Nyt fra bestyrelsen

  Et enigt folketing bakker op om Lægedækningsudvalgets forslag

  Kun tre uger efter Lægedækningsudvalgets rapport udtaler samtlige partier opbakning til mange af forslagene i rapporten. Det er et meget stærkt og velkomment signal. PLO har tidligere anerkendt mange af forslagene, og vi gør det gerne igen. Af de vigtigste kan nævnes:

  • Antallet af speciallæger i almen medicin skal øges. Det kan ikke roses nok. Det er et klart signal om, at politikerne vil styrke den del af sundhedsvæsenet, der befinder sig i borgernes nærmiljø.
  • Alle nyuddannede læger skal forbi almen praksis i seks måneder. Det er godt for det sammenhængende sundhedsvæsen og for almen praksis.
  • 50 nye pladser på medicinstudiet i Aalborg. Fortjent anerkendelse af det arbejde AAU har lagt i uddannelsen og en velkommen oprustning i en region, der lider særligt hårdt under lægemanglen.

  Selve den politiske aftale består dog også af andre indsatsområder: To ændringer af sundhedsloven og et ønske til de igangværende OK17-forhandlinger:

  Den ene ændring af sundhedsloven giver praktiserende læger mulighed for at handle ydernumre direkte med hinanden, fremfor at erhverve dem via regionen som ”mellemmand”. Det er en fin forenkling. Vi skal blot være opmærksomme på, at dette ikke må forringe yngre lægers mulighed for at blive klinikejere.

  Og så den lovændring, som PLO har reageret tydeligt og med bekymring på:

  Regionernes mulighed for at oprette alternative løsninger til praktiserende læger skal forbedres. I 2013 fik vi af vide, at det var nødvendigt med en ændring af sundhedsloven for at løse problemet med lægeløse patienter. Regionerne fik som bekendt mulighed for at oprette regions- og udbudsklinikker.

  Nu udvider man så perioden, hvor regionerne har mulighed for at drive almen medicinske klinikker fra 4 år til 6 år og opfordrer til, at regionsrådene igangsætter flere alternativer uden for overenskomsten. I sig selv ikke en dramatisk ændring af loven, men hvorfor?

  Hvis man gerne vil have praktiserende læger til at overtage klinikkerne hurtigst muligt, hvorfor så forlænge perioden fra 4 år til 6 år? Det vil jo netop udelukke den praktiserende læge fra klinikken i en længere periode. PLO’s bekymringer er beskrevet i vedhæftede brev til sundhedsudvalget.

  Det kan forhåbentlig ikke overraske det øvrige sundhedsvæsen, at de Praktiserende Lægers Organisation advarer mod at øge antallet af regionsklinikker.

  Samtidig kom der et ønske til PLO’s forhandlinger med RLTN: Folketinget ønsker differentieret basishonorar til de praktiserende læger og vil bevilge økonomi til det i en 3-årig periode. Hverken metoden eller økonomien uddybes yderligere. Det er PLO’s tilgang, at vi gerne tager denne diskussion med RLTN, men det gør vi i forhandlingslokalet.

  PLO er fuldt bevidst om, at Folketinget udtrykker ønske om at bevare de praktiserende læger og udvikle vores del af det nære sundhedsvæsen. Den opgave vil vi meget gerne tage et stort ansvar for, og det kommer til at afspejle sig i de igangværende overenskomstforhandlinger.

  Det kommer et uhensigtsmæssigt signal om at fremme udviklingen af regionsklinikker ikke til at ændre ved – tværtimod skærper det vores ambition om, at regionsklinikkerne med tiden skal gøres overflødige.  

  For yderligere oplysninger kontakt:
  PLO’s formand Christian Freitag
  Tlf.: 5134 3501, cfreitag@dadl.dk

  Til toppen


  Nyt it-system er nemt at bruge og sparer tid

  Det er let at gå til, og både læger og patienter er glade for it-systemet Web-Patient, der via digitale hjemmemålinger og automatiske beregninger sparer tid og besvær.

