PLO'rientering 05/2019


Nyt fra bestyrelsen: Regionsklinikker undergraver almen praksis

Selvfølgelig skal regionerne tilbyde lægedækning til alle danskere. Det er deres ansvar. Men reelt udsættes de praktiserende læger for en unfair konkurrence fra regionsklinikker med meget dybe lommer. 
 

Da sundhedsloven i 2013 blev ændret, blev der indført mulighed for, at regionerne kunne oprette deres egne klinikker med ansatte læger, hvis det ikke var muligt at få en almindelig praktiserende læge i et område til at overtage et ydernummer.

Siden er antallet af regionsklinikker steget kraftigt. 24.525 patienter betjenes i dag af regionsdrevne klinikker. Selv i København og på Frederiksberg er der åbnet regionsklinikker.

I de forløbne år har jeg set flere af mine kolleger afhænde deres praksis for at tage ansættelse i en regionsklinik.

Her får de en højere indtægt, selv om de slipper for personaleansvar og logistik. Andre tilbud er deltid, hjælp til at ægtefællen kan finde arbejde, nye lokaler, fri i sommerferien, hjælp til at finde bolig og sågar tid og økonomi til forskning.

Der synes ingen grænser at være for vilkår og goder i en regionsklinik. Men når vores kollegaer i disse områder beder regionen om støtte til individuelle løsninger på lægemanglen, fx med ansættelse af en ekstra sygeplejerske, er svaret nej. 

Således dræner regionsklinikker dag for dag Danmark for praktiserende læger.

Det er skatteborgerne, der betaler prisen, både økonomisk og i form af manglende kontinuitet. 

Samtidig forværres lægemanglen, fordi der passes færre patienter pr. læge i regionsklinikkerne end hos os andre almindelige praktiserende læger.

Det er en kurs, der står i skærende kontrast til skåltalerne fra både regeringen og regionerne om, at man vil satse på den nuværende model for almen praksis med selvstændige praktiserende læger. Og derfor er det en sag, vi i bestyrelsen vil fortsætte med at rejse både over for regeringen og regionerne. 

Vi er bekymret over, at regionerne er i gang med at ødelægge og fordyre et velfungerende system, der berømmes verden over som et af de bedste og billigste primære lægetilbud.

For yderligere information kontakt 
Bestyrelsesmedlem Mireille Lacroix 
mireille@dadlnet.dk

Indholdsfortegnelsen for PLO'rientering 05/2019


Formandsvalg i PLO 

PLO’s formand, Christian Freitag, er på valg på det kommende repræsentantskabsmøde d. 6. april, hvor han kan genvælges. Alle ordinære medlemmer af PLO kan stille op som kandidat til formandsposten. Det kræves ikke, at kandidater indstilles af en eller flere fra repræsentantskabet.


Den valgte formand træder i funktion, så snart repræsentantskabsmødet er slut.

Kandidater til formandsposten, der ikke som repræsentant eller suppleant deltager på repræsentantskabsmødet d. 6. april 2019, skal melde deres kandidatur senest d. 6. april 2019 kl. 12 på følgende måde:

  • Frem til d. 5. april, kl. 12: Til PLO’s sekretariat skriftligt på ha.plo@dadl.dk eller telefonisk på 3544 8490.
  • Efter d. 5. april, kl. 12: Telefonisk på 2521 3404 eller 3074 3240.

Kandidater vil så på repræsentantskabsmødet, under behandling af punktet om valg af formand, kunne præsentere sig nærmere.

Repræsentanter eller suppleanter, der deltager på repræsentantskabsmødet, kan melde deres kandidatur til formandsposten, senest inden valget finder sted.

