Nyt fra bestyrelsen: Faste plejehjemslæger er en god ordning, der bør videreføres

Selv om der er skåret i den statslige finansiering, vælger mange kommuner heldigvis at holde fast i ordningen med faste læger på plejecentre.  

Nyhedsbrevet Momentum, der udgives af Kommunernes Landsforening (KL), har indsamlet tal, der viser, at ordningen med fast tilknyttede læger på plejecentre er fuldt implementeret i 35 pct. af kommunerne. I alt har 68 pct. af kommunerne tilknyttet læger på mindst halvdelen af kommunens plejecentre, se artiklen her.

Jeg kan dog frygte, at den positive udvikling bremses på grund af den manglende statslige finansiering. 

Allerede nu ser vi eksempler på, at nogle kommuner har opsagt ordningen. Det er meget bekymrende.

Aftalen om fast tilknyttede læger på plejecentre blev indgået mellem Sundhedsministeriet, PLO, KL og Danske Regioner i 2016, og det er positivt, at ordningen på få år har vundet så relativ stor udbredelse.

Det er bestyrelsens klare indtryk, at alle parter er glade for ordningen, og at den giver tryghed for beboerne på plejecentre. 

Med faste læger på plejecentrene kan man via det tættere samarbejde mellem læge og personale opnå større faglighed fx for bedre håndtering af medicin mere klare processer for observationer ved mistanke om sygdom hos en beboer.

På den måde kan man bedre sikre en god og tidlig behandlingsindsats samt forebygge visse indlæggelser.

Derfor indgår det i PLO’s forhandlingsoplæg til de aktuelle overenskomstforhandlinger med RLTN, at ordningen skal gøres permanent og indarbejdes i overenskomsten.

Og derfor er det også håbet og forventningen, at flere praktiserende læger i de kommende år har lyst til at blive fast tilknytte læge på plejecenter. 

Det er derfor mit håb, at både kommuner og praktiserende læger vil prioritere henholdsvis penge og tid til ordningen.

For det er en rigtig god ordning, der giver tryghed for nogle af kommunernes ældste og mest skrøbelige borgere.

Og det er bedre ressourceanvendelse, at der ikke er fx 10 forskellige læger, der skal ud på det samme plejehjem.

Er du en af de læger, der er berørt af, at kommunen har opsagt aftalen, så send mig gerne en mail, så jeg kan følge med i udviklingen.  

For yderligere information kontakt: 
Formand for PLO’s kommuneudvalg Lise Høyer
Lih.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Praktiserende læger og corona

PLO er opmærksom på det pres, der er på mange klinikker netop nu på grund af coronavirus. Vi følger situationen, og er i dialog med Sundhedsstyrelsen, regionerne og DSAM og melder ud til medlemmerne i takt med, at der kommer nye informationer.

Situationen ændrer sig dagligt. Senest har myndighederne den 6. marts meldt ud, at de fraråder håndtryk, kys og kram for at undgå smittespredning.

Samtidig er der etableret en fælles hjemmeside fra myndighederne: www.coronasmitte.dk, og på Udenrigsministeriets forside www.um.dk kan man følge med i, hvilke lande det frarådes at rejse til, og i hvilke lande man skal udvise særlig forsigtighed. Begge sider opdateres løbende.

PLO har samlet en række informationer, herunder link til kontaktoplysninger til sygehusenes infektionsmedicinske afdelinger - det finder du her

COVID-19

Du kan også følge med via PLO’s facebookgruppe PLO-Medlemsservice & Nyheder, hvor ny information løbende vil blive lagt ud.

Coronavirus og ansatte
PLA har samlet en række spørgsmål og eksempler om coronavirus og ansættelsesretlige forhold, der løbende vil blive opdateret - dem finder du her 

Vi er godt klar over, at dette er en særlig situation, som bidrager til mange spørgsmål og grænsetilfælde.

Det er dog vigtigt, at vi koordinerer aktiviteter og udmeldinger nøje for ikke at skabe forvirring og utryghed i befolkningen. 

Vi melder løbende nyt fra myndigheder ud på PLO’s kanaler og pr. mail til PLO’s medlemmer. 

For yderligere information kontakt:
Kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen
Tlf. 3544 8476, ckp.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Aktuel status på de sundhedsfaglige tilsyn

De nye sundhedsfaglige tilsyn i almen praksis, som Styrelsen for Patientsikkerhed har startet op 1. februar 2020 i almen praksis, er midlertidigt suspenderet i marts på grund af coronasituationen.

Styrelsen vil kontakte de enkelte praksis direkte, og hvis praksis ønsker at opretholde tilsynet, gennemføres det som planlagt. Hvis praksis ønsker at suspendere tilsynsbesøget, modtager klinikken et formelt aflysningsbrev om det varslede besøg.

