Nyt fra bestyrelsen: Udspil med Diabetesforeningen 

Bestyrelsen har lagt en del kræfter i at øge samarbejdet med andre interessenter fra sundhedsvæsnet. På baggrund af det, kom vi i starten af året med det fælles udspil sammen med Kræftens Bekæmpelse. Vi har siden da arbejdet med Diabetesforeningen om et konkret udspil, som har fået titlen: 'Type 2-diabetes og almen praksis - Styrkelse af primærsektoren og mere lighed i sundhed', og som vi netop har lanceret.
 

De overordnede tanker, som vi deler med Diabetesforeningen, handler om, hvordan vi arbejder med at mindske ulighed i sundhed og sikre en bedre sammenhæng for patienterne.
 
Formålet er naturligvis at få forbedret forholdene i almen praksis for diabetespatienter. Det er vigtigt at understrege, at udspillet ikke skal læses som en handlingsplan, men som nogle ambitioner for fremtiden, under de rette forudsætninger, hvor der er tilført ressourcer til vores sektor. 

Jeg er godt klar over, at vi i en tid, hvor mange kolleger lider under et hårdt arbejdspres, skal være forsigtige med at påtage os flere opgaver og et større ansvar. PLO har sat en vækststrategi, med det formål at styrke almen praksis og sikre muligheden for at vi kan blive endnu flere læger og personale. Det skal der til, hvis vi skal kunne levere mere, end vi gør i dag. 

Sundhedsvæsenet står foran store udfordringer, og i PLO vil vi gerne være med til at gøre sundhedsvæsenet endnu bedre for patienterne og for lægerne. Det, mener jeg, vi gør bedst ved at samarbejde mest muligt med de andre aktører, der er på sundhedsområdet. Ikke mindst med patientforeningerne. 

Jeg håber derfor, at I vil tage godt imod udspillet.

Læs det samlede udspil (pdf).

Læs PLO’s pressemeddelelse om udspillet.

For yderligere informationer kontakt 
PLO’s bestyrelsesmedlem 
Birgitte Ries Møller 
Tlf. 24645105, birgitteriesmoeller@gmail.com 

Til toppen


Status på overenskomstforhandlingerne

Der har siden den seneste PLO’rientering været holdt forskellige møder, både politiske møder og på sekretariatsplan, om en ny overenskomst for almen praksis. Mange emner er blevet drøftet, herunder især den overordnede økonomi i en eventuel aftale. Der er aftalt flere møder.

PLO’s bestyrelse har forståelse for, hvis der blandt PLO’s medlemmer er utålmodighed efter at høre noget mere konkret, men det er ikke muligt, så længe forhandlingerne pågår. Muligheden for at opnå et positivt resultat er størst, når forhandlingerne foregår i forhandlingslokalet og ikke i pressen.

For yderligere oplysninger kontakt:
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544-8472, jsg.plo@dadl.dk

Til toppen


Modtag PLO’s nyheder

PLO har sammen med resten af Lægeforeningen fået ny hjemmeside, og det betyder, du skal gå ind igen og abonnere på vores nyhedsmails, hvis du ønsker løbende at modtage en mail med de nyheder, der bliver lagt på hjemmesiden. 

Du finder abonnersiden her.


Det er også fra PLO’s nye hjemmeside, at du finder linket til selvbetjeningen ’Min side’, hvor du bl.a. kan søge refusion for barsel og sygdom, følge lægedebatten, rette dine egne data og meget mere. 

Første gang du logger på, skal du bruge den tilsendte pinkode. Oplever du problemer med login, er du meget velkommen til at kontakte os. 

PLO’s hjemmeside er stadig en del af læger.dk. Der er kommet flere farver og billeder, og indholdet tilpasser sig nu mobil og tablet, ligesom der er blevet ryddet op i indholdet. PLO’s kendetegn på det fælles site er, som vores logo, orange. 