PLO’s repræsentantskab har vedtaget, at bestyrelsesmedlemmer, der er nyvalgt efter d. 28. november 2015, skal selvdeklarere med udgangspunkt i selvdeklareringsskema - formandsvalg 2019 

Endvidere, at repræsentantskabet skal gøres bekendt med kandidaternes selvdeklareringsskema forud for valghandlingen. Det kan ske på én af følgende måder:

  • Formandskandidaters selvdeklareringsskema, der indsendes til sekretariatet senest d. 5. april, kl. 9, vil fra d. 18. marts (20 dage før valget) blive offentliggjort på PLO’s hjemmeside. 
  • Formandskandidater, der ikke har indsendt selvdeklareringsskema til PLO’s sekretariat senest d. 5. april, kl. 9, skal senest kl. 12 på repræsentantskabsmødet aflevere selvdeklareringsskema til sekretariatet med henblik på omdeling på mødet inden valghandlingen.
  • Formandskandidater, der som repræsentanter eller suppleanter deltager på det repræsentantskabsmøde, hvor valget finder sted, skal dog senest inden valghandlingen tilkendegive over for repræsentantskabet om pågældende kan se en interessekonflikt.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Hanne Andersson
tlf. 3544 8473, ha.plo@dadl.dk 

Indholdsfortegnelsen for PLO'rientering 05/2019


Ingen nye anbefalinger for MFR-vaccination til voksne i forbindelse med aktuelt mæslingeudbrud

Det seneste udbrud af mæslinger har givet anledning til tvivl om, hvorvidt praktiserende læger skal tilbyde MFR-vaccination til alle voksne. Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med det aktuelle mæslingeudbrud præciseret, at styrelsens anbefalinger for MFR til voksne er uændrede. 


Med baggrund i styrelsens retningslinjer er kriterierne for MFR-vaccination:

Borgere født før 1974
For borgere opvokset i Danmark antages alle at have haft mæslinger. For borgere ikke opvokset i Danmark foretages konkret vurdering under iagttagelse af vaccinationsstatus (DDV) og historik/opvækst. I den konkrete vurdering for vaccination kan også indgå, at borgeren er meget urolig eller følelsesmæssigt påvirket.

Borgere født i perioden 1974-1986 og senere
Konkret vurdering under iagttagelse af vaccinationsstatus (DDV) og historik/opvækst og risiko for eksponering fx i forbindelse med udlandsrejse. I den konkrete vurdering for vaccination kan også indgå, at borgeren er meget urolig eller følelsesmæssigt påvirket.

Børn
Tilbydes MFR-vaccination i henhold til børnevaccinationsprogrammet. Børn, som endnu ikke har fået deres første MFR-vaccination, som gives i 15-månedersalderen, kan ved risiko for eksponering, fx ved udlandsrejse, vaccineres tidligere – ned til 9-12-månedersalderen.

Ved tidlig MFR-vaccination skal der fortsat vaccineres ved 15-månedersalderen og 4-årsalderen. Da børnevaccinationsprogrammet kun dækker to MFR-vaccinationer, skal barnets forældre selv betale for den tidlige MFR-vaccination.

For yderligere information kontakt 
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk 

Indholdsfortegnelsen for PLO'rientering 05/2019


Sidste chance for at komme til Nordisk Kongres til nedsat pris 

Det er din allersidste chance for at tilmelde dig Nordisk Kongres, hvis du vil med til kongressen til nedsat pris. Der er mange penge at spare (næsten 20 procent) for både yngre læger og praktiserende læger, hvis du tilmelder dig senest d.15. marts.
 

Til kongressen samles praktiserende læger fra alle nordiske lande for at diskutere almen medicin, fagets kerneværdier og de udfordringer og muligheder, der ligger i den konstante udvikling inden for faget.

Nordisk Kongres 2019 finder sted d. 17.-20. juni 2019 i Aalborg. 

