Nyt fra bestyrelsen: Stråmandsklinikker truer kontinuiteten i almen praksis 

Vi er blevet opmærksomme på, at der er kommercielle firmaer, som forsøger at opkøbe ydernumre med hjælp fra speciallæger i almen medicin, der agerer som stråmænd. Det har vi nu bedt de relevante regioner om at kigge efter i sømmene. 
 
Flere af vores medlemmer har henvendt sig til PLO med undren over at være kontaktet af kommercielle firmaer, der ønsker at købe deres praksis – men i en særlig konstruktion, hvor en speciallæge i almen medicin angiveligt skal ”optræde som ejer”, fordi dette er nødvendigt for at erhverve en almen praksis klinik.

I praksis er det dog vikarbureauer, som står for driften via skiftende vikarlæger og fastansat klinikpersonale. 
 
Reglerne siger, at der skal være en ejer eller en fast ansat læge i en lægekapacitet.

Man kan kun anvende vikarer i tilfælde af fravær hos faste læger, fx under den faste læges sygdom, ferie eller midlertidigt, hvor en ejerlæge ansætter en vikar til dækning af en ledig lægekapacitet.

Det skal være muligt for patienterne at vide, hvem deres egen læge er. Det kan patienterne ikke i permanent vikardrevne klinikker.
 
I PLO’s bestyrelse er vi meget bekymrede over se stråmandsklinikker dukke op.

Det er i modstrid med intentionerne i sundhedsloven og overenskomsten.

Vi mener, det er et problem for patienterne, hvis der ikke er en fast læge i den enkelte klinik.
 
Alternativet bliver, at patienterne møder skiftende vikarer gang på gang.

Det går ud over den relation og kontinuitet, der er kendetegnende for almen praksis i Danmark i dag, og som er med til at sikre en god og effektiv behandling af vores patienter og billig behandling for samfundet.

Det går også ud over vores omdømme som praktiserende læger – da man ikke umiddelbart kan kende forskel på en stråmandsklinik og en klassisk klinik. Endelig kan det gå ud over de kommende almenmedicineres muligheder for at erhverve deres egen klinik.

Pengestærke firmaer kan på den måde sætte sig på markedet. Det vil være en meget uheldig udvikling.
 
Stråmandsklinikker er derfor noget, vi ser med stor alvor på, og som vi ser os nødsaget til at få tjekket efter i sømmene. 
 
Derfor har vi foreløbig bedt Region Nordjylland og Region Sjælland – som er de regioner, hvor vi har fået henvendelser om stråmandsklinikker - om at undersøge, om der er overensstemmelse mellem de læger, der står opført som de faste læger i de pågældende klinikker, og de læger, patienterne rent faktisk møder, når de kommer i klinikken.
 
For yderligere oplysninger kontakt:
Medlem af PLO’s bestyrelse 
Karsten Rejkjær Svendsen
Mail: krsvendsen@DADL.DK


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Influenzavaccination – sidste vaccination skal gives inden udgangen af februar

Tilbuddet om gratis influenzavaccination til ældre, kronikere m.fl. ophørte den 15. januar 2020. I den forbindelse har der været uklarhed om, hvorvidt den sidste vaccinationsdag var den 14. eller 15. januar. Danske Regioner har nu accepteret, at vaccinationer foretaget den 15. januar honoreres, og vi opfordrer derfor til, at returnerede regninger genindsendes.

Den 29. februar er dog absolut sidste dag for gratis influenzavaccination til gravide i 2. og 3. trimester samt personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og personer i deres husstand.

Influenzavaccinationer udført den 1. marts eller senere honoreres ikke.  

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth  
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Om afregning af HPV-vaccination til unge mænd, der er tiltrukket af mænd

Den 1. februar 2020 blev der indført HPV-vaccination til unge mænd, der er tiltrukket af mænd, og der blev i den forbindelse udmeldt en ny ydelseskode samt kode for anonymiseret afregning. Det har vist sig, at det af tekniske grunde ikke var muligt at afregne på den angivne måde.

