOL

I overenskomsten for almen praksis er der afsat midler til en øget tidlig opsporingsindsats målrettet borgere med uopdaget KOL. Herunder et øget antal lungefunktionsmålinger. 

Indsatsen består både af et generelt kompetenceløft i forhold til at opspore borgere i risikogruppen for at udvikle KOL samt af en konkret indsats om udførelse af et øget antal lungefunktionsmålinger til borgere i risikogruppen, når de i forvejen er i almen praksis. 

Målgruppen for den styrkede tidlige opsporingsindsats i almen praksis er personer over 35 år, der enten er rygere, eksrygere eller arbejder i risikoerhverv og samtidig har et eller flere længerevarende lungesymptomer (mere end to måneder varende hoste, åndenød, hvæsen eller opspyt) - eller har andre risikofaktorer for udvikling af KOL. 

Det er tanken, at der foretages en screenings-spirometri, når patienten alligevel er i praksis. Det er således beregnet, at der skal udføres 75.000 ekstra lungefunktionsmålinger i almen praksis årligt.

Honoreringen i forhold til det øgede antal lungefunktionsmålinger forudsætter, at den forventede aktivitet finder sted, og at aktiviteten registreres, således at disse data kan anvendes til kontrol. 

Ved endt overenskomstår opgøres aktiviteten, og herved afgøres, hvorvidt rammen tillægges det fulde beløb eller en andel heraf. 

De foreløbige opgørelser af udførte lungefunktionsmålinger viser, at antallet af ekstra udførte lungefunktionsmålinger i 2018 kun øger antallet af lungefunktionsmålinger med ca. 16.000, hvorfor der skal lyde en generel opfordring til at øge den tidlig opsporingsindsats målrettet borgere med uopdaget KOL.

Læs mere om KOL i den kliniske vejledning fra DSAM

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Tlf.: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

Til toppen


Patienters ret til gratis aktindsigt

Persondataforordningen slår fast, at patienter gratis skal kunne indhente journaloplysninger. PLO arbejder på, at det skal være muligt at give aktindsigt elektronisk, men indtil da kan du følge disse anbefalinger.

Fra 25. maj 2018 har EU’s persondataforordning givet patienterne ret til gratis aktindsigt i deres helbredsoplysninger. Den 20 år gamle bekendtgørelse om betaling (10 kr. pr. kopi, max. 200 kr.) er derfor afløst af en ny, der ikke giver mulighed for at kræve betaling ved første udlevering af kopi.

Læs den nye bekendtgørelse på Retsinformation:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201492

PLO og Lægeforeningen har i forbindelse med høringen understreget, at lægen alene har en pligt til udlevering af kopi. PLO anbefaler derfor, at patienten selv sørger for at afhente kopien (udskriften). 

Ønsker patienten ikke at afhente journaludskriften, men at få den  tilsendt, er det PLO’s vurdering, at lægen har mulighed for at anmode patienten om dækning af forsendelsesomkostninger og evt. også et rimeligt gebyr for håndtering af forsendelsen. Lægen kan anmode om forudbetaling.

Alternativt kan lægen anmode om en frankeret svarkuvert fra patienten. 

Endelig er det en mulighed, at patienten medbringer et originalt indpakket USB-stik, som klinikken så lægger materialet på. Af hensyn til it-sikkerheden er det væsentligt, at der er tale om et nyt USB-stik.

Hvis der anmodes om yderligere kopier, nævner bekendtgørelsen specifikt, at der kan kræves ”et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger.”

PLO arbejder på, at aktindsigt snarest kan gives elektronisk, fx gennem e-boks. Indtil da er medlemmerne henvist til mulighederne skitseret ovenfor.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Michael Berner
Tlf.: 3544 8452, mib.plo@dadl.dk

Til toppen


Vigtig orientering til medlemmer i samarbejdspraksis 

Medlemmer, som driver en samarbejdspraksis, skal indtil videre benytte en tilrettet version af artikel-30-fortegnelsen og privatlivspolitikken i henhold til den nye persondataforordning.   

I forbindelse med arbejdet med persondataforordningen har PLO modtaget henvendelser fra en del samarbejdspraksis, som har fælles journalsystem. Dette rejser en række juridiske problemstillinger for de medlemmer, der er i samarbejdspraksis, som der er behov for at afklare nærmere.

Indtil resultatet af denne undersøgelse foreligger, anbefaler PLO, at også læger i samarbejdspraksis underskriver den databehandleraftale, der er modtaget fra systemhuset. Hvis det efter en nærmere undersøgelse viser sig nødvendigt at tilrette denne aftale, vil PLO orientere herom. 

I første omgang skal samarbejdspraksis bruge en tilrettet version af artikel 30-fortegnelsen og privatlivspolitikken. Vi har gjort arbejdet for dig og udarbejdet særlige versioner af begge dokumenter målrettet samarbejdspraksis. 

Du finder de tilpassede dokumenter bag log-in på: https://www.laeger.dk/eus-krav-til-dig

I artikel 30-fortegnelsen har vi tilføjet en linje til oversigten under formålet ’Patientbehandling’med følgende ordlyd: 
 I privatlivspolitikken er der nederst i det afsnit i privatlivspolitikken, der bærer overskriften: ’Videregivelse af personoplysninger’, indsat følgende formulering:

Klinikken er organiseret i en samarbejdspraksis, hvor vi lejlighedsvist behandler andre lægers patienter. I den forbindelse kan fælles klinikpersonale og øvrige læger i samarbejdspraksis foretage opslag i din patientjournal, jf. sundhedslovens § 42a.  

