Nyt fra bestyrelsen: Ny aftale sikrer fortsat lægevagt i nord

Sidste uge landede en længe ventet aftale mellem PLO-Nordjylland og Region Nordjylland om lægevagten i regionen. Fra PLO’s synspunkt en god beslutning, som desværre har mødt kritik fra opposition og fra borgere. Der er dog grund til at rose regionspolitikerne i Region Nordjylland, der har turdet indgå den nødvendige aftale, som er holdbar ikke bare frem til næste valgperiode, men mange år frem. Den nye aftale gør det mere attraktivt at være praktiserende læge i regionen, og det skulle gerne komme borgerne til gavn på sigt. Den model må de resterende regioner meget gerne lade sig inspirere af. 
 

Lægevagten er også i de verserende OK21-forhandlinger et centralt emne, for mange af lægevagtsaftalerne er blevet ganske gamle, utidssvarende og visse steder forværrer de ligefrem lægemanglen. 
 
Sundhedsvæsenet så anderledes ud, da flere af aftalerne blev indgået for langt over 10 år siden. Der er mangel på læger i det nære sundhedsvæsen, arbejdspresset i dagtid er øget, og mange af de små lokalsygehuse er blevet lukket. Det har i mange lægedækningstruede områder efterladt lægevagten alene tilbage, som en rest fra en forsvunden tid. 
 
I dag kommer lægevagten således mange steder kørende til en midlertidig åben konsultation på et lukket sygehus. Der er lægevagten, som låser op og tænder lyset ved ankomst. Det er ensomt og utrygt for lægen at være alene på arbejde sådanne steder, og der er ikke nogen faglig sparring eller hjælpepersonale – det er ikke en optimal brug af lægens tid.
 
Mange læger har ikke lyst til at arbejde ekstra under sådanne forhold – og desværre har flere kolleger forladt faget af samme grund – hvilket igen har bidraget til lægevagternes negative spiral. 
 
Vi mener fortsat, at lægerne skal beholde ansvaret for at dække vagten, men det må aldrig være så belastende, at det får læger til at fravælge almen praksis. 
 
I Region Sjælland kan lægerne vælge at slå sig ned i naboregionen og helt undgå vagter – der gør rekrutteringen til denne region særlig svær og kalder på særlige løsninger. 
 
En modernisering af aftalerne skal derfor – ligesom i Region Nordjylland – indeholde en mere effektiv udnyttelse af færre læger som er på vagt, eksempelvis gennem hjælpepersonale og nærhed til akutsygehusene. Også selv om det betyder færre huse med et lægevagtsskilt på døren.  
 
Af hensyn til patientsikkerheden anbefaler Sundhedsstyrelsens da også, at konsultationssteder ligger i forbindelse med et akutsygehus, hvor der er akutberedskab og mulighed for hjælpepersonale.

Det giver en behandling af højere kvalitet og større sikkerhed for læge og patient. 
 
I PLO’s bestyrelse håber vi, at politikerne i de resterende regioner også udviser den mod og handlekraft, som deres nordjyske kollegaer har gjort – vi mener, det på sigt også vil gavne patienter og lægemanglen i deres regioner.  
 
For yderligere information kontakt 
Formand for PLO’s Akutudvalg 
Ulrik Hesislev
ulh.plobest@dadl.dk


Til toppen af nyhedsbrevet


Hotline og opdatering af retningslinjerne om ny coronavirus 

Sundhedsstyrelsen har oprettet en hotline til borgere og sundhedsprofessionelle om ny coronavirus. Styrelsen har også opdateret retningslinjerne, som beskriver, hvordan de danske sundhedsmyndigheder og sundhedsvæsenet skal håndtere ny coronavirus, og hvordan patienten skal håndteres dels hos lægen og på sygehuset.
 

De opdaterede retningslinjer indeholder ny information om, hvornår der kan være risiko for, at en person er smittet med coronavirus.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af ny coronavirus ”2019-nCoV” (Særligt afsnittet 'Håndtering af patienter hos praktiserende læger, i lægevagtsklinikker, på akutmodtagelser m.v. på side 2-3. og case definitionen på side 2 er interessant for de praktiserende læger.) (OBS. Linket er fjernet på sst.dk, så det virker ikke længere)

Sundhedsstyrelsens hotline 

Hotlinen er tiltænkt overordnede spørgsmål om coronavirus og ikke til kliniske spørgsmål.

