Nyt fra bestyrelsen: Hvad sker der med OK21-forhandlingerne?

Coronaepidemien medførte, at forhandlingerne om den kommende overenskomst (OK21) i store træk blev sat på pause. Vi er nu ved at starte op igen, og har det næste forhandlingsmøde i starten af maj.

Det sidste planlagte møde er i slutningen af juni. Det vil nok være lige lovligt optimistisk at tro, at vi har en aftale klar på det tidspunkt, men det er mit indtryk, at begge parter meget gerne vil nå så langt som muligt inden sommerferien, så det arbejder vi på. 

For bestyrelsen er det tydeligt, at COVID-19-situationen helt generelt understreger behovet for en stærk sundhedssektor. Det er også indlysende, at dette også gælder for almen praksis. Det kan man vist roligt sige, at de seneste måneder har vist. 

Det er stadig bestyrelsens ambition, at vi skal have en OK21, der på mange forskellige områder forbedrer forholdene i almen praksis og for de praktiserende læger - ikke mindst i forhold til trivsel og arbejdsglæde.

Vi fortsætter nu forhandlingerne og vil gøre vores til, at forhandlingsrummet forbliver et fortroligt rum. Vi vil derfor ikke løbende melde knaster og fremskridt ud offentligt. Det, håber jeg, I har forståelse for.  

For yderligere information kontakt
Formand Christian Freitag 
cfreitag@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Opdateret COVID-19-vejledning i forhold til gravide, fødende, partner og det nyfødte barn

Denne retningslinje omhandler håndtering i sundhedsvæsenet af gravide og fødende, hvor der er mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19, herunder rutinekontroller i graviditeten, screeningsundersøgelser og ved fødsel.

Vejledningen er opdateret i forhold til, at alle fødende nu testes for SARS-CoV-2 ved fødsel på et sygehus for at hindre smitte af personalet, at alle gravide/barslende skal vurderes i forhold til behov for antikoagulerende behandling, og præcisering af, hvornår det nyfødte barn og partner skal testes for SARS-CoV-2. 

Se den opdaterede vejledning her

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Pneumokokvaccination kan ydes mod egenbetaling  

Patienter uden for målgruppen for det gratis tilbud om pneumokokvaccination kan få vaccinationen mod egenbetaling. 

PLO har været i kontakt med Statens Serum Institut (SSI), som har oplyst, at der anses at være PPV23 nok, så praktiserende læger kan indkøbe PPV23 i SSI eller ordinere via apotek for vaccination mod egenbetaling.

Se desuden Sundhedsstyrelsens vejledning til læger i forhold til den gratis vaccination

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth  
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Test, test og værnemidler 

Update på den nationale COVID-19-strategi i forhold til antistoftest, PCR-test, opsporing af nære kontakter og værnemidler.   

Antistoftest: 
Der kører forskellige forsøgsprojekter. Alle fem regioner har deres egne forskningsprojekter, som kører i forskellige tempi. 

Regionerne er foreløbigt i dialog med PLO-Hovedstaden og PLO-Sjælland omkring, hvordan almen praksis (både læger og personale) kan blive testet. Det bliver formentligt en blanding af, at klinikker med centrifuge kan teste sig selv, mens andre må på sygehuset. 

Samtidig ønsker Statens Serum Institut også på sigt at tilbyde udvalgte borgere antistoftest i de nye nationale podetelte for epidemiologisk at kunne følge, hvor mange i befolkningen, som har været eksponeret. Fælles for de forskellige antistof-testspor er, at man ikke ved noget om immunitet, og at testene fortsat er meget upræcise.

PCR-test (mundskrab):
Positive testresultater fra personer, som er uden symptomer, men testes som led i smitteforebyggelse, vil blive sendt til egen læge. 

PLO har i den forbindelse aftalt med Sundhedsstyrelsen, at de laver en letforståelig vejledning, som egen læge kan sende til positivt testede om, hvordan de skal forholde sig – den sender vi ud, så snart vi har den.  

