Nyt fra bestyrelsen: OK21-forhandlinger og vision for almen praksis

Mandag d. 20. januar blev forhandlingerne om en ny overenskomst for almen praksis indledt ved at såkaldt ’sættemøde’ hos Danske Regioner i København, hvor de to parters forhandlingsoplæg blev drøftet. Forud for forhandlingerne har PLO og Danske Regioner offentliggjort en fælles vision for almen praksis i 2030.

Som en del af optakten til Ok21-forhandlingerne præsenterede vi i weekenden en vision for almen praksis 2030 sammen med Danske Regioner. 

Visionen beskriver de langsigtede mål for, hvordan almen praksis skal udvikle sig frem mod 2030.

Visionen slår fast, at praktiserende læger på PLO’s overenskomst også i fremtiden er regionernes førstevalg, når det handler om at sikre lægedækning i almen praksis - samt at praktiserende lægers rolle skal udvides i fremtidens sundhedsvæsen.

Visionen rækker ti år frem i tiden og beskriver derfor også ting, der ikke kan lade sig gøre hverken i morgen eller i næste overenskomstperiode.

Hele forudsætningen for visionen er, at vi bliver betydeligt flere praktiserende læger, og at vi får mulighed for at ansætte mere personale i vores klinikker. 

Det er bestyrelsens vurdering, at det er et rigtig godt udgangspunkt for forhandlingerne, at vi sammen med vores modpart har udviklet en fælles vision, som tegner nogle retninger for de kommende overenskomster, og ikke kun for OK21.

Læs PLO og Danske Regioners vision for almen praksis her

PLO’s forhandlingsoplæg
Den 20. januar indledte vi så officielt forhandlingerne på et sættemøde, hvor vi drøftede begge parters forhandlingsoplæg. 
 
Ulighed i sundhed, lægevagten og lægedækning er nogle af de centrale områder i PLO’s forhandlingsoplæg, som også fx berører et bedre samarbejde i det nære sundhedsvæsen, trivslen i almen praksis samt it-udvikling.  
 
Samlet set har vi udvalgt otte området plus det løse, og vi kan også sagtens komme til at inddrage andre emner i løbet af forhandlingerne. 

Du kan læse både PLO og Danske Regioners forhandlingsoplæg i sin helhed her

Processen de kommende måneder
Der er berettiget store forventninger til os, og vi i Forhandlingsudvalget skal gøre vores bedste for at indfri dem.

Nu går de konkrete forhandlinger i gang, og det betyder også, at de politiske udmeldinger i offentligheden bliver færre – og det vil i den kommende tid også være ret begrænset, hvad vi kan fortælle her i PLO’rientering.

For forhandlinger føres nu engang bedst bag lukkede døre i forhandlingslokalet. Det håber jeg, at der i PLO’s medlemskreds er forståelse for.  

Du kan følge med på vores site om OK21, hvor du også kan finde en tidslinje over forløbet

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s formand Christian Freitag 
Telefon: 5134 3501, cfreitag@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


HPV Catch-up og fortsættelse af kighostevaccination til gravide

Pr. 1. februar indføres et HPV catch-up program for to grupper (drenge og unge mænd). Samtidig forlænges tilbuddet om kighostevaccination til gravide i 32. graviditetsuge til udgangen af april. 

HPV:
Pr. 1. februar indføres et HPV catch-up program for to grupper. 

  • Drenge født i perioden 1. januar 2006 til 30. juni 2007. Det er forventningen, at den eksisterende ydelseskode benyttes (8328). 
  • Unge mænd født i perioden 1. januar 1994 til 31. december 2003, som er tiltrukket af mænd. Det er forventningen, at der dels vil blive tale om en ny ydelseskode, brug af ”ikke-personhenførbart nummer” i stedet for cpr, samt at flere aktører kan tilbyde HPV-vaccination af denne gruppe. Det betyder også, at praktiserende læger ikke er forpligtet til at HPV-vaccinere unge mænd, som er tiltrukket af mænd.

Tilbuddet om HPV-vaccination til begge grupper gælder for perioden fra 1. februar 2020 og indtil udgangen af 2021.

Kighoste:
Tilbuddet om kighostevaccination til gravide som led i 3. lægeundersøgelse omkring 32. graviditetsuge skulle ophøre ved udgangen af januar 2020, men forlænges med tre måneder og fortsætter derfor indtil udgangen af april 2020. Det er forventningen, at de eksisterende ydelseskoder benyttes.