 • Telefonnummer 72 22 74 59
 • Åbningstiden er dagligt mellem 8.30-15.30

Samtidig kan sundhedsfagligt personale som altid kontakte Statens Serum Institut for råd og vejledning, også om nCoV. SSI rådgiver ikke borgere om personlige sundheds - og sygdomsforhold. 

Rådgivningen i afdeling for Infektionsepidemiologi & Forebyggelse kontaktes på 3268 3037 eller e-mail epiinfo@ssi.dk. Åbningstider fremgår her

I dagtiden kan du kontakte Infektionsepidemiologi & Forebyggelse på telefon 3268 3038. Uden for dagtid kan du kontakte vagthavende i Infektionsepidemiologi & Forebyggelse på telefon 4131 7404. 

SSI vil også informere lægerne gennem EPI-NYT, og hvis I ikke allerede har oprettet abonnement, kan det gøres her

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Ydelseskoder for HPV-vaccination til drenge og unge mænd og for kighostevaccination til gravide 

Den 1. februar startede et HPV catch-up program for to grupper (drenge og unge mænd). Samtidig er tilbuddet om kighostevaccination til gravide i 32. graviditetsuge blevet forlænget til udgangen af april. Nu er ydelseskoderne på plads.
 

HPV:

Pr. 1. februar indførtes et HPV catch-up program for to grupper. 

 • Drenge født i perioden 1. januar 2006 til 30. juni 2007. Ydelseskode 8328 (den eksisterende kode)
 • Unge mænd født i perioden 1. januar 1994 til 31. december 2003, som er tiltrukket af mænd. Ydelseskode 8337 (ny kode) desuden:

Vær opmærksom på, at for de unge mænd registreres vaccinen i DDV, men regningen til regionen påføres ikke den unge mands personnummer, men i stedet benyttes følgende numre:
 

 • Region Nordjylland:                  5000000819
 • Region Midtjylland:                   5000000827
 • Region Syddanmark:                 5000000835
 • Region Hovedstaden:               5000000843
 • Region Sjælland:                        5000000851

Tilbuddet om HPV-vaccination til begge grupper gælder for perioden fra 1. februar 2020 og indtil udgangen af 2021.

Honoreringen for HPV-vaccination er ens uanset målgruppe.

Kighostevaccination til gravide:
Tilbuddet om kighostevaccination til gravide som led i 3. lægeundersøgelse omkring 32. graviditetsuge skulle ophøre ved udgangen af januar 2020, men er blevet forlænget med tre måneder og fortsætter derfor indtil udgangen af april 2020. 

 • Ydelseskoden 8803 (eksisterende kode) 

Se og læs mere her

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk


Til toppen af nyhedsbrevet


Nye regler i sygedagpengeloven – ikke længere et krav, at kommunen altid indhenter lægeattesten (LÆ 285)

Der er i december 2019 vedtaget en ændring sygedagpengeloven, så det ikke længere er et krav, at kommunen altid skal indhente lægeattesten (LÆ 285) inden den første opfølgningssamtale i sygedagpengesager. Fremover skal kommunen kun indhente en lægeerklæring i de tilfælde, hvor kommunen vurderer, at der er behov for det, eller den sygemeldte anmoder om det.
 

Kommunen behøver f.eks. ikke at indhente attesten (LÆ 285) i tilfælde, hvor den sygemeldte står over for en forestående raskmelding, eller hvor der er tale om alvorlig sygdom, og hvor attesten LÆ 285 derfor er åbenbart unødvendig.
 
I forbindelse med lovændringen er der dog samtidig indført en ret for den sygemeldte til at få udarbejdet attesten (LÆ 285) hos sin praktiserende læge, uanset at kommunen i første omgang ikke har vurderet, at det var nødvendigt.
 