Vi er pt i dialog med både Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner om en løsning på afregningsproblematikken. Så snart der er en afklaring, vil der være information tilgængelig her på PLO’s hjemmeside, ligesom der vil komme information her i PLO’rientering.
 
En løsning vil naturligvis også omfatte de vaccinationer, som allerede måtte være givet siden 1. februar.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth  
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Patienter skal overføres til kronikerprogrammet

Regionerne er begyndt at interessere sig for antallet af patienter diagnosticeret med KOL og diabetes type 2 overført til kronikerprogrammet i de enkelte praksis. Derfor har PLO’s sekretariat, på baggrund af et udtræk i ydelsesregistret, kontaktet praksis, som har overført færre end 20 patienter med diabetes type 2 og/eller færre end 5 patienter med KOL med en opfordring til at tjekke, om alle diagnosticerede patienter er overført.

Vi er, som følge af overenskomsten, forpligtede til at overføre alle tilmeldte patienter med diagnoserne diabetes type 2 og KOL, som vi har behandlingsansvaret for, til kronikerprogrammet.

Rigtig mange patienter er allerede overført, men vi har erfaret, at en del diagnosticerede patienter, som sjældent søger praksis, let kan overses eller glemmes i forhold til denne forpligtelse.

Der er også en del eksempler på, at der ikke er foretaget den rette registrering i patientens journal, som så derfor ikke bliver tilmeldt kronikerprogrammet.

Derfor vil vi også opfordre alle praksis til at gennemgå praksispopulationen med henblik på, at alle tilmeldte patienter, som skal omfattes af kronikerprogrammet, bliver overført snarest.

Vi har i denne forbindelse aftalt med Danske Regioner, at patienterne undtagelsesvis kan overføres til programmet ved førstkommende kontakt og ikke nødvendigvis ved en årskontrol, som oprindelig er aftalt. 

Kronikerprogrammet indebærer som bekendt, at der i stedet for afregning af et konsultationshonorar, hver gang patienten ses i praksis, afregnes et fast årligt kronikerhonorar, som udbetales med 1/12 hver måned. 

Årshonoraret for patienter med henholdsvis KOL og diabetes type 2 og kombinationen af de to udgør aktuelt kr. 1.867 kr., 2.085 kr. og 2.624 kr. 

I kombination med kronikerhonoraret kan der fortsat afregnes for sygebesøg, samtaleterapi, tillægsydelser, laboratorieundersøgelser, profylakseydelser, psykometriske test, opsøgende hjemmebesøg og for diverse lokale aftaler.

Rent praktisk overfører du patienterne til programmet ved at markere i dit lægesystem – i patientens stamkort eller dit afregningsmodul - at patienten fremadrettet omfattes af kronikerhonoraret. 

Hvis du er i tvivl om, hvor man præcist tilmelder patienten i dit system, så kontakt supporten hos dit lægesystem. 
 
Du kan læse mere om kronikerprogrammet i overenskomsten og på PLO’s hjemmeside  

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s medlemsservice
Telefon: 3544 8477, plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Du har ansvaret for dine medarbejderes opslag i FMK

Laver din medarbejder et uberettiget opslag i FMK, vil det falde tilbage på dig som arbejdsgiver. Du vil kunne blive mødt med et krav om erstatning for integritetskrænkelse, fordi du i sidste ende hæfter for dine medarbejderes handlinger. 

Hovedreglen om opslag i FMK er, at kun den læge, jordemoder, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, der har en patient i aktuel behandling, har adgang til de oplysninger, der er registreret om en patient, når det er nødvendigt for behandlingen.

FMK og lægens eget journalsystem fungerer således, at der er adgang fra journalsystemerne til FMK. Dvs., at  alle sundhedsfaglige personer arbejder i egne journalsystemer, men FMK logger, hvem der har været inde og lave opslag. 