Styrelsen afventer udviklingen af situationen omkring coronavirus, før man tager stilling til en mulig genoptagelse af tilsynene. 

For god ordens skyld skal det nævnes, at styrelsen gennemfører to typer tilsyn – tilsyn med behandlingssteder og tilsyn med sundhedspersoner. Det er tilsyn med behandlingssteder – det organisatoriske tilsyn – der nu midlertidigt suspenderes. 

Hvor tilsyn med behandlingssteder er baseret på 10 pct. stikprøvekontrol, er tilsyn med sundhedspersoner sat i gang på baggrund af bekymringshenvendelser, ordinationsovervågning etc. af den enkelte sundhedsperson.

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Kirsten Dalsjö
Tlf. 3544 8304, kgr.plo@dadl.dk

 
Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Ny løsning for afregning af HPV-vaccination til unge mænd, der er tiltrukket af mænd 

Sundheds- og Ældreministeriet har ændret reglerne, og PLO og Danske Regioner har indgået ny aftale om afregning for HPV-vaccination af unge mænd, der er tiltrukket af mænd.

Det er aftalt, at der skal benyttes ydelseskode 0101, svarende til en almindelig konsultation.

Regningen fremsendes til regionen inklusive patientens personnummer, (anonymiteten bibeholdes, da anledningen til kontakten ikke fremgår ved brug af 0101).

Har man i februar 2020 allerede gennemført HPV-vaccinationer til unge mænd, der er tiltrukket af mænd, afregnes de som 0101.

Afregning herfor skal dog senest være sket den 15. april 2020.

Tilbuddet om gratis HPV-vaccination til unge mænd, der er tiltrukket af mænd, er også blevet præciseret i forhold til de unge mænds alder.

Tilbuddet omfatter derfor unge mænd mellem 18 og 25 år på vaccinationstidspunktet. Unge mænd, der bliver 26 år undervejs i vaccinationsforløbet, kan derfor ikke færdigvaccineres gratis.
 
Brugen af 0101 til afregning af HPV-vaccination i denne sammenhæng har nogle konsekvenser.

PLO's Forhandlingsudvalg har afvejet dette og helt undtagelsesvist valgt denne løsning.

I forhold til det tilfælde, hvor en ung mand i forbindelse med HPV-vaccination bringer flere sundhedsfaglige problemstillinger op, kan de behandles, eller der kan aftales tid til ny konsultation efter en konkret vurdering og lægen/klinikkens arbejdstilrettelæggelse, øvrige patienter m.v.  

Aftalen om HPV-vaccination af unge mænd, der er tiltrukket af mænd, er ikke forpligtende for praktiserende læger – i modsætning til profylakseaftalen med tillæg - da andre læger/klinikker m.v. også kan HPV-vaccinere denne gruppe.

Se aftaler og information om vaccinationer, herunder HPV-vaccinationer.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth  
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


PLO bakker ud af it-løsningen ”Tilbagesvar”

I forbindelse med det nu skrinlagte akkrediteringsarbejde i almen praksis blev der udviklet en ny it-løsning, der støtter op om klinikkernes håndtering af paramedicinske prøver. Løsningen går under betegnelsen ’Tilbagesvar eller reminder-funktion’, og er knyttet til lægesystemets brug af WEBREQ. 
 
Desværre har det vist sig, at der i forbindelse med udviklingen af løsningen ikke er lavet en klar aftale om, hvem og hvordan driften af løsningen betales og forvaltes.

Der har gennem længere tid været dialog mellem PLO, MedCom og leverandøren og udfaldet er af flere grunde blevet, at PLO bakker ud af løsningen, hvilket er meldt til leverandøren.

Det er vel vidende, at nogle klinikker fortsat anvender løsningen, og at netop håndteringen af prøvesvar er et fokusområde for Styrelsen for Patientsikkerhed, i deres tilsyn med almen praksis.

Det er dog PLO's beslutning, på baggrund af indstilling fra PLO's it- og dataudvalg, at PLO og almen praksis er nød til at trække sig ud af samarbejdet omkring denne løsning.

PLO's beslutning er primært begrundet i følgende tre forhold: 

  • Uklare aftaleforhold omkring betaling og drift af løsningen, 
  • Efterspørgslen efter denne specifikke løsning er mindsket efter OK18 aftalen om udfasning af akkrediteringsarbejdet. 
  • Klinikkerne og deres respektive lægesystem har lokale procedurer og løsninger, der understøtter den lovpligtige opfølgning på prøvesvar. 

Leverandøren lukker for adgang til løsningen den 31. marts. Når det sker kan der opstå mindre tekniske problemer også i de lokale støttefunktioner i lægesystemerne.