Se ændringen i sygedagpengeloven her
 
Hvis kommunen indhenter oplysninger i en statusattest i en sygedagpengesag 
 
Hvis kommunen indhenter oplysninger i en statusattest i en sygedagpengesag, men lægen skønner, at de foreliggende oplysninger ikke i tilstrækkelig grad vil kunne dække kommunens behov, skal lægen ikke udfærdige attesten, men i stedet gøre kommunen opmærksom herpå ved at returnere blanketten med kryds i returfeltet. 
 
Vurderer lægen, at det er påkrævet med en aktuel undersøgelse af patienten for at kunne besvare henvendelsen, kan lægen i stedet pege på attesten LÆ 285. 
 
En blanket, der returneres på denne måde, udløser intet honorar.   
 
Om LÆ 285
LÆ 285 er en ”pligtattest” for de praktiserende læger, som er beskrevet i sygedagpengeloven.

Attesten er en fremmødeattest. Formålet med lægeattesten er at give kommunerne viden om den sygemeldte borgers helbredsforhold, i de sager, hvor kommunen har brug for en vurdering af den sygemeldtes arbejdsevne og mulige skånebehov. 
 
Dette for at kommunen kan målrette indsatsen for den sygemeldte med henblik på at understøtte tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
 
Se attesten LÆ 285 her 
 
For yderligere oplysninger kontakt:
Lægeforeningens Attestudvalg
Tlf. 35448500 eller dadl@dadl.dk Att: Attestudvalget


Til toppen af nyhedsbrevet


PLO håber at kunne påvirke den kommende dimensioneringsplan 

I foråret kommer en ny dimensioneringsplan, og PLO har i et høringssvar påpeget, at der i den kommende periode er brug for, at man hæver antallet af hoveduddannelsesforløb i almen medicin til 400. I dag er der 350 årligt. 
 

Sundhedsstyrelsen er ved at udarbejde en ny dimensioneringsplan for perioden 2021-2025. Derfor har PLO givet et høringssvar om dimensioneringen af almen medicin. PLO har desuden tilsluttet sig Lægeforeningens høringssvar om den samlede dimensioneringsplan. 

Med den seneste dimensioneringsplan kom der 270 årlige hoveduddannelsesforløb i almen medicin, og siden da har skiftende regeringer tilført flere stillinger til almen medicin, så der i 2020 og 2021 årligt oprettes 350 hoveduddannelsesforløb i almen medicin.  

PLO har beregnet, at der er behov for, at der i perioden 2022-2027 årligt skal oprettes 400 hoveduddannelsesforløb i almen medicin.
Samtidig med stigningen i antallet af hoveduddannelsesforløb ser PLO behov for, at der oprettes flere introduktionsstillinger i almen medicin. I dag er forholdet mellem hoveduddannelsesstillinger og introduktionsstillinger på 1,3. Den ratio anbefales hævet til 1,6.

Læs PLO's høringssvar her (pdf)

Læs baggrunden for PLO’s vurdering i PLO Analysen: Behov for at uddanne markant flere praktiserende læger (pdf)

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Lotte Aakjær Jensen
Tlf. 3544 8494, laj.plo@dadl.dk


Til toppen af nyhedsbrevet


Skriftlige instrukser i klinikken

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører i 2020 sundhedsfaglige tilsyn i almen praksis. Ét af målepunkterne er instruktion og tilsyn med behandling udført af medhjælp.

 
Instrukser er skriftlige beskrivelser af procedurer i klinikken (fx instrukser for telefonisk visitation af patienter) eller arbejdsgange for den sundhedsfaglige indsats (fx ved delegering af lægeforbeholdt virksomhedsområde).

En instruks skal opfylde en række formkrav, fx datering, underskrift, såvel som en vis struktur indholdsmæssigt, fx personalegruppe, patientgruppe m.v., 
 
Se Styrelsen for Patientsikkerheds ”Vejledning om udfærdigelse af instrukser
 
En instruks er i høj grad tilpasset forholdene i den enkelte klinik, og derfor findes der ikke en fast skabelon. I PLO’s sekretariat arbejder vi dog på at få et overblik over, hvilke instrukser STPS forventer foreligger, herunder hvordan de evt. kan se ud.