Du tilmelder dig Nordisk Kongres her

For yderligere oplysninger kontakt 
Sekretariatschef Louise Hørslev 
Tlf. 51541353, lh@dsam.dk

Indholdsfortegnelsen for PLO'rientering 05/2019


Forsikring ved cyberangreb

Når du har din egen praksis, er det en god idé, at du sikrer dig, at du har styr på forsikringerne, så du undgår ærgerlige situationer, når en skade opstår. Det kan være alt fra tyveri til patientskader og cyberangreb. 


Lægeforeningens gruppeordning hos Tryg er udvidet med cyberforsikringen eProtect, der dækker din klinik ved cyberangreb. 

Cyberforsikringen til foreningens medlemmer består af: 

  • eProtect - rådgivning og rekonstruktion af data ved cyberangreb 
  • eProtect Drifttab – dækning af driftstab i samme anledning
  • ID-tyveri – dækning til at opdage, forebygge og begrænse skader ved misbrug af virksomhedens identitet

Se mere om eProtect og mulighederne for supplerende dækninger her 

Læs mere om gruppeordningen hos Tryg her

For yderligere information kontakt
Økonomichef i Lægeforeningen Frederik Schønning 
Tlf: 3544 8327, fs@dadl.dk  

Indholdsfortegnelsen for PLO'rientering 05/2019


Høring om DSAM’s vejledning om type 2-diabetes 

Selv om de grundlæggende principper for diagnostik, opfølgning og behandling af patienter med type 2-diabetes er relativt uændrede, er der siden kommet ændringer, der har gjort det påkrævet at opdatere vejledningen fra 2012. Har du input til vejledningsudkastet, kan du frem til d. 25. marts komme med bemærkninger til DSAM.


Skrivegruppen har som en del af arbejdet med denne vejledning haft et tæt samarbejde med Dansk Endokrionologisk Selskab – et samarbejde, som resulterede i en fælles farmakologisk vejledning udgivet i 2018, og som naturligt er indarbejdet i denne vejledning.

Målgruppen for denne vejledning er læger og øvrigt personale, der er involveret i diagnostik, behandling eller opfølgning af voksne (over 18 år) med type 2-diabetes.

Vejledningen fokuserer på den del af diabetesomsorgen, der iværksættes og håndteres i almen praksis. Undersøgelser og behandlinger, der varetages i sekundærsektoren, beskrives ikke nærmere.

Eventuelle bemærkninger til vejledningsudkastet skal vi bede om senest d. 25. marts 2019 på mail dsam@dsam.dk. Både overordnede og specifikke kommentarer er velkomne. Indsæt venligst ved specifikke kommentarer link til den side, kommentaren vedrører.

Se udkast til vejledningen om type 2-diabetes her

For yderligere oplysninger kontakt 
Sekretariatschef i DSAM Louise Hørslev 
Tlf. 51541353, lh@dsam.dk

Indholdsfortegnelsen for PLO'rientering 05/2019


Den kollektive økonomiramme

Aktiviteten i almen praksis for 2018 er nu opgjort for det første overenskomstår. Aktiviteten ender 224 mio. kr. under den aftalte økonomiramme, svarende til ca. 66.000 kr. pr. læge. 
 

Det skal bemærkes, at vi har en uenighed med Danske Regioner omkring rammens størrelse, men at vi med begge opgørelser lander under rammen for 2018.

For yderligere oplysninger kontakt 
Chefkonsulent Jeppe Krag 
Tlf. 3544 8451, jek.plo@dadl.dk 

Indholdsfortegnelsen for PLO'rientering 05/2019


Den diagnostiske udfordring – nu som SGE-forløb

Vi møder patienten lytter, undersøger, vurderer, fortolker, udreder og stiller diagnoser – eller undlader at gøre det. PLO-E tilbyder nu systematisk efteruddannelse i ”Den diagnostiske udfordring” som SGE-forløb (Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse). Forløbet består af 4 moduler á hver 3 timer. 
 

SGE-forløb giver dig mulighed for at tage din systematiske efteruddannelse lokalt i en gruppe sammen med dine kolleger.

