Nyt fra bestyrelsen

Godt og skidt i Lægedækningsudvalgets rapport

Midt i januar kom rapporten fra det regeringsnedsatte Lægedækningsudvalg, der i et års tid har kigget på problemer med lægedækning i Danmark. Jeg har været én af Lægeforeningens fire repræsentanter i udvalget.

Der var især to punkter, der sprang i øjnene ved det pressemøde, hvor konklusionerne blev fremlagt. 
 
Det ene var, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby kundgjorde, at regeringen ville afsætte ’et trecifret millionbeløb’ til at indføre en ændret honorarstruktur i almen praksis (over en 3-årig periode) for at tilgodese de læger, som har de mest komplekse patienter. Det er selvfølgelig positivt, at regeringen vil afsætte flere penge til almen praksis, men vi mangler at få udmeldingen konkretiseret. Vi ved således ikke, hvor mange penge det præcist drejer sig om, og vi mangler at få svar på, hvad der skal ske, når de tre år er gået. Men afhængigt af beløbet kan det være med til at vende udviklingen i almen praksis og forhåbentlig gøre nogle lægedækningstruede områder mere attraktive at slå sig ned i end i dag.
 
Det andet punkt var, at ministeren valgte at anbefale en ændring af sundhedsloven for at lette betingelserne for at drive regionsklinikker. Konkret vil regeringen søge tilslutning i Folketinget til at forlænge den periode på i dag højst fire år, hvor regionerne kan drive regionsklinikker. Det, synes vi i bestyrelsen, er den forkerte vej at gå, fordi det åbenlyst vil skabe unfair konkurrence med PLO-drevne klinikker, og fordi regionsklinikker er en dårlig rekrutteringsplatform til almen praksis. Regionsklinikker – og udbudsklinikker – har vist sig at være vikardrevne klinikker, som med endog meget høje lønninger suger almen medicinere væk fra PLO-klinikkerne. Der kommer ikke flere almen medicinere ud til patienterne af at lave flere regionsklinikker. 
 
Hele præmissen om, at unge læger er bange for at investere i klinikkøb og derfor hellere vil arbejde som ansatte i en regionsklinik, er vel det man i disse Trump-tider kalder for alternative fakta. 
Klinikker i lægedækningstruede områder er ofte noget nær gratis, så der er ingen større økonomisk risiko ved at nedsætte sig i disse områder. Og de kommende speciallæger i almen medicin drømmer slet ikke om ansættelse i en regionsklinik. En ny endnu ikke offentliggjort medlemsundersøgelse fra FYAM viser, at der blandt de kommende praktiserende læger stort set ikke er nogen, der er interesserede i et arbejdsliv som ansatte i en regionsdrevet klinik.
Det vil vi naturligvis, som jeg også har gjort i Lægedækningsudvalget, fremføre over for regeringen og Folketingets partier.
 
Jeg tror på ovenstående grundlag ikke, at dette forslag vil bidrage til at løse nogen problemer, tværtimod kan det potentielt forværre grundlaget for rekruttering til almen praksis. 
 
På positivsiden i Lægedækningsudvalgets rapport findes en række forslag, hvor det faktisk er lykkedes at få alle parter med på at anbefale netop det, som vi fra PLO og Lægeforeningen har foreslået og ønsket os. Jeg er for eksempel meget glad for, at det er lykkedes at få med i anbefalingerne, at de medicinstuderende i højere grad bør komme på kliniske ophold i almen praksis, at alle KBU-læger bør have et halvt års ansættelse i almen praksis, og at antallet af almenmedicinske uddannelsesstillinger bør øges.
 
De foreslåede uddannelsesforhold forudsætter dog, at vi stiller med lidt mere tutorlægekapacitet både præ- og postgraduat. De unge læger skal vide, hvad almen praksis er og kan, og de skal gerne inspireres, begejstres og motiveres til at vælge almen medicin ved at møde engagerede praktiserende læger. I den forbindelse har jeg en opfordring: Hvis det er noget for dig eller din kollega at blive tutorlæge i grund- og/eller videreuddannelsen, så tag endelig fat i en af uddannelsesfolkene i regionen eller på universitetet. 
 