Det forventer PLO, at lægesystemer løser på almindelig vis via deres support, da de er blevet gjort bekendt med, at almen praksis ikke længere har adgang til at bruge denne løsning.  
 
PLO opfordrer klinikkerne til i den kommende tid at være ekstra opmærksom på de lokale procedurer for opfølgning af prøvesvar, hvis disse påvirkes af den konkret lukning.

Klinikkerne er selvfølgelig fortsat forpligtet til at holde styr på bestillinger og svar på prøver og, hvorvidt patienterne får besked. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt 
Tlf. 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Gennemsnitsprisen på en praksis er faldet - men der er fremgang i Nordjylland

PLO har udarbejdet den årlige analyse af, hvordan den gennemsnitlige goodwill har udviklet sig. Tallene viser, at den gennemsnitlige goodwill for en klinik i 2019 i faldt til 48,4 pct. ekskl. nul-handler. Det er det  lavest registrerede niveau inden for de seneste 10 år. 

Der er stor forskel i betalt goodwill på tværs af regionerne. Goodwillprocent i Region Midtjylland er fx næsten dobbelt så høj som i Region Sjælland. Og i Region Nordjylland er den gennemsnitlige goodwillprocent steget med næsten 10 procentpoint.

Derudover viser opgørelsen blandt andet, at antallet af praksishandler er faldet i 2019, og at også antallet af praksishandler uden goodwill (nul-handler) er faldet. 

Læs mere om PLO’s goodwill-analyse her

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Josephine Haumann   
Tlf. 3544 8477, jha.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


DSAM: Landsdækkende kampagne for faget

DSAM er gået i luften med en ny, landsdækkende kampagne, som skal sætte fokus på relation, tillid og kontinuitet i almen praksis. Kampagnen har titlen: "Det gør en forskel, at vi kender hinanden".

Kampagnen består bl.a. af en film, som de kommende uger vil blive vist i størstedelen af alle landets biografer i reklameblokken samt på de sociale medier.
Vi kender hinanden  
Tilvælg filmen på din praksisskærm
Har du en praksisskærm, får du mulighed for at vise filmen i venteværelset. Filmen kører automatisk i to uger, og herefter skal du selv tilvælge filmen.

Vi håber, at du vil støtte op omkring kampagnen og hjælpe med at dele budskabet på fx Facebook.

Læs mere om kampagnen her: www.vikenderhinanden.dk
 
For yderligere information kontakt:
Kommunikationskonsulent i DSAM Sine Barett-Madsen
Tlf. 2830 2321, Sbm@dsam.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Sygdom rammer alle, også læger 

Lægeforeningen afholder i foråret arrangementer i henholdsvis Aarhus og København for dig, hvis du oplever, at arbejdslivet er ved at blive - eller allerede er blevet - for krævende.

Læs mere om arrangementet her

For yderligere information kontakt:
Socialrådgiver i Lægeforeningen Susanne Qvistgaard
Tlf. 35 44 82 13 (ml. 9-12), sq@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Svimmelhed som SGE-forløb

I efteråret blev der vedtaget 10 nye temaer for den systematiske efteruddannelse. Nu udbydes det første af dem om svimmelhed som SGE (systematisk gruppebaseret efteruddannelse). Du kan nu booke det som SGE-forløb på 2 moduler á 3 timer. 

Du kan læse mere om SGE her 
 
Yderligere information: 
Kursuskoordinator Nana Meisler
Tlf. 35 44 83 38, nam.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Har du fået tilmeldt dig gå-hjem-møderne om god ledelse og uddelegering og teamarbejde i klinikken?

PLO sætter på en række gå-hjem-møder i foråret fokus på to områder; hvad god ledelse er, og hvordan du kan arbejde med uddelegering og teamarbejde i din klinik. 

Vi har inviteret Alfred Josefsen og Heidi Bøgelund Frederiksen til at fortælle om værdien af god ledelse. Heidi Bøgelund Frederiksen har i 15 år lavet ledelses-sparring i både solo, samarbejds- og kompagniskabspraksis.

Alfred Josefsen har erfaringer fra Ledelseskommissionen, har skrevet flere ledelsesbøger og forvandlede Irma fra en underskudstilstand til en meget succesfuld virksomhed med både arbejdsglæde og kundebegejstring. Han har en klar model for, hvordan I som ledere og i kompagniskab kan skabe det sprog om ledelse, som vil få jer til at stå stærkere og blive et stærkere team. 

