Alle corona-aftaler samlet på PLO’s hjemmeside

I forbindelse med den igangværende corona-epidemi og nedlukning af samfundet har PLO både centralt og regionalt indgået forskellige aftaler med regionerne. 

Centralt har vi indgået tre aftaler:

  • Aftale om videokonsultationer
  • Aftale om telefonkonsultationer og årskontroller
  • Aftale om, at visse ydelser kan udføres enten på telefon og/eller video, herunder en række tillægsydelser.

For aftalen om telefonkonsultation og årskontroller henledes opmærksomheden på, at alle årskontroller fremover skal registreres med 0120+1002, hvis de udføres telefonisk og med kode 0120+1003, hvis de udføres pr. video.

Herudover er der decentralt indgået forskellige aftaler med de enkelte regioner.

Aftalerne er samlet ét sted på PLO.dk, der løbende opdateres, så du nemt kan få et overblik over alle indgåede aftaler relateret til corona.

Du finder alle aftalerne her

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Overblik: Test og værnemidler

Vi har samlet oplysninger om, hvordan patienter henvises til test for corona, og hvordan der kan rekvireres flere værnemidler i hver af de fem regioner.

Med Sundhedsstyrelsens seneste opdatering af retningslinjerne (OBS: Linket virker ikke længere) blev almen praksis' rolle i forhold til test ændret.

Egen læge kan nu telefonisk visitere til diagnostisk test (svælpodning) for SARS-CoV-2 eller telefonisk visitere til klinisk vurdering for COVID-19 på sygehus eller på regional COVID-19-klinik.

Kontaktoplyninger for de enkelte regioner ifht test kan ses her:

I Sundhedsstyrelsens seneste opdatering af 'Håndtering af COVID-19: Almen praksis' rolle i forbindelse med epidemi med COVID-19" (OBS: Linket virker ikke længere) står der

"For at minimere smittespredning til patienter i risikogrupper, der er nødt til at ses ved sygebesøg eller fremmøde, anvender læge eller personale værnemidler ved nær kontakt med disse patienter."

Kontaktoplyninger ifht at bestille værnemidler for de enkelte regioner kan ses her:

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO samler information om COVID-19 på plo.dk    

PLO sender mange informationer ud hver uge om coronasituationen. Det væsentligste har vi samlet ét sted på PLO's hjemmeside.

Du kan finde de væsentligste ting udsendt af PLO om COVID-19 her

Her er bl.a. en FAQ, hvor vi  har samlet en række spørgsmål og svar til PLO’s medlemmer om, hvordan de skal forholde sig under coronaepidemien. 

For yderligere information kontakt
Kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen
Tlf. 3544 8476, ckp.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


DSAM-notater om nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Som også nævnt i nyhedsbrev til alle PLO’s medlemmer kom der onsdag opdaterede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om håndtering af COVID‐19 i sundhedsvæsenet og i almen praksis. DSAM har lavet to resumeer af disse.

Læs DSAM's resumé vedrørende rekvisition af test og henvisning til vurdering og test 

Ligeledes kom der onsdag opdaterede retningslinjer om almen praksis' rolle i håndteringen af COVID-19.

Læs DSAM's kommentarer til den opdaterede retningslinje 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Opdaterede retningslinjer for ansatte i sundheds- og ældresektoren, der tilhører særlige risikogrupper

Sundhedsstyrelsen har opdateret vejledningen i forhold til håndteringen af situationer, hvor en ansat i sundheds- eller ældresektor, der varetager væsentlige arbejdsopgaver eller særlig kritiske funktioner, kan betragtes som tilhørende en særlig risikogruppe i forhold til COVID-19.

I opdatereing har man bl.a. udvidet anbefalingens målgruppe til også at omfatte socialsektoren, samt skærpet, at gravide skal hjemsendes fra graviditetsuge 28.

Læs mere her

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Orientering om status på apotekernes opkobling til FMK

Sundhedsdatastyrelsen og apotekerne er i gang med at få alle apoteker på FMK. Apotekerne flytter i perioden fra den 1. april til 15. juni alle dosisdispenseringskort over på FMK. 

Apoteket ændrer arbejdsgang, så de dosispakker efter lægemiddelordinationens dosering på FMK og ikke efter doseringen på recepten, som de gør for nuværende.

Det apotek, hvor din patient modtager dosispakket medicin fra, vil i den kommende tid informere dig om, hvornår de opretter dosiskortene på FMK. Apoteket vil derfor kunne rette henvendelse til dig ved tvivlsspørgsmål.

Du kan læse mere om Sundhedsdatastyrelsen og apotekernes arbejde her og få viden om, hvad det vil komme til at betyde for klinikken

PLO vil den kommende tid følge op med ny information fra Sundhedsdatastyrelsen omkring dosisdispensering til klinikkerne. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Nicholas Christoffersen
Tlf: 2728 3638, nch.plo@DADL.DK


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Opdateret information om lønkompensationsordning

Myndighederne justerer løbende på de forskellige hjælpepakker, der er vedtaget under corona-krisen, herunder lønkompensationsordningen. PLA opdaterer derfor løbende i informationen om ordningen. 

Som tidligere meldt ud er loftet for ordningen hævet til 30.000 kr. for alle lønmodtagere, der er omfattet af lønkompensationsordningen.

Dette kan du læse mere om her på PLA’s hjemmeside 

Beskæftigelsesministeriet har desuden præciseret, at virksomhederne nu kan bruge rotationsordninger, hvor medarbejderne skiftes til at være på arbejde og være hjemsendt (rotation). 

Ændringen betyder, at den enkelte medarbejder kan arbejde delvist under hjemsendelsen så længe det sker i hele dage.

