PLO'rientering 10/2017


OK17: Hvad er status? Og hvordan skal vi reagere på stilstanden?

Økonomien er den største "knast", men det er fortsat bestyrelsens strategi at gå efter en aftale.


 

Status lige nu
PLO har naturligvis fortsat kontakt til myndighederne og vores forhandlingsmodpart, og begge parter afsøger fortsat mulighederne for en aftale. Vi kommer dog ikke uden om, at fremdriften er aftaget betydeligt, efter at forhandlingslokalet er forladt. 

Dele af Folketinget har fortalt os, at et af formålene med lovindgrebet er at give parterne tid at indgå en aftale. Det må vi så teste af, så vi ikke mister en mulighed for en god aftale.
PLO stiller naturligvis op til alt, der kan fremme en aftale.

Vi lytter til andres meninger, og vi fortæller, hvorfor det, efter vores mening, er helt afgørende, at PLO denne gang indgår en aftale, der tydeligt skal vise, at den styrker primærsektoren og den praktiserende læges funktion.

Det er klart, at tankerne går tilbage til det, vi oplevede i 2013. Der er jo desværre ligheder, men der er også tydelige forskelle: Foran RLTN ligger der nu et tilbud fra PLO – et tilbud som indeholder mange af de løsninger, som sundhedsvæsnet efterspørger og et tilbud, der i økonomi ligger betydeligt under de midler, regionerne tildeler deres egne klinikker, herunder udbudsklinikkerne.

I sidste ende er det myndighederne, der afgør, om de synes, det er en god aftale – alt taget i betragtning. Sådan må det jo være.

Hvordan skal vi agere i denne periode?

Jeg forstår godt, at denne ventetid i uvished kan være meget frustrerende for mange medlemmer og for mange kommende praktiserende læger. Det er dog bestyrelsens vurdering, at der stadig er en mulighed for, at ventetiden rent faktisk kan føre til en aftale.

Så længe det er tilfældet, synes jeg, at vi har pligt til at afvente denne mulighed, også selvom vi ikke kan vide os sikre.

I må meget gerne blande jer I debatten på forskellig måde og understrege vigtigheden af, at parterne denne gang indgår en god og visionær aftale.

Flere medlemmer har spurgt til, hvordan de i denne tid skal agere i samarbejdet med regionen og kommunen.  

Skal man lokalt holde igen med at indgå aftaler f.eks. om faste læger på plejecentre ect.? Det må hvert enkelt medlem naturligvis gøre op med sig selv, men vores anbefaling er, at vi alle sammen agerer med ”business as usual”, netop fordi vi stadig tror på en aftale.

Afslutningsvis vil jeg godt understrege: PLO’s bestyrelse og Forhandlingsudvalg kommer ikke til at føle sig presset til at indgå en aftale.

Vi skriver ikke under på en aftale, før vi kan stå inde for, at der er tale om en god aftale, der vender udviklingen i almen praksis – alt andet vil være uansvarligt, i den situation almen praksis befinder sig i, i dag.

I det øjeblik vi ikke længere oplever, at der er bevægelse i vores kontakter med modparten, så er det klart, så har vi en ny situation, og så vil bestyrelsen overveje sine handlemuligheder igen.

Følg med i OK17 – på www.læger.dk/plo-ok17, har vi samlet udmeldinger, notater o.l. om OK17. 

For yderligere information kontakt
PLO's formand Christian Freitag
Tlf: 5134 3501, cfreitag@dadl.dk

Til toppen 


Delegation ved brug af medhjælp – kan du huske reglerne? 

Det forventes, at der i løbet af i år kommer reviderede regler for delegation ved brug af medhjælp. Men hvordan ser reglerne egentlig ud i dag? – Her finder du et kort oprids af det væsentligste. 
 

Styrelsen for Patientsikkerhed har igennem det seneste år set på reglerne for delegation af lægeforbeholdt virksomhedsområde til en medhjælp, hvor både Lægeforeningen og PLO har været involveret. Det forventes, at dette arbejde munder ud i et lovforslag indenfor et par måneder. Nærmere om de nye regler nær årsskiftet.

I forhold til det daglige arbejde i almen praksis, samarbejdet med kommunerne, og for perspektivering i relation til de nye regler, finder du nedenfor en overordnet redegørelse for reglerne for delegation af lægeforbeholdt virksomhed ved brug af medhjælp, fx en sygeplejerske, samt links til relevante regler - love, bekendtgørelser og vejledninger.

Lægeforbeholdt virksomhed

Det er forbeholdt læger at udføre en række undersøgelser/behandling. Blandt disse er:

a)    Erklæringer/attester, herunder dødsattester.

b)    Udfærdigelse af recepter.

c)    Tvangsforanstaltninger i forhold til psykiatriske patienter.

d)    Operative indgreb, som er defineret ved gennembrud af hud og væv og indførelse af visse former for apparatur i de naturlige legemsåbninger, dvs. bl.a. blodprøver, prik i hud for måling af blodsukker, CRP m.v., celleskrab, podning fra fx hals og indgivelse af lægemidler, herunder vacciner og B12-vitamin. Temperaturmåling er ikke forbeholdt læger.

e)    Anvende receptpligtige lægemidler.

