Nyt fra bestyrelsen: Stor interesse for almen praksis blandt unge læger

Der tegner sig et meget bredt politisk flertal for at oprette 100 ekstra hoveduddannelsesstillinger om året i almen medicin. Faktisk er der vist ikke et eneste parti, der har taget afstand fra dette forslag, så det ender måske med at blive vedtaget af et enigt Folketing. 


Det kan vi naturligvis kun glæde os over. Men vi bliver så også nødt til at øge tutorkapaciteten ved at få uddannet flere tutorlæger, og ved at nogle af de nuværende tutorpraksis kan have flere uddannelseslæger ad gangen.

Vi arbejder i den forbindelse benhårdt på at få sat behovet for hjælp til udbygning af lokaler på den politiske dagsorden.

Sekretariaterne for den lægelige videreuddannelse i forskellige dele af landet har udtrykt bekymring for, om de mange nye uddannelsesstillinger kan blive besat. Allerede i dag er der ubesatte uddannelsespladser i almen medicin, påpeger de.

Der er dog behov for at nuancere dette billede. Realiteten er, at der er masser af unge læger, der søger introstillinger og hoveduddannelsesstillinger i almen medicin. Og der er mange, primært omkring København og Aarhus, der får afslag på deres ansøgning, fordi der ikke er pladser nok.

Men det gælder for alle lægespecialer, at stillingerne i udkanten længst væk fra de store byer er svære at besætte.

Det problem er større for almen medicin end for de øvrige specialer, da en større del af stillingerne hos os er placeret langt væk fra universiteterne.

Når der på det seneste har været særligt mange ubesatte stillinger i Region Sjælland, hænger det sammen med, at man har placeret en ekstra stor del af stillingerne omkring sygehuse i udkantsområderne i regionen. Et lignende billede har vi set andre steder i landet. 

Gennem flere år har det været sådan, at en uforholdsmæssig stor del af uddannelsesstillingerne i almen medicin har været placeret i udkantsområder. Tanken har været, at vi ad den vej på sigt kan løse manglen på praktiserende læger i netop disse områder.

Jeg tror, vi er nødt til at gentænke denne strategi.

Hovedparten af de kommende nye uddannelsesstillinger i almen medicin bør man placere i og i overkommelig pendlerafstand fra de større byer, som jo også er der, hvor der bor flest mennesker, og hvor tutorkapaciteten er størst.

Alternativet er, at vi risikerer ikke at få uddannet det nødvendige antal praktiserende læger.

Men naturligvis skal det også fremover være sådan, at der uddannes almenmedicinere i alle dele af Danmark. Derfor er der brug for, at både regioner og kommuner kommer på banen med håndholdte løsninger for at få besat de uddannelsesstillinger, der ikke lige er den helt store søgning efter.

Det kan fx handle om at hjælpe med at finde bolig og job til ægtefælle. En mulighed kan også være at bruge økonomiske incitamenter og tiltrække unge læger med et særskilt honorar, parallelt med det differentierede basishonorar for praktiserende læger, der blev aftalt ved OK18.

For yderligere oplysninger kontakt:
Bestyrelsesmedlem Gunver Lillevang
Telefon: 5120 8313, gunver@dadlnet.dk

 

Til indholdsfortegnelsen 


Nu kan du igen søge refusion

Refusionssystemet har været lukket i forbindelse med årsafslutningen, som nu er afsluttet. Det er nu igen muligt at søge om refusion for deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter for både læger og praksispersonale. Udover refusion for efteruddannelsesaktiviteter er det også muligt at få refusion for køb af studiemateriale, både for 2018 og 2019. 
 

Vi er af revisionen blevet bedt om at skærpe vores krav i stikprøvekontrollen.

Det betyder, at man skal gemme sin faktura for kursusafgiften, som skal bruges, hvis man udtages til stikprøvekontrol.

Når du laver din refusionsansøgning, bedes du tjekke, at det er det korrekte CVR-nr. der er angivet som udbetalingssted. Anledningen er, at vi ind i mellem oplever, at det er et gammelt CVR-nr. der er tilknyttet ens konto, eller at der slet ikke er tilknyttet et CVR-nr.

Hvis det skal rettes, bedes du kontakte os.

Har du spørgsmål, kontakt: 
Efteruddannelsessekretariatet, Fonden for Almen Praksis 
Tlf. 35448498, euf.plo@dadl.dk

Til indholdsfortegnelsen 


30.000 har hentet Min Læge

Knap 30.000 borgere har foreløbig downloadet den nye app Min Læge, og der er lavet mere end 2.400 e-konsultationer via app´en. Den får gode anmeldelser i både App-Store og Google Play. Der er dog også brugere, som ikke er helt tilfredse.


De utilfredse tilkendegivelser handler bl.a. om, at der har været knas med NemID, og at de synes, app’en kan for lidt. Brugerne vil fx gerne kunne se deres øvrige aftaler i sundhedsvæsenet eller se data fra journalen.

Nogle brugere er også utilfredse med, at de ikke kan se klinikkens åbningstider. Kun ca. halvdelen af landets klinikker har registreret disse.

Mangler din klinik at registrere åbningstider, kan du gøre det her  Driller det? – Find vejledning til at registrere åbningstider her

I den mere alvorlige ende finder vi to udfordringer; Systemhuset Novax har af andre årsager haft så mange tekniske problemer, at de medio uge 5 så sig nødsaget til at lukke for al kommunikation mellem lægesystemet og app’en. 