Sundheds- og ældreministeren underskriver snarest en række bekendtgørelser, hvorefter PLO og RLTN hurtigt er klar med aftalegrundlaget. Herefter vil aftaler og anden information være let tilgængelig på PLO’s hjemmeside og fremgå af i næste PLO’rientering.

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Ny afgørelse – læger skal tage konkret stilling til brug af pårørende som tolk ved lægebesøg

Læger kan ikke konsekvent afvise, at patienter bruger deres egen tolk ved besøg hos lægen. Det er konklusionen i en ny afgørelse fra Styrelsen for Patientklager. 

Når en patient med sprogvanskeligheder har behov for at gå til lægen, er det den praktiserende læges opgave at sørge for, at fx en konsultation bliver ordentligt tolket. 

I en konkret sag har en læge afvist, at en pårørende kunne tolke under en konsultation, og i stedet tilkaldt en af regionen godkendt tolk. 

Regionen har efterfølgende truffet afgørelse om, at patienten skulle betale for tolkebistanden efter de nye regler, der blev indført i sommeren 2018.

Patienten har klaget over, at lægen afviste, at patienten kunne bruge sin datter til at tolke konsultationen, da datteren har arbejdet som professionel tolk i ti år i Danmark. 

Styrelsen for Patientklager har vurderet sagen, og de slår fast, at lægen kan undlade at tilkalde en professionel tolk, hvis en konsultation kan tolkes via fx en dygtig pårørende. Lægehuset kan således ikke konsekvent afvise at tage stilling til, om en pårørende kan benyttes som tolk og insistere på at tilkalde en regionsgodkendt tolk. 

Reglerne om tolk ved lægebesøg
Patienter med behov for tolkebistand har i udgangspunktet ret til gratis tolkning ved lægebesøg. 

Patienter med tolkebehov, der har boet i Danmark i mere end tre år, kan dog opkræves et gebyr for tolkningen. Patienterne må som alternativ til betalingen fx tage en pårørende med til lægebesøg med henblik på tolkning af samtalen med lægen. 

Det er den behandlingsansvarlige læge, der skal sikre sig, at tolken har de nødvendige sproglige kvalifikationer for at kunne stå for tolkningen.

Det gælder stadig, at børn ikke må benyttes som tolk for deres forældre, medmindre det er nødvendigt i forhold til akut og livstruende behandling. Børn over 15 år kan anvendes som tolke, hvis du som læge vurderer, at der er tale om et let og uproblematisk tilfælde.

Ifølge overenskomsten kan den praktiserende læge tage en tillægsydelse 2161, ved ydelse af lægehjælp (konsultation, samtaleterapi eller aftalt specifik forebyggelsesindsats), hvor der anvendes kvalificeret tolk. 

Kvalificeret tolk er i den sammenhæng alene regionsgodkendte tolke. 

Læs mere her
Du kan læse pressemeddelelsen om sagen fra Styrelsen for Patientklager her
Du kan læse Bekendtgørelsen om tolkebistand efter sundhedsloven her
Læs også ”tolkegebyr, hvad gør jeg?"

For yderligere information kontakt 
Specialkonsulent Louise Bro Larsen
Tlf. 3544 8452, lbl.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Lægeerklæring om dansk indfødsret 

Hvis en person søger dansk indfødsret/statsborgskab, er der mulighed for at søge dispensation for sprogkrav og bestået indfødsretprøve, hvis ansøgeren har en dokumenteret funktionsnedsættelse. Lovgivningen stiller krav om, at funktionsnedsættelsen skal være dokumenteret af en læge. 
 
Hvis du bliver bedt om at lave en lægeerklæring, der dokumenterer denne funktionsnedsættelse, er det vigtigt, at du gør det klart for patienten, at du alene kan udtale dig om lægelige forhold, og at du ikke nødvendigvis kan besvare alle de spørgsmål, som udlændingemyndighederne forventer, at en læge svarer på. 
 
Bl.a. kan det i mange tilfælde være vanskeligt at svare på, om en patient ved brug af konkrete hjælpemidler m.m. kan gennemføre et undervisningsforløb eller forsøge at gå op til en danskprøve. Der findes på nuværende tidspunkt ikke en standardiseret lægeerklæring på området.
 