For a)-c) gælder, at disse opgaver ikke kan delegeres til en medhjælp.
Dog kan en medhjælp godt medvirke til disse opgaver, men kan ikke selvstændigt afslutte opgaven, dvs. medhjælpen kan lave udkast til en recept eller bidrage med indhold til en attest, men lægen skal godkende/underskrive og tager dermed ansvar for hele indholdet.

De lægeforbeholdte undersøgelser/behandling under d) kan delegeres til en medhjælp, ligesom det gælder for e), idet der dog er fastsat nærmere regler for delegation af medicinhåndtering til hjemme(syge)plejen.

Delegation af lægeforbeholdt virksomhed til en medhjælp

Delegation af lægeforbeholdt virksomhed kan ske til enhver medhjælp, dvs. medhjælpen behøver ikke at have en sundhedsfaglig uddannelse, men det vil oftest være tilfældet. Delegation til en medhjælp kan ske for en konkret patient eller for en afgrænset patientgruppe.

Ved delegation for en konkret patient vil lægen vurdere patientens behov for undersøgelse/behandling med henblik på medhjælpens udførelse. Det gælder fx blodprøvetagning i forlængelse af en konsultation.

For delegation til en patientgruppe gælder, at lægen ikke på forhånd vurderer patienten, men at medhjælpen med baggrund i instruktion fra lægen egenhændigt varetager undersøgelse/behandling af en af lægen defineret gruppe patienter. Dette benyttes fx i mange lægeklinikker ved vaccination uden børneundersøgelse.

Ved delegation af lægeforbeholdt virksomhed til en medhjælp har lægen ansvaret for at sikre, at medhjælpen er kvalificeret og instrueret i opgaven samt at føre tilsyn med opgavevaretagelsen. Medhjælpen har ansvaret for at sige fra overfor en opgave, de ikke føler sig kvalificeret til, samt til at holde sig inden for instruktionen.

Der bør foreligge en skriftlig instruks, når medhjælpen varetager undersøgelse/behandling af en patientgruppe.

Delegation af medicinhåndtering

Det er forbeholdt læger at anvende receptpligtige lægemidler, hvilket også omfatter medicinhåndtering, dvs. hjemme(syge)plejens hjælp til patienter med behov for bistand til brug af lægemidler.

Da det imidlertid ikke vil være muligt for lægen ved delegation af medicinhåndtering til hjemme(syge)plejen at påse plejepersonalets kompetencer, instruere samt føre tilsyn, er det fastsat, at det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at plejepersonalet har kendskab til relevante instrukser og i tilstrækkeligt omfang er oplært i opgaven.

Lægen skal dog sikre, at ordinationen er præcis, fx i forhold til indikation, dosis og doseringshyppighed, varighed/ophør, at det er muligt for plejepersonalet at forestå medicinhåndteringen forsvarligt.

Links til relevante regler

For yderligere information kontakt
Specialkonsulent Dorthe Rodian Arleth 
tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Til toppen 


Deltag i evaluering af standard for henvisning til kommunale forebyggelsestilbud

I efteråret 2016 blev proceduren for henvisning til kommunale forebyggelsestilbud lettet og ensrettet. MedCom foretager nu en elektronisk spørgeskemaundersøgelse med henblik på evt. tilpasning af løsningen. PLO opfordrer praktiserende læger til at deltage i denne undersøgelse, så pakkehenvisning kan blive tilpasset i forhold til almen praksis’ behov. Det tager ca. 4 minutter.

 

I efteråret 2016 blev proceduren for henvisning til kommunale forebyggelsestilbud lettet og ensrettet. Dette er beskrevet i PLO’rientering fra 31. oktober 2016. Den nye procedure for henvisning til kommunale forebyggelsestilbud understøttes digitalt, idet MedCom har udarbejdet en ny dynamisk pakkehenvisning.

MedCom er af Sundhedsstyrelsen blevet bedt om at forestå en elektronisk spørgeskemaundersøgelse med henblik på evt. tilpasning af den dynamiske pakkehenvisning til kommunale forebyggelsestilbud.

PLO vil opfordre praktiserende læger til at deltage i denne spørgeskemaundersøgelse, så pakkehenvisning kan blive tilpasset i forhold til almen praksis’ behov. Læger på sygehuse samt kommuner deltager også i undersøgelsen. 

Det tager ca. 4 minutter at besvare spørgeskemaet, som tilgås her (link ikke længere aktivt). Frist for svar er fredag den 23. juni 2017.

Tilpasset henvisningsstandard samt afslutningsnotat mellem kommune og praktiserende læge forventes klar ultimo 2017. Mere herom i PLO’rientering senere på året.

For yderligere information kontakt
Specialkonsulent Dorthe Rodian Arleth 
tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Til toppen 


Her er PLO’s program på Folkemødet 2017

Er robotter en hjælp eller et problem for læger? Hvordan kan kommuner, praktiserende læger og regioner arbejde bedre sammen? Og hvad sker det egentlig i den skotske primærsektor? Det er blot nogle af de temaer, PLO tager op til debat på Folkemødet d. 15.-18. juni 2017. Alle er velkomne. 