Læs mere om, hvilke personer der er tale om, på side 6 i den gældende COVID-19 retningslinje fra Sundhedsstyrelsen

Læs desuden også DSAM’s nye notat om test, testusikkerhed og testsvar

Opsporing af nære kontakter til COVID-19-positive: 
Aktuelt er detaljerne omkring implementeringen af opsporing af nære kontakter ikke på plads. 

Man lægger op til, at langt de fleste positivt testede selv kan kontakte sine nære kontakter. Såfremt lægen vurderer, at patienten ikke kan gøre det, kan lægen med patientens samtykke tilbyde at tage kontakt til den nationale hotline, som kan ringe patienten op og tilbyde hjælp til kontaktopsporing. 

Som udgangspunkt skal de asymptomatiske nære kontakter testes i de nationale podetelte. Men da folk skal testes tre gange, og nogle bor meget langt fra podeteltene, overvejes det, om nogle praktiserende læger med tilstrækkelig kapacitet og passende lokaler frivilligt kan tilbyde podning.  Der skal i så fald først laves en aftale mellem PLO og RLTN. 

Man overvejer også, om dele af den kommunale hjemmesygepleje kan lave podninger. Mere information følger, så snart vi ved mere. 

Værnemidler:
Regionernes værnemiddeldepoter er nu ved at være bygget op, så man er tæt på at give markedet fri igen. 

Det vil sige, at de normale leverandører snart igen får lov til at sælge værnemidler til alle, herunder almen praksis. Formentligt meldes det ud i den kommende uge. PLO har dog aftalt med regionerne, at de fortsat leverer til almen praksis (på bestilling), indtil markedet fungerer igen.

 • Beskyttelses-briller til almen praksis doneret af Lego:

  PLO har gratis fået stillet ca. 30.000 beskyttelses-briller til rådighed af Lego til anvendelse i almen praksis. Vi har bedt Voresklinik.info – lægernes indkøbsforening – om at stå for distribution til landets lægeklinikker. Brillerne er gratis - der betales udelukkende for fragt og leveringsomkostninger.

Se mere om bestilling her

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Spørgsmål om blodtryksapparat og ydelse 2146 pr. video/telefon 

Sekretariatet har modtaget en række spørgsmål til ydelse 2146 i forbindelse med den supplerende afregningsaftale, som vi orienterede om i nyhedsmail den 24. april. 

Ydelse 2146:
Ydelsen kan nu udføres på telefon eller video. 

Der er enighed om, at ydelsen midlertidigt ikke forudsætter udlån fra praksis af blodtryksapparat. 

Ydelsen kan således anvendes, når patienten anvender eget blodtryksapparat. Afgørende er dog, at patientens anvendelse forudsætter instruktion, og at denne gives jf. ydelsesbeskrivelsen i vejledning om anvendelse af overenskomstens ydelser (s. 17)

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Ny support til videokonsultationer via Min Læge-appen 

PLO har lavet en aftale med alle systemhusene, så man fra på mandag den 4. maj kan ringe til klinikkens normale support for at få hjælp til at bruge videokonsultationsløsningen det Virtuelle Venteværelse og Min Læge-appen.

Sammen med en overdragelse af supporten fra den nuværende leverandør (Trifork) vil der også komme en direkte integration fra dit lægepraksissystem, så du kan bruge dit login via lægesystemet til det Virtuelle Venteværelse.
 
Er man interesseret i at komme i gang, kan man finde vejledninger og en lille videodemonstration af løsningen her 

Nye større funktioner på vej er adgang til det Virtuelle Venteværelse for borgere uden NemID, adgang til videokonsultationer på vegne af børn og adgang for lægesekretærer til det Virtuelle Venteværelse.