Mere information om instrukser og udkast til ”skabeloner” vil snarest være at finde på et særligt site på PLO’s hjemmeside. 

Her vil også kunne findes andet understøttende materiale til de nye sundhedsfaglige tilsyn

Du kan læse med om lægeforbeholdt virksomhedsområde her
 
For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Ny seniorpensionsordning: Hvilke attester skal du bruge, og hvad skal du være opmærksom på

Den 1. januar 2020 er der indført en ny pensionsordning – seniorpension. Det er kommunerne, der foretager den konkrete helhedsvurdering af arbejdsevnen. Du skal kun udtale dig om helbredsmæssige forhold.
 

Det er en betingelse for tilkendelse af seniorpension, at:

 1. personen har højst 6 år til folkepensionsalder,
 2. personen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse, og
 3. personens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

Indtil videre er det kommunerne, der har opgaven med at administrere den nye seniorpensionsordning.

Hvilke oplysninger har kommunen brug for

Vurderingen af borgerens arbejdsevne skal primært ske på baggrund af helbredsmæssige oplysninger. 

I nogle sager har kommunen allerede en række oplysninger, der kan være med til at belyse borgerens muligheder og begrænsninger i forhold til at varetage seneste job.

Disse oplysninger kan og bør anvendes i oplysningen af sagen. 

Men i nogle situationer vil kommunen have behov for at indhente yderligere oplysninger om borgeren for at kunne træffe afgørelse om retten til seniorpension.

Der er ikke krav om, at der skal indhentes specifikke lægeattester i dokumentationsgrundlaget i sager om seniorpension.

Kommunen må derfor indhente helbredsoplysninger via de eksisterende LÆ-attester f.eks. en statusattest eller f.eks. en LÆ 135 eller LÆ 145 (specifik eller generel helbredsattest).  

Du skal kun udtale dig om helbredsmæssige forhold
Det er ikke en lægelig opgave at udtale sig om en patients forsørgelsesgrundlag, eller om en person kan arbejde under eller over 15 timer om ugen. Læger udtaler sig mere generelt om patienters funktionsevne o.lign.

Det er kommunerne, der foretager den konkrete helhedsvurdering af arbejdsevnen i seneste job ved at sammenholde beskrivelsen af arbejdsfunktioner i seneste job med arbejdsevnen, som den er beskrevet ud fra en helhedsorienteret beskrivelse af arbejdsevnen. 

Hvis kommunen er i tvivl om de helbredsmæssige oplysningers betydning for arbejdsevnen, kan kommunen modtage sundhedsfaglig rådgivning hos sundhedskoordinator fra regionens klinisk funktion.

Attestudvalget vil følge området
Der er tale om et nyt område. Attestudvalget vil derfor følge tæt med i den del af kommunernes administration af den nye seniorpensionsordning, der vedrører indhentelse af helbredsoplysninger fra de praktiserende læger. 

For yderligere oplysninger eller spørgsmål kontakt:
Lægeforeningens Attestudvalg
Tlf. 35448500 eller dadl@dadl.dk Att: Attestudvalget

Til toppen af nyhedsbrevet


Hvilket apparat skal du vælge til målinger i klinikken - Tjek SKUP-resultater

SKUP (Skandinavisk afprøvning af laboratorieudstyr til patientnære analyser) tester kvaliteten af laboratorieudstyr til brug for den praktiserende læge.  
 

SKUP er et etableret samarbejde mellem Danmark, Norge og Sverige, der siden 1997 har organiseret afprøvninger af laboratorieudstyr. SKUP er støttet økonomisk af Fagligt Råd under Fonden for almen praksis for at hjælpe de praktiserende læger i deres valg af laboratorieudstyr. 
 
Fx kan du nedenfor se en oversigt over nøjagtigheden af blodsukkerapparater beregnet til egenmåling baseret på de 10 seneste SKUP-afprøvninger. I en SKUP-afprøvning af glucoseapparater afprøves apparaterne både af diabetespatienten hjemme og af bioanalytiker på et hospitalslaboratorium. 
 