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Nicholas Christoffersen
Tlf. 2728 3638, nic.plo@dadl.dk

Til toppen


Blodtryksmedicin kædes igen sammen med kræft

Et nyt dansk kræftstudie blev offentliggjort i pressen i denne uge. DSAM er kritisk over for studiet. 

Et nyt dansk registerstudie har fundet, at personer med modermærkekræft lidt oftere behandles med den blodtrykssænkende medicin hydrochlorthiazid (HCT) end personer, der ikke har modermærkekræft.

Studiet er blandt andet blevet omtalt i Politiken: https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art6544651/Blodtryksme...

DSAM har en række kritikpunkter.

Eksempelvis er studiet et såkaldt case-kontrolstudie, hvor hypoteser til sygdomsårsager kan findes ved at sammenligne en gruppe af syge personer med en kontrolgruppe af raske. Denne type undersøgelse er meget svag ift. at afsløre årsagssammenhænge. 

Lægemiddelstyrelsen har også læst og vurderet studiet og konkluderet, at det ikke påviser en endegyldig sammenhæng mellem HCT og modermærkekræft.

Læs mere på DSAM’s hjemmeside

For yderligere oplysninger kontakt:
Sekretariatschef Louise Hørslev, DSAM
Tlf. 5154 1353, lh@dsam.dk

Til toppen


Husk, at grundlovsdag er en lukkedag

Grundlovsdag, den 5. juni, er en lukkedag på linje med juleaftensdag og nytårsaftensdag. Der kan henvises til lægevagten / 1813. 

Til toppen


PLO-Hovedstaden

Bliv tutorlæge
Bliv tutorlæge i klinisk almen medicin for en 6. semester (tidl. 12. semester) studerende på Københavns Universitet.

Kurset i klinisk almen medicin på medicinstudiet er et centralt rekrutteringssted for kommende almenmedicinere. Københavns Universitet har behov for flere tutorlæger til efterårssemestret 2018. 

Læs mere her om perioder og øvrige vilkår, samt hvem du skal kontakte (pdf)

Nyt fra KAP-H
Kommer du til opstartsmøde for Store Praksisdag 2019 torsdag den 21. juni kl. 16.30-18.30 på Bispebjerg Hospitals Uddannelsescenter? 

Vær med til at præge planlægningen af vores spændende og inspirerende Store Praksisdag med høj undervisningskvalitet. Store Praksisdag er KAP-H’s succesrige årlige kursusdag for almen praksis - både for praktiserende læger, klinikpersonale og yngre læger på vej til almen praksis. 

Så hvis du - eller dit personale - har lyst til at blive kursusleder og/eller har gode ideer til emne(r), du gerne vil bidrage med, håber vi at se dig til opstartsmødet af denne kursusdag.

Tilmelding til mødet på sundhed.dk

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i mødet, men har forslag til undervisningsemne(r), og/eller du vil være kursusleder, hører vi meget gerne fra dig. Hvis du vil være kursusleder, må du meget gerne tilkendegive, om du ønsker at være kursusleder for eget emne eller generelt. Kontakt KAP-H sekretær Dina Ærø Hansen‎ på mail

I tilfælde af at du bliver kursusleder, afholder vi en kursuslederdag i efteråret. Datoen bliver meldt ud på opstartsmødet.

Deltagere søges til fokusgruppe om kvalitetsudvikling i almen praksis
I KAP-H vil vi gerne være en attraktiv og relevant sparringspartner for almen praksis og udvikle tilbud, der gør det meningsfyldt, vedkommende og sjovt at arbejde med kvalitetsudvikling i almen praksis.

Derfor vil vi gerne blive klogere på, hvad der fylder i hverdagen i almen praksis, og hvordan vi kan byde ind med hjælp og understøttelse. Så er du praktiserende læge, og har du lyst til at dele dine oplevelser, forventninger, ønsker, forestillinger og evt. bekymringer i forhold til fremtidigt kvalitetsarbejde i almen praksis med andre praktiserende læger, vil vi meget gerne invitere dig til og honorere dig for at deltage i en fokusgruppe mandag den 25. juni kl. 16.30-18.00 i Stockholmsgade 55, København Ø.

Din deltagelse honoreres med 2 timers konsulenttakst a 923,40 kr./t. 

Du er meget velkommen til at kontakte Hanne Vig Flyger på tlf. 23390713 eller kap-h@regionh.dk, hvis du har spørgsmål og/eller ønsker at deltage.

Til toppen


PLO-Sjælland

Tutorlæger søges
Vi mangler tutorlæger til 6. semester studerende i efteråret 2018.

Kurset i klinisk almen medicin er vores flagskib på medicinstudiet, og derfor et centralt rekrutteringssted for kommende almen medicinere. Vi har behov for flere tutorlæger i perioderne 20. august – 19. september, 24. september – 24. oktober og 3. december – 10. januar. 

Den studerende kommer otte dage fordelt på en periode over fire uger og skal lære, hvad arbejdet i almen praksis består i, ved at gennemføre selvstændige konsultationer.

Konsultationerne skal være superviseret af tutorlægen inden patienten forlader klinikken. Det er ikke nødvendigt at du har et ekstra rum, hvis den studerende kan få lov at bruge dit eller sygeplejerskens rum til konsultationerne. Det du skal bidrage med er din kliniske og praktiske erfaring med patienter i almen praksis og praksisdrift.

Der er et honorar, der svarer til arbejdsbyrden (kr. 7.452,32 pr. studerende).

For mere info og tilmelding som tutorlæge kontakt angra@sund.ku.dk

Til toppen


PLO'rientering 10/2018 bragt 1. juni 2018