For yderligere informationer kontakt 
Kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen
Tlf. 3544 8476, ckp.plo@dadl.dk


Til toppen


Fortsat mulighed for at færdiggøre HPV-vaccination med Gardasil

Efter skiftet fra Gardasil til Cervarix i børnevaccinationsprogrammets vaccination mod HPV har der været en overgangsordning, der skulle udløbe den 31. januar 2017, for de piger der allerede var påbegyndt vaccinationsprogrammet med Gardasil. Denne mulighed er nu blevet forlænget til udgangen af året.

Statens Serum Institut har forlænget muligheden for at blive færdigvaccineret med Gardasil frem til den 31. december 2017 (eller så længe vacciner haves). Dette fremgår desværre ikke af den nyudsendte honorartabel. 

Følgende ydelseskoder er derfor fortsat åbne indtil den 31. december 2017:

8329 2. HPV-vaccination med Gardasil

8330 3. HPV-vaccination med Gardasil (ekstra dosis)

For yderligere information kontakt
Konsulent Lotte Aakjær Jensen
Tlf. 3544 8459, laj.plo@dadl.dk

Til toppen


Om det risikobaserede tilsyn – tilsynstema 2017

Fra maj og resten af 2017 vil Styrelsen for Patientsikkerhed komme på tilsynsbesøg hos lægerne i almen praksis, på regions- og udbudsklinikker og på sygehusafdelinger, der beskæftiger sig med patienter med KOL og depression. PLO evaluerer sammen med styrelsen efter ca. 40 tilsyn i almen praksis. 
 

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet. 

I 2017 fokuserer de risikobaserede tilsyn særligt på prøvesvar og medicinhåndtering i patientforløb. Der vil også være særligt fokus på KOL- og depressionspatienter, når tilsynet kommer ud i almen praksis. I arbejdet med at identificere relevante områder for tilsyn, er der blandt andet blevet kigget efter tendenser i de utilsigtede hændelser (UTH), som bliver indberettet til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet målepunkter for almen praksis

Netop i disse dage sender Styrelsen varslingsbreve ud til de klinikker, der vil få et tilsynsbesøg. Vi ved dog, at Styrelsen er startet med at varsle tilsynet i 5 regions- og udbudsklinikker. 

Medlemmer, der modtager et varslingsbrev, må meget gerne rette henvendelse til PLO C med henblik på rådgivning.

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden. Der laves desuden en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af det risikobaserede tilsyn.

Styrelsen for Patientsikkerhed holder løbende introduktionsmøder med de områder, som er udvalgt til det risikobaserede tilsyn i 2017. På møderne introduceres det risikobaserede tilsyn og de temaer og områder, der er valgt for tilsyn og læring. Herudover beskrives selvregistrering i behandlingsstedsdatabasen, og hvordan tilsyn kommer til at foregå i praksis. Der bliver på møderne lagt vægt på åben dialog mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og deltagerne.

Hvordan vælges de klinikker, der får et tilsyn

Behandlingsstederne udvælges til tilsyn ud fra en risikovurdering, nogle ved stikprøve (det kan eksempelvis være på baggrund af ordinationsmønster af afhængighedsskabende lægemidler, mange klagesager eller bekymringshenvendelser), og nogle bliver bare udtaget uden en officiel begrundelse.

Sundhedsvæsenets rapporteringssystem til UTH administreres af Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Rapporteringssystemet til UTH skal understøtte patientsikkerheden ved at indsamle, analysere og formidle viden om UTH og dermed skabe en systematisk læring dels af UTH, der sker indenfor sundhedsvæsenets sektorer, dels af de UTH, der sker i overgangen mellem sektorerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed må derfor ikke bruge UTH i forhold til enkelt personer, men kan anvende UTH til at se på, hvilket tilsynstema der skal vælges. 

Om at udlevere patientoplysninger

Styrelsen for Patientsikkerhed kan afkræve personer på behandlingsstedet oplysninger, der er nødvendige som led i tilsynet. Disse personer har pligt til at videregive de afkrævede oplysninger. Det betyder, at der ikke skal indhentes samtykke fra patienter ved behandling af journaloplysninger.