SKUP-afprøvning af glucoseapparater

Rapporter for de enkelte afprøvninger kan hentes på www.skup.org.
 
Læs mere om SKUP og følg med i deres resultater i takt med, at de bliver publiceret
 
For yderligere information kontakt
Konsulent Lærke Steenberg Smith
Tlf. 3544 8455, lss.plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Nu kan du igen søge refusion

Refusionssystemet har været lukket i januar måned i forbindelse med årsafslutningen, som nu er afsluttet. Det er derfor nu igen muligt at søge om refusion for deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter for både læger og praksispersonale.
 

Udover refusion for efteruddannelsesaktiviteter er det også muligt at søge om refusion for køb af studiemateriale for både for 2019 og 2020. 

Har du spørgsmål, kontakt: 
Efteruddannelsessekretariatet, Fonden for Almen Praksis 
Tlf. 35448498, euf.plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Sjælland 

Fastholdelse i et strategisk perspektiv
PLO-Sjælland har netop fået resultatet af, hvad de praktiserende læger i region Sjælland over 50 år mener, der skal til for at udskyde tilbagetrækningen fra almen praksis. 

Over 60% af de adspurgte læger har bidraget til undersøgelsen, og det giver derfor en solid pejling på, hvad der med fordel kan prioriteres i det politiske arbejde.

I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at fastholdelse af læger under 50 år også har bestyrelsens bevågenhed, da der er stor opmærksom på, at kurven for læger, som går ned med stress eller bliver udbrændt desværre fortsat er opadgående.

En udvikling som skal bremses. Derfor er det også godt, at trivsel har fået en central plads i PLO’s forhandlingsoplæg til OK-21. 

Undersøgelsen viser:

 • Af de fem områder, som de sjællandske medlemmer blev bedt om at prioritere mellem, svarede over 70 %, at aflastningen vil være størst ved fritagelse fra lægevagten. På andenpladsen kommer det tværsektorielle samarbejde som næstmest belastende.
 • 60 % af medlemmerne vil gerne aflastes ved at overgå til en fire-dages arbejdsuge. Lige herefter kommer ønsket om økonomisk støtte til lægevikarhjælp.
 • I forhold til samarbejdet med region og kommuner angiver omkring 75 % af medlemmerne, at uoverskuelige epikriser og ikke-aftalte opgaveflytninger er belastende forhold for at fortsætte som praktiserende læge.
 • 73 % af de adspurgte medlemmer mener, at alle over 60 år skal fritages fuldstændig for vagtforpligtelse. 

Resultatet af undersøgelsen vil blive brugt i alle de sammenhænge, hvor PLO Sjælland kan blive hørt af region og kommuner i Sjælland. Lægedækning er kritisk i Sjælland. De seneste 10 år er der blevet 10 % færre læger i regionen. Det er derfor afgørende at fastholde de læger, der er. 

Fælles interesser styrer det strategiske arbejde

For at skabe større gennemslagskraft i samarbejdet med region og kommuner om at udvikle vilkårene for klinikdrift i Sjælland har bestyrelsen i PLO-Sjælland det seneste år arbejdet med at sadle om til en strategisk arbejdsform. 

Med baggrund i analyse af, hvilke udfordringer region og kommuner er mest optaget af, har det været muligt at indkredse, hvor parterne har interessesammenfald.
Med det afsæt har bestyrelsen valgt at prioritere, at der særligt fokuseres på følgende tre områder:

 • Lægemangel
 • Opgaveflytning til kommuner og almen praksis som følge af omstilling til det nære sundhedsvæsen
 • Sammenhængende patientforløb

Lægemangel er overligger og drivkraft på det politiske arbejde i PLO-Sjælland. For få læger vanskeliggør omstillingen i det nære sundhedsvæsen. 

De øvrige to strategiske områder kan bidrage til at udnytte lægekapaciteten endnu bedre, hvis der gøres noget. 

Derfor har bestyrelsen også udviklet katalog over løsningsforslag, som vi ved passende lejligheder bringer i spil over for region og kommuner. 

