Nyt fra bestyrelsen: PLO i folketingsvalgkampen

Som bekendt er der udskrevet valg til Folketinget til afholdelse den 5. juni. PLO vil i valgkampen aktivt forsøge at sætte manglen på praktiserende læger og spørgsmålet om, og hvad partierne vil gøre ved dette, på dagsordenen.

Det vil vi blandt andet gøre ved at præsentere medierne for tal og analyser, der dokumenterer, at vi her står med et samfundsproblem, der kræver en løsning nu og her.

PLO har allerede i den seneste tid været i medierne med beregninger, der viser, at hver fjerde praktiserende læge nu er over 60 , og at 1,8 mio. danskere er tilknyttet en praksis i et lægedækningstruet område.

Det er bestyrelsens oplevelse, at det efterhånden er almindeligt anerkendt, at der skal gøres noget ved manglen på praktiserende læger – som i de kommende år vil blive forværret, fordi store lægeårgange går på pension.

Et meget bredt politisk flertal har således tilkendegivet, at man markant vil øge antallet af hoveduddannelsesstillinger i almen medicin. Det er meget positivt, men endnu har vi dog ikke set signalerne omsat til konkret politisk handling. 

Derfor vil PLO blive ved med at understrege, at der er behov for markant at styrke almen praksis. Det vil vi sige i valgkampen, og vi vil sige det til den regering, der dannes efter valget – uanset hvilken farve den får.

PLO vil i valgkampen aktivt benytte vores facebookside Bevar Familielægen til at sætte disse budskaber på dagsordenen over for de mange danskere, der følger denne side.

På Bevar Familielægen vil vi gennem hele valgkampen præsentere interviews med en repræsentant for alle Folketingets nuværende partier, som vi beder om at svare på tre konkrete spørgsmål om deres visioner for almen praksis.

Du kan se spørgsmålene, og hvad partierne svarer, på facebooksiden Bevar Familielægen.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s formand Christian Freitag
Telefon: 5134 3501, cfreitag@dadl.dk


Se indholdsfortegnelsen for hele PLO'rientering 09/2019 


Det sundhedsfaglige tilsyn kommer på besøg i Lægevagten til efteråret

Tilsynet vil blive gennemført efter specifikke målepunkter, som udarbejdes af styrelsen med rådgivning fra en arbejdsgruppe, hvor DSAM, lægevagterne (ved vagtchefer) og 1813 blandt andre deltager.

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) vil i efteråret gennemføre sundhedsfagligt tilsyn i lægevagten og 1813 (Region Hovedstaden).

Tilsynet vil blive gennemført efter specifikke målepunkter, som udarbejdes af styrelsen med rådgivning fra en arbejdsgruppe, hvor DSAM, lægevagterne (ved vagtchefer) og 1813 blandt andre deltager.

Arbejdsgruppen har til opgave at rådgive styrelsen om, hvad tilsynet skal dreje sig om med fokus på patientsikkerhed.

Arbejdsgruppen rådgiver også styrelsen om, hvordan tilsynet praktisk kan gennemføres på en hensigtsmæssig måde.

Tilsynet vil være i lægevagten som organisation og vil derfor ikke være målrettet de enkelte læger og sygeplejersker.

I løbet af maj vil STPS sende målepunkter for det kommende tilsyn i høring.

STPS vil sidst i juni 2019 afholde fire informationsmøder rundt om i landet om tilsynet i lægevagterne:

  • 24. juni 2019 kl. 18-20: Informationsmøde i Region Midtjylland
  • 25. juni 2019 kl. 16-18: Informationsmøde i Region Syddanmark
  • 26. juni 2019 kl. 16-18: Informationsmøde i Region Nordjylland
  • 27. juni 2019 kl. 16-18: Informationsmøde i Region Hovedstaden og Sjælland

Læs mere om informationsmøderne

For yderligere oplysninger kontakt:
Specialkonsulent Louise Bro Larsen
Tlf. 3544 8452, lbl.plo@dadl.dk

Se indholdsfortegnelsen for hele PLO'rientering 09/2019


Ordiprax+ er forsinket

Sundhedsdatastyrelsen har desværre udsat lanceringen af den nye version af Ordiprax (Ordiprax+) på grund af sikkerhedsmæssige udfordringer. Der er endnu ikke sat dato på en ny lancering, men vi forventer at vide mere i slutningen af maj.

