Nyt fra bestyrelsen: Status på forhandlingerne om en ny overenskomst

Tirsdag den 21. marts blev det sjette forhandlingsmøde mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om en ny overenskomst for almen praksis afholdt. Der er snart gået en måned, siden vi ifølge vores oprindelige køreplan skulle have afsluttet forhandlingerne. Det giver helt naturligt anledning til mange spekulationer, blandt andet fra mange medlemmer af PLO.

Det er helt naturligt, at nysgerrigheden er stor, og jeg kan godt forstå, hvis nogen er utilfredse med, at informationsniveauet er for lavt i de korte, lakoniske artikler, der har været bragt her i PLO’rientering.

Omvendt håber jeg, at der er forståelse for, at det ikke gavner processen, hvis forhandlingerne føres i pressen eller andre steder i det offentlige rum.

Da PLO og RLTN mødtes første gang tilbage i november, var vi meget enige om, at forhandlingerne skulle føres i forhandlingslokalet, og den linje har begge parter siden respekteret. Som jeg tidligere har skrevet her i PLO’rientering, skal der være plads til at både PLO og RLTN kan undersøge nye ideer. Og det sker bedst, hvis vi ikke kommer ud med for mange "mellemregninger" undervejs.

Det er store temaer, vi i forhandlingerne har oppe at vende. Lad mig bare nævne: Bedre lægedækning, herunder rekruttering og fastholdelse, kvalitetsarbejdet i almen praksis, lægevagt, elektronisk kommunikation, honorarstruktur, nye måder at følge patienter med kronisk sygdom på og nye forløb for visse cancerpatienter. Samt naturligvis den overordnede økonomi.

Det er, som det ses, komplekse sager, vi taler om. Parterne er enige om, at der er brug for mere tid og har derfor aftalt, at der er brug for at holde flere møder. Sideløbende arbejder de to sekretariater også videre.

Jeg beklager ikke at kunne give mere præcis information på nuværende tidspunkt. Men jeg kan forsikre om, at jeg og det øvrige forhandlingsudvalg fortsat har fokus på, at vi skal opnå et godt resultat for PLO’s medlemmer, og at vi forsøger at gøre det i så tæt dialog med både bestyrelsen og repræsentantskabet, som forholdene tillader.

For yderligere oplysninger kontakt:
Christian Freitag, formand for PLO
Telefon: 5134 3501, cfrietag@dadl.dk

Til toppen


Ny honorartabel

Honorartabellen udsendes i uge 13. Honorarerne er fra 1. april 2017 reguleret med 0,80 pct. Honorartabellen er gældende frem til 30. september 2017.

Du finder honorartabel og gruppe 2-takster her.

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Lotte Aakjær Jensen
Telefon 3544 8459, laj.plo@dadl.dk

Til toppen


Aktiviteten i almen praksis beskedent under økonomirammen

Opgørelsen af aktiviteten fra september til januar viser, at den samlede aktivitet kun ligger ca. 25 mio. kr. under rammen, svarende til ca. 7.100 kr. pr. praktiserende læge.

Aktiviteten i almen praksis i de tre første måneder (1. kvartal) af overenskomstens tredje år, dvs. fra den 1. september 2016 til den 30. november 2016, er opgjort til 1.907,7 mio. kr.

En fremregning af denne aktivitet viser, at den samlede aktivitet for tredje overenskomstsår vil ligge på 7.335,7 mio. kr. eller ca. 128 mio. kr. under økonomirammen.

Aktiviteten i december og januar har dog været noget højere, hvorfor den seneste prognose for overenskomstårets samlede aktivitet kun ligger ca. 25 mio. kr. under rammen, svarende til ca. 7.100 kr. pr. praktiserende læge.

Aktivitetstallene for 1. kvartal er afstemt med Danske Regioner.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Telefon: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

Til toppen


Formandsvalg på repræsentantskabsmøde d. 22. april 2017

PLO’s formand, Christian Freitag, er på valg på det kommende repræsentantskabsmøde, hvor han kan genvælges. Alle ordinære medlemmer af PLO kan stille op som kandidat til formandsposten. Det kræves ikke, at kandidater indstilles af en eller flere fra repræsentantskabet.