Det har betydet, at ca. 1.000 patienter har været berørt af ikke at kunne få vist data fra ’novax-klinikkerne’ eller haft mulighed for at lave e-kons via app’en. Novax har meddelt PLO, at de forventer at åbne for kommunikationen igen fredag den 07. februar.

Det andet problem omhandler visning af henvisningsoplysninger. App’en kan på grund af tekniske problemer aktuelt ikke vise henvisningsoplysninger. Der arbejdes på højtryk for at finde en løsning, hvilket forventes at ske i løbet af uge 7. 

Ved siden af arbejdet med at få de tekniske knaster ryddet af vejen arbejdes der på en større opdatering af app’en, så der i løbet af marts åbnes for forældres adgang til deres børns oplysninger (fx vaccinationer) samt muligheden for, at pårørende gives adgang til app’ens indhold via en digital fuldmagt.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk


Til indholdsfortegnelsen 


207,6 mio. til læge- og sundhedshuse 

Sundheds- og Ældreministeriet har opslået en pulje på 207,6 mio. kr. til moderne læge- og sundhedshuse. Det er kommuner og regioner, som kan ansøge om puljemidlerne til læge- og sundhedshuse i samarbejde med praktiserende læger. Praktiserende læger/klinikker kan ikke søge uden en kommune/regions medvirken.

Det er puljens formål at sikre bedre lægedækning med fokus på, at flere praktiserende læger organiserer sig i flermandspraksis, og at der generelt skabes bedre adgang for borgerne til praktiserende læge.

I puljen kan der søges om støtte til etablering, renovering eller udbygning af læge- og sundhedshuse, og/eller til indkøb af nødvendigt udstyr/apparatur til behandlingsopgaver i læge- og sundhedshusene.
 
Der er frist for ansøgning onsdag den 20. marts 2019 kl. 12.
 
Ønsker du som praktiserende læge eller klinik, at gå i dialog med region/kommune om en ansøgning om støtte fra puljen, kan du få støtte og rådgivning fra de regionale PLO sekretariater. De regionale sekretariater vil desuden benytte deres netværk med henblik på at understøtte, at kommuner/regioner kan få kontakt til interesserede klinikker.
 
Puljen, herunder ansøgningsskema med tilhørende vejledning, kan ses her 
 
For yderligere information kontakt 
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth

Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk 

Til indholdsfortegnelsen 


Sygdom rammer alle, også læger

Er arbejdslivet blevet for krævende? Er du sygemeldt eller på vej til at blive sygemeldt? Lægeforeningen afholder i foråret 2019 en række arrangementer i henholdsvis Odense, Aarhus og København.

Læs mere om indhold, tid og sted for arrangementerne her

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Socialrådgiver Susanne Qvistgaard
Tlf. 35 44 82 13 ml. 9-12.

Til indholdsfortegnelsen 


Nordisk Kongres: Kvalitetslounge, økonomisk tilskud og vigtige deadlines

Nordisk Kongres for Almen Medicin den 17. – 20. juni i Aalborg har særlig fokus på ” core values, current challenges and changing practice”. Som noget helt nyt kommer der i år en såkaldt ”kvalitetslounge”, der giver plads til alle de spændende projekter, der spirer og gror i almen praksis, men som ikke nødvendigvis følger gængs videnskabelig praksis. Har du brug for økonomisk tilskud til konferencedeltagelsen, kan PLU-fonden måske hjælpe dig. 


PLU-fondens næste ansøgningsfrist er d. 20. februar 2019. Her kan du søge om deltagergebyr til kongressen, dækning af tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter. (Bemærk, at fonden har begrænsede midler.)

Du kan ansøge om støtte her.

Læs mere om kvalitetslounge og tilmeld dig senest d. 15. marts. 

Find oversigt over andre vigtige deadlines i forbindelse med kongressen og anden information om Nordisk Kongres i Aalborg her.
 
For yderligere information kontakt 
Nordisk Kongres’ sekretariat 
Tlf: 7070 7431, info@nordicgp2019.dk

Til indholdsfortegnelsen 


Nyt fra PLO-Sjælland 

Honorar for udfærdigelse af erklæring på patienter som fritages for tolkegebyr

Praksis kan fremsende regning /faktura til regionen for udarbejdelse af lægerklæring på de patienter, som skal fritages for at betale tolkegebyr. Fakturaen skal være med moms! Der er ikke aftalt eller fastlagt nogen takst / beløbsstørrelse for udfærdigelse af denne type erklæring, hverken centralt eller regionalt.

Selve erklæringen om fritagelse for tolkegebyr skal uændret sendes med sikker post til Det Nære Sundhedsvæsen via E-boks.

Regionen stiller ingen specielle formkrav, men faktura skal indeholde patientens navn og cpr.nr. og erklæringens dato.

Kravet om honorar skal sendes til regionen i form af en faktura.

Faktura skal via virk.dk sendes til:
EAN nr. 579 80 02 04 03 02
Region Sjælland
Det Nære Sundhedsvæsen
Alleén 15
4180 Sorø
Reference: Afregningsteamet

Medlemsmøde mandag den 25. marts

Der er PLO-medlemsmøde mandag den 25. marts kl. 16:45 på Comwell Køge.

Mødet holdes i forbindelse med Lægeforeningen Sjællands ”Forårsmøde”, hvor der traditionen tro vil være fællesspisning for søjlerne og efterfølgende foredrag. I år er inviteret sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen, som meget aktuelt vil tale om regeringens udspil til sundhedsreform.  Tilmelding til medlemsmøde her

Til indholdsfortegnelsen 


Dette nummer af PLO'rientering blev bragt d. 8. februar 2019