  Der er allerede omkring 200 praksis, der har kastet sig over det nye it-system Web-Patient (og ca. 500 patienter bruger det), og meldingen er klar: Systemet med digitale hjemmemålinger er enkelt at bruge, og det sparer tid og minimerer fejl i det daglige arbejde. Som læge udvælger du selv de patienter, som du vurderer kan administrere hjemmemålingerne. Det kan fx være blodtryksmålinger, blodsukkermålinger, vægtkontrol og stress- og angstscore.

  Det er lægen, der vurderer, hvornår det er nødvendigt med hjemmemonitereringer. Patienterne indtaster selv data på en sikker hjemmeside, data beregnes automatisk, sendes til lægens journal og indføres i laboratoriekortet.

  I Ugeskriftet har praktiserende læge Erik Falkø forklaret, hvad han ser af fordele ved Web-Patient.

  Find vejledningerne til systemet her.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
  Tlf.: 2917 0906, mbb.plo@dadl.dk

  Til toppen


  FYAM-undersøgelse: De unge læger vil have egen praksis

  De kommende almen medicinere vil være selvstændige klinikejere og ønsker ikke et liv som ansatte i fx en regionsklinik. Det viser ny medlemsundersøgelse fra Forum For Yngre Almen Medicinere (FYAM). 
  Undersøgelsen viser blandt andet også, at de unge lægger vægt på at have gode kolleger og på balance mellem arbejdsliv og familieliv.

  Læs hele FYAM-undersøgelsen her.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen
  Telefon: 3544 8476, ckp.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Du kan igen søge refusion for efteruddannelse

  Efteruddannelsessekretariatet i Fonden for Almen Praksis er nu færdige med årsafslutningen. Du kan igen søge refusion, når du logger ind på Min side via DAK-E.

  Husk, du skal være logget på med privat NEM-ID. Din saldo og et evt. overført beløb fra 2016 vil fremgå af Min side under Mine uddannelsesmidler. Når du søger refusion for et kursus, vil der automatisk ske registrering.

  For yderligere oplysninger, kontakt
  Efteruddannelsessekretariatet 
  Telefon: 3544 8498, euf.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Information vedrørende henvisning til fedmekirurgi

  Flere regionale sygehusafdelinger oplever, at der er praktiserende læger, som har ændret henvisningsadfærd som følge af den Nationale Kliniske Retningslinje for fedmekirurgi. Der ligger imidlertid en visitationsretningslinje fra 2010, som fortsat er gældende, mens der arbejdes på en ny.

  Sundhedsstyrelsen orienterer nærmere om den gældende visitationsretningslinje. Det er vigtigt, at den følges, så der ikke skabes forventninger blandt nogle patienter, som herefter bliver afvist af det regionale sygehus.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Specialkonsulent Dorthe Arleth
  Tlf. 3544 8468, dar.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Læger uden Grænser søger indsamlingsledere

  Den 28. maj 2017 afholder Læger uden Grænser landsindsamling for anden gang. Sidste år samlede man ca. 6 mio. kr. ind til fordel for Læger uden Grænsers arbejde i verdens konflikt- og katastrofeområder.

  Til at løfte opgaven lokalt søger Læger uden Grænser efter selvstændige og engagerede frivillige indsamlingsledere til at blive en del af indsamlingsteamet. Hvis du vil være med til at koordinere denne dag, har du derfor chancen for at melde dig til denne opgave.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Kommunikationschef Jonas Heltberg
  Tlf. 3544 8474,  joh.plo@dadl.dk

  Til toppen


  PLO-Hovedstaden

  Opfordring til at søge stillinger som fasttilknyttet plejecenterlæge
  Aftalen om læger fasttilknyttet plejecentre i Region Hovedstaden blev indgået den 30-09-2016. Se aftalen her. 

  Der er flere kommuner, som nu har opslået stillingerne. PLO-H opfordrer til, at man søger stillingerne, så vi får dem besat på alle plejecentre.


  Medlemsmøde d. 30. marts i Hørsholm

  Mødet finder sted kl. 17.00 på Søhuset i Hørsholm. Mødets tema er OK-forhandlingerne. Du kan allerede nu tilmelde dig her. Dagsorden til mødet udsendes til PLO-medlemmerne i Region Hovedstaden i uge 10.


