Nyt fra bestyrelsen: OK21 og hvad vi gør os af tanker

Vi har behov for den bedste overenskomst nogensinde. Det er simpelthen nødvendigt, hvis vi skal fastholde de læger, vi har, hvis vi skal øge vores arbejdsglæde, og hvis vi skal tiltrække en hel masse nye unge kolleger, så de ikke kommer til at vælge noget andet. Det er måske store ambitioner, men med alt det, der bliver sagt om vigtigheden af, at alle danskere skal have adgang til deres egen praktiserende læge, så synes jeg godt, vi kan tillade os at have pæne forventninger.


Fra politisk side er der for tiden bred enighed om, at der skal markant flere uddannelsesforløb i almen medicin. Det er godt. Men vi skal så også have lægerne til at blive i vores klinikker efter endt uddannelse.

Vi skal altså kunne konkurrere med hospitaler, regions- og udbudsklinikker og alle andre jobs, som almenmedicinere kan blive tiltrukket af. Oven i det, skal vi fastholde nogle af de ældre kolleger - gerne mange år endnu.

I det lys bliver OK21 ikke nogen nem opgave.

Det kommer til at kræve meget af PLO, men det kommer også til at kræve en del af PLO's medlemmer. 

I bestyrelsen er vi meget opsatte på at vi, i resten af 2019 og indtil forhandlingerne starter, skal gøre så meget, vi kan for at inddrage og lytte til både vores repræsentantskab og naturligvis også til alle de medlemmer, der ønsker det. 

Så kom endelig med jeres besyv. 

Hvis vi kan stå sammen bag de krav, som PLO stiller, så øger det sandsynligheden for, at vi lykkes med projektet.

Vi må og skal have en rekrutterende og fastholdende OK21.

Hvis I vil læse mere om det politiske landskab, så kan I læse min mundtlige beretning fra repræsentantskabsmødet den 6. april.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s formand Christian Freitag
cfreitag@dadlnet.dk 


Se indholdsfortegnelsen for hele PLO'rientering 08/2019 


Forældreadgang til udvalgte dele af børns oplysninger i app’en Min Læge - dette skal du som læge være opmærksom på 

Med den nye opdatering gives der adgang til børns oplysninger, som hidtil ikke har været tilgængelig for forældre. Af hensyn til at beskytte visse sundhedsoplysninger om børn har Sundheds-og Ældreministeriet ønsket at tage en række forbehold for forældres adgang, som det er vigtigt, at de praktiserende læger er opmærksomme på.
 

Mandag den 29. april lanceres en opdatering til app’en Min Læge, der giver forældre adgang til børns oplysninger, hvis de er under 15 år. 

Fx vises tidligere e-konsultationer ikke, da der kan opstå situationer, hvor forældre får adgang til korrespondance, som barnet ikke har vidst, at forældrene ville få adgang til. Af samme årsag vises børns henvisninger ikke, da Sundheds-og Ældreministeriet vurderer, at der kan være situationer, hvor det ikke er i barnets tarv, at forældre ser oplysninger om henvisninger. 

For i videst muligt omfang at undgå situationer som kan udstille oplysninger om barnet, der ikke er i barnets interesse, vurderer Sundheds-og Ældreministeriet, at der kan gives adgang til følgende oplysninger: 

  • Børns vaccinationer
  • Børns aftaletidspunkter med klinikken, men ikke emnefelt for aftaler og ikke gamle aftaler
  • Forældre kan skrive på vegne af barnet med barnets CPR-nummer, og se nye e-konsultationer, da gamle e-konsultationer ikke vises
  • Medicinoplysninger to år tilbage (via medicinkortet) 

PLO har i samarbejde med leverandørerne af lægesystemer og klinikkens e-portaler aftalt, at alle e-portaler skal gøre brugeren opmærksom på den nye forældreadgang, som betyder, at forældre vil kunne se korrespondance, hvis barnet, der skriver, er under 15 år.

Det vil derfor komme til at fremgå tydeligt af alle klinikkers e-portaler, at hvis man er under 15 år og ønsker at komme i kontakt med lægen (fx skrive til lægen eller booke tid) uden forældres viden, skal børn ringe til klinikken og aftale en tid pr. telefon. 
 
På samme måde bør klinikken være opmærksom på, at svar på e-konsultationer til børn under 15 år efter den 29. april vil kunne tilgås af forældre, hvis der er registreret forældremyndighed over barnet.

Med den nye forældreadgang vil klinikken kunne opleve, at der kommer e-konsultationer ind på børn, som ikke er tilmeldt klinikkens egen e-portal. Hvis jeres eget system kræver, at barnet er tilmeldt, skal klinikken selv huske at aktivere barnet til brug af e-konsultation. Kontakt din leverandør, hvis du har brug for vejledning til at aktivere børn til e-konsultation.