Læs mere om erklæringer vedrørende dansk indfødsret
 
For yderligere oplysninger kontakt:
Lægeforeningens Attestudvalg
Tlf. 35448500 eller dadl@dadl.dk Att: Attestudvalget     

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Den kollektive økonomiramme

På baggrund af aktiviteten i almen praksis for de første 11 måneder af 2019 har PLO’s sekretariat beregnet en prognose for hele det andet overenskomstår. Denne viser, at vi med den nuværende aktivitet vil ende 194 mio. kr. under den aftalte økonomiramme, svarende til ca. 57.600 kr. pr. læge.

Det skal bemærkes, at vi har en uenighed med Danske Regioner omkring rammens størrelse, men at vi med begge opgørelser lander under rammen for 2019.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Telefon: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Orientering fra Sundhedsstyrelsen om coronavirus i Kina

Sundhedsstyrelsen har via AMK skrevet til alle praktiserende læger om håndtering af patienter mistænkt for smitte med den nye coronavirus, 2019-nCoV. 

Baggrunden er, at der siden december 2019 er fundet flere tilfælde af lungebetændelse i byen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina, og der er set importerede tilfælde i andre lande i Asien og USA, men ikke i Europa.

Personer mistænkt for smitte med ny coronavirus, 2019-nCoV skal ikke håndteres i almen praksis, men henvises til vurdering på infektionsmedicinsk afdeling ved Hvidovre Hospital eller Aarhus Universitetshospital, Skejby.

2019-nCoV skal kun mistænkes hos personer, der opfylder følgende kriterier:

  • Ophold i Wuhan, Hubei-provinsen inden for de sidste 14 dage før symptomdebut ELLER inden for de seneste 14 dage har haft kontakt med en person, som er mistænkt for eller har fået påvist infektion med 2019-nCoV OG har akut, alvorlig, nedre luftvejsinfektion med feber eller anden alvorlig infektion.

Sundhedsstyrelsen har lagt retningslinjer om håndtering af den nye coronavirus, rettet til sundhedsprofessionelle, på sin hjemmeside.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Gå-hjem-møder for praktiserende læger om god ledelse

Hvilke holdninger har du til praksisdrift? Hvilke ambitioner har du for din praksis, og hvordan stemmer det overens med dine evt. kompagnoner? Kort sagt, ved du, hvad der er god ledelse i din/jeres klinik?

God ledelse bliver en vigtig strategi i almen praksis. Ellers kan du/I ikke få jeres ressourcer og opgavemængden til at harmonere. 

Vi har inviteret Heidi Bøgelund Frederiksen og Alfred Josefsen til at fortælle om værdien af god ledelse. 

Heidi Bøgelund Frederiksen har i 15 år lavet ledelses-sparring i både solo, samarbejds- og kompagniskabspraksis.

Alfred har en klar model for, hvordan I som ledere og i kompagniskab kan skabe det sprog om ledelse, som vil få jer til at stå stærkere og blive et stærkere team. 

Han har erfaringer fra Ledelseskommissionen, har skrevet flere ledelsesbøger og forvandlede Irma fra en underskudstilstand til en meget succesfuld virksomhed med både arbejdsglæde og kundebegejstring. 

Han siger; ”Alle erfaringer viser, at det er klogt at være tydelig i sin ledelse. Når I i praksis bliver bedre til at tale om ledelse og samarbejde med jeres medarbejdere, er der en god chance for, at I kommer til at gøre mere af det rigtige, at I kommer tættere på hinanden, at I kommer til at forstå hinanden bedre, at I kommer til at skabe mere holdånd og kampgejst”.

Du kan også få inspiration til at udvikle din klinik gennem teamarbejde og uddelegering.

Vi anskuer fordelene ved at uddelegere ud fra flere vinkler.

Der er nemlig både økonomiske og ledelsesmæssige fordele, og vi har derfor både en revisor, en praktiserende læge og en organisationskonsulent til at undervise på mødet.

Revisor Sten Peters vil tale om, hvordan man kan måle på den forandring man gerne vil lave, og dermed optimere sin økonomi. 

Organisationskonsulent Mads Crandal/Heidi Bøgelund Frederiksen og praktiserende læge Kim Sønderup/Rune Pallesen vil belyse alle de ledelsesmæssige fordele ved at uddelegere og arbejde i teams.
 
Fra april til september holder PLO-Efteruddannelse en række gå-hjem-møder om de to emner rundt om i landet.