Fx er det nu reelt lykkedes at komme i dialog med regionen om problemet med omfanget af afviste henvisninger. 

Færre afviste henvisninger kan lette arbejdsbyrden i almen praksis. Bestyrelsen har mange løsningsforslag, og fokuserer primært på de muligheder, hvor region og kommuner med god vilje kan gøre en forskel for vilkårene i almen praksis.

Andre vigtige emner som fx behovet for at dispensere eller helt fjerne økonomiloftet for at gøre en aktivitetsudvidelse mulig er et nationalt anliggende at håndtere. 

Opdatering af forbindsstof-listen
Regionen lagde i slutningen af 2019 op til at foretage begrænsninger i, hvilke forbindsstoffer almen praksis kan rekvirere. Det er nu trukket tilbage efter dialog med regionen om de negative konsekvenser ved stramningen.

Dermed forefindes fortsat nedenstående produkter på listen:

 • Finger splints plast-alum. i 3 størrelse til skadebehandling
 • Spongostan til næse (ustoppelig næseblødning)
 • Mitella (armslynge)
 • Kateter/næsebrille (akut svær KOL, akut alvorlig sygdom fx. hjerte) – egentlig et anliggende for kommunen, men regionen vil godkende dette til akutte situationer/behov.

Har du spørgsmål til de omtalte nyheder, er du velkommen til at kontakte PLO-Sjællands sekretariat på e-mail hev.plo@dadl.dk eller tlf. 5337 7740. 

Til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Controlling Triolab

Region Hovedstaden har overfor PLO-H bemærket ydelsesmønsteret for en del praksis, som bruger Triolabmaskinen, og en tendens i disse praksis til generelt at afregne for alle tre prøver (B-hæmoglobin (7108), Mask.leucocyt. diff. (7115) og C-reaktivt Protein (7120)).

Dette selvom det i langt de fleste tilfælde ikke giver mening i forbindelse med infektionsdiagnostik også at tage en prøve for B-hæmoglobin.

Problematikken er den samme for udstyret QuickRead, som kan foretage to samtidige prøver: B-hæmoglobin (7108) og C-reaktivt Protein (7120).

PLO-H skal hermed gøre opmærksom på at regionen udfører controlling på dette, hvilket betyder en særlig opmærksomhed på praksis med dette afregningsmønster.

Vi opfordrer til, at der fremover er opmærksomhed på afregning af hæmoglobin i forbindelse med brug af Triolab til infektionsdiagnostik, og at det i det konkrete patientforløb dokumenteres, at der tillige er indikation for at måle hb og dermed afregne ydelsen, selvom maskinen automatisk laver alle tre prøver.

Regionen følger op om et halvt år for at se, om der er ændringer i afregningen/ydelsesmønsteret for de pågældende praksis.
 
PLO-Efteruddannelse holder gå hjem-møder om teamarbejde, organisering og ledelse i din klinik

Få inspiration til at udvikle din klinik gennem teamarbejde og uddelegering.

PLO-Efteruddannelse afholder gå hjem-møder med to forskellige temaer, nemlig "Få inspiration til at udvikle din klinik gennem teamarbejde og uddelegering" og "Hvad er god ledelse i din praksis".

Møderne afholdes fra april til september 2020.

På gå hjem-møderne kan du høre mere om, hvordan du kan uddelegere flere opgaver, sådan at du får brugt klinikkens ressourcer på den bedst tænkelige måde.

Fordelene ved at uddelegere anskues ud fra flere vinkler. Der er nemlig både økonomiske og ledelsesmæssige fordele, og PLO-Efteruddannelse har derfor både en revisor, en praktiserende læge og en organisationskonsulent til at undervise på møderne.

Læs mere her

Til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Midtjylland 

Medlemsmøde i Silkeborg 
Sæt kryds i kalenderen d. 1. april til PLO-Midtjyllands Forårs-medlemsmøde i Silkeborg kl. 17-21.
Kom og hør om nyt fra PLO-M og OK21-forhandlingerne.

Til toppen af nyhedsbrevet


PLO'rientering 03/2020 blev udgivet d. 7. februar 2020