Nyt fra bestyrelsen: Det er nu, vi skal vise det bedste af almen praksis

Uanset hvor alvorligt COVID-19-epidemien rammer Danmark i de kommende uger, så vil hele sundhedsvæsnet blive hårdt prøvet.

Det er helt berettiget, at sygehusenes kapacitet får meget opmærksomhed i denne tid. I Italien har vi set, hvad der sker, når sygehusene ikke kan følge med presset.

Netop disse erfaringer medfører, at opmærksomheden også bliver rettet mod de praktiserende lægers rolle i Danmark i de kommende uger. 

Naturligvis ikke fordi det er os, der skal behandle de borgere, der bliver hårdt ramt af COVID-19, men fordi vores rolle i at hjælpe sygehusene, så de kan bruge deres ressourcer mest fornuftigt, kan blive helt afgørende for, hvordan sundhedsvæsnet klarer denne epidemi.

Selv om vi i almen praksis allerede inden epidemien var hårdt presset på kapacitet, så er det nu, vi skal vise værdien af en, trods alt, veludbygget og veluddannet almen praksis i Danmark.

Vi kommer til at køre en meget stram visitation. Vi kommer til at se patienter fra sygehusenes ambulatorier, som ikke ligner vores normale dagligdag. 

Vi kommer til at intensivere vores hjælp til kommunerne, når de bliver presset af endnu mere syge patienter, end de er vant til, og vi kommer til at skulle hjælpe naboklinikken, når de må drosle ned eller helt lukke på grund af sygdom blandt personalet.

Jeg håber, at alle praktiserende læger kan bakke op om dette – i den situation, vi står i.

Mange vejledninger – men også ”lægefaglig vurdering”
Det er mit indtryk, at vi alle over hele landet, i løbet af få dage, fuldstændig har omlagt driften i vores klinikker til den nye situation. På den måde har vi allerede taget de første store skridt. 

I PLO ved vi godt, at de mange råd og vejledninger fra både DSAM, PLO og Sundhedsstyrelsen er kommet i en lind strøm og ikke altid 100 pct. koordineret. Det tror jeg ikke, der er noget, der er i denne tid.

PLO og DSAM arbejder hårdt på at hjælpe myndighederne med at give os nogle vejledninger og rammer, der giver nogenlunde mening i vores dagligdag - i en tid, hvor vi ikke har ret meget forskning eller empiri at bygge på.

Vi har derfor fokuseret på, at meget er nødt til at blive overladt til "sund fornuft" og "lægefaglig vurdering". Det håber jeg, I kan se af dokumenterne.

Oven i dette har vi netop modtaget en melding fra Styrelsen for Patientsikkerhed om, at de, i deres arbejde, også vil tage hensyn til den helt ekstraordinære situation, som vi befinder os i. Tak til styrelsen for den udmelding. (Se selvstændig nyhed længere nede i nyhedsbrevet) 

Økonomi og værnemidler
Vi får mange henvendelser fra kolleger, der som øvrige selvstændige erhvervsdrivende i Danmark oplever en voldsom indtægtsnedgang og overvejer at sende personale hjem, nu hvor de har indrettet driften efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer og ser ud i tomme venteværelser.

I PLO er vi fuldstændig klar over risikoen. Vi skal lige have lidt bedre overblik over omfanget, men vi er “på sagen” og skal nok vende tilbage.

Det samme gælder værnemidler. Der er fortsat mange uafklarede spørgsmål, og det er ikke tilfredsstillende i den situation, vi er i.

Vi arbejder nærmest dagligt på sagen, og jeg ved, at PLO-R også arbejder med det regionalt. 

Jeg håber, I vil passe godt på jer selv og hinanden - God weekend.

For yderligere information kontakt
Formand Christian Freitag 
cfreitag@dadl.dk

Tilbage til toppen


STPS om eventuelle fejl i behandling under coronaepidemien

Styrelsen for Patientsikkerhed vil tage højde for den ekstraordinære situation i eventuelle efterfølgende vurderinger.

Under overskriften: Vigtig besked til sundhedspersoner og organisationer i Danmark har Styrelsen for Patientsikkerhed lagt denne nyhed på deres hjemmeside:

”I den kommende tid vil mange sundhedspersoner desværre komme til at stå i situationer, der er meget langt fra dem, de kender i dag. 