Status for video med borgere uden nemid, der assisteres af en sundhedsperson
Adgang til det Virtuelle Venteværelse for borgere uden NemID, som bistås af en kommunal sundhedsperson. Løsningen er testet med Københavns Kommune og rulles teknisk ud til alle 98 kommuner i slutningen af maj.

Det betyder, at det tekniske grundlag for at gennemføre assisterede videokonsultationer med den kommunale pleje vil være på plads. Det er desværre endnu ikke lykkedes at forhandle en national aftale om honorering for en sådan assisteret videokonsultation, hvorfor det aktuelt kun er i Region Syddanmark, at videokonferencer med hjemmeplejen aftalemæssigt er på plads.

PLO gør derfor opmærksom på, at der er store forskelle i, hvad man regionalt kan tage af ydelser. 
 
I Region Syddanmark er der aftalt en videokonferencetakst, som kan bruges til konsultationer med borgere på plejehjem, når den er bistået af en sundhedsperson, og der forventes en afledt koordinering af den sundhedsfaglige indsats mellem aktører.

Med aftalen i Syddanmark honoreres man efter varighed i moduler a 10 minutter med et ydelseshonorar på 155,45 kr. pr. modul (1. april 2019-niveau). PLO opfordrer derfor lægerne i Region Syddanmark til at tilbyde videokonference med hjemmeplejen. 
 
Der er desuden aftalt en specifik ydelse i Region Hovedstaden under Rammeaftale om opfølgende hjemmebesøg, som nu kan udføres på video. Her vil det også være muligt at anvende den nye funktion.
 
Når der foreligger en national aftale, kan de øvrige regioner også begynde at bruge funktionen med plejen til de situationer, hvor en patient bistås af en sundhedsperson, og der er en afledt koordinering af den sundhedsfaglige indsats. Lige nu er der kun en national aftale om en videokonsultationstakst på 160 kr., der dækker en erstatning for en fysisk konsultation.
 
Den tekniske løsning forventes at være klar medio maj, hvorfor PLO vil orientere medlemmer igen om status i næste nyhedsbrev.

PLO ser gerne, at medlemmer bliver ved med at indsende ønsker til nye funktioner og forbedringer af videokonsultatoner via Min Læge-appen

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Nicholas Christoffersen
Tlf: 35 44 84 59, nch.plo@DADL.DK


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nu er der adgang til de første datarapporter fra klinikkernes diabetesindberetninger

KiAP, RKKP og PLO har lavet en ny løsning på KiAP’s hjemmeside, hvor man kan se sine indberetninger til Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) på egne diabetespatienter samt se egne data i kontekst med de data, som lægerne i ens klynge har indberettet (i en anonymiseret udgave.) Visning af de indberettede KOL-data forventes at være klar inden sommeren 2020. 

PLO opfordrer medlemmerne til at logge ind på www.kiap.dk, læse mere om den konkrete løsning og se de nye datarapporter, som RKKP har modtaget fra klinikker i almen praksis. En vejledning til at se datarapporterne findes her 

Man skal være opmærksom på, at der vil kun være datarapporter på den nye løsning, hvis klinikken har foretaget indberetninger på sine diabetes- og KOL-patienter til RKKP. Det er lovpligtigt for klinikkerne at indberette og skal gøres én gang årligt pr. patient på den relevante diagnose.  

Er man endnu ikke kommet i gang med indberetningerne, kan dette gøres fra eget lægepraksissystem. På KiAP’s hjemmeside fremgår vejledninger og en demonstration af indberetningsløsningen på diabetes og KOL. Se vejledning her

Har man brug for hjælp til løsningen, kan man kontakte supporten hos sit system eller KiAP’s support på support@kiap.dk eller på tlf. 7196 8844

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Nicholas Christoffersen
Tlf: 35 44 84 59, nch.plo@DADL.DK


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Arbejdsskadeerstatning til læger, der får varige mén som følge af COVID-19

Efter pres fra bl.a. Lægeforeningen er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kommet med en ny vejledning om reglerne for arbejdsskadeerstatning til ansatte i praksis (herunder læger), som er smittet med COVID-19 på deres arbejde og får varige mén eller dør. 