Styrelsen, eller personer styrelsen har bemyndiget til at udføre tilsynet, har til enhver tid som led i tilsynet, mod behørig legitimation og uden retskendelse, adgang til at inspicere behandlingsstedet.

PLO har aftalt med Styrelsen for Patientsikkerhed at afholde et møde efter styrelsen har foretaget ca. 40 tilsyn i almen praksis – for at evaluere på målepunkterne til almen praksis.

Du kan læse mere om det risikobaserede tilsyn på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.
                        
Læs formand Christian Freitags leder far d. 24. februar 2017 om risikobaseret tilsyn

For yderligere information kontakt
Specialkonsulent Gritt Husum Basse
Tlf. 3544 8494, ghb.plo@dadl.dk

Til toppen


Prisen på klinikkerne falder

Den gennemsnitlige goodwillprocent er nu på det laveste niveau i den periode, hvor PLO har data (2001-2016). Det viser PLO’s goodwill-analyse for alle praksishandler i 2016.
 

Den gennemsnitlige goodwillprocent i 2016, inklusiv nul-handler, var på 44. Det er et fald på 4,2 procentpoint i forhold til 2015. Dermed fortsætter den nedadgående udvikling i betalt goodwill, der med små afbrydelser har kunnet spores siden 2001, hvor den gennemsnitlige goodwillprocent var oppe på 112,6.

En af forklaringerne er et stigende antal nul-handler. Fra 2015 til 2016 steg antallet af nul-handler fra 56 til 69. 

Tallene for betalt goodwill varierer ganske meget på tværs af regionerne. Den gennemsnitlige goodwill er lavest i Region Nordjylland, hvor den er på ca. 15 pct., og højest i Region Midtjylland og Region Hovedstaden, hvor den er på godt 54 pct.   

Se PLO’s goodwill-analyse i sin helhed (pdf).

For yderligere information kontakt
Konsulent Lotte Aakjær Jensen
Tlf. 3544 8459, laj.plo@dadl.dk

Til toppen


Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. PLO's kommuneudvalg vil snarest drøfte styrelsens anbefalinger, særligt i forhold til det lægelige behandlingssvar.
 

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde den 4. april 2017 kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner.  

Lægeforeningen: Det er en lægelig opgave at afgøre, om en patient skal henvises til akutfunktion eller hospital

Styrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen har betydning for en række praktiserende læger, som har kontakt med kommuner, som allerede har etableret en akutfunktion, og for øvrige praktiserende læger vil det også snart blive relevant, idet standarderne stiller krav til både indholdet og kvaliteten i de kommunale akutfunktioner med henblik på at sikre en ensartet og høj kvalitet.

Akutfunktioner kan være akutpladser, akutteams eller en kombination heraf.

Kvalitetsstandarderne stiller krav til den kommunale indsats og kvalitet i akutfunktioner, mens akutfunktionernes samarbejde med sygehuse og almen praksis er anbefalinger.

Om det lægelige ansvar og samarbejde anbefaler Sundhedsstyrelsen:

 • at rammerne for samarbejdet aftales i regi af sundhedsaftaler og praksisplaner for almen praksis
 • at henvisende læge tager telefonisk kontakt med akutfunktionen og udformer en skriftlig korrespondance på henvisningstidspunktet
 • at læger på sygehuse og i almen praksis sikrer de fornødne aftaler, så det er entydigt for personalet i akutfunktionen, hvem de skal kontakte ved spørgsmål om patientens behandling
 • at behandlingsansvaret for patienter henvist af praktiserende læge ligger hos praktiserende læge i dagtid og vagtlæge uden for åbningstid
 • at behandlingsansvaret for patienter henvist af sygehuslæge aftales lokalt, og at behandlingsansvaret efter aftale kan overdrages til praktiserende læge
 • at intravenøs medicinsk behandling som hovedregel er en sygehuslæges ansvar, og
 • at den kommunale akutfunktion giver patientens praktiserende læge besked, når indsatsen i akutfunktionen afsluttes. 

