Nyt fra bestyrelsen: Hvordan gør vi det endnu mere attraktivt at blive i almen praksis? 

Fastholdelse af læger i almen praksis er på den korte bane det greb, der allerhurtigst kan bidrage til at løse de store udfordringer med lægemangel. 

Senest så vi med særaftalen om akkreditering, at 63 læger valgte at udskyde et ellers planlagt ophør. Det var rigtig godt.

Men der er behov for endnu flere politiske initiativer og værktøjer, som kan få de ældste blandt os til at blive nogle år længere i deres klinik. Desværre kom udspillet til sundhedsreformen ikke med konkrete bud på dette. 

Med udsigt til, at almen praksis i de kommende år skal løse stadig flere opgaver, er det helt afgørende, at der tænkes fastholdelse ind, når nye opgaver og nye arbejdsmetoder udrulles i almen praksis. 

Det, der virker overvældende for nogen, er måske overkommeligt for andre, så der er brug for håndholdte løsninger, hvor den enkelte læge bliver taget med på råd. 

PLO har en række forslag, som vi rejser over for politikerne både i Folketinget og i Danske Regioner. I næste uge er vi fx sammen med resten af Lægeforeningen indkaldt til møde i Sundhedsministeriet, hvor vi får lejlighed til fremføre vores forslag, så det kan komme med i det videre arbejde med sundhedsreformen. 

Det handler bl.a. om at gøre det muligt at mindske arbejdsbyrden for de ældste læger, fx i form af økonomisk og praktisk hjælp til vikar i forbindelse med kurser og ferie, økonomisk hjælp til ansættelse af ekstra personale samt hjælp til håndtering af nye opgaver, der ikke tidligere har været løst i almen praksis. 

Hvis den ældste del af lægeflokken går på pension i morgen, forværres lægemanglen øjeblikkeligt. Hvis vi derimod sørger for at fastholde lægerne med gode vilkår, bliver lægemanglen i de kommende år væsentligt mindre end ellers.

Det tager fem år at uddanne speciallæger i almen medicin, og selv om man nu lægger op til at skrue gevaldigt op for antallet af uddannelsesstillinger, så bliver der brug for alle de læger, vi overhovedet kan holde på, de næste 5-10 år. 

Derfor bruger vi en del krudt på at huske alle aktører på, at det ikke kun handler om at rekruttere til almen praksis, men at det også handler om at kunne fastholde de nuværende praktiserende læger med attraktive arbejdsvilkår. Et af vores slogans handler derfor om, at det skal være det mest attraktive job for en almenmediciner at arbejde i almen praksis.  

For yderligere oplysninger kontakt:
Bestyrelsesmedlem Gunver Lillevang
gunver@dadlnet.dk  

Indholdsfortegnelsen for PLO'rientering 04/2019


Find din vikar på Ugeskriftets vikarliste     

Ugeskrift for Læger har efter aftale med PLO genåbnet vikarlisten på Ugeskriftets hjemmeside. Vikarlisten skal gøre det nemmere, særligt for sygdomsramte læger, at skaffe en vikar. Jo mere listen bruges, jo bedre bliver den. 

I dag findes der ikke et samlet sted, hvor praksis med et behov for en vikar på grund af eksempelvis sygdom kan få kontakt til potentielle vikarer. Nogle praksis bruger vikarbureauer og andre diverse grupper på Facebook. 

Det er PLO’s erfaring, at det kan gøre det svært, særligt for sygdomsramte læger, at finde en vikar.

Forhåbentligt vil genåbningen af vikarlisten medvirke til, at praksis med vikarbehov får nemmere ved at få kontakt til potentielle vikarer ved at skabe en markedsplads, hvor alle læger har adgang. 

PLO håber derfor, at medlemmerne vil bakke op om vikarlisten ved at bruge den.

Praksis, der søger en vikar, kan ikke lave et opslag på listen, da vikarlisten er et gratis tilbud til vikarerne. Praksis har mulighed for at søge blandt de opslåede vikarer på vikarlisten eller købe et jobopslag på Ugeskriftet. 