Baggrunden for sagen er, at Lægeforeningen politisk har rejst krav om, at COVID-19 skal anerkendes som en arbejdsskade, således at læger, ansatte i praksis eller pårørende ikke skal igennem et uskønt juridisk tovtrækkeri for at kunne modtage arbejdsskadeerstatning i tilfælde af, at de ansatte pådrager sig varige mén eller i værste fald dør som følge af COVID-19.

Lægeforeningen stiller sig imidlertid stadig skeptisk over for, om den nye vejledning vil sikre læger og andre grupper tilstrækkeligt gode betingelser for erstatning. Lægeforeningen er derfor i fortsat dialog med Beskæftigelsesministeriet om sagen.

Det er obligatorisk for arbejdsgivere at tegne en arbejdsskadeforsikring for deres medarbejdere. Som praktiserende læge er man omfattet heraf, hvis man driver sin praksis i selskabsform, mens man skal have tegnet en såkaldt indehaver-arbejdsskadeforsikring for at være dækket, hvis man driver sin praksis som personlig virksomhed. Det har formentligt ca. 40 pct. af PLO´s medlemmer gjort.

Reglerne og den nye vejledning har relevans for praktiserende læger med ydernummer, der har valgt at tegne denne frivillige indehaver-arbejdsskadeforsikring, da den følger indholdet i den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.  

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Forståelsespapir mellem KL og Danske Regioner om udskrivelse af COVID-19-patienter

KL og Danske Regioner har lavet et forståelsespapir, der beskriver udskrivelse og varetagelse af behandlingsansvar for COVID-19-patienter i den nuværende situation, hvor der ikke er så stort kapacitetspres på sygehusene.

KL og Danske Regioner er enige om, at følgende gør sig gældende i forhold til udskrivning af færdigbehandlede COVID-19-patienter, som udskrives til kommunale akutpladser og særlige COVID-19-afsnit

 • Sygehuset beholder behandlingsansvaret for patienter, som er påvist COVID-19-smittede, indtil de har været symptomfri i 48 timer.  
 • Sygehusets behandlingsansvar kan varetages enten ved, at patienterne først udskrives, når de har været symptomfri i 48 timer eller ved, at sygehuset varetager et eventuelt behov for lægeligt tilsyn med patienten i 48 timer efter, at patienten er symptomfri.

Se papiret her

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


DSAM’s gul-grøn-liste

DSAM har udsendt en opdateret gul-grøn-liste. Listen indeholder generelle gode råd omkring hygiejne og minimering af smitterisiko samt forslag til, hvordan forskellige patientgrupper håndteres ved hhv. fremmøde eller video/telefon. 

Se den opdaterede gul-grøn-liste her

For yderligere information kontakt 
DSAM’s sekretariat 
Tlf. 7070 7431, dsam@dsam.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Lungefunktionsundersøgelser

DSAM’s corona-taskforce har drøftet forholdsregler omkring lungefunktionsundersøgelser (LFU) med Sundhedsstyrelsen.

LFU er aerosoldannende (kan fx udløse hoste med aerosoler ud i lokalet). Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at der skal tages forholdsregler i forhold til afstand eller værnemidler, da undersøgelsen kan udgøre en særlig risiko. 

Man kan også i almen praksis vælge kun at udføre LFU på de patienter, der har haft en negativ COVID-test inden for de(t) seneste 1-2 døgn. 

For yderligere information kontakt 
DSAM’s sekretariat 
Tlf. 7070 7431, dsam@dsam.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Returdage i almen praksis 

DSAM og PLO har gennem det fælles Videreuddannelssudvalg (VIA) anmodet de regionale videreuddannelsessekretariater om at få genetableret H-lægernes returdage til almen praksis hurtigst muligt. Desværre sker dette tidligst fra juli. 
 