Du kan læse mere om de enkelte møder, om betaling og tilmelde dig her  

For yderligere information kontakt:
Koordinator Louise Skaarup
Tlf. 3544 8140, lsk.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Nyt fra PLO-Sjælland 

Medlemsmøde d. 30. marts kl. 16.45-19.00
PLO-Sjælland afholder medlemsmøde for PLO-medlemmer i Region Sjælland mandag den 30. marts 2020 kl. 16.45 -19.00 på Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600
Køge. 

Dagsorden vil blive udsendt pr. mail senest 14 dage før mødet. 

Du kan allerede nu tilmelde dig mødet her

Afviste henvisninger
Formandskabet fra PLO-Sjælland afholder den 9. marts møde med fem specialer fra de sjællandske hospitaler for at få afdækket, hvor og hvorfor henvisninger afvises.

Gennem gensidig dialog er der forhåbning om at øge gennemsigtigheden omkring, hvilke kriterier som skal være opfyldt for at undgå tidsspilde med at genhenvise en patient med behov for at blive tilset eller behandlet i hospitalsregi.

Indtil andet bliver meldt ud, vil det fortsat være vejledninger på sundhed.dk, som gælder og skal følges.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Nyt telefonnummer til Rigshospitalet ved henvendelser om corona
Infektionsmedicinsk Afdeling på Rigshospitalet beder om, at praktiserende læger, der har henvendelser om COVID-19 (corona), benytter det nummer, der kan findes her (Bag login)
 
Nummeret må kun benyttes ved henvendelser fra praktiserende læger - det er ikke et nummer, patienter skal benytte.

Sæt din praksis' åbne- og lukkegrænse, så det passer med praksisdriften
PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden er blevet opmærksomme på, at mange ikke har sat en åbne- eller lukkegrænse for praksis.

Og ved opringning til en række læger under lægedækningsundersøgelsen har det vist sig, at overraskende mange praksis troede, de havde en anden lukkegrænse end den forventede. 

Derfor iværksætter Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden i fællesskab en kampagne for at få alle praksis til at tjekke deres åbne- og lukkegrænse og sætte grænser, der passer specifikt til praksis’ ønsker. 

Har du ikke meddelt regionen andet, er din praksis åben for tilgang op til 2.700 patienter pr. kapacitet (lukkegrænse), og praksis åbnes automatisk for tilgang af patienter ved 1.550 patienter pr. kapacitet (åbnegrænse). 
 
Du har mulighed for at sætte lukkegrænsen efter din praksisdrift.

For eksempel en åbnegrænse på 1.600 og en lukkegrænse på 1.700 patienter pr. kapacitet*. Når det er klaret, sikrer regionen, at dit patientantal ikke kommer over eller under disse grænser. Du har derfor bedre mulighed for en stabil praksisdrift. 
 
Det har herudover den fordel, at du sikrer, at du ikke pludselig får en masse patienter (fx som følge af at nabopraksis lukker, eller at der pludselig er lukket mange praksis i dit område), eller at du ikke er opmærksom på, at der har været en større afgang fra praksis end forventet. 

Læs mere om, hvordan du sætter åbne- og lukkegrænser, når materialet kommer i din praksis’ E-boks.

Har du spørgsmål, kan du også ringe til Markus Hahn i PLO-Hovedstaden på 3544 1083 eller skrive til plo-h@dadl.dk
 
*Har du dispensation for dine åbne- og lukkegrænser (fx delepraksis), forudsætter ændringer godkendelse af Samarbejdsudvalget for almen praksis.  
 
Brug din KAP-H-konsulent og få opgaverne løst på rette sted
Mange almene praksis bruger meget tid på at løse opgaver, der burde have været løst andetsteds.

Det kan for eksempel være, at hospitalet i en epikrise beder almen praksis om at henvise til en anden afdeling i et udredningsforløb eller tage specifikke blodprøver uden at have sørget for, at der ligger en rekvisition på webreq-hotellet, hvis der er manglende eller mangelfulde epikriser ved udskrivning, manglende eller fejlbehæftede ajourføringer af FMK ved udskrivning etc.

PLO-Hovedstaden opfordrer til, at du kontakter KAP-H (kap-h@regionh.dk), hver gang du oplever eksempler på opgavesivninger som disse, da der ad den vej kan rettes op på hospitalernes praksis.

Husk, at din henvendelse ikke må indeholde personhenførbare data.
 
Husk regler om henvisning til navngiven læge ved evt. lukning i forbindelse med påsken
Praksis skal være opmærksomme på, at der skal holdes åbent i de tre hverdage før påske, nærmere bestemt den 6., 7. og 8. april. Hvis man holder lukket, skal der på telefonsvareren og hjemmesiden gives tydelig henvisning til navngiven læge. 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Dette nummer af PLO'rientering 05/2020 blev bragt d. 5. marts 2020