  Brønshøj-Husum: møde d. 9. marts om mulighederne for et lægehus på Ruten

  Hvis der er nogle, der er interesserede i nyetablering af en praksis, satellitpraksis eller flytning af en eksisterende praksis, så kan I være med fra starten i skabelsen af et nyt lægehus ved Store Torv i Tingbjerg.

  PLO-Hovedstaden vil godt støtte op om det gode initiativ til at drøfte mulighederne for etablering af en ny lokalitet for praktiserende læger i et område, hvor der har været mangel på praktiserende læger.

  Interesserede opfordres til at komme til mødet den 9. marts 2017 kl. 17.00, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj. Se invitationen her.

  Nyt fra KAP-H

  Ansøgningsfrister til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget (KEU)

  KEU bevilger midler til kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt de praktiserende læger i regionen. Der kan søges støtte til projektarbejde og forberedelse af dette samt til kongresdeltagelse. Støttemulighederne i KEU kan ses i denne folder.

  Næste ansøgningsfrist er den 29. marts 2017. Læs mere om møder og ansøgningsfrister i 2017.


  Til toppen


  PLO-Midtjylland

  Afslutning af sagen vedr. regionens ønske om dokumentationskrav for 
  samtaleterapiydelser (6101)

  Efter en længere dialog med Region Midtjylland omkring krav af dokumentation for enkeltstående samtaleterapiydelser endte det med, at Region Midtjylland valgte at sætte kravet i bero. Vi (i PLO-M) kunne ikke gå med til at anbefale medlemmer at indsende journalmateriale, som kravet lød på.

  Regionen har jvf. loven ret til at bede om journalmateriale, og PLO-M har ret til at undlade at udlevere journalmateriale, med risiko for at miste ydelsen. Derfor var PLO-M og Region Midtjylland enige om at være uenige.

  Region Midtjylland har sagt, at man ikke ønsker at genoptage denne sag, men forventer en central afklaring vedrørende mulighed for dokumentationskrav i fremtiden.

  Ligeledes reducerede regionen tilbagebetalingskravet for afgåede ydere, således at de første kr. 10.000 er eftergivet, og det kun er kravsbeløb over kr. 10.000, som nu skal tilbagebetales.

  Husk at komme til forårs-medlemsmøde mandag den 3. april 2017, kl. 18.00 – 21.30 i Viborg

  Medlemsmøde for PLO Midtjylland afholdes mandag den 3. april 2017, kl. 18.00 – 21.30, VIA University College, Prinsens Alle 2, 8800 Viborg.

  Gæst ved møde: Christian Freitag, PLO-formand, der vil give en orientering om de aktuelle overenskomstforhandlinger. Nærmere informationer følger.

  Ny aftale om honorering af telefonkonsultation i Pilotprojekt vedrørende sygebesøg ved sygeplejerske i Randersklyngen - gælder for praktiserende læger i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner

  Der har været et positivt samarbejde mellem de fire kommuner i Randersklyngen og PLO-Midtjylland om honorering til telefonkonsultationer i pilotprojektet, der startede den 1. oktober 2016.

  Pilotprojektet om hjælp til vurdering af ældre medicinske patienter i Randersklyngen er blevet revurderet, og der er nu lavet en honoreringsaftale, som praksis kan brug op til tre gange dagligt pr. patient. Formålet med honoreringsaftalen er at sikre god faglig kommunikation mellem praktiserende læge og kommunal sygeplejerske for medicinske patienter ≥65 år.

  Ydelsen hedder en "Særlig Kommunal Telefon Konsultation (K-TK)" og svarer til en konsultationstakst 0101.

  Rammerne for projektet er dagtid kl. 08.00 – 16.00 alle hverdage. Læs nærmere om honoreringsaftale og projektet via linket her: Honoreringsaftale og projektbeskrivelse Randersklyngen (pdf)

  Til toppen


  Nr. 3/2017 - den 14. februar 2017​