Videreuddannelsesudvalget i almen medicin vurderer, at der vil være en del at samle op for uddannelseslægerne i kølvandet på de returdage, der her i foråret har været aflyst på grund af corona. VIA har anmodet de regionale videreuddannelsessekretariater om, at returdagene snarest muligt genoptages, og har tillige anmodet om, at de fire missede returdage (marts, april, maj og juni) kan indhentes som ekstra dage i efteråret 2020. 
 
Sundhedsstyrelsen bakker VIA op i, at returdagene til almen praksis snarest muligt bør genoptages, hvis ikke på denne side af sommeren, så til august.
 
Forhåbentlig kan returdagene over hele landet genindføres fra juli måned, men der kan godt forekomme regionale forskelle. Vi meddeler, når returdagene er genetableret. 

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Lægestuderende i almen praksis under coronaepidemien 

PLO har modtaget spørgsmål om, hvordan man som tutorlæge for lægestuderende i klinikophold skal forholde sig i forhold til coronaepidemien.

Ansvaret for klinikophold ligger hos de fire universiteter. Den enkelte tutorlæge, der har aftale med universitetet om at modtage lægestuderende i klinikophold, vil have fået direkte besked fra universitetet om de ændringer, der har været fra hver af de fire universiteter.

Universiteterne har ikke valgt helt samme fremgangsmåde. Nogle klinikophold har været helt aflyst, andre reducerede og atter andre er genoptaget. 

PLO har ikke noget direkte at sige i denne sag, idet tutorlægeaftalerne er individuelle mellem den enkelte tutorlæge og et givent universitet. Sundhedsstyrelsen har meddelt, at de ikke ser noget til hinder for, at returdage for hoveduddannelseslæger genoptages snarest muligt, og i den henseende er der heller ikke noget til hinder for, at klinikophold genoptages og afvikles, som det enkelte universitet planlægger.

Der vil selvfølgelig være nogle ekstra forhold vedrørende hygiejne, som skal iagttages, og det kan være nødvendigt at planlægge klinikopholdet anderledes end vanligt på grund af patienternes ændrede fremmødemønster. 

PLO ser på ovenstående baggrund intet til hinder for, at den enkelte tutorlæge trods epidemien har lægestuderende i klinikophold.

Hvis man i en konkret lægepraksis af faglige eller hygiejnemæssige årsager finder aktuelt planlagte klinikophold uhensigtsmæssige, anbefaler PLO, at det konkrete universitet kontaktes.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Status på apotekernes opkobling til FMK og dosisdispensering

Sundhedsdatastyrelsen og apotekerne er i gang med at få alle apoteker på FMK. Apotekerne flytter i perioden fra den 1. april til 15. juni alle dosisdispenseringskort over på FMK. Apoteket ændrer derfor arbejdsgang, så der dosispakkes efter lægemiddelordinationens dosering på FMK i stedet for efter doseringen på recepten.

Det apotek, hvor din patient modtager dosispakket medicin fra, vil i den kommende tid informere dig om, hvornår de opretter dosiskortene på FMK. Du skal derfor være opmærksom på, at klinikken vil kunne blive kontaktet af apoteket.

Har du brug for viden om løsningen i dit eget system, kan du kontakte supporten hos dit systemhus. 

For viden om den generelle løsning kan du kontakte Sundhedsdatastyrelsen. 

Læs mere på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside og i Sundhedsdatastyrelsens FAQ
 
For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Nicholas Christoffersen
Tlf: 35 44 84 59, nch.plo@DADL.DK


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Datatilsynets udtalelse vedrørende brug af SMS- og videoløsninger

Som dataansvarlig klinikejer skal man tænke persondatasikkerhed i brugen af it-løsninger, hvilket er blevet særligt relevant under coronaepidemien, hvor mange forskellige videokonsultationsløsninger er blevet anvendt og stadig anvendes. 