Det kan være i din DGE-gruppe, i din supervisionsgruppe eller i en temagruppe.

Læs mere om SGE-forløb her.

Prisen for at deltage i SGE-forløb er kr. 1500,- pr. dag for 2 moduler á 3 timer for hver deltager. SGE er godkendt til refusion fra Fonden for Almen Praksis. 

Har I spørgsmål til praktiske forhold - opstart af et forløb, tilmelding m.m., kontakt
Kursuskoordinator Desiree Lundsteen 
dea.plo@dadl.dk

Ved andre spørgsmål til systematisk efteruddannelse og SGE, kontakt
Fondskoordinator Michelle Rommerdahl
mro.plo@dadl.dk

Indholdsfortegnelsen for PLO'rientering 05/2019


Skal du på kursus i efteråret?

Tilmeldingsfristen nærmer sig, men der er stadig få ledige pladser på kurser i bl.a. kvindesygdomme og motion og forebyggelse. 

Læs mere og tilmeld dig kurserme:

For yderligere information kontakt 
kursuskoordinator Pernille Valentin Sommer
Tlf. 35 44 81 34 Pvs.plo@dadl.dk

Indholdsfortegnelsen for PLO'rientering 05/2019


Nyt fra PLO-regionerne:

PLO-Hovedstaden 

Medlemsmøde den 29. april kl. 17.30
Der afholdes medlemsmøde for PLO-medlemmer i Region H den 29. april 2019 kl. 17.30-19.30 på Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte.  

Tilmelding sker her eller på e-mail til plo-h@dadl.dk senest den 25. april.

Dagsorden til mødet vil blive udsendt pr. e-mail til alle medlemmer i uge 15.

Indholdsfortegnelsen for PLO'rientering 05/2019


PLO-Syddanmark

Fire nye særlige besøgsaftaler

Kære kolleger

På vegne af PLO-Syd har jeg den glæde at kunne berette, at vi netop pr. 1. marts har indgået fire nye særlige besøgsaftaler med Region Syddanmark.

Baggrunden var et ønske om takstmæssigt at forbedre og forenkle de to velkendte aftaler om palliation og om opfølgende sygebesøg, idet taksændringerne i OK18 havde medført visse skævheder i taksterne. 

Med de nye aftaler er disse skævheder rettet op, og ved samme lejlighed er der indgået to nye aftaler om særlig besøgsindsats. Dette gælder særlige besøg med henblik på socialmedicinsk indsats for sårbare borgere og familier og akutte besøg med henblik på at forebygge akut indlæggelse.

Det skal fremhæves, at det for alle fire aftaler gælder, at indsatsen skal være i tæt koordination med kommunens personale og andre relevante instanser. Om aftalen om forebyggelse og indlæggelse skal det yderligere fremhæves, at besøget skal være efter opfordring fra hjemmeplejen.

Vi skal være meget tilfredse med, at vi praktiserer i en region, som anerkender, at det er værd at honorere praktiserende læger for ekstra indsats og koordination. Dermed anerkendes, at vi har en særlig rolle at spille overfor de mest syge medborger, og med aftalerne er der også vilje til at betale for det ekstra tidsforbrug forbundet dermed.

Aftalerne kan læses  hér.

Vi opfordrer til, at man læser aftalerne grundigt og bruger dem efter hensigten. 

Vi tilbyder vejledning og forklaring om aftalerne på lokale medlemsmøder i jeres lægelaug, og I anbefales at bruge FB gruppen ”PLIS” til at udveksle erfaringer eller til at stille spørgsmål. 

Skematisk oversigt over ydelseskoderne (pdf)

Venlig hilsen
Jørgen Skadborg
Formand PLO-Syddanmark
j.skadborg@dadlnet.dk 

Indholdsfortegnelsen for PLO'rientering 05/2019


PLO'rientering 05/2019 blev udsendt d. 8. marts 2019