De forslag i rapporten, der direkte vedrører almen praksis, er:

 • Samarbejde mellem regioner, kommuner og lægernes organisationer om målrettede rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer i yderområder og socialt belastede områder 
 • Læger skal møde almen praksis flere gange under uddannelse og videreuddannelse - bl.a. ved øget brug af klinikophold i almen praksis, og ved at alle i KBU skal et halvt år i almen praksis
 • Øget dimensionering af videreuddannelsen i almen medicin
 • Udvidede muligheder for at regionerne kan drive almen medicinske klinikker (forslaget er ikke støttet af Lægeforeningen, og dele af forslaget er kun støttet af Danske Regioner)
 • Mere fleksible organisationsformer i almen praksis - bl.a. øget mulighed for ansættelse af almenmedicinere i almen praksis
 • Andre faggrupper inddrages i opgaveløsningen i almen praksis (forslaget omhandler overenskomststof og er ikke tiltrådt af Lægeforeningen)
 • Rammedelegation til kommunale sygeplejersker
 • Honoreringen differentieres efter patienttyngde (forslaget forudsætter overenskomstaftale)
 • Udbredelse af faglige og organisatoriske fællesskaber i almen praksis
 • Fleksible åbne- og lukkegrænser for patienttal (forslaget omhandler overenskomststof og er ikke tiltrådt af Lægeforeningen)
 • Ændrede vilkår for lægevagten med henblik på at rekruttere alment praktiserende læger (forslaget omhandler overenskomststof og er ikke tiltrådt af Lægeforeningen)

Læs hele rapporten fra Lægedækningsudvalget.

Læs PLO’s pressemeddelelse på baggrund af rapporten.

For yderligere oplysninger kontakt:
Bestyrelsesmedlem i PLO og medlem af Lægedækningsudvalget
Gunver Lillevang
Telefon: 5120 8313, gunver@dadlnet.dk

Til toppen
 Status på overenskomstforhandlingerne

PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) mødtes den 20. januar til det andet forhandlingsmøde om fornyelse af overenskomst om almen praksis pr. 1. september 2017.

På mødet drøftede parterne endnu engang hovedsageligt de tre store emner: Honorarstruktur, kvalitetsudvikling og øget ansvar for kroniske patienter. Drøftelserne resulterede i, at sekretariaterne arbejder videre med undersøgelser, kortlægning og økonomiske beregning inden for disse emner.

Herudover arbejder sekretariaterne videre med at forberede andre emner, der er bragt ind på forhandlingsbordet, fx lægevagten, efteruddannelse, elektronisk kommunikation m.v.

Næste forhandlingsmøde finder sted den 10. februar, hvor bl.a. disse emner på ny skal drøftes. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Tlf. 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

Til toppenNy digital løsning for FP-attester

Der er udviklet en ny løsning, der digitaliserer Forsikring & Pensions aftale med Lægeforeningens Attestudvalg.

Den digitale løsning omfatter de såkaldte FP-attester, det vil sige de attester, anmodningsblanketter, lægens svar og samtykkeerklæringer, som er aftalt mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningens Attestudvalg. 
 
Den nye, digitale løsning er netop taget i brug, og der er p.t. omkring 100 lægeklinikker knyttet til løsningen. Det er alle læger, som benytter A-datas lægesystem. A-Data udvider løbende tilgængeligheden til deres øvrige kunder blandt de praktiserende læger. Samtidig får læger, der benytter lægesystemer fra CGM, ClinicCare og Ganglion, adgang til løsningen i de kommende måneder.

