Nyt fra bestyrelsen: Nyt forslag til dimensioneringsplan er for uambitiøst

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse behandler i dag den 15. marts et forslag til dimensioneringsplanen, som er planen for antallet af stillinger i speciallægeuddannelsen – og fordelingen af stillinger mellem specialerne.

Forslaget er udarbejdet af Sundhedsstyrelsens prognose- og dimensioneringsudvalg. Man lægger op til at øge antallet af uddannelsesstillinger i almen medicin med 18 i perioden fra 2018-2020. Samlet vil man øge antallet af uddannelsespladser med 24,5 forløb, og almen medicin tildeles altså størstedelen af denne stigning.

Det er naturligvis positivt med en stigning, men faktisk er det kun en stigning på ét procentpoint (fra 28 procent til 29 procent af det samlede antal stillinger), og man har reelt ikke forholdt sig til omfanget af den mangel på speciallæger i almen medicin, som vi ved vil komme.

Der er på nuværende tidspunkt ingen tvivl om, at behovet for speciallæger i almen medicin vil vokse ganske betragteligt. Og det vil det allerede gøre i løbet af få år. Så det er problematisk, at man ikke allerede nu øger antallet af uddannelsesstilliner i almen medicin væsentligt. Jo før vi kommer i gang, jo nemmere er det at få gjort noget ved manglen.

Dermed er forslaget efter PLO’s opfattelse langt fra vidtgående nok i forhold til det reelle behov for flere speciallæger i almen medicin. Heri bakkes vi op af Lægeforeningen og af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), herunder selvfølgelig også DSAM.

I alle tænkelige fora har PLO gennem længere tid forsøgt at påvirke processen for at få en større stigning i antallet af almenmedicinske hoveduddannelsesstillinger med i dimensioneringsplanen, og vi fortsætter ufortrødent arbejdet hermed.

PLO vil fremadrettet opfordre Sundhedsstyrelsen og regionerne til allerede nu at forberede sig på, at antallet af uddannelsesstillinger i almen medicin nødvendigvis skal øges yderligere. Ellers vil man slet ikke kunne dække det behov, der vil opstå, i takt med at store årgange af praktiserende læger går på pension, samtidig med at efterspørgslen på ydelser fra almen praksis stiger.

For yderligere oplysninger kontakt:
Medlem af bestyrelsen Gunver Lillevang
Tlf: 51208313, gunver@dadlnet.dk

Til toppen


Status på overenskomstforhandlingerne

Der har siden det seneste PLO’rientering været holdt to forhandlingsmøder mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Parterne mødtes den 1. marts og igen den 10. marts til henholdsvis det fjerde og det femte forhandlingsmøde om fornyelse af overenskomst om almen praksis pr. 1. september 2017.

På møderne drøftedes blandt andet lægedækning, herunder rekruttering og fastholdelse, kvalitet, lægevagt, elektronisk kommunikation, honorarstruktur, øget ansvar i almen praksis for kronisk syge patienter, herunder KOL-, diabetes- og cancerpatienter, forløbsplaner og tidlig opsporing af KOL-patienter.

Sideløbende med forhandlingsmøder arbejder de to sekretariater videre indenfor disse emner.

PLO og RLTN drøfter, som det tydeligt ses, flere store emner med mange detaljer. Parterne er enige om, at der er brug for mere tid og har derfor aftalt, at der afholdes endnu et forhandlingsmøde den 21. marts

For yderligere oplysninger kontakt:
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
tlf. 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

Til toppen


Kvinder over 69 skal screenes for livmoderhalskræft

Som en del af Kræftplan IV er det vedtaget, at alle kvinder født før 1948 skal have et ekstraordinært engangstilbud om screening for livmoderhalskræft i 2017. Ydelsen hos den praktiserende læge afregnes som vanligt med 0101+2102. Ydelserne holdes udenfor den økonomiske ramme.

I den kommende periode kan du som praktiserende læge derfor få henvendelser fra kvinder født før 1948 mhp. at få taget en screeningsprøve fra livmoderhalsen.

For yderligere oplysninger kontakt: 
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
tlf. 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

Til toppen


PLO-Hovedstaden

Lægedækningsundersøgelsen for Reg. H 2017

Region Hovedstaden har udarbejdet Lægedækningsundersøgelsen for 2017.

Lægedækningsundersøgelsen er en opsummering på den spørgeskemaundersøgelse, der blev sendt til samtlige praktiserende læger i efteråret 2017.

Region Hovedstaden har ud fra svarene i lægedækningsundersøgelsen og en analyse af befolkningstilvæksten i regionen vurderet, at der er behov for 13 nye kapaciteter i løbet af 2017.

Det er Udvalget for tværsektorielt samarbejde i Region Hovedstaden, der fastlægger antallet og placeringen af kapaciteterne. PLO-H har ingen repræsentation i udvalget eller formel indflydelse på beslutningen. PLO-H arbejder dog for at påvirke beslutningen og samarbejder med regionens embedsmænd om det forslag til endelig fordeling, der skal fremlægges for udvalgets politikere.

De 13 kapaciteter skal ses i sammenhæng med, at de praktiserende læger i Region Hovedstaden i perioden fra 2012 til 2016 gennemsnitligt har fået 100 flere patienter pr. kapacitet. Gennemsnittet er således steget fra godt 1.600 patienter til godt 1.700 patienter. I samme periode er antallet af kapaciteter faldet med ca. 40.

