Nyt fra bestyrelsen: En ekstraordinær situation kræver ekstraordinære løsninger 

I sidste uge præsenterede Dansk Folkeparti og regeringen deres aftale om en sundhedsreform. Den lignede meget det udspil, der blev fremlagt i januar, men der var dog kommet nogle relevante nye ting med. 
 

Først og fremmest mener vi i PLO stadig, at der er brug for en reform. Der er brug for at opruste det nære sundhedsvæsen og ikke mindst almen praksis markant for at kunne følge med patienternes behov og for at kunne sikre et godt arbejdsliv for alle, der arbejder i almen praksis. 

Derfor var vi også ude i medierne og udtrykke glæde over den tydelige satsning på almen praksis, aftalen indeholder, blandt andet med oprettelse af 100 ekstra uddannelsesstillinger i almen medicin.

Andre tiltag, som ikke pådrog sig helt så meget opmærksomhed, men som er ekstremt vigtige, er de forskellige initiativer, der skal afhjælpe lægemanglen i almen praksis også på kort sigt. 

I aftalen er afsat 40 mio. kroner i 2019 til såkaldte ’partnerskaber’, som skal se på, hvilke tiltag der kan iværksættes her og nu for at sikre flere læger i almen praksis – særligt i de lægedækningstruede områder af landet. 

Man vil blandt andet se på, om flere læger, der endnu ikke er speciallæger, skal kunne ansættes i almen praksis i vikariater på op til seks måneder mod de nuværende to måneder. Og man vil gøre det muligt for den enkelte tutorlæge at have flere uddannelseslæger tilknyttet ad gangen.

Dertil kommer, at man vil understøtte, at praktiserende læger, der nærmer sig pensionsalderen, får incitamenter til at fortsætte lidt længere.

I PLO mener vi, at der er brug for individuelle løsninger for at gøre det muligt for alle praktiserende læger at se sig selv i praksis også i de kommende år, og vi håber, at partnerskaberne vil hjælpe med dette. 

Lægemanglen har skabt en ekstraordinær situation, der kræver ekstraordinære tiltag i den kommende tid.
 
For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s formand Christian Freitag
tlf.  5134 3501, cfreitag@dadlnet.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen for PLO'rientering 07/2019


Nu lanceres borgerkampagne om Min Læge-app’en

Tirsdag den 2. april igangsatte PLO og Sundheds- og Ældreministeriet en borgerrettet kampagne med det formål, at Min Læge-app’en bliver den mest downloadede sundhedsapp i Danmark og patienternes primære digitale indgang til almen praksis. 
 

Min Læge er siden den 11. januar downloadet næsten 55.000 gange, og der er siden offentliggørelsen i App Store og Google-Play gjort en stor indsats for at for styr på koblingen til klinikkernes lægesystemer og patientportaler. De værste børnesygdomme er nu håndteret, og der står en supportfunktion klar i regi af sundhed.dk, som borgerne kan henvende sig til, hvis der skulle opstå spørgsmål. 

Vi er nu klar til at få Min Læge ud til endnu flere borgere, så vi kan realisere ambitionen om, at app’en bliver den fælles kommunikationsplatform mellem klinikkerne og patienterne, som PLO har ejerskab over og kan udvikle på til gavn for både medlemmerne og patienterne.  

Kampagnen vil være synlig på bl.a. sociale medier, hvor borgerne nemt kan klikke sig videre til fx App Store og downloade app’en. 

Vi håber, at medlemmerne vil tage godt imod kampagnen og hjælpe med at udbrede kendskabet til app’en.

PLO vil i den kommende tid udsende kampagnemateriale til klinikkerne i form af en Min Læge-plakat og et par klistermærker, som medlemmerne kan vælge at bruge i klinikken. Det er desuden muligt at downloade en grafik, som kan anvendes på klinikkens infoskærm eller hjemmesiden. 

For yderligere oplysninger kontakt:

Formand for PLO’s It-og Dataudvalg
Henrik Dibbern
Hdi.plo@dadl.dk


Tilbage til indholdsfortegnelsen for PLO'rientering 07/2019


Afgørelse fra Skatterådet – moms på konsulenthonorar

Praktiserende læger, som er fast tilknyttet læge på plejecenter eller visse botilbud, skal tillægge konsulenthonoraret moms.


Skatterådet har afgjort, at konsulenthonoraret for fast tilknyttet læge på plejecenter og visse botilbud er momspligtigt.

Det betyder, at praktiserende læger skal tillægge moms til konsulenthonoraret, såfremt lægen/klinikken er momspligtig. En læge/klinik er momspligtig, hvis den momspligtige omsætning udgør mindst 50.000 kr. på et år.

Det er den, der leverer momspligtige ydelser, som er ansvarlig for, at der tillægges moms, dvs. det er lægen, ikke kommunen, som er ansvarlig herfor.