Den valgte formand træder i funktion, så snart repræsentantskabsmødet er slut.

Kandidater til formandsposten, der ikke som repræsentant eller suppleant deltager på repræsentantskabsmødet d. 22. april 2017, skal melde deres kandidatur senest den 22. april 2017, kl. 12 på følgende måde:

  • Frem til den 21. april, kl. 12: Til PLO’s sekretariat skriftligt på ha.plo@dadl.dk eller telefonisk på 3544 8490.
  • Efter den 21. april, kl. 12: Telefonisk på 2521 3404 eller 3074 3240.

Kandidater vil så på repræsentantskabsmødet, under behandling af punktet om valg af formand, kunne præsentere sig nærmere.

Repræsentant eller suppleant, der deltager på repræsentantskabsmødet d. 22. april 2017, kan melde deres kandidatur til formandsposten senest inden valget finder sted.

PLO’s repræsentantskab har vedtaget, at bestyrelsesmedlemmer, der er nyvalgt efter d. 28. november 2015, skal selvdeklarere med udgangspunkt i vedhæftede selvdeklareringsskema

Endvidere at repræsentantskabet skal gøres bekendt med kandidaternes selvdeklareringsskema forud for valghandlingen, hvilket kan ske på en af følgende måder:

  • Formandskandidaters selvdeklareringsskema, der indsendes til sekretariatet senest d. 21. april, kl. 9, vil fra den 2. april blive offentliggjort på PLO’s hjemmeside.
  • Formandskandidater, der ikke har indsendt selvdeklareringsskema til PLO’s sekretariat senest d. 21. april, kl. 9, skal senest kl. 12 på repræsentantskabsmødet aflevere selvdeklareringsskema til sekretariatet med henblik på omdeling på repræsentantskabsmødet inden valghandlingen.
  • Formandskandidater, der som repræsentant eller suppleant deltager på det repræsentantskabsmøde, hvor valg skal finde sted, skal dog senest inden valghandlingen i repræsentantskabet tilkendegive overfor repræsentantskabet, med udgangspunkt i det af repræsentantskabet vedtagne selvdeklareringsskema, om pågældende kan se en interessekonflikt.

Bestyrelsesmedlemmers selvdeklarering lægges på PLO’s hjemmeside.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Hanne Andersson
Telefon 3544 8473, ha.plo@dadl.dk

Til toppen


Styr på informationssikkerheden i din praksis?

Alle dele af sundhedsvæsenet skal forberede sig på strengere krav i forbindelse med den kommende EU-persondataforordning, som træder i kraft til maj 2018. PLO har derfor lavet en god og praktisk vejledning. Den lander i jeres postkasser inden for få uger.

Der er af flere grunde et stigende fokus på informationssikkerhed i sundhedsvæsnet. Dels er det væsentligt at styrke patienternes tillid til, at sundhedsvæsenet håndterer personfølsomme oplysninger korrekt i takt med den øgede digitalisering. Dels skal alle dele af sundhedsvæsenet forberede sig på strengere krav i forbindelse med den kommende EU-persondataforordning, som træder i kraft til maj 2018.

PLO´s bestyrelse har netop godkendt en køreplan for organisationens arbejde med denne forordning. Det er bestyrelsens ambition at tilbyde medlemmerne løsninger på at højt niveau og spare de enkelte klinikker for anstrengelser og omkostninger.

Sundhedsdatastyrelsen udgav sidste år en stor rapport om informationssikkerhed. Rapporten er målrettet organisationer med selvstændige it-afdelinger, og er derfor ikke anvendelig for praksissektoren og almen praksis.

Derfor blev PLO og Sundhedsministeriet i efteråret 2016 enige om at tilrette rapporten, så dens vigtige budskaber også kan bruges i almen praksis. Samtidig har det været nødvendigt at supplere rapportens budskaber med mere håndgribelige råd om informationssikkerhed i den kliniske dagligdag i klinikken.