Det er forventningen, at de øvrige leverandører af lægesystemer giver deres kunder adgang til løsningen i løbet af 2. halvår 2017. Det betyder, at alle praktiserende læger i løbet af efteråret 2017 får adgang til at modtage og besvare anmodninger fra forsikrings- og pensionsselskaber digitalt direkte i deres lægesystem.

Du kan som læge kontakte din it-leverandør eller Medcom for at få at vide, hvornår du får adgang til løsningen. Når du får adgang til løsningen, modtager du et brev fra enten din it-leverandør eller Medcom og Forsikring & Pension.

Den digitale løsning fungerer på den måde, at selskabet opretter og sender en digital anmodning om en attest eller journaloplysninger til lægen, som får besked herom i sin indbakke i sit lægesystem. Lægen besvarer denne anmodning digitalt.

Når det drejer sig om attester, skal patienten fortsat bestille tid hos lægen til attestudfyldelsen. Når det gælder journaloplysninger, foregår det – som det plejer – uden at patienten møder op i konsultationen.

Både når der anmodes om attest og journaloplysninger, vil lægen modtage kopi af patientens samtykke.

PFA og Topdanmark Liv er som de to første selskaber netop begyndt at benytte den nye løsning. Tirsdag den 31. januar får også Gjensidige, Nordea Liv & Pension, Sampension, Danica og Topdanmark Skade adgang til løsningen. Det er forventningen, at udbredelsen til resten af forsikrings- og pensionsbranchen sker i 2. halvår 2017.  Jo flere selskaber, der benytter løsningen, jo flere digitale anmodninger vil den enkelte læge modtage. 
 
Den digitale løsning er udviklet af Forsikring & Pension i samarbejde med Dansk Medicinsk Data Distribution (DMDD). Løsningen er baseret på Medcom-standarder, som er de standarder, læger er vant til at bruge fx i deres digitale kommunikation med kommunerne. Medcom er derfor med på sidelinjen.

For yderligere oplysninger kontakt:
Juridisk konsulent i Lægeforeningen Clara Boelskifte
Tlf. 3544 8500, cbo@dadl.dk

Til toppen
 


Tre nye pjecer sætter lys på mulighederne i almen praksis

Tre nye pjecer målrettet til hhv. praktiserende læger, yngre læger og praksisplanudvalgene (PPU) skal sætte lys på de muligheder, der er i almen praksis.

De to foldere målrettet praktiserende læger og yngre læger har til formål at besvare almindelige spørgsmål om regler og muligheder i relation til nedsættelse i praksis, og som eventuelt kan lette overgangen for almen medicinere til at blive praktiserende læger.

Folderen til PPU samler op på og beskriver lovgivnings- eller overenskomstbestemte redskaber, der kan anvendes til at dæmpe lægemangel og understøtte rekruttering og fastholdelse.

Materialet er udarbejdet af det Landsdækkende forum for drøftelse og erfaringsudveksling vedrørende lægedækning og rekrutteringsudfordringer i almen praksis, som består af repræsentanter for henholdsvis PLO, regionerne og KL. Forummet er nedsat med henblik på løbende at drøfte udfordringer omkring lægedækning i almen praksis samt tværregionalt at udveksle relevante erfaringer på området.

Det er forummets håb, at I som modtagere har mulighed for at formidle foldernes indhold i forbindelse med uddannelse, hjemmesider eller relevante aktiviteter i relation til rekruttering og fastholdelse.

Materialet finder I her:
Pjece til yngre læger 
Pjece til praktiserende læger  
Pjece til praksisplanudvalgene 

For yderligere oplysninger kontakt:
Specialkonsulent Gritt Husum Basse 
Tlf. 3544 8494, ghb.plo@dadl.dk

Til toppen
 


 

Status på akkreditering

Det seneste år har 411 lægeklinikker (ydernumre) haft eksternt survey. Der er meget få lægeklinikker, som ikke opnår akkreditering. Nogle få områder driller dog en del af de klinikker, der ikke opnår direkte akkreditering.