Det kan for eksempel blive nødvendigt at tilpasse kvaliteten af behandlingen til den forhåndenværende kapacitet, eller der kan blive behov for at arbejde i meget lange perioder uden pauser og under meget stort pres. 

Det vil indebære risiko for fejl. Men det er i denne situation meget vigtigt at understrege, at vi som tilsynsmyndighed er fuldstændig klar over den helt ekstraordinære situation, vi alle befinder os i. 

Der er brug for alle gode kræfter, og frygten for at begå fejl må ikke afholde sundhedspersoner fra at bidrage, også selv om man bidrager på et felt, der ikke lige svarer til ens spidskompetencer. 

Selv om autorisationsloven og sundhedsloven stadig gælder, vil vi naturligvis tage fuldt højde for den helt ekstraordinære situation i eventuelle efterfølgende vurderinger. 

Anne-Marie Vangsted, direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed”

Du finder beskeden på styrelsens hjemmeside her

For yderligere information kontakt 
PLO Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk


Tilbage til toppen


Test for COVID-19 af personale ansat i sundhedsvæsenet 

Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinjer den 18. marts har skabt uklarhed om, hvornår der kan være indikation for test af personale i sundhedsvæsenet, ældreplejen og i indsatser for socialt udsatte for COVID-19 sygdom. 

  • Raske personer tilbydes generelt ikke test for COVID-19, det gælder også personale i sundhedsvæsen, ældrepleje eller i indsatser for socialt udsatte
  • Medarbejdere beskæftiget i sundhedsvæsen, ældrepleje eller i indsatser for socialt udsatte, der varetager kritiske funktioner som beskrevet i Sundhedsstyrelsens notat om beskrivelse af kritiske funktioner OG har symptomer, der giver mistanke om COVID-19, kan telefonisk henvises til en COVID-19 vurderingsenhed med henblik på en klinisk vurdering og evt. test
  • Medarbejdere kan efter 48 timers symptomfrihed igen møde på arbejde
  • Personer, der varetager kritiske funktioner, kan møde på arbejde efter en negativ test for COVID-19 trods lette øvre luftvejssymptomer

Dette er de aktuelle definitioner fra Sundhedsstyrelsen med hensyn til, hvem der skal testes for COVID-19 blandt sundhedspersonalet.

PLO er imidlertid bekendt med, at en række af landets sygehuse er løbet tør for testkit og derfor ikke kan leve op til disse retningslinjer, men i stedet forbeholder testkit til alvorligt syge indlagte patienter.

Det har ikke været muligt for PLO at få et komplet overblik over, hvilke hospitaler som stadig har testkit, og hvilke der er løbet tør. Billedet forandrer sig dag for dag.

For yderligere information kontakt 
PLO Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen


Midlertidig lønkompensationsordning

PLA har samlet en række oplysninger om den midlertidige lønkompensationsordning for fyringstruede private lønmodtagere, som regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået aftale om.

PLA er i dialog med Erhvervsstyrelsen, og det forventes, at ordningen i begyndelsen af næste uge fra myndighedernes side vil være bedre beskrevet.

Læs mere om nogle af de overvejelser, du kan gøre dig, hvis du overvejer at benytte lønkompensationsordningen, her

PLA har desuden samlet en række andre oplysninger samt spørgsmål og svar om COVID-19.

Dem finder du her på PLA’s hjemmeside  
 
For yderligere information kontakt
PLA
Tlf. 3544 8400, pla@dadl.dk


Tilbage til toppen


Særlige støtteordninger for selvstændige

Der er – udover aftalen om lønkompensation, som er omtalt ovenover i dette nyhedsbrev - også indgået et bredt politisk forlig i Folketinget om særlige ordninger, der på forskellig vis skal holde hånden under virksomheder og selvstændige, der lider store tab på grund af coronaepidemien.
 
Nedenfor er der korte beskrivelser af de elementer i den aftalte hjælpepakke, der kan have betydning for praktiserende læger.

Det er umiddelbart sekretariatets vurdering, at omsætningen i almen praksis nok fortsat er for høj i forhold til, at I som praktiserende læger kan få gavn af disse ordninger.

Vi er dog helt klar over, at I oplever en ikke ubetydelig omsætningsnedgang pt., og på den baggrund er vi i dialog med RLTN om forskellige løsninger.

Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter
Virksomheder på tværs af brancher kan få midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og uopsigelige faste udgifter i en periode, hvor virksomheden oplever stor omsætningsnedgang.

Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 40 pct.)

På Erhvervsministeriets hjemmeside er samlet en række spørgsmål og svar om ordningen

Midlertidig kompensationsordning for selvstændige
Ordningens målgruppe er selvstændige, hvis virksomhed som konsekvens af COVID19 forventer at opleve omsætningstab på minimum 30 pct.

Det er samtidig en betingelse for at opnå støtte gennem ordningen, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned i en forudgående periode.
 
Kompensationen vil udgøre 75 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår.

Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned (pr. CPR-nummer, hvor der er flere ejere). 

Såfremt den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til 46.000 kr. Kompensationen er skattepligtig.

Erhvervsministeriet har samlet en række spørgsmål og svar om ordningen
  
Du kan danne dig et overblik over alle de ordninger, der er gennemført, på www.virksomhedsguiden.dk

For yderligere information kontakt 
PLO Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen


Sundhedsfaglige tilsyn aflyses også i april 

Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet at aflyse alle planlagte tilsynsbesøg i april måned – både sundhedsfaglige tilsyn og ældretilsyn. Der vil heller ikke blive varslet nye tilsyn.

Styrelsen vil sender aflysningsbreve ud til de behandlingssteder, som skulle have haft besøg i april.

Styrelsen følger og vurderer løbende coronasituationen og yderligere aflysninger kan blive nødvendige.

Se mere på styrelsens hjemmeside her

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Kirsten Gregens Dalsjö
Tlf. 3544 8304, kgr.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen


Nye retningslinjer til håndtering af COVID-19 hos gravide og fødende

I retningslinjen beskrives det, hvordan man som jordemoder eller læge skal forholde sig til henvendelser fra gravide, som er mistænkt for eller bekræftet smittet med COVID-19.

Det kan eksempelvis være ved rutinekonsultationer, og screeningsundersøgelser eller ved fødsel.

Derudover beskriver retningslinjen også, hvordan sundhedspersonalet skal håndtere en situation, hvor en partner er mistænkt for eller bekræftet smittet med COVID-19, samt hvordan man håndterer et nyfødt barn der indlægges på en neonatalafdeling.

Du finder retningslinjerne her (OBS: Sundhedsstyrelsen er fredag ved at revidere retningslinjerne, men det forventes, at de er lige på trapperne, og de findes via dette link)

For yderligere information kontakt 
PLO Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen


Så er den lige på trapperne - videokonsultation via Min Læge

Der er blevet arbejdet på højtryk de sidste mange dage for at få færdiggjort muligheden for at lave videokonsultationer via Min Læge-app’en og bygge klinikkernes virtuelle venteværelse helt færdigt. Den samlede løsning testes i den kommende weekend, og går testen godt i to klinikker, får en håndfuld nye læger adgang på mandag.

Derefter åbnes der for, at alle kan gå i gang. 

Vi udsender mere information om brugen af den nye videoløsning inklusive forskellige vejledninger i næste uge, hvis alle test er gået efter planen.   

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt 
Tlf. 3544 8302 , mbb.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen


Apotekernes rolle 

Sundhedsstyrelsen har sendt et præciserende brev til alle landets apoteker. Der er fortsat ikke tegn på mangel på medicin på grund af COVID-19, men apotekerne skal medvirke til at undgå hamstring.

Apoteket skal ekspedere alle recepter ud fra lægens ordination og kundens normale forbrug samtidig med, at apoteket skal medvirke til at modvirke hamstring.

Apotekets opgave er således at foretage en faglig vurdering af kundens behov og udlevere medicin, der svarer til kundens normale forbrug. 

Læs hele brevet til apotekerne her

For yderligere information kontakt 
PLO Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen


PLO samler information om COVID-19 på plo.dk    

PLO sender mange informationer ud hver uge om coronasituationen. Det væsentligste har vi samlet et sted på PLO's hjemmeside.

Du kan finde de væsentligste ting udsendt af PLO om COVID-19 her

Her er også en FAQ, hvor vi  har samlet en række spørgsmål og svar til PLO’s medlemmer om, hvordan de skal forholde sig under coronaepidemien. 

For yderligere information kontakt
Kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen
Tlf. 3544 8476, ckp.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen


PLO’s repræsentantskabsmøde udskydes

PLO’s bestyrelse har besluttet at udskyde afholdelsen af PLO’s repræsentantskabsmøde til slutningen af maj. Beslutningen skal ses i lyset af situationen med coronavirus og begrænsninger på større forsamlinger.