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Nicholas Christoffersen
tlf.  35448477, nch.plo@dadl.dk 

Se indholdsfortegnelsen for hele PLO'rientering 08/2019 


Danske Regioner lancerer app'en MinSundhed 

Danske Regioner har nu lanceret appen MinSundhed. Her kan borgerne få et overblik over egen journal fra hospitalet eller finde svar på blodprøver. Det er også muligt at se pårørendes helbredsoplysninger, hvis de giver lov til det. App'en tilbyder langt henad vejen det samme som sundhed.dk.


Der findes mange forskellige sundhedsapps til borgerne i dag, og derfor har Min Sundhed som formål at binde de forskellige offentligt udviklede borgerettede apps i det danske sundhedsvæsen sammen. Det kan fx være henvisning til Min Læge, Patienthåndbogen, Medicinkortet-appen eller Min Sundhedsplatform i Region Hovedstaden og Sjælland.

Min Læge app’en vil fortsat være alle borgeres indgang til kommunikation med og oplysninger fra egen læge. 

Men for at sikre en hensigtsmæssig udvikling og samspil mellem Min Læge og Min Sundhed har Sundheds-og Ældreministeriet, PLO og Danske Regioner aftalt, at borgerne så vidt muligt skal opleve af navigere sømløst mellem de to apps.

Det betyder blandt andet, at de to app’s vil understøtte og henvise til hinanden i relevant omfang, sådan at borgeren hjælpes frem til den nødvendige information, uanset hvilken app der bliver brugt som indgang. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Nicholas Christoffersen
tlf.  35448477, nch.plo@dadl.dk 


Se indholdsfortegnelsen for hele PLO'rientering 08/2019 


Kampagne for opsporing af patienter med KOL

I overenskomsten fra 2018 indgår et initiativ om tidlig opsporing af patienter med KOL samt en oplysningskampagne. For praktiserende læger handler indsatsen om opmærksomhed på tilbud af lungefunktionsundersøgelse ved spirometri til patienter med mulig KOL. Oplysningskampagnen står Sundhedsstyrelsen for i dialog med overenskomstens parter.
 

Sundhedsstyrelsens oplysningskampagne igangsættes den 6. maj 2019. Kampagnen gennemføres primært ved brug af digitale medier og platforme, men der udsendes også plakater og flyers til praktiserende læger, foruden et spot til brug på praksisskærme.

Da kampagnen føres online, er det planen, at kampagnen er aktiv i maj måned og igen i efteråret i forbindelse med ’Lungedagen’, som finder sted den 20. november 2019.

Kampagnens hjemmeside er www.pustliv.dk, hvor der også er mulighed for at downloade spot til praksisskærm og bestille yderligere materiale.

Som en del af kampagnen opfordres patienter med lungesymptomer, der har varet mindst 2 måneder, til at henvende sig til praktiserende læge for lungefunktionsundersøgelse ved spirometri. Det må derfor forventes, at flere patienter henvender sig til almen praksis. Spirometri kan gennemføres af praksispersonale.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth 
Tlf. 35448462, dar.plo@dadl.dk

Se indholdsfortegnelsen for hele PLO'rientering 08/2019 


PLO-E kurser til læger og praksispersonale i spirometri

PLO-Efteruddannelse udbyder en lang række kurser til læger og praksispersonale om KOL, herunder 12 kurser i spirometri – 10 kurser rettet mod praksispersonale og to kurser til praktiserende læger.
 

Der gives refusion fra Fonden for Almen Praksis til læger for tabt arbejdsfortjeneste efter samme forhøjede takst som den systematiske efteruddannelse, og midlerne trækkes ikke fra lægens efteruddannelseskonto, da der er tale om en ekstra efteruddannelsesindsats ad overenskomstens fokus på KOL-patienter.

Alle deltagere på kurserne – både læger og praksispersonale, får dækket kursusudgifter samt transport op til 1.500 kr. pr dag fra Fonden.

Nedenfor link til kommende kurser.

Kommende kurser til praksispersonale:

Kommende kurser til praktiserende læger:

Læs mere om spirometrikurserne og andre kurser på www.plo-e.dk

For yderligere oplysninger kontakt:
Eva Maria Mogensen 
Souchef PLO-Efteruddannelse 
Tlf. 35448385, emm.plo@dadl.dk

Se indholdsfortegnelsen for hele PLO'rientering 08/2019 


Hvem skal have årets Talentpris?

Talentprisen blev i 2018 delt mellem de to praktiserende læger og ildsjæle Søren Kæseler Andersen og Morten Sig Ager Jensen for deres ekstraordinære indsats i Udkantsdanmark til gavn for både patienterne og ikke mindst for faget almen medicin. Du kan nu være med til at beslutte, hvem der skal have den ærefulde pris i år. 