Det er der kommet en rigtig god og praktisk vejledning ud af. Der udsendes en trykt folder til hver klinik sammen med honorartabellen, der lander hos jer omkring den 1. april.

Folderen bliver kun trykt denne ene gang, men linket vil blive opdateret løbende.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Michael Berner 
Telefon 3544 8452, mib.plo@dadl.dk

Til toppen


Du skal fremover selv registrere fravær til Administrationsudvalget

Ny digital løsning til registrering af syge- og barselsfravær går i luften næste uge. Det betyder et farvel til blanketter og brevpost.

Med lanceringen af ’Min side’, som du får adgang til via læger.dk den 29. marts, bliver det muligt for PLO's medlemmer at indtaste eget syge- og barselsfravær, samt fravær for ansatte læger og vikarer.

Der vil komme nærmere information herom direkte fra Lægeforeningen.

Den nye løsning giver dig et godt overblik over dit eget, kollegers og ansatte lægers fravær og status i sagerne. Du får også et overblik over fraværshistorikken.

Når du logger på, vil der fremkomme et menupunkt "Sygdom og barsel", som du klikker på. Der vil være vejledning til fraværsregistrering og anmeldelse til højre i skærmbilledet, ligesom der bliver lagt en video med beskrivelse af registreringsforløbet fra start til slut.

Bemærk, at du fremover skal vedhæfte det seneste kalenderårs (2016) honoraropgørelser fra sygesikringen, når du anmelder fravær.

Der vil også være link til relevante medlemstilbud i PLO og LF. Den nye selvbetjeningsløsning betyder samtidig farvel til blanketter og brevpost. Al kommunikation foregår elektronisk, hvilket nedsætter sagsbehandlingstiden og sikrer, at sagens oplysninger ikke går tabt. Du kan derfor ikke længere sende de tidligere blanketter til Administrationsudvalget.

Har du haft fravær i marts måned, anmeldes det på selvbetjeningsløsningen.

Har du spørgsmål i forbindelse med anmeldelsen, er du velkommen til at kontakte PLO på telefon 3544 8390

Jeg håber, I vil tage godt i mod løsningen!
Jakob Dahl 
Fmd. for Administrationsudvalget

Til toppen


Nu kan du tage systematisk efteruddannelse i din DGE-gruppe

Det er nu muligt for dig at tage din systematiske efteruddannelse i en gruppe (SGE) sammen med dine kollegaer. Det kan f.eks. være i din DGE-gruppe, i din supervisionsgruppe eller i en temagruppe. Det kræver dog, at én i gruppen kan facilitere det. Derfor tilbyder PLO-E et 1-dags facilitatorkursus, som du allerede nu kan tilmelde dig.

Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse (SGE):

PLO-E har udviklet et koncept, som gør det muligt for dig at tage din systematiske efteruddannelse i en gruppe sammen med dine kollegaer. Det kan f.eks. være i din DGE-gruppe, i din supervisionsgruppe eller i en temagruppe.

Gruppen vil få tilsendt materiale som indeholder drejebog, cases, arbejdsspørgsmål og en række videoklip med eksperter, der udtaler sig om det pågældende emne. Casene tager udgangspunkt i situationer fra din hverdag i praksis.

Det er muligt at søge refusion fra Fonden for Almen Praksis tilsvarende refusionen for andre aktiviteter inden for systematisk efteruddannelse.

Facilitatorkursus

For at din gruppe kan gennemføre et SGE-forløb, skal et medlem af gruppen være i stand til at facilitere det.

PLO-E udbyder derfor en 1-dags facilitatorkursus. Det er gratis at deltage på kurset, og du kan få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste på 4.500 kr. for dagen samt få dækket dine transportudgifter (max. 1.500 kr.) (beløbene trækkes IKKE fra din efteruddannelseskonto i Fonden for Almen Praksis).

At være facilitator er meget andet og mere end det at være gruppeleder. Som facilitator skal du understøtte læringen i gruppen gennem dit kendskab til gruppedynamik og læringsprocesser. Det lærer du på facilitatorkurset.