PLO skal i denne forbindelse gøre medlemmerne opmærksom på at sikre, at sikkerheden er i orden i de valgte løsninger. Her bør man også være opmærksom på, at flere videoløsninger anvender SMS til at udsende links til videosamtalerne, hvor det vil være den enkelte dataansvarlige læges vurdering – i dialog med leverandøren – om it-løsningen lever op til gældende krav.

PLO har ikke selv mulighed for at vurdere de konkrete videoløsninger, men gør opmærksom på Datatilsynets udtalelse om brug af SMS. 

Det er i den forbindelse Datatilsynets opfattelse, at SMS er en både brugbar og god måde at give de registrerede påmindelser og kortere servicebeskeder på. Samtidig er det dog tilsynets vurdering, at transmission via SMS af følsomme oplysninger og oplysninger, som skal undergives fortrolighed, normalt indebærer en så betydelig risiko for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, at de ikke bør sendes som SMS.

Man kan læse mere på Datatilsynets hjemmeside her

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Nicholas Christoffersen
Tlf: 35 44 84 59, nch.plo@DADL.DK

 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Lønregulering for deltidsansatte kommunallæger

Lønnen for deltidsansatte kommunallæger ansat efter overenskomsten mellem PLO og KL er reguleret med virkning fra 1. april 2020

Du finder de opdaterede lønninger her 

For yderligere information kontakt
Specialkonsulent Stephan Møhncke-Dose
Tlf: +45 35 44 84 79, smd.plo@dadl.dk

 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Sjælland

Ny arbejdsgang for henvisning til brystundersøgelse
Den indførte og ændrede procedure indebærer, at alle henvisninger til brystundersøgelse i Region Sjælland skal sendes til Henvisningsenheden, uanset om patienten skal ses i radiologisk eller kirurgisk regi. Henvisningsenheden står for den videre henvisning til de relevante specialer ud fra henvisningens kliniske oplysninger. Derfor understreges det, at det er vigtigt, at den til formålet udarbejdede henvisningsvejledning følges nøje for at sikre korrekt lægefaglig visitation.

Vejledningen beskriver endvidere kriterierne for udredning i kræftpakke, udredning under udredningsretten samt hvilke patientkategorier, der ikke er omfattet af udredningsretten. Den nye henvisningsvejledning kan ses i sin helhed på sundhed.dk under:  Patientforløb - Henvisningsvejledninger – Somatik. 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Bestilling af værnemidler i Region Hovedstaden 
Der er den 29. april 2020 kommet en ny procedure for bestilling af værnemidler. 

Bestilling af værnemidler kan enten ske gennem en privat leverandør eller via Region Hovedstaden. 

Hvis du ønsker at bestille værnemidler gennem Region Hovedstaden, skal du følge dette link til Sundhed.dk. På siden kan du finde links til bestillingsseddel og vigtige oplysninger vedrørende bestilling af værnemidler. 

Prisen på værnemidler er i skrivende stund ikke fastsat, og herudover pålægges et gebyr på 150 kr. pr. bestilling. 

Bemærk, at der kan være ventetid på bestilling af værnemidler.

Opdateret skema ifht. visitationsretningslinje vedr. COVID-19 af 29. april 2020

Du kan finde det opdaterede oversigtsskema vedr. den seneste visitationsretningslinje her 

Antistofscreening i almen praksis - forskningsprojekt
I får et brev fra Region H i e-boks med tilbud om frivillig antistofscreening af almen praksis som en del af et forskningsprojekt på Rigshospitalet. Tilbuddet gælder både læger og personale.

Praksis kan vælge mellem at møde op i en pop up-klinik eller at udtage og centrifugere prøverne selv. Uanset hvad man vælger, kan der ikke afregnes OK-ydelser. PLO-H opfordrer til, at I deltager, da det vil give værdifuld viden om smitteudbredningen i almen praksis. 
 