IKAS, som er ansvarlig for akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), har lavet en status for almen praksis for perioden 1. januar 2016 til 9. januar 2017.

411 lægeklinikker (ydernumre) har i perioden haft eksternt survey. Ud af de 411 klinikker er 244 blevet direkte akkrediteret, hvilket svarer til næsten 60 procent. De resterende ca. 40 procent er blevet akkrediteret med bemærkninger, og dermed mulighed for at opnå akkreditering efter opfølgning. Dette opnås for knap 94 procents vedkommende. Der er dermed meget få lægeklinikker, som ikke opnår akkreditering.

Nogle af de områder, som giver anledning til udfordringer for de lægeklinikker, der ikke opnår direkte akkreditering, vedrører gennemførsel af patienttilfredshedsundersøgelser, iagttagelse af sårbare grupper, identifikation af patienter, opfølgning på prøvesvar og hygiejne.      

IKAS’ status for perioden 1. januar 2016 til 9. januar 2017 er i øvrigt anvendt af sundhedsministeren til brug for besvarelse af spørgsmål stillet af Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. 

Her kan du kan læse mere om akkreditering og survey samt finde hjælpeværktøjer.

For yderligere oplysninger kontakt:
Specialkonsulent Dorthe Arleth
Tlf. 3544 8468, dar.plo@dadl.dk

Til toppen
 Patienthenvendelser i forbindelse med stor, national spørgeskemaundersøgelse af kræftpatienters oplevelser

I perioden februar-april 2017 udsender Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, et spørgeskema til ca. 10.000 kræftpatienter, der inden for de seneste 3-6 måneder for første gang er blevet diagnosticeret med kræft. Erfaringen fra tilsvarende undersøgelser tilsiger, at nogle patienter i den forbindelse vil kontakte deres praktiserende læge med spørgsmål til undersøgelsen.

I spørgeskemaet vil kræftpatienterne blive spurgt til deres behov og oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Spørgeskemaet vil omfatte kræftforløbet fra første symptom og lægekontakt, udredning, diagnosesamtalen, samarbejdet mellem forskellige instanser i sundhedsvæsenet samt behandlingsforløbet på sygehuset.

Resultaterne vil blive brugt til at belyse kræftpatienters oplevelse af kvaliteten og sammenhængen i kræftforløbet og til at udpege områder, hvor der er forbedringspotentiale.

Læs evt. mere om undersøgelsen og tidligere gennemførte undersøgelser på www.cancer.dk/deldinviden.

Skulle man have spørgsmål, er såvel praktiserende læger som deres patienter meget velkomne til at kontakte Kræftens Bekæmpelse på tlf. 3525 7434 eller på e-mail: deldinviden@cancer.dk.

Til toppen
 


 

Ændrede tilskudsregler for lægemidler mod neuropatiske smerter

Lægemiddelstyrelsen har revurderet tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter. Fra den 30. januar 2017 får gabapentin og duloxetin (30 og 60 mg) generelt tilskud.

Det betyder, at fra den 30. januar skal lægen ikke længere søge om enkelttilskud til gabapentin og duloxetin til patienter med neuropatiske smerter.

Der sker ikke ændringer i tilskudsstatus for de øvrige lægemidler mod neuropatiske smerter.

Du kan læse om de ændrede tilskudsregler her.

For yderligere oplysninger kontakt:
Specialkonsulent i lægemiddelstyrelsen Ulla Kirkegaard Madsen
Tlf. 4488 9350, usk@dkma.dk 

Til toppen
 


 

DSAM's kliniske vejledning "KOL i almen praksis" i opdateret udgave

DSAM’s kliniske vejledning til alle praktiserende læger om KOL i almen praksis er netop udkommet i en opdateret (elektronisk) udgave.

Vejledningen udkommer kun elektronisk og kan hentes her.