PLO's kommuneudvalg vil snarest drøfte styrelsens anbefalinger, særligt i forhold til det manglende entydige lægelige behandlingssvar, med henblik på adressering af indgåelse af lokale aftaler, samt se nærmere på organiseringen af det lægelige ansvar på de allerede etablerede akutfunktioner. 

For yderligere information kontakt
Specialkonsulent Dorthe Arleth 
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Til toppen


Husk, at indberette dødsfald

Det har store konsekvenser, når registrering af afdøde ikke sker elektronisk. Med en korrekt og elektronisk indberetning af dødsattestens side 1 bliver myndigheder og virksomheder langt hurtigere underrettet via CPR-registeret, hvorefter samtlige instanser (offentlige myndigheder, banker, forsikringsskaber m.fl.), der abonnerer på CPR-oplysningerne, får besked om dødsfaldet.

Det er derfor vigtigt, at du husker at indberette dødsattesten elektronisk – dette gælder både dødsattestens side 1 og side 2. Du er velkommen til at henvende dig til PLO-C, hvis du oplever tekniske problemer.

Læs mere om problematikken er (pdf) 

Vedledning mv. findes her

For yderligere informationer kontakt 
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt 
Tlf. 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

Til toppen


Fortæl os om din opfattelse af nogle af sundhedsjournalens funktioner

Sundhedsjournalen fik i sensommeren 2016 nogle nye funktioner – bl.a. muligheden for at læse billedbeskrivelser til patienternes røntgenbilleder. For at følge med i brugen af de nye funktioner gennemføres aktuelt en spørgeskemaundersøgelse, og vi håber, du har lyst til at deltage.
 

Som læge har du adgang til sundhedsjournalen via sundhed.dk. Journalen er lavet af regionerne og PLO indgår, sammen med de øvrige parter i sundhedsvæsenet, i videreudvikling af løsningen.

For at følge med i brugen af de nye funktioner gennemføres aktuelt en spørgeskemaundersøgelse blandt sundhedsfaglige brugere af sundhedsjournalen i alle fem regioner, praktiserende læger og borgere.

PLO håber, at du som bruger af sundhedsjournalen har mulighed for at deltage i undersøgelsen. Det tager ca. 5 minutter at svare. Dine svar bliver behandlet anonymt.

Du får adgang til spørgeskemaet her.

Undersøgelsen, som også kan besvares på smartphone eller tablet, er åben frem til den 28. april 2017.

Læs mere om de nye funktioner på sundhedsjournalen, der blev bragt i PLO’rientering nr. 14, udsendt 30-08-2016

For yderligere oplysninger: 
Konsulent i Region Nordjylland Charlotte Malther. Mobil: 2171 7207
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt. Mobil 2917 0906

Til toppen


Ny status på akkreditering

Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) har igen gjort status på det igangværende arbejde med at få de praktiserende lægers klinikker akkrediteret.
Siden begyndelsen af 2016 og indtil den 15. marts 2016 er 444 klinikker blevet undersøgt, og 433 klinikker er blevet akkrediteret.
 

I forhold til de standarder og indikatorer, som gav anledning til udfordringer ved status fra oktober 2016, er flere af disse uændrede, og bl.a. kan nævnes:

 • Manglende identifikation og opsporing af sårbare grupper
 • Manglende identifikation af patienter forud for parakliniske undersøgelser samt manglende opfølgning på prøvesvar
 • Manglende patientevaluering via DAK-E 
 • Manglende skriftlige retningslinjer for håndtering af visitation af akutte og ikke-akutte patienter 
 • Mangelfuld hygiejne, dels i form af daglig rengøring i klinikken, dels i forhold til sterilisation af apparatur til flergangsbrug
 • Mangelfuld vurdering af lægemiddelordinationer og fyldestgørende journalaudits

Status fra IKAS, som det kan være hensigtsmæssigt at se nærmere på for klinikker, der i den kommende tid skal have survey af repræsentanter fra IKAS (pdf). 