Har du en god kandidat i tankerne, så send dit forslag til, hvem du mener, det skal være, og hvorfor, senest den 7. maj 2019 til dsam@dsam.dk.

Talentprisen gives til en person, der ved en ekstraordinær indsats har medvirket til at profilere selskabet og/eller standen og/eller har ydet noget ud over det sædvanlige virke som praktiserende læge til gavn for patienterne og faget almen medicin.

Traditionen tro uddeles årets Talentpris på DSAM's årsmøde, der finder sted den 4. oktober 2019. Med prisen følger æren og en check på 10.000 kr.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef, DSAM, Sine Barrett-Madsen
sbm@dsam.dk

Se indholdsfortegnelsen for hele PLO'rientering 08/2019 


Lægemiddelstyrelsen sender fremover sikkerhedsinformation direkte til din eBoks

Fra den 1. maj overtager Lægemiddelstyrelsen udsendelsen af direkte sikkerhedsinformation til læger og andre sundhedsmedarbejdere – de såkaldte DHPC-breve, populært betegnet som ”Dear Doctor letters”.
 

Tidligere stod lægemiddelvirksomhederne for at sende sikkerhedsinformation ud via postomdelte breve. 

Fremover vil den direkte sikkerhedsinformation blive sendt direkte fra Lægemiddelstyrelsen til de relevante sundhedspersoner via eBoks.

Praktiserende læger og praktiserende speciallæger vil desuden modtage informationen i den digitale postkasse, der er tilknyttet hver enkelt praksis. Og informationen vil blive sendt til hospitaler, lægemiddelkomiteer samt faglige selskaber, ligesom den kan ses på pro.medicin.dk under de berørte lægemidler. 

Lægeforeningen har over for Lægemiddelstyrelsen forgæves presset på for, at informationen alene skulle sendes via arbejdsrelaterede kanaler – for praktiserende lægers vedkommende den digitale postkasse, der er tilknyttet deres praksis - og ikke til lægernes private eBoks.

Lægeforeningen har dog fået lovning på, at ordningen bliver evalueret efter ét år med henblik på at vurdere, om sikkerhedsinformation fremover kun skal sendes via arbejdsrelaterede kanaler.

Du kan kontakte Lægemiddelstyrelsen på 4488-9595, hvis du har spørgsmål til udsendelsen af sikkerhedsinformation.

Du kan læse mere om ændringen på www.laegemiddelstyrelsen.dk

Se indholdsfortegnelsen for hele PLO'rientering 08/2019 


Referat fra seneste repræsentantskabsmøde

PLO holdt ordinært repræsentantskabsmøde den 6. april i Køge. Der foreligger nu et kort, bestyrelsesgodkendt referat.


Referatet kan ses her (kræver medlemslogin)
 
For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk 


Se indholdsfortegnelsen for hele PLO'rientering 08/2019 


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Kort oversigt over lokale aftaler i Region Hovedstaden med takster pr. 1. april 2019

 

Manglende eller mangelfulde epikriser ved udskrivning 

Mange almen praksis oplever, at hospitalsafdelinger udskriver patienter uden rettidig epikrise eller med mangelfulde/ikke retvisende epikriser. Derved opstår tvivl om, hvilke behandlinger patienten har modtaget, og hvordan behandlingen i almen praksis fremadrettet skal tilrettelægges.

Det betyder, at almen praksis bliver nødt til at kontakte den udskrivende hospitalsafdeling for at kunne være sikker på at give patienten den rette behandling fremadrettet.

Det er hospitalernes ansvar, at epikriser er fyldestgørende/retvisende og foreligger rettidigt ved udskrivning. Almen praksis kan kun tage det lægelige ansvar for patienten og sikre, at patienten modtager den rette behandling, når der er sket retvisende og rettidig overdragelse med alle relevante informationer.

I forhold til dette er PLO-Hovedstadens pejlemærke:
 

  • Entydigt lægeligt ansvar for hele patienten. 

PLO-H opfordrer til, at du kontakter din hospitalspraksiskonsulent, hver gang du oplever eksempler på opgavesivninger som denne, da der ad den vej kan rettes op på hospitalernes praksis.

Hvis du ikke ved, hvem din relevante hospitalspraksiskonsulent er, kan du altid skrive til kap-h@regionh.dk

Medlemsmøde den 29. april kl. 17.30 på Schæffergården

Du kan stadig nå at tilmelde dig medlemsmødet, som afholdes mandag den 29. april kl. 17.30 på Schæffergården i Gentofte. Tilmelding kan ske her eller på mail til plo-h@dadl.dk

Se indholdsfortegnelsen for hele PLO'rientering 08/2019 


PLO'rientering 08/2019 blev udsendt den 26. april 2019