Ordiprax+ har nogle særlige og længe ventede klyngevisninger, og var tænkt som 'startpakken' for klyngernes arbejde med medicindata. Ordiprax bliver let at arbejde med, relevant og velkendt for alle læger, og den nye version giver gode muligheder for at udvælge medicingrupper på både klynge og klinikniveau. Derfor er det ekstremt ærgerligt, at Ordiprax+ endnu engang lader vente på sig.

Til gengæld er der nu sat yderligere skub i udviklingen af flere klyngepakker, som løbende vil blive lagt på Kvalitetsprogrammets hjemmeside. Også de regionale kvalitetsenheder bistår med hjælp til data og forslag til klyngepakker – der er link hertil på www.kiap.dk.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Kirsten Dalsjö
3544 8304, kgr.plo@dadl.dk

Se indholdsfortegnelsen for hele PLO'rientering 09/2019


Klyngedannelsen næsten i mål

Med 110 etablerede klynger og en lille håndfuld mere på vej er vi nu tæt på mål med klyngedannelsen – næsten 3200 læger og tæt på 5.3 mio. patienter er nu en del af klyngearbejdet. Dermed er stort set alle praktiserende læger kommet med i den nye måde at arbejde med kvalitetsudvikling på i almen praksis.

Med repræsentation i Kvalitetsprogrammets (KiAP) bestyrelse og styregruppe og i tæt samarbejde med sekretariatet følger PLO arbejdet i klyngerne og søger at bistå med den nødvendige understøtning af både klyngekoordinatorer og klyngearbejdet. 

Udviklingen af og erfaringerne med klyngearbejdet er vigtige input til de kommende overenskomstforhandlinger, og PLO’s bestyrelse har derfor inviteret klyngekoordinatorerne til nogle møder i starten af efteråret, hvor man i fællesskab kan drøfte og evaluere på klyngekonceptet. 

Hvis I har spørgsmål til klyngearbejdet, er I altid velkomne til både at kontakte KiAP’s eller PLO’s sekretariat.  

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Kirsten Dalsjö
3544 8304, kgr.plo@dadl.dk

Se indholdsfortegnelsen for hele PLO'rientering 09/2019


Skævdeling af ejerandelene i praksis - partnerlæger

Vidste du, at det er muligt at være medejer af en lægepraksis, med en mindre ejerandel end de øvrige interessenter?

En lægepraksis vil oftest være drevet af læger, der har samme ejerandele, men det er også muligt at være medejer af en praksis med mindre end den forholdsmæssige andel af den samlede praksis. Det kan være et oplagt alternativ til en tilknytning som ansat læge i praksis, da enhver ejer fx bliver omfattet af Administrationsudvalgets regler om refusion ved sygdom og barsel.

I PLO’s vedtægter er en partnerlæge således defineret som en interessent, der ejer mindre end en forholdsmæssig andel af den samlede lægepraksis. Antallet af partnerlæger og/eller ansatte speciallæger i en lægepraksis må dog maksimalt udgøre halvdelen af antallet af lægekapaciteter tilknyttet lægepraksis.

Hvis en lægepraksis råder over fire lægekapaciteter, kan ejerforholdet fx være 40 % + 40 % + 15 % + 5 % eller 45 % + 45 % + 10 % + én ansat læge.

Ved indgåelse af en interessentskabskontrakt med en partnerlæge bør kontrakten tilpasses på en række punkter. Der skal således tages stilling til:

•    Hvordan skal arbejdstid og overskud fordeles
•    Hvad skal gælde, hvis en af parterne udtræder af interessentskabet
•    Opdeling af praksis
•    Beslutningsstruktur
•    Hæftelse for interessentskabets forpligtelser

Overskudsandel bør ikke relateres til ejerandelen, men i stedet til arbejdstidsfordelingen. Dog bør der ske en justering, der afspejler, at den anden interessent (eller de andre interessenter) har foretaget en større investering i lægepraksis.