Uddannelseslæger med vagter i 1813
PLO har spurgt SST, hvordan vi skal forholde os som tutorer, hvis vores uddannelseslæger har vagter i 1813, med tilsyn af muligt COVID-19-smittede, og samtidig arbejder hos os i almen praksis.

SST vurderer, at dette kan finde sted uden øget risiko for at bære smitte tilbage til almen praksis, under forudsætning af korrekt brug af relevante og tilstrækkelige værnemidler.

COVID-19 på plejecentre og lignende
Det er kommet os for øre, at almen praksis i Københavns Kommune nu bliver kontaktet af plejecentre og lignende med anmodning om retestning af borgere, som tidligere er testet COVID-19-positive, mhp. at kunne holde dem isolerede, så længe de tester positivt. Vi ved ikke, om dette også foregår i andre kommuner.

Dette er ikke en del af Sundhedsstyrelsens retningslinje for smittehåndtering på plejecentre - og det giver heller ikke fagligt mening, da der kan sidde virusrester i svælget i lang tid efter, at borgeren er blevet rask. 

Det, der gælder, er, at borgeren kan tages ud af isolation 48 timer efter symptomophør. PLO-C har forespurgt i Sundhedsstyrelsen, og der er meldingen den samme. Der skal ikke retestes COVID-19-positive. 

Vi skal derfor opfordre til, at I afviser sådanne anmodninger.

Rådgivning i øvrigt til plejecentre: Testes en asymptomatisk borger positiv, skal denne i isolation i syv dage. Hvis der undervejs kommer COVID-19symptomer, fortsætter isolation til 48 timer efter symptomophør. 

Vi ved, at det er uklart for plejecentre, hvordan de skal forholde sig i forhold til borgere MED symptomer, men negativ test.

Jeres rådgivning bør være:
Borgere med symptomer på COVID-19, uanset testresultat, bør isoleres til 48 timer efter symptomophør, særligt på plejecentre, hvor der er borgere med konstateret COVID-19.

Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens COVID-19-vejledning af 23.04.20.

Dertil kommer den regionale vejledning, som I jævnligt modtager opdateringer på i e-boks. 

Aftale om smitteopsporing sættes i bero
PLO-Hovedstaden indgik i begyndelsen af april en aftale om at kunne bruge ydelse 4292, hvis man blev involveret i smitteopsporing på plejecentre. Sidenhen er det præciseret, at det IKKE er almen praksis, som har en opgave omkring smitteopsporing og udbrudshåndtering.

Aftaler er derfor sat i bero.

Det eneste, vi skal, er at sætte det i gang, hvis vi bliver kontaktet af plejecenter på grund af mistanke om COVID-19-smitte. Vær opmærksom på seneste og dermed gældende retningslinjer, som modtages i e-boks fra Region Hovedstaden.

Afhængig af indsatsen i forhold til den/de konkrete borger(e) kan sædvanlige lokalaftaler benyttes (fx besøg for at forebygge indlæggelse, som kan tages telefonisk eller på video.  

Gode råd til telefonisk tilgængelighed under coronakrisen 
Som jeg (Karin Zimmer) tidligere har skrevet til jer, er tilgængelighed endnu mere vigtigt og endnu mere i fokus under coronakrisen. 1813 oplyser, at de får et stigende antal henvendelser i dagtid, hvoraf nogle måske kunne have været undgået. 

Vi skal naturligvis sikre, at vores tilgængelighed er i top – i hele dagtiden, så vores vigtige funktion som visiterende led i sundhedsvæsenet kan opretholdes i høj kadence. Dette er også det altovervejende billede af almen praksis i Hovedstaden. Jeg vil dog gerne gentage min tidligere opfordring til:  

 • at sikre, at patienterne let kan komme igennem til et akutnummer, hvis I har telefonsvarer på i løbet af dagen. 
 • at hvis I holder lukket, skal der på telefonsvareren og hjemmesiden gives tydelig henvisning til navngiven læge og telefonnummer. Og den navngivne læge skal, i lyset af den aktuelle coronasituation, sikre ekstra god telefonisk tilgængelighed på dage, hvor man også passer kollegers patienter.