Speciallæger i almen medicin, der er interesserede i vikariater i almen praksis, kan slå deres profil op på listen, så praksis med behov for vikar kan få kontakt til potentielle vikarer. 

Opslag kan oprettes ugeskriftet.dk/job/vikarlisten  -> ”For medlemmer” -> ”Skriv dig på vikarlisten”.

Du finder Vikarlisten på Ugeskriftets hjemmeside her

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Lotte Aakjær Jensen
Tlf. 3544 8494, laj.plo@dadl.dk

Indholdsfortegnelsen for PLO'rientering 04/2019


Nyt fra PLO-Hovedstaden 

Ændrede sammenligningsområder i Region Hovedstaden i forhold til årsopgørelser og evt. fastsættelse af automatiske højestegrænser

De nuværende fem sammenligningsområder i Region Hovedstaden, som har betydning for eventuel fastsættelse af automatisk højestegrænse, Syd, Nord, Midt, Byen og Bornholm, ændres fra næste år til ét område, der dækker Syd, Nord, Midt og Byen, samt ét område, der dækker Bornholm.

Ændringen vil betyde, at praksis fra 2021 på baggrund af indkomståret 2020 kan få fastsat en automatisk højestegrænse ud fra de to nye sammenligningsområder med en deraf følgende eventuel modregning, med mindre ydelsesniveauet pr. patient inden da er tilpasset gennemsnittet i regionen. 

I 2019 følges der uændret op på kontrolstatistikken efter de nuværende fem sammenligningsområder. Ingen læger vil blive modregnet i honorarindtægt i henhold til overenskomstens kontrolbestemmelser i 2020 på baggrund af indkomståret 2019.

Først fra 2021 træder ændringen således i kraft, og herefter er sammenligningsgrundlaget hele Region Hovedstaden undtagen Bornholm, der fortsætter som selvstændigt område. 

PLO-H skal opfordre alle til fortsat at følge det gennemsnitlige ydelsesniveau i praksis pr. patient. PLO-H skal desuden opfordre til, at der om nødvendigt sker en tilpasning af niveauet i indkomståret 2020 frem mod 2021, således at det undgås, at praksis fra 2021 bliver udsat for fastsættelse af automatisk højestegrænse og den deraf følgende modregning.

De læger, som med deres nuværende ydelsesmønster vil blive ramt af de ændrede sammenligningsområder, vil modtage en orienteringsmail direkte fra PLO-C.

Internetpsykiatrien 

Borgere, der lider af panikangst, socialfobi, enkeltfobier eller let til moderat depression, kan nu få behandling hos internetpsykiatrien. Læs mere om tilbuddet i internetpsykiatrien her.  

Blodprøver og analyse på privathospitaler

Region Hovedstaden har lagt denne nyhed på Sundhed.dk den 4. februar 2019:
 
”Region Hovedstaden er blevet opmærksom på, at nogle privathospitaler henviser deres patienter til almen praksis i forhold til blodprøvetagning og henvisning til diagnostik. 
 
Region Hovedstaden skal påpege, at når en patient er egenbetaler, så kan privathospitaler ikke sende patienten til almen praksis og få lavet analyser under det offentlige.
 
Det samme gælder når en patient behandles under Det Udvidende Frie sygehusvalg på et privathospital. 
 
Under DUF-aftalerne får privathospitalerne en forløbstakst, som omfatter alle undersøgelser, konsultationer, undervisning, medicin, telefonkonsultationer og udfærdigelse af rapporteringer til hospitalerne og almen praksis.

Privathospitalet kan derfor ikke sende patienter til almen praksis, og må i stedet indgå en aftale med en underleverandør, hvis de ikke selv kan foretage blodprøver og analysere af disse.” 

Indholdsfortegnelsen for PLO'rientering 04/2019


PLO'rientering 04/2019 blev bragt d. 22. februar 2019