Fx vil en virksomhed kunne hjemsende en gruppe medarbejdere med løn i alle lige uger, mens en anden gruppe medarbejdere arbejder, og bytte rundt på de to grupper i ulige uger.

Kravet om, at mindst 30 pct. af medarbejderne er hjemsendt, skal fortsat være opfyldt.

Dette kan du læse mere om her på PLA’s hjemmeside

For yderligere oplysninger kontakt:
PLA’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8400, pla@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Honorarerne reguleres med 1,41 pct. pr. 1. april 

Honorarerne i OK18 reguleres med 1,41 pct. pr. 1. april 2020. Det betyder, at honoraret for en konsultation stiger fra 143,44 kr. til 145,46 kr. Beløbene i honorartabellen gælder frem til 30. september 2020.

Bestyrelsen har som tidligere beskrevet besluttet kun at offentliggøre en elektronisk udgave af honorartabellen med gældende takster, som kan findes på PLO’s hjemmeside. 

Herudover er der mulighed for at hente en elektronisk udgave af honorartabellen uden honorarer – kaldet en ydelsesoversigt - samt en oversigt over de lokale aftaler, der er gældende i den region, praksis hører til, og en honorartabel med gruppe 2-takster. 

Alle oversigter kan findes her

Hvis man ønsker en fysisk udgave af ydelsesoversigten uden honorarer, herunder lokalaftaler, kan den rekvireres ved at rette henvendelse til os. Det kan ske til PLO’s medlemsservice på plo@dadl.dk

Denne version af ydelsesoversigten uden honorarer er den samme, som blev sendt ud ved reguleringen pr. 1. oktober 2019. Der skal forventes en længere leveringstid pga. udbruddet af coronavirus.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Ændring i udleveringsbestemmelse for azithromycin-tabletter

Lægemiddelstyrelsen har ændret udleveringsbestemmelsen for azithromycin-tabletter fra B til BEGR, hvilket betyder, at lægemidlet er sygehusforbeholdt. Ændringen trådte i kraft den 27. marts 2020.

Apoteket kan dog fortsat ekspedere recepter til patienter med kroniske lungesygdomme, der anvender azithromycin som led i en forebyggende behandling, hvor recepten er udskrevet fra en specialafdeling/-enhed i lungemedicin eller pædiatri.

Gravide med klamydia er også undtaget.

Ændringen gælder med øjeblikkelig virkning.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Visitationsretningslinje for henvisning af patienter under COVID-19-pandemien
Region Hovedstaden har udsendt visitationsretningslinjer for henvisning af patienter under COVID-19-pandemien. Læs dokumentet her.

For at få et hurtigt overblik over vejledningen har PLO-Hovedstaden desuden udarbejdet et skema, der kan printes og ligge på skrivebordet. Åben skemaet her 

Husk regler om henvisning til navngiven læge ved evt. lukning i forbindelse med de tre påskehverdage
Praksis skal sikre, at praksis er tilgængelig for telefonisk henvendelse på de tre hverdage før påske, nærmere bestemt den 6., 7. og 8. april. 

Hvis man holder lukket, skal der på telefonsvareren og hjemmesiden gives tydelig henvisning til navngiven læge og telefonnummer. Og den navngivne læge skal, i lyset af den aktuelle coronasituation, sikre ekstra god telefonisk tilgængelighed på dage, hvor man også passer kollegers patienter.

PLO-Hovedstaden opfordrer til, at praksis så vidt muligt er telefonisk tilgængelig for egne patienter og kun undtagelsesvist henviser til kolleger, særligt på ”indeklemte” hverdage, i denne tid, hvor der forventes et stigende pres på hele sundhedsvæsenet. 

Tjek, om praksis' bagomnummer fremgår af praksisdeklarationen på Sundhed.dk
Det er i denne tid særligt vigtigt, at vores hospitalskolleger og vores kolleger i primærsektoren kan få fat i os på klinikkens bagomnummer.

Tjek op på, om I har fået oplyst nummeret på praksisdeklarationen bag login på sundhed.dk. 

Se her brugsanvisning til at ændre bagomnummer på sundhed.dk

Sygdomsramte kolleger og lukkede praksis 
Hvis praksis bliver ramt af sygdom/karantæne, skal vi først og fremmest via de sædvanlige netværk hjælpe hinanden (vagtringe, klynger, PLO-K/lægelaug).

Hvis det er nødvendigt at finde en finde vikar, er du velkommen til at kontakte PLO-Hovedstaden (på plo-h@dadl.dk eller tlf. 3544 1094/3544 1082), der kan formidle kontakt til pensionerende læger, der gerne vil stille sig til rådighed.

Ny midlertidig aftale om anvendelse af video/telefon ved opfølgende hjemmebesøg og besøg 
PLO-Hovedstaden har netop underskrevet en midlertidig aftale om at udvide vores eksisterende lokalaftaler om opfølgende besøg efter indlæggelse og besøg med henblik på at forebygge (gen)indlæggelse, så disse besøg også kan foretages pr. telefon/video (ydelseskode 4250 og 4292).

Se aftalen her 

Videokonsultationsmulighed fra Region Hovedstaden
Region Hovedstaden har besluttet at stille videoudstyr til rådighed for almen praksis til brug for videokonsultation.

Læs mere i Praksisnyt X-tra fra 30. marts 2020

Aflysning af medlemsmøde den 27. april
Det planlagte medlemsmøde for PLO-medlemmer i Region Hovedstaden den 27. april aflyses som følge af coronasituationen. 

Skriv allerede nu datoen for medlemsmødet i efteråret i kalenderen - det bliver den 9. november kl. 17. Oplysning om mødested følger. 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO'rientering 07/2020 blev udgivet d. 3. april 2020