Repræsentanterne orienteres direkte om flytningen af mødet. Det ordinære repræsentantskabsmøde skulle have været afholdt den 4. april i Aalborg. 

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Kirsten Gregens Dalsjö
Tlf. 3544 8304, kgr.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen


Aflysning af PLO-E kurser 

PLO Efteruddannelses kursusaktivitet er indstillet indtil udgangen af april måned. Alle kursister har fået direkte besked om aflysningerne. Der arbejdes på at flytte en række af kurserne til efteråret.

Det sker som følge af coronaepidemien 

For yderligere information kontakt
Efteruddannelseschef James Høpner
Tlf. 3544 8448, jah.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen


Nyt fra PLO-Hovedstaden 

Låste døre og afhentning af blodprøver

Laboratorieafhentningsordningen kan være forsinket i disse dage, fordi mange af jer har valgt at låse jeres døre, hvilket betyder, at chaufførerne er nødt til at ringe til hovedkontoret i Glostrup for at få jeres bagomnumre.

Lad os hjælpe hinanden: Låser I jeres døre, skal I sikre, at chaufføren kan få fat på jer med henblik på afhentning af blodprøver, fx ved opslag på døren. Hvis I har lukket og henviser til andre, skal I afmelde afhentningen.

Engelsk tekst til telefonsvarer

Som en hjælp til din praksis kan du her se en svarbesked på engelsk, som kan indtales på din praksis’ telefonsvarer, når I har lukket.

Region Hovedstaden har en del henvendelser fra patienter, der ikke forstår den danske besked på telefonsvarere i almen praksis.

“You have called the doctors/clinic [NAVN]. Our clinic is closed. Do not leave a message, but please listen to the following instructions. 

If you have suddenly become ill, please call the doctors/clinic [NAVN]. Dial [TLF.-NR. PÅ PRAKSIS, DER DÆKKER VED FRAVÆR]. 

After 4 o’clock p.m. and during weekends and holidays, you can call the medical helpline 1813. Please dial 1813, if you have suddenly become ill or have suffered an injury.
 
In case of an emergency, dial 1 1 2. “ 

Teksten på dansk:

"Du har ringet til læge/klinik [NAVN]. Vi har lukket for i dag.

Du kan ikke efterlade en besked, men hør venligst denne besked til ende.

I tilfælde af akut opstået sygdom kan læge/klinik [NAVN] kontaktes på telefon [TLF.-NR. PÅ PRAKSIS, DER DÆKKER VED FRAVÆR].

Efter klokken 16, i weekender samt helligdage kontaktes 1813 ved akut opstået sygdom eller skade.

Ved ulykke kontakt 112."

Tilbage til toppen


Nyt fra PLO-Midtjylland 

Aflysning af medlemsmøde 

PLO-Midtjyllands Forårsmøde d. 1. april i Silkeborg er aflyst. Nærmere information vedr. ny dato samt beretninger fra PLO-M's formand og vagtudvalgsformand følger.

Tilbage til toppen


Nyt fra PLO-Syddanmark 

Lægedækningstruede områder i Region Syddanmark

På mødet i Lægedækningsudvalget d. 5. marts 2020 blev det besluttet, at nedenstående områder er udpeget som lægedækningstruede i henhold til overenskomsten. Udpegningen gælder for seks måneder fra mødedato: 

-    Faaborg by (ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune)
-    Gelsted (ligger i Middelfart kommune)
-    Nørre Aaby (ligger i Middelfart kommune)
-    Løgumkloster (ligger i Tønder Kommune)
-    Esbjerg Kommune
-    Fanø Kommune
-    Varde kommune
-    Billund kommune
-    Aabenraa kommune

Overenskomsten rummer en række bestemmelser om særlige vilkår for læger, der virker i lægedækningstruede områder (LTO).

Det kan du læse mere om her 

Region Syddanmark opsiger kontrakten med Alles Lægehus i Grindsted

Nu er der så mange praktiserende læger i Grindsted og omegn, at der er åbent for tilgang af patienter.

Udvalget for det nære sundhedsvæsen har besluttet at opsige kontrakten med Alles lægehus i Grindsted pr. 1. juli 2020, og patienterne tilmeldt denne praksis får lægevalg i maj 2020. 

Tilbage til toppen


PLO'rientering 06/2020 blev udgivet den 20. marts 2020