Baggrunden for den opdaterede vejledning er, at der siden publiceringen af den første kliniske vejledning om KOL i almen praksis i 2008 er kommet en lang række nye retningslinjer på området, som er inddraget og vurderet med almenmedicinske briller. Der er især nyt omkring klassifikation, steroidbehandling, antibiotisk behandling, pneumokokvaccination, palliation og henvisning til rehabilitering.

Den elektroniske form giver mulighed for løbende opdateringer, og du kan efter behov printe de for dig relevante kapitler samt tilhørende arbejdsark. Der bliver fortsat trykt laminerede ark, som alle praktiserende læger i Danmark i disse dage modtager i postkassen. De giver et hurtigt overblik over essensen af vejledningen.

Har du brug for flere laminatark, kan de mod betaling bestilles her: http://maanedsskriftet.dk/shop/ (vælg DSAM Vejledninger).

For yderligere oplysninger kontakt: 
Sanne Bernard, DSAM
Tlf. 2856 0040, sb@dsam.dk

Til toppen
 


 

Nyt nummer til Giftlinjen

Giftlinjens telefonnummer for sundhedsfagligt personale ændres til 3863 5555.
 
Det nye telefonnummer kan allerede nu anvendes. Udskift derfor venligst i relevant skriftligt og elektronisk materiale, samt opdatér kontaktinformationer, tillige med distribution til relevante grupper inkl. lægehuse/lægekonsultationer. Det gamle telefonnummer (3531 5555) vil i en kortere overgangsperiode fortsat kunne anvendes.
 
Giftlinjens Borgernummer er fortsat 8212 1212, som der er generel henvisning til på www.giftlinjen.dk
 
For yderligere oplysninger kontakt:
Farmaceut Bispebjerg Hospital
Lotte C.G. Høgberg
Tlf. 3863 5403, Lotte.Hoegberg@regionh.dk

Til toppen
 


 

Når du møder en veteran i din konsultation

Mere end 50.000 danske soldater har været udsendt til alverdens brændpunkter. Det er vurderingen, at 5-10 % af de udsendte vender hjem med psykiske efterreaktioner, der kræver støtte. Som praktiserende læge vil du ofte være den person, der først kommer i kontakt med en veteran, som har behov for hjælp.

Behovet for støtte varierer fra en begrænset støtte til at bearbejde en normal reaktion på en belastende oplevelse, til længerevarende behandlings- og rehabiliteringsforløb på baggrund af en psykiatrisk diagnose, som eksempelvis posttraumatisk stress syndrom (PTSD) eller angst.

Som praktiserende læge vil du ofte være den person, der først kommer i kontakt med en veteran, der har behov for hjælp. En person med PTSD vil typisk præsentere et symptombillede med påtrængende erindringer om den traumatiske hændelse, undgåelse af situationer der minder om hændelsen samt øget årvågenhed og anspændthed. Symptomerne kan forårsage problemer med tillid, nærhed, kommunikation og problemløsning. PTSD er svært belastende for den ramte og medfører markant forringet livskvalitet og funktionsnedsættelse hos de hårdest ramte. Tillige ses der ved PTSD en høj grad af komorbiditet, typisk angst, affektive lidelser, misbrug og depression.

I klinikken er det vigtigt at være opmærksom på, at PTSD ofte kan have forsinket indsættelse. Der kan derfor være en tidsmæssig adskillelse mellem den udløsende begivenhed og symptomernes opståen, den såkaldte ”honeymoon-fase”. For nogle kan symptomer efterfølgende udløses af en mindre begivenhed, som aktiverer det tilgrundliggende traume. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at PTSD ikke er den eneste problematik, der ses hos tidligere udsendte. Hovedklagen er ofte angst, depression eller misbrug, der er uafhængig af PTSD-symptomer.