Tid, sted og tilmelding

Den 8. juni 2017 kl. 9-16, Scandic i Vejle. Tilmeldingsfrist den 1. maj 2017

Den 13. september 2017 kl. 9-16, IDA Mødecenter i København. Tilmeldingsfrist den 1. august 2017.

Du tilmelder dig ved at skrive en mail til kursuskoordinator, Desiree Andreasen, på dea.plo@dadl.dk.

Læs mere på http://www.plo-e.dk/

For yderligere oplysninger kontakt
Konsulent Emilie Bjerre
Telefon 3544 8474, ebj.plo@dadl.dk

Til toppen


Ændret fortolkning giver flere ret til gratis hjælp til at blive gravide

Tidligere har enlige eller par, der allerede har fået et fælles barn ved IVF-behandling på et offentligt sygehus, ikke vederlagsfrit kunnet blive udredt og undersøgt i speciallægepraksis med henblik på at blive insemineret i speciallægepraksis og få barn nummer to. Den praksis ændres nu med en ny ministeriel fortolkning af loven om assisteret reproduktion. 

PLO er blevet orienteret om, at Sundheds- og Ældreministeriets tidligere fortolkning af § 1a i lov om assisteret reproduktion ikke har været korrekt.

Sundhedsministeriet har tidligere fortolket lov om assisteret reproduktion således, at enlige eller par, der allerede har fået et fælles barn ved IVF-behandling på et offentligt sygehus, ikke vederlagsfrit kan blive udredt og undersøgt i speciallægepraksis med henblik på at blive insemineret i speciallægepraksis og få barn nummer to. Dette har været gældende siden 1. april 2016.

Ministeriet nu ændret sin fortolkning. PLO kan oplyse følgende:

1. Patienter, der fremadrettet tages i behandling med assisteret reproduktion

Enlige kvinder, der har børn, eller par, der har fælles børn, har som følge af ministeriets ændrede fortolkning ret til vederlagsfri inseminationsbehandling i speciallægepraksis.

Der skal foreligge sædvanlig henvisning fra patientens alment praktiserende læge før udredning og behandling hos speciallægen kan iværksættes.

2. Patienter, der pt. er i behandling med assisteret reproduktion som selvbetalere

Enlige kvinder, der har børn, eller par, der har fælles børn, og som følge af ministeriets tidligere fortolkning pt. er i et behandlingsforløb med insemination som selvbetalere, skal fremadrettet fortsætte denne behandling vederlagsfrit efter overenskomsten. Honorering af den behandling, der allerede er leveret til selvbetaling, ændres der ikke ved.

Patienten skal rette henvendelse til sin alment praktiserende læge og få en henvisning, før behandlingen kan fortsættes (som vederlagsfri).

3. Patienter, der i perioden fra 1. april 2016 har afsluttet et behandlingsforløb som selvbetalere

Der ændres ikke ved honoreringen af den behandling, der er leveret som selvbetaler.

For yderligere oplysninger kontakt:
Specialkonsulent Gritt Husum Basse
Telefon 3544 8494, ghb.plo@dadl.dk

Til toppen


Nyt medlemssystem i Lægeforeningen - og afledte konsekvenser heraf

Lægeforeningen har fået nyt medlemssystem, og du får som medlem adgang til selvbetjeningen ’Min side’ fra den 29. marts 2017, hvor du selv skal sørge for løbende at ajourføre dine medlemsoplysninger, som danner grundlag for det kontingent, du bliver opkrævet.

Der vil komme nærmere information herom direkte fra Lægeforeningen.

OBS: I det nye medlemssystem kan man ikke længere rette medlemsstatus og kontingent med tilbagevirkende kraft, så vær opmærksom på at få ændret dine oplysninger fx fra aktiv til pensionist, så snart de indtræder.

Nye frister for ændring i tilknytningsforhold i Lægeforeningen

Når et medlem skifter tilknytning (fx delforening), men først får givet besked herom til Lægeforeningen efterfølgende, har det været praksis, at der blev foretaget ændring med op til 6 måneders tilbagevirkende kraft.

En konsekvens ved implementering af M4 er imidlertid, at ændringer i tilknytningsforhold – og dermed kontingent -  først får effekt fra starten at den måned, der følger efter modtagelse af meddelelse om ændringen.
 