Du kan læse mere om de enkelte møder, om betaling og tilmelde dig her 

For yderligere information kontakt
Koordinator Louise Skaarup
Tlf. 3544 8140, lsk.plo@dadl.dk

 
Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Du kan stadig nå at tilmelde dig kursus i psykofarmakologi

Der er stadig ledige pladser på det populære kursus i psykiatri og rationel psykofarmakologi. Kurset plejer hurtigt at blive overtegnet.  
 
Udbuddet af psykofarmaka er øget betragteligt de seneste 10 år. Kurset vil give en opdatering i psykiatri og rationel psykofarmakologi med fokus på diagnostik og behandling af: ADHD, børn og voksne, affektive sindslidelser, angst, søvnforstyrrelser, psykoser, de 5 D`er hos gamle (demens-delir-depression-drog-druk). 
 
Kurset finder sted i efteråret 2020, med tilmeldingsfrist 1. maj. 
 
Læs mere om kurset og tilmeld dig her
 
For yderligere information kontakt
Kursuskoordinator Pernille Valentin Sommer
Tlf. 35448134, pvs.plo@dadl.dk 
 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Samarbejdsaftale og honoreringsaftale om kommunale akutfunktioner
Den 1. februar 2020 træder en ny samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i kraft i Region Hovedstaden.

I tilslutning til samarbejdsaftalen er der indgået en aftale om en fælles forsøgsordning om honorering af praktiserende læger om kommunikation/rådgivning for borgere tilknyttet de kommunale akutfunktioner.

Nedenfor finder du:

Har du spørgsmål til aftalerne eller øvrige dele af materialet, er du velkommen til at kontakte PLO-Hovedstadens sekretariat på e-mail plo-h@dadl.dk eller tlf. 3544 1094. 

Telefonnumre til kommunale akutfunktioner
Du kan finde telefonnummeret til den kommunale akutfunktion i din kommune på Sundhed.dk under sundhedstilbud Region Hovedstaden:  Vær dog opmærksom på, at ikke alle kommuner har oplyst kontaktinformationen til den kommunale akutfunktion på Sundhed.dk, så i de tilfælde må hjemmeplejen kontaktes. I flere kommuner er det ad anden vej meldt ud til de praktiserende læger, hvordan man kommer i kontakt med den kommunale akutfunktion, og PLO-H arbejder på at få de sidste kommuner med på oversigten.

Ydelseskoder på lokale aftaler
Oversigten over de lokale aftaler med ydelseskoder er opdateret pr. 1. januar 2020 og kan hentes her.

Husk, at få de nye ydelseskoder ind i dit lægesystem - enten ved selv at lægge dem ind eller ved at kontakte dit systemhus. 

Controlling Triolab

Region Hovedstaden har overfor PLO-H bemærket ydelsesmønsteret for en del praksis, som bruger Triolabmaskinen, og en tendens i disse praksis til generelt at afregne for alle tre prøver (B-hæmoglobin (7108), Mask.leucocyt. diff. (7115) og C-reaktivt Protein (7120)). Dette selvom det i langt de fleste tilfælde ikke giver mening i forbindelse med infektionsdiagnostik også at tage en prøve for B-hæmoglobin.

Problematikken er den samme for udstyret QuickRead, som kan foretage to samtidige prøver: B-hæmoglobin (7108) og C-reaktivt Protein (7120).

PLO-H skal hermed gøre opmærksom på at regionen udfører controlling på dette, hvilket betyder en særlig opmærksomhed på praksis med dette afregningsmønster.

Vi opfordrer til, at der fremover er opmærksomhed på afregning af hæmoglobin i forbindelse med brug af Triolab til infektionsdiagnostik, og at det i det konkrete patientforløb dokumenteres, at der tillige er indikation for at måle hb og dermed afregne ydelsen, selvom maskinen automatisk laver alle tre prøver.

Regionen følger op om et halvt år for at se, om der er ændringer i afregningen/ydelsesmønsteret for de pågældende praksis.

Frist for ansøgning til SU
Der er ansøgningsfrist den 17. februar 2020 til næste møde i Samarbejdsudvalget for almen praksis, som finder sted den 24. marts 2020. Samarbejdsudvalget behandler ansøgninger om delepraksis uden for lægedækningstruede områder samt forlængelse af delepraksistilladelser, ansøgninger om generationsskifteaftaler, ansøgninger om lavere patientantal under 1.600 af særlige grunde, ansøgninger om forhøjelse af patientantal over 2.700 samt ansøgninger om fristforlængelse for besættelse af kapacitet. 
 
Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Dette PLO'rientering 02/2020 blev udgivet d. 24. januar 2020