Afgørelsen fra Skatterådet svarer til den udmelding, PLO, efter rådgivning fra revisor, tidligere er kommet med
 
For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen for PLO'rientering 07/2019


Lægemidler i restordre

I de sidste måneder af 2018 og i begyndelsen af 2019 har der været et unormalt stort antal af lægemidler, som er gået i restordre. Nye EU-krav til virksomhederne om påtrykning af 2D stregkode og forsegling på hver enkelt pakning, som sikring mod forfalskning, kan have spillet en rolle for antallet af restordrer.
 

Herudover har Vaccine Havrix, Vaccine Twinrix, Influenza vaccine tetra valent været i restordre en stor del af 2018. Baggrunden herfor har været et øget forbrug i Europa som følge af hepatitisudbrud, samt at et større parti vacciner måtte kasseres under produktion.
 

Lægemidler som har været i restordre, men som nu er tilgængelige i taksten igen:

Tabl. Lopid, Opl. Ventoline til forstøverapparat 1 mg/ml, tabl Adalat, tabl. Avodart, tabl. Furix 30 og 60 mg. Retard, tabl. Pinex Retard, tabl Pinex smelt, tabl. Morfin 10 mg I 10 og 30 stk. pakninger, stikpiller Doloproct, tabl. Contalgin 5 og 10 mg., tabl Prednisolon 25 mg 10 stk., tabl Hæmojern, creme Dermovat, creme Betnovat, injektion Xylocain m. adrenalin.

Lægemiddelstyrelsen vil fremadrettet indkalde bl.a. Lægeforeningen, Apotekerforeningen og grossisterne til løbende møder om restordreproblematikker, som også fylder meget på internationalt niveau. 

Lægeforeningen vil her bl.a. kunne viderebringe oplysninger om lægemidler i restordrer, men også drøfte muligheder for forhåndsorientering om lægemidler, der kan forventes at gå i restordre.

Hvis du oplever, at et lægemiddel gentagne gange er gået i restordre, kan du sende en mail til: 

Chefkonsulent i Lægeforeningen
Geert Amstrup 
ga@dadl.dk 

Tilbage til indholdsfortegnelsen for PLO'rientering 07/2019


Nyt fra PLO-Hovedstaden 

Hospitalerne kan selv bestille blodprøver, også i hjemmet

Mange praksis oplever, at hospitalsafdelinger i et udrednings- eller kontrolforløb sender patienter til egen læge for at få taget blodprøver, enten i praksis eller i hjemmet, alternativt bliver henvist til blodprøvetagning på laboratorium, uden at der foreligger en relevant rekvisition på webreqhotellet. Men både hospitalsafdelinger og ambulatorier har selv kompetence til at bestille blodprøver, også i hjemmet.

Hospitalerne bør derfor selv foretage disse bestillinger, da det dels sparer patienterne for at kontakte egen læge, dels sparer praksis for den tid, de bruger på at udføre hospitalets bestilling, og dels sikrer, at ansvar for opfølgning havner på rette sted. Husk, at hvis du vælger at påtage dig hospitalets opgave med at bestille blodprøver, påtager du dig også samtidig ansvar for opfølgning.
 
PLO-Hovedstaden ser intet til hinder for, at den praktiserende læge tilbyder at udtage blodprøver på en bestilling foretaget af en hospitalsafdeling (dvs. hvor der ligger en rekvisition på ”hotellet”). Det kan være god service for borgerne at kunne få taget prøven hos egen læge, frem for at skulle møde på et hospitalslaboratorium. 
 
I forhold til dette er PLO-Hovedstadens pejlemærker:
 

  • Entydigt lægeligt ansvar for hele patienten. 
  • Den læge, der ordinerer en blodprøve, bestiller selv prøven (foretager en rekvisition) og følger også op på resultatet. 

PLO-H opfordrer til, at du kontakter din hospitalspraksiskonsulent, hver gang du oplever eksempler på opgavesivninger som denne, da der ad den vej kan rettes op på hospitalernes praksis.

Hvis du ikke ved, hvem din relevante hospitalspraksiskonsulent er, kan du altid skrive til kap-h@regionh.dk.

Medlemsmøde den 29. april

Der afholdes medlemsmøde for PLO-medlemmer i Region Hovedstaden den 29. april 2019 kl. 17.30-19.30 på Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte.  

Vi vil bl.a. drøfte følgende temaer: HbA1c, kommende implementering af røde-gule-grønne epikriser, lægedækning, herunder nødklinikker, samt nye sammenligningsområder. Mød op og giv dit bud på, hvordan taler vi almen praksis op som fag. 

Mødet foregår på Schæffergården, hvor der er gode P-forhold. 

Tilmelding sker her eller på e-mail til plo-h@dadl.dk senest den 25. april. 

Dagsorden til mødet vil blive udsendt til medlemmerne pr. mail i uge 15.

Tilbage til indholdsfortegnelsen for PLO'rientering 07/2019


PLO'rientering 07/2019 blev bragt den 5. april 2019