PLO arrangerer i år 11 aktuelle debatter, som sætter sundhed og almen praksis på dagsordenen. I år har vi også arrangeret debatter i samarbejde med fx KL og Kræftens Bekæmpelse. 

PLO's telt vil hver dag under Folkemødet være bemandet, og der vil blandt andet være mulighed for at deltage i en quiz om almen praksis.

Alle, der er til stede på Folkemødet, er velkomne til at komme forbi de praktiserende lægers telt, der er placeret på Ydermolen på Allinge Havn (G12), hvor vi også har enkelte sociale arrangementer. 

Desuden inviterer Allinge Lægehus igen alle kollegaer til morgenmad i lægehuset lørdag d. 17. juni kl 08-10.00.

Udover de debatter PLO selv arrangerer, er PLO's delegation også inviteret til en række debatter hos andre aktører som fx Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen.

Se PLO' samlede program her.

For yderligere information kontakt
Kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen 
tlf. 3544 8476, ckp.plo@dadl.dk


Til toppen 


 Revideret lægeattest vedr. lovligt forfald ved møde i retten

Danmarks Domstole og Lægeforeningens Attestudvalg har i samarbejde revideret den lægeattest, som skal anvendes som dokumentation, når en person angiver sygdom som årsag til manglende fremmøde i retten. 

 

Det nye ved lægeattesten er, at ´telefonkonsultation’ udgår som mulig konsultationsform. Derudover er der udarbejdet en tilhørende vejledning, som bl.a. beskriver de forhold, som retten lægger vægt på i vurderingen af, om der foreligger lovligt forfald.
 
Det er aftalt, at retten forsyner borgeren med attesten eller gør opmærksom på, at attesten kan hentes på Domstolsstyrelsens hjemmeside. Attesten ligger også under "Attestnøglen" på hjemmesiden.  
 
Patienten betaler honoraret, som fastsættes af lægen efter medgået tid. Patienten er selv ansvarlig for, at attesten kommer retten i hænde.
 
For yderligere information kontakt
Attestudvalgets sekretariat 
Tlf. 35448500, dadl@dadl "Att: Attestudvalget"
 

Til toppen


App om handicaptilgængelighed og oplysninger om klinikken

Dansk Handicap Forbunds medlemmer oplever, at det fx kan være svært at vælge og besøge praktiserende læger, da de savner viden om den fysiske tilgængelighed. Med den nye app ”Lige adgang” kan praktiserende læger opdatere og anmelde deres klinik i forhold til den fysiske tilgængelighed. PLO opfordrer medlemmerne til at opdatere oplysningerne.

 

Dansk Handicap Forbund har udviklet appen. Den skal bidrage med viden til personer med bevægelseshandicap, og stiller sig ikke til dommer over adgangsforholdene fx trapper eller elevator.

PLO vil gerne sammen med Dansk Handicap Forbund opfordre praktiserende læger til at opdatere oplysninger om klinikken i app’en.

I denne video kan du se, hvordan app’en opdateres med oplysninger om tilgængelighed. 

For yderligere information kontakt
Specialkonsulent Dorthe Rodian Arleth 
tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Til toppen 


PLO-Sjælland

Aftale om opsøgende hjemmebesøg sammenskrevet 

PLO-Sjælland og Region Sjælland har samarbejdet om at sammenskrive aftalen om opsøgende hjemmebesøg med alle de rettelser, der er sket gennem årene. Hertil kommer regulering af honoraret og en mere rund formulering vedrørende tidspunktet for besøgene. Du kan se den nye aftale her.

Til toppen 


PLO-H

Orientering om reglerne ved en læges fravær

Sommerferietiden nærmer sig, og opmærksomheden henledes på reglerne ved en læges fravær – læs her. 

Frist for ansøgning til Samarbejdsudvalget om almen praksis (SU) d. 17. august
Selve SU-mødet er den 28. september 2017. Ansøgninger stiles til csu@regionh.dk

Nyt fra KAP-H:

KAP-H har netop lanceret en ny hjemmeside: kap-h.dk, som fungerer som en genvej til alle de tilbud til almen praksis, vi har i KAP-H.
Prøv den - og lad os vide, om der mangler noget. Send feedback på kap-h@regionh.dk

  • Har du tid og lyst til gensidigt praksisbesøg?

Gensidigt praksisbesøg er en enkel metode til udvikling i praksis. Der er hjælp til tilrettelæggelse af besøget, og det er muligt at få et tilskud fra KEU. Læs mere

  • Har du noget, du vil ændre på i klinikken?

KEU støtter kvalitetsudvikling i egen klinik. Enten kan du tilmelde klinikken et forløb med to faciliterede workshops i efteråret, eller du beskriver et mindre projekt, som du kan opnå støtte til. Der ydes støtte til frikøb af tid for læger og personale i begge tilfælde. Læs mere.Til toppen 


PLO'rientering 10/2017 udgivet den 02. juni 2017