Du kan læse mere om partnerlæger her, hvor du blandt andet kan finde en vejledning til interessentskabskontrakt med en partnerlæge.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chef i PLA Henriette Kiersgaard
Tlf.: 3544 8450, hki.plo@dadl.dk

Se indholdsfortegnelsen for hele PLO'rientering 09/2019


Kampagne fra Kræftens Bekæmpelse 

Fra på torsdag, den 16. maj, kører Kræftens Bekæmpelse en kampagne rettet mod mænd, så de bliver mere opmærksomme på symptomer, der kan skyldes, at de har kræft.

Baggrunden for kampagnen er, at mange danske mænd ifølge en kortlægning, som Kræftens Bekæmpelse står bag, ikke er opmærksomme på forskellige symptomer på kræft. 

Kampagnen bliver lanceret fra torsdag den 16. maj under overskriften ”De 7 tegn”, og den vil omfatte både pressehistorier og aktivitet på de sociale medier. Erfaringsmæssigt kan sådan en kampagne give anledning til, at flere patienter henvender sig til egen læge.
Du kan læse mere om kampagnen på www.de7tegn.dk.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Se indholdsfortegnelsen for hele PLO'rientering 09/2019


Henvisninger til Montebello

Sekretariatet har modtaget en henvendelse fra hospitalet Montebello, der ligger i Spanien, men drives af Region Hovedstaden, og som modtager patienter fra hele landet. Baggrunden er, at mange patienter henvises til Montebello uden at falde inden for målgruppen.

Montebello må kun sige ja til patienter med behov for intensiv genoptræning. Er forløbet ukompliceret, er det en opgave for hjemkommunen.

En indlæggelse på Montebello kræver, at patienten er motiveret og kan følge den intensive træning. Det er derfor vigtigt, at patienter, der henvises til ophold på Montebello, kognitivt kan klare et ophold – herunder at de kan holde sig fra alkohol, er selvhjulpne og er i stand til at følge træningen.

Det er Montebellos visitation på stedet, der vurderer alle henvisninger ud fra en beskrivelse af det eller de komplicerede forhold, der gør, at patienten har brug for en større grad af intensiv træning. Det er i den forbindelse vigtigt, at der fra egen læge foreligger en tydelig beskrivelse, hvor problemstillingen er klar - gerne suppleret med en status på patientens funktionsniveau og en eventuel operationsbeskrivelse.

Se mere på Montebellos hjemmeside og ring evt. på telefon 4829 5210.

Se indholdsfortegnelsen for hele PLO'rientering 09/2019


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Aftale om honorering for livmoderhalskræftscreening
I Region Hovedstaden har vi en aftale om honorering for livmoderhalskræftscreening. Du kan se aftalen her

Du afregner med ydelseskoden 4301 (systematisk screening), som dækker en konsultation (0101) og tillægsydelsen ”udtagning af prøve af livmodermund og -hals til cytologisk undersøgelse (2102). I stedet for at afregne 0101+2102 benyttes altså den samlede ydelseskode 4301.

Brug din KAP-H-konsulent og få opgaverne løst på rette sted
Mange almen praksis bruger meget tid på at løse opgaver, der burde have været løst andetsteds. Det kan for eksempel være, at hospitalet i en epikrise beder almen praksis om at henvise til en anden afdeling i et udredningsforløb eller tage specifikke blodprøver uden at have sørget for, at der ligger en rekvisition på webreqhotellet, manglende eller mangelfulde epikriser ved udskrivning, manglende eller fejlbehæftede ajourføringer af FMK ved udskrivning etc.

PLO-H opfordrer til, at du kontakter din hospitalspraksiskonsulent, hver gang du oplever eksempler på opgavesivninger som disse, da der ad den vej kan rettes op på hospitalernes praksis.