Laver du eller din medarbejder uberettiget opslag, er dette misbrug af adgang til oplysninger.

Laver du selv uberettiget opslag, kan du risikere en klagesag hos Sundhedsdatastyrelsen og en politianmeldelse.  Er det medarbejderen, som laver opslaget, vil det falde tilbage på dig som arbejdsgiver. 

Du vil kunne blive mødt med et krav om erstatning for integritetskrænkelse, fordi du i sidste ende hæfter for dine medarbejderes handlinger. 

Derfor er det vigtigt, at praksis efterlever og håndhæver reglerne om opslag i FMK.  Du kan læse mere om reglerne her

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Lene Vesth
Tlf. 35448468, lev.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Den kollektive økonomiramme

På baggrund af aktiviteten i almen praksis for hele 2019 har PLO’s sekretariat opgjort niveauet for det andet overenskomstår. Denne viser, at vi med den nuværende aktivitet vil ende 166 mio. kr. under den aftalte økonomiramme, svarende til ca. 49.400 kr. pr. læge.

Det skal bemærkes, at vi har en uenighed med Danske Regioner omkring rammens størrelse, men at vi med begge opgørelser lander under rammen for 2019.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Tlf: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Medlemsmøde d. 27. april kl. 17.00-19.30
PLO-Hovedstaden afholder forårsmedlemsmøde for PLO-medlemmer i Region Hovedstaden mandag den 27. april 2020 kl. 17.00-19.30 på Comwell Hotel Holte, Kongevejen 495A, 2840 Holte. 

Dagsorden vil blive udsendt pr. mail senest 14 dage før mødet. 

Du kan allerede nu tilmelde dig mødet her

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


FAQ: Forløbsplan for KOL og diabetes og journalføring

Spørgsmål: 

Er det tilstrækkeligt i patientjournalen at anføre, at der er gennemført en årskontrol/årsstatus jf. forløbsplanen?

Svar:
Forløbsplanen er en del af patientens journal og alle forløbsplaner, der tidligere måtte være lavet, kan findes på “patientens side”, i forløbsplansmodulet.

Når der udarbejdes en forløbsplan for en patient diagnosticeret med KOL eller diabetes, er det derfor ikke nødvendigt med detaljeret journalføring i patientens journal herudover.

Dette faktum gør, at det vil være nemmere at uddelegere sådanne årskontroller/årsstatus til personalet, fordi personalet “guides” igennem i forløbsplanen. 

Med en oversigt over udarbejdede forløbsplaner får praksis i øvrigt et godt overblik over, hvilke patienter der mangler at blive overført til kronikerprogrammet (kronikerhonoraret). Det er oftest patienter, som sjældent ses i praksis, og som også derfor vil være hensigtsmæssige rent forretningsmæssigt at få overført.

Spørgsmål:

Hvordan finder jeg klinikkens KOL- og diabetespatienter?

Svar: Alle lægepraksissystemer har implementeret forløbsplaner for KOL- og diabetespatienter. Forløbsplansmodulet kan også bruges til at fremfinde KOL- og diabetespatienter tilmeldt klinikken, fx med henblik på overførsel til kronikerydelserne.
Lister over KOL- og diabetespatienter skabes ved et klik på forløbsplansikonet  Forløbsplaner

Listen findes under fanen ’KOL/diabetes oversigten/ patientoverblik’.

Af listen vil også fremgå, hvilke patienter, som allerede er overført til kronikerhonoraret.

De enkelt lægesystemer kan, udover funktionen i forløbsplansmodulet, tilbyde lignende andre funktioner baseret på diagnosekoder m.v., som også kan anvendes.

Vejledning til forløbsplaner, herunder den nævnte liste, kan findes her

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO'rientering 04/2020 blev udgivet den 21. februar 2020.