Generelt er oplevelsen, at vi gør det rigtig godt. Langt de fleste tilfælde af henvendelser til 1813 i dagtid vil således skyldes enkeltstående og hændelige fejl, eller uklar information på telefonsvareren, og begge dele kan forebygges meget simpelt. 

1813 oplyser, at patienterne, der ringer mellem kl. 8 og 16, typisk har følgende forklaringer:  
1.     At egen læge er utilgængelig (1813 kan bekræfte, at det forholder sig sådan ved kontrolopkald).
2.     At der henvises til et akutnummer til brug ved akut sygdom, som borgeren ikke tør bruge.
3.     At patienten ikke forstår det, der bliver sagt på en telefonsvarer.

Det er kun punkt 1, der reelt er et spørgsmål om de forpligtelser, vi har i forhold til overenskomsten. Dette kan altovervejende løses teknisk. Punkt 2 og 3 handler om kommunikation, og om hvordan vi bedst hjælper hinanden og vores patienter til at bruge sundhedsvæsnet rigtigt. 

Mange af nedenstående løsningsforslag kan uddelegeres til praksispersonale og kan forebygge en del af de uhensigtsmæssige henvendelser til 1813, særligt dem, der skyldes tekniske problemer og menneskelige fejl, men også henvendelser, som skyldes uklar eller uforståelig information på vores telefonsvarere. Desuden har en undersøgelse i Region Hobvedstaden peget på, at langt de fleste tilfælde, hvor lægen ikke er tilgængelig, er i frokostpausen.

Løsningsforslag:
Ad 1. Praksis, som er utilgængelig kl. 8-16

 • Vær omhyggelige, når I sætter telefonsvarer på: Ring op og kontroller, at det fungerer.
 • Hav klare aftaler om, hvordan telefonen passes i frokostpausen/kontroller telefonsvarer inden frokost.
 • Tilbyd køfunktion (IP-telefoni), henvis til Min Læge-app og beskedfunktion på telefonsvarer og/eller i en kø-besked.
 • Passer man ikke selv sin telefon i dagtiden, skal der henvises til navngiven læge og telefonnummer. Kontroller, at telefonnummer er korrekt, og at den navngivne læge er indforstået med at være stedfortrædende. Når telefonsvarer slås til, så ring op og kontroller, at det fungerer.

Ad 2: Praksis henviser til eget akutnummer til brug ved akut sygdom – enten et alternativt telefonnummer/mobilnummer, eller en gennemvalgsfunktion, ”tryk *” eller lignende

 • Vi skal først og fremmest hjælpe vores patienter til at forstå hensigten med, at praksis henviser til et akutnummer, så vi sikrer os, at vi bliver kontaktet med problemstillinger, der ikke kan vente til næstkommende hverdag, også når der er telefonsvarer på.

I stedet for at sige ”ved akut sygdom henvises til telefon xxxx”, så sig i stedet 
”ringer du om et problem, som ikke kan vente til i morgen kl. 8 (eller på mandag), skal du ringe på tlf. yyyyy, eller trykke *”. 

Ad 3: Sprogvanskeligheder:

 • Brug korte, simple informationer, indtalt langsomt, evt. med gentagelser:

”Du har ringet til læge x. Ringer du om et problem, der ikke kan vente til i morgen kl. 8, skal du nu trykke *” Efterfulgt af information på engelsk:
“You’ve called doctor x. Do you have a problem that can’t wait until tomorrow at 8 am., you can now press star *”

Held og lykke med vores fortsat gode tilgængelighed i almen praksis i Hovedstaden.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO'rientering 09/2020 blev bragt den 1. maj 2020