Hvis du ikke ved, hvem din relevante hospitalspraksiskonsulent er, kan du altid skrive til kap-h@regionh.dk
 
Ændrede sammenligningsområder i Region Hovedstaden i forhold til årsopgørelser og evt. fastsættelse af automatiske højestegrænser
De nuværende fem sammenligningsområder i Region Hovedstaden, som har betydning for eventuel fastsættelse af automatisk højestegrænse, Syd, Nord, Midt, Byen og Bornholm, ændres fra næste år til ét område, der dækker Syd, Nord, Midt og Byen, samt ét område, der dækker Bornholm.

Ændringen vil betyde, at praksis fra 2021 på baggrund af indkomståret 2020 kan få fastsat en automatisk højestegrænse ud fra de to nye sammenligningsområder med en deraf følgende eventuel modregning, med mindre ydelsesniveauet pr. patient inden da er tilpasset gennemsnittet i regionen. 

I 2019 følges der uændret op på kontrolstatistikken efter de nuværende fem sammenligningsområder. Ingen læger vil blive modregnet i honorarindtægt i henhold til overenskomstens kontrolbestemmelser i 2020 på baggrund af indkomståret 2019.

Først fra 2021 træder ændringen således i kraft, og herefter er sammenligningsgrundlaget hele Region Hovedstaden undtagen Bornholm, der fortsætter som selvstændigt område. 

PLO-H skal opfordre alle til fortsat at følge det gennemsnitlige ydelsesniveau i praksis pr. patient. PLO-H skal desuden opfordre til, at der om nødvendigt sker en tilpasning af niveauet i indkomståret 2020 frem mod 2021, således at det undgås, at praksis fra 2021 bliver udsat for fastsættelse af automatisk højestegrænse og den deraf følgende modregning. Du kan finde din § 93-statistik på Praksis- og Afregningsportalen på Sundhed.dk. 

Nyt fra KAP-H

Store Praksisdag 2020
Store Praksisdag 2020 i Region Hovedstaden bliver afholdt torsdag den 30. januar 2020 på Scandic Copenhagen, så sæt allerede nu X i kalenderen.

Vær med til at præge en spændende og inspirerende dag med høj undervisningskvalitet. Så hvis du har lyst til at blive kursusleder og/eller har gode idéer til emne(r), du gerne vil bidrage med, så kom til opstartsmødet af denne kursusdag.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i mødet - men har forslag til undervisningsemne(r), og/eller du ønsker at være kursusleder, er du velkommen til at kontakte os.

Opstartsmøde
Afholdes mandag den 27. maj 2019 kl. 16.30-18.30 på Bispebjerg Hospitals Uddannelsescenter, Indgang 50, Tuborgvej 235/Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV (der vil være en let forplejning til mødet).

Program:

16.30 - 16.45       Velkomst og kort introduktion af projekt
16.45 - 18.15       Brainstorm og indsamling af emner inkl. mulige undervisere/kursusledere
18.15 – 18.30       Afslutning

Tilmelding

Kursuslederdag
Får du rollen som kursusleder, afholdes en Kursuslederdag den 19. september 2019 kl. 13.00-17.00 på Bispebjerg Hospitals Uddannelsescenter, Indgang 50, Tuborgvej 235/Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV (der vil være forplejning til mødet).

For yderligere oplysninger kan sekretær Susanne Christensen, KAP-H Sekretariat kontaktes: kap-h@regionh.dk eller tlf. 3866 5299.


Nyt fra PLO-Syddanmark

Kom til valgdebatmøde

Udfordringerne i sundhedsvæsenet er store og påvirker både patienter og ansatte i sundhedsvæsnet. Kom og deltag i debatten, så landets politikere kan basere deres løsninger på et oplyst grundlag. Det er Lægeforeningen i Syddanmark, der er vært. 

Panelet består af: Ellen Trane Nørby (V), Julie Skovsby (S), Karina Adsbøl (DF), Karina Lorentzen (SF), Lotte Rod (RV), Mai Mercado (KF), Peder Hvelplund (Enh.)

Tid/sted: Mandag den 13. maj 2019 kl. 17.00 på Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding

Tilmelding er nødvendig via linket her

 

 


PLO'rientering 09/2019 blev udsendt den 10. maj 2019