For yderligere information kontakt
Specialkonsulent Dorthe Arleth 
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Til toppen


PLO-Midtjylland 

135 mødte frem til medlemsmøde

Mandag d. 3. april holdt PLO-M sit forårs-medlemsmøde. Der var 135 fremmødte i Viborg. Der var god stemning og spørgelyst på mødet. Lise Høyer fortalte bl.a. om, at der arbejdes på at få sat gang i tiltag på rekrutteringsområdet på både kort og lang sigt.

Der skal samarbejdes med såvel regionen som kommunerne for at finde løsninger på rekrutteringsudfordringerne. Et vigtigt punkt er, at unge får gode forløb i eksisterende praksis – derfor er det vigtig, at der er nok tutorpraksis til både medicinstuderende og uddannelseslæger. 

Ligeledes er der udfordringer for PLO-M i forhold til at få sat skred i arbejdet i Praksisplanudvalget. Her har man taget fat på at konkretisere indsatsområder fra Praksisplanen. PLO-M bidrager med input til 3 emner: Ældreområdet, lægedækning og sårbare patienter.

Lise Høyers plancher fra mødet kan ses her. 

Til toppen


PLO-Hovedstaden 

Ansatte læger jf. overenskomstens § 20

I henhold til overenskomstens § 20, stk. 1 og 3, kan der ansættes læger i praksis, hvis nogle nærmere fastsatte betingelser er opfyldt. 

Hvis en praksis har en sådan tilladelse, der sædvanligvis er tidsbegrænset, skal praksis huske at ansøge Samarbejdsudvalget om forlængelse af fristen, hvis det i tilladelsen er anført, at den ledige kapacitet vil blive inddraget, hvis den ikke er besat.

Praksis skal endvidere i god tid huske at anmelde ansættelse eller fratræden af ansatte speciallæger til Region Hovedstaden via PLO, jf. § 12, stk. 8, 2. punkt. PLO har på sin hjemmeside formularer til ansættelsesbrev og til meddelelser til PLO

Næste frist for ansøgning til Samarbejdsudvalget (SU) 

Næste frist for ansøgning til SU er den 24. april 2017. Selve SU-mødet er den 6. juni 2017. Ansøgninger stiles til csu@regionh.dk

PLO-K-formandskonference (årsmøde) den 24. april 2017

Der afholdes PLO-K-formandskonference den 24. april 2017 kl. 13-18 på Sinatur-Hotel Frederiksdal. Tilmelding til anv@dadl.dk

Nyt fra KAP-H:

SE- Multimorbiditet

Systematisk efteruddannelse inden for temaet multimorbiditet udbydes efter sommerferien i Region Hovedstaden. Du kan enten tage kurset sammen med din efteruddannelsesgruppe som SGE (Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse) eller som et almindeligt kursus, som du kender det. Begge dele giver adgang til refusion til den høje takst for systematisk efteruddannelse. For yderligere info, datoer og tilmelding se her.

Gensidigt praksisbesøg – nu med tilskud fra KEU

Gensidigt praksisbesøg er en enkel metode til udvikling af praksis. To praktiserende læger fra hver sin praksis besøger hinanden og deltager i en almindelig arbejdsdag: Se her.  

Sidste nyt om akkreditering:  

Klar før tid?? … Mange beder om udsættelse, men hvis du er klar til survey før den fastsatte dato, er det også en mulighed at bede om et surveybesøg inden. Kontakt afr@ikas.dk – hvis dato ønskes flyttet.

Der er udarbejdet idéhæfte til arbejdet med sårbare patientgrupper i forbindelse med akkrediteringsstandard 1.2. 

Akkrediteret – hvad så nu?

Hold fortsat fokus på kvalitetsudvikling bl.a. med nogle af de mange tilbud i KAP-H.

Har du noget, du vil forandre?

Så er ”Kvalitetsudvikling i egen klinik” en mulighed for dig eller jeres praksisteam. I får mulighed for at arbejde med netop det, som I har brug for og lyst til. Konceptet omfatter deltagelse i to workshops, hvor I møder kolleger fra andre praksis. Datoerne for efterårets hold er nu på plads. Første workshop afholdes i Stockholmsgade 55 den 18. september.

Til toppen


PLO'rientering nr. 7/2017 er udgivet d. 7. april 2017.