Lægedækningsundersøgelsen kan læses her.

Udskiftning i bestyrelsen

Torben Larsen er pr. 1. marts 2017 indtrådt som repræsentant i PLO-Hovedstadens bestyrelse. Torben Larsen har praksis på Amagerbrogade 172, 2300 København S. Torben erstatter den tidligere repræsentant Marianne Sødring, som har trukket sig fra posten af personlige årsager. Se alle medlemmer af PLO-Hovedstadens bestyrelse her.

Nye hospitaler på sundhedsplatformen

Nordsjællands Hospital, Amager og Hvidovre Hospital og Bornholms Hospital overgår til Sundhedsplatformen den 18. marts 2017. Læs mere her.

Dispensation for akkreditering

Almen praksis er ifølge overenskomstens § 92 forpligtet til at blive akkrediteret ifølge DDKM (Den Danske Kvalitetsmodel) inden 31. august 2018. For hver praksis fastsættes en individuel dato. Der er dog ifølge overenskomstens § 92, stk. 6, en mulighed for at blive undtaget og søge om dispensation herfor. Hvis du ønsker at søge dispensation for akkreditering, kan vi henvise dig til at læse, hvordan du gør, på sundhed.dk.

Til toppen


PLO-Midtjylland

Medlemsmøde d. 3. april i Viborg

Der er Medlemsmøde for PLO-Midtjylland mandag den 3. april 2017, kl. 17.30 – 21.00, VIA University College, Prinsens Alle 2, 8800 Viborg.

PLO’s formand Christian Freitag er gæst ved mødet og giver en orientering om de aktuelle overenskomstforhandlinger.

Som sædvanligt er der mulighed for, at medlemmer kan sende punkter ind til sekretariatet plo.midtjylland@dadl.dk.

Nærmere information og dagsorden udsendes i uge 12.

Region Midtjylland opslår to 0-ydernumre i Herning by

Region Midtjylland annoncerer 2 0-ydernumre i Herning by. Der er mulighed for at leje kliniklokaler og lease udstyr af regionen. Ydernummeret skal som udgangspunkt åbnes for optag af patienter i løbet af 1. halvår af 2017, men regionen ønsker at indgå i dialog med interesserede, da en eventuel indretning af kliniklokaler skal tænkes ind i opstartsplanerne. Ydernumrene skal drives på almindelige overenskomstmæssige vilkår, og man kan søge både ét eller begge ydernumre.

Der er frist for at indgive bud den 1. maj 2017, kl. 12.00. Der bydes med en pris pr. ydernummer.

Yderrligere oplysninger kan findes på sundhed.dk.

Til toppen


PLO-Nordjylland

Resultatet af udbud i Jerslev og Sindal

Orientering: Region Nordjylland har tidligere annonceret udbud af i alt 3 ydernumre pr. 1. april 2017 i henholdsvis Jerslev og Sindal.

De to ydernumre i Jerslev er tildelt Lægerne i Bredgade 13, 9700 Brønderslev v/ praktiserende læger Kaj Bernth og Henrik Wøhlk.

Det ene ydernummer i Sindal er tildelt praktiserende Morten Krause Nielsen, der vil etablere/drive lægepraksis i Sindal.

Medlemsmøde d. 6. april i Aalborg

PLO-Nord holder medlemsmøde den 6. april 2017 kl. 17 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Sæt derfor X i kalenderen denne dato. PLO-formand Christian Freitag deltager i mødet.

Til toppen


PLO-Syddanmark

Projekter

Det offentlige Danmark igangsætter jævnligt forskellige projekter via "Satspuljer" og andre former for projekt-politisk styring.  De kommunale formænd og praksiskonsulenter i Syd er meget opmærksomme på at prøve at opfange, hvis der er noget på vej, som kan involvere almen praksis.

Hvis man som praktiserende læge i Syd bliver kontaktet vedrørende et projekt, hvor det ikke klart fremgår, hvad der er aftalt om praktiserede lægers deltagelse, opfordres de involverede læger til at kontakte PLO Syd med henblik på vejledning.

Forebyggelse af klager og utilfredshed

På baggrund af løbende sager og serviceklager behandlet i samarbejdsudvalget har PLO Syd rundsendt et par tekstforslag til forebyggelse af klager – både vedrørende ordlyd på telefonsvarer i dagtid, samt vedrørende hvad man kan skrive på sin hjemmeside i forbindelse med ’et emne per konsultation’, da det ikke er i overensstemmelse med overenskomsten at skrive på sin hjemmeside eller i et opslag i konsultationen, at ’man kun behandler et emne pr. konsultation’.

Hvis disse to emner i relation til forebyggelse af klager og utilfredshed måtte fange interesse blandt læger i de øvrige regioner, bedes man tage kontakt til PLO sekretariatet i Syd på skr@dadl.dk, som vil fremsende tekstforslagene.

Opdatering af Telefonnøglen

Der er behov for at få opdateret telefonnøglen i Syd ad hensyn til det tværsektorielle samarbejde, og derfor er regionens praktiserende læger blevet bedt om at kvalitetssikre, at de står opdateret med tidstro oplysninger til gavn for optimalt tværsektorielt samarbejde.

Til toppen


Nr. 05/2017 - den 15. marts 2017