Ændringer i rykker- og udmeldelsesproces

Hidtil er udmeldelse sket, såfremt et medlem skylder mere end 2 kvartalers obligatorisk kontingent, dvs. til Lægeforeningen, PLO, PLO-R eller PLO-K. Udmeldelse sker fælles af både Lægeforeningen og PLO.

I det nye medlemssystem vil alle medlemsrestancer blive rykket hver måned, og udmeldelse kan ske, når et medlem ikke har betalt indenfor den frist, som er givet i den anden rykker for restancen.

Med månedlige rykkere betyder det, at der sker udmeldelse, når en restance er ca. tre måneder over forfald. Det vil sige ca. 3½ måned i alt.

Frivilligt medlemskab af PLO for ikke-erhvervsaktive

Repræsentantskabet vedtog i foråret 2016, at ved overgang til M4 skulle medlemskab af PLO som ikke-erhvervsaktiv ikke længere være tvungent, men gøres frivillig.

Når man ikke længere er i erhvervsmæssig beskæftigelse, vil man derfor fremover kunne vælge at blive overført til gruppen af ikke-erhvervsaktive.

Ønsker man ikke dette medlemskab, vil man alene være medlem af Lægeforeningen. Nuværende ikke-erhvervsaktive medlemmer vil ikke blive udmeldt, medmindre de aktivt ændrer deres status på Selvbetjeningen (Min side).

Til orientering er det årlige kontingent til PLO som ikke-erhvervsaktiv 140 kr.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Hanne Andersson
Telefon 3544 8473, ha.plo@dadl.dk

Til toppen


PLO-Hovedstaden

Ny aftale om videokonference på Bornholm Hospital

Ny aftale om forsøg med tværsektoriel konference om ældre patienter indlagt på Bornholms Hospital er indgået med virkning fra 10. februar 2017. Forsøgsordningen udløber den 31. december 2018 (kan dog forlænges efter aftale mellem parterne). Aftalen kan ses her. Ydelseskoden fremgår i bunden af aftalen.

13 nye kapaciteter opslås i 2017

På et møde i Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde (TVÆRS) den 14. marts 2017 er det besluttet, at der på baggrund af lægedækningsundersøgelsen opslås 13 kapaciteter i 2017. Kapaciteterne vil blive opslået i Albertslund (1), Brøndby (1), Glostrup (1), Halsnæs (1), Høje-Taastrup (2), Vallensbæk (1), Indre By (1), Nørrebro (1), Vesterbro (1), Valby (1), Bispebjerg (1) og Amager (1).

Aflysning af medlemsmøde den 30. marts 2017 kl. 17-19 i Søhuset

Medlemsmødet om status for OK-forhandlingerne aflyses, da OK-forhandlingerne stadig er i gang. Det vil derfor ikke på nuværende tidspunkt være muligt at give en fyldestgørende status.

Til toppen


PLO-Sjælland

Medlemsmøde d. 5.april – husk at tilmelde dig

Husk at tilmelde dig PLO-Sjællands medlemsmøde og det efterfølgende Forårsmøde i Lægeforeningen Sjælland, onsdag den 5. april 2017, på Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge.

Tilmelding skal ske senest den 27. marts på lfsj@dadl.dk med angivelse af, om der deltages i PLO-medlemsmøde (angiv søjle), middag og debat.

Foreløbig dagsorden til medlemsmødet

16.30 - 16.45  Ankomst til Comwell

16.45 - 16.50  Velkomst

16.50 - 16.55  Valg af dirigent – Morten Lysdahls foreslås

16.55 - 17.55  OK 17 – hvordan går det, ved Christian Freitag

17.55 - 18.15  Formandens beretning PLO-Sjælland, ved Ulrik Hesislev

18.15 - 18.45  Nyt fra Lægevagten, ved Henning Orsholt

18.45 - 18.55  Eventuelt

18.55 - 19.00 Afslutning og videre til fællesspisning med søjlerne.

Til toppen


Nr. 06/2017 - den 24. marts 2017