Møder du i din praksis en tidligere udsendt med psykiske efterreaktioner findes en række tilbud, du kan henvise til:

Forsvarets Veterancenter
Veteraner kan behandles i Veterancentrets Militær Psykologiske Afdeling, hvor der sidder psykologer specialiseret inden for traumebehandling. Du kan selv ringe til Veterancentret eller bede patienten gøre det, på telefon 72 81 97 00 for sparring og drøftelser af veteraners særlige forhold og for at booke en tid til visitationssamtale.
Mere information om veterancenteret (link ikke længere aktivt).

Den regionale psykiatri
Hvis du vurderer, at der er behov for vurdering eller behandling i psykiatrisk regi, henvises til den regionale psykiatri på vanlig vis. Det er i henvisningen vigtigt med en grundig symptombeskrivelse og at nævne en mistanke om sammenhæng til tidligere udsendelse. På samme måde kan du vælge at henvise til privat praktiserende psykiater.

Veteraner kan også behandles i et af de tre tilbud under den regionale psykiatri, der varetager specialfunktion for tidligere udsendte. Der er tale om følgende:

Militærpsykiatrisk afdeling på Rigshospitalet
ATT (Afdeling for traume og torturoverlevere) i Region Syddanmark (link ikke længere aktivt)

Kontakt den relevante afdeling for nærmere vejledning om henvisningsprocedure.

For yderligere oplysninger kontakt:
Fuldmægtig i Sundheds- og Ældreministeriet 
Maja Sørensen, tlf. 7226 9435, mas@sum.dk eller 
Orlogskaptajn i Forsvarsministeriet
Martin Bastrup, tlf. 7281 0418, mba@fmn.dk

Til toppen
 


 

Kampagne om "De 7 tegn"

For tredje år i træk iværksætter Kræftens Bekæmpelse kampagnen ’De 7 tegn’. Kampagnen indledes i uge 6, og det er sandsynligt, at mange praktiserende læger vil opleve et voksende pres fra borgere, som har symptomer, der kan skyldes kræft.

Formålet med kampagnen er at øge befolkningens kendskab til syv udvalgte tegn, der kan være symptomer på kræft, og at få personer der oplever symptomerne til at søge læge. De syv tegn er: Ændret afføringsmønster, uforklarlig blødning, længerevarende hoste og hæshed, knuder og hævelse, ændrede modermærker og sår, længerevarende synkebesvær og uforklarligt vægttab.

I år omfatter kampagnen bl.a. to tv-spots med fokus på hhv. længerevarende synkebesvær og uforklarligt vægttab, som er blandt de mulige kræftsymptomer, danskerne har dårligst kendskab til. Derudover udsendes pressemateriale om kampagnen og de syv tegn generelt, der iværksættes en indsats på Facebook, og Kræftens Bekæmpelses frivillige afholder arrangementer i løbet af hele året.

Kampagnen er finansieret af midler fra Knæk Cancer. Læs mere på www.de7tegn.dk.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf. 3544 8464, joh.plo@dadl.d
k

Til toppen
 


 

Nyt fra PLO-Midtjylland

Verserende sag om Region Midtjyllands ønske om dokumentation for samtaleterapiydelse (6101)

Der er den 20. januar udsendt medlemsinfo ved formand Lise Høyer til alle praktiserende læger i regionen om, at sagen om regionens stikprøvekontrol og ønske om dokumentation for samtaleterapi stadig afventer endelig afklaring. Den 19. januar 2017 havde PLO-M’s formandskab et møde med regionens koncerndirektør Christian Boel og økonomidirektør Mette Jensen, hvor sagen blev drøftet. Der var en positiv dialog, men en helt konkret løsning på dokumentationskravet er endnu ikke på plads. 
Regionen har behov for at få sagen på et direktionsmøde den 24. januar, og medlemmerne vil derfor høre nærmere medio/ultimo uge 4.

Praksisplan for almen praksis 2016 

Praksisplanen har været i høring, og den er nu vedtaget af praksisplanudvalget. PLO-M har været med i udarbejdelsen. Praksisplanen udgør det lokale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og almen praksis. Den videre proces vil bestå i at foretage prioritering og konkretisering af anbefalingerne. Der arbejdes videre med forskellige initiativer i praksisplanen samt evt. underliggende aftaler.
Link til praksisplanen.

Psykiatriplanen er i høring

Udkastet til Region Midtjyllands nye psykiatriplan er sendt i høring. Psykiatriplanen er blevet til på baggrund af input fra brugere, pårørende, samarbejdspartnere og medarbejdere.
Der er tale om en strategisk plan, der udstikker retningen for udviklingen af behandlingen af mennesker med psykisk sygdom i Region Midtjylland i de kommende år. 
PLO-M udarbejder et høringssvar. Heri vil bl.a. indgå, at det er bekymrende, hvor lidt almen praksis er nævnt og indtænkt i planen.
PLO-M opfordrer til, at medlemmerne selv skriver høringssvar, evt. at grupper af læger går sammen om et høringssvar. Det kunne være meget effektfuldt, hvis flere praktiserende læger tog sig tid til at skrive høringssvar.
Link til høringsversionen: Psykiatriplan 2017.

Høringssvar kan frem til mandag d. 6. marts 2017 sendes til gry.brun.jensen@stab.rm.dk.

Opfordring til at søge stillinger, der udspringer af aftale om faste læger tilknyttet plejecentre

I december 2016 informerede vi om aftalen. Der er flere kommuner, som nu er i gang med opslag.
PLO-M opfordrer til, at man søger stillingerne, så vi får dem besat på alle plejehjem. Hvis alle tager sin del, så bliver man samtidigt aflastet ved ikke at skulle besøge flere forskellige plejehjem.

Aftalen ”Delaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre” består af 2 dele.

Der indgås en konsulentkontrakt mellem kommunen og den fasttilknyttede læge til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret  
Beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at vælge den læge, der er fast tilknyttet til plejecentret. Honoreringen af lægerne for den sundhedsfaglige behandling, som ydes til de beboere, der er fast tilknyttet en læge, sker efter reglerne i Overenskomst om almen praksis.

PLO-M kommune- og klyngekontaktpersoner

PLO-M har udpeget følgende kontaktpersoner for kommuner og klynger i Region Midtjylland

Kommunekontaktp​ersoner:

Bruno Melgaard Jensen - Horsens, Odder, Hedensted og Samsø kommuner
Bo Christensen - Skanderborg Kommune
Birgitte Borup – Syddjurs og Norddjurs kommuner
Poul Kraghede – Favrskov og Randers kommuner
Jens Hornhøj – Lemvig, Struer, og Holstebro kommuner
Henrik Nyholm – Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande kommuner
Jonas Hald – Skive og Viborg kommuner
Henrik Idriss Kise – Silkeborg Kommune
Søren Svenningsen, Jakob Ravn – Aarhus Kommune

Klyngekontaktpersoner (i samarbejdsforum ml. kommuner og hospitaler i optageområdet):
Bo Christensen – Horsensklyngen
Birgitte Borup – Randersklyngen
Jens Hornshøj – Vestklyngen
Henrik Idriss Kise – Viborg-Silkeborgklyngen
Jakob Ravn – Aarhusklyngen

Til toppen
 


 

Nyt fra PLO-Hovedstaden

Det nye PLO-Hovedstaden

Efter valget i december har PLO-Hovedstaden konstitueret sig med følgende fordeling på centrale udvalg.

Bispebjerg Hospital får nyt hovednummer 

Tirsdag den 7. februar 2017 skifter Bispebjerg Hospital telefonnumre. Det nye hovednummer bliver: 3863 5000.

Ekstraordinært medlemsmøde den 30. marts 

PLO-Hovedstaden afholder ekstraordinært medlemsmøde den 30. marts 2017 kl. 17.00 i Søhuset, Hørsholm.

Nyt fra KAP-H

Kvalitetsudvikling i egen klinik
Kom med din projektidé, og få vejledning og sparring til, hvordan et udviklings- og/eller implementeringsforløb foregår i egen klinik. Første workshop er den 27. februar og anden workshop den 29. maj. Deltag med personale, og få frikøbt tid til at arbejde med netop det, som er vigtigt hos jer. Læs mere.

Møde for nynedsatte læger den 2. marts 
KAP-H, Den Gruppebaserede Efteruddannelse, inviterer nynedsatte alment praktiserende læger til møde den 2. marts 2017 kl. 8.30-16.00, hvor der vil være en række tilbud om aktuelle fagområder af relevans for nynedsatte læger, fx om KAP-H, sundhed.dk, efteruddannelse og afregning til sygesikringen.

KAP-H har sendt indbydelse med program ud til alle nynedsatte læger inden for de seneste to år i Region Hovedstaden. Mødet holdes i Søhuset Konferencecenter i Hørsholm. 

Til toppen
 


 

Nyt fra PLO-Sjælland

PLO-Sjælland har konstitueret sig med følgende fordeling:

UdvalgMedlemmer
Bestyrelsen for PLO-Sjælland (7 repræsentanter og 3 suppleanter)  Formand: Ulrik Hesislev
Næstformand: Peter Wied
Øvrige medlemmer: Camilla Høegh-Guldberg, Johan Reventlow, Morten Lysdahl, Hanne Fly, Cecilie Geiker
Suppleanter: Diana Jensen, Søren Due-Andersen, Susanne Larsen
Praksisplanudvalg (PPU)Ulrik Hesislev, Peter Wied, Morten Lysdahl
Adm. forberedel-sesgruppe for PPU (AFG) Ulrik Hesislev, Peter Wied, Morten Lysdahl
Samarbejdsudvalg (SU)Peter Wied, Cecilie Geiker, Hanne Fly, Søren Due-Andersen
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg (KEU)Johan Reventlow, Cecilie Geiker, Diana Jensen, Søren Due-Andersen
Lægevagtudvalg (LVU)Ulrik Hesislev, Hanne Fly
Sundhedskoordinationsudvalg (SKU)Camilla Høegh-Guldberg, Johan Reventlow, Susanne Larsen
Sundhedsstyregruppe (SAM)Camilla Høegh-Guldberg, Johan Reventlow, Susanne Larsen
Lægeforeningens repræsentantskabUlrik Hesislev, Peter Wied, Hanne Fly
Bestyrelsen i LF-SjællandUlrik Hesislev, Morten Lysdahl, Diana Jensen
ØSDA og USDA Peter Wied, Karsten Torgaard
PLO-C's kommuneudvalgMorten Lysdahl
Regionalt Laboratorie Fagligt Udvalg (LFU)Diana Jensen, Lene Stigaard

           
Sæt kryds i kalenderen den 5. april - medlemsmøde

PLO-Sjælland holder medlemsmøde onsdag den 5. april. Mødet holdes på Comwell Køge med start kl. 16:45. Efterfølgende er der fællesspisning og medlemsmøde i Lægeforeningen Sjælland. Info om tilmelding og dagsorden vil tilgå via mail.

Deadlines, hvis du skal have en ansøgning behandlet i Samarbejdsudvalget i 2017

Husk, at du altid kan få hjælp til din sag ved at kontakte sekretariatet i PLO-Sjælland på lgn@dadl.dk eller njp@dadl.dk. For at kunne nå at sagsbehandle ansøgninger om fx delepraksistilladelse, fritagelse fra akkreditering, nedsat patienttal og lukkegrænse m.v. skal din ansøgning være tilsendt Primær Sundhed minimum 3 uger før nedenstående mødedatoer i udvalget. Mødedatoer i Samarbejdsudvalget i 2017 er 9. marts, 8. juni, 12. oktober og 14. december.

Til toppen


Nr. 2 - 2. februar 2017​