Nyt fra bestyrelsen: PLO og FAPS sætter ubalancen i vores sundhedsvæsen på dagsordenen

Behovet for en styrkelse af det nære sundhedsvæsen bliver sat på dagsordenen, når PLO sammen med FAPS på tirsdag holder en konference for særligt indbudte aktører med titlen ”En speciallæge tæt på dig – fremtidens nære sundhedsvæsen.” 
 

I PLO og i FAPS (Foreningen af Praktiserende Speciallæger) er vi enige om, at der er brug for både flere alment praktiserende læger og flere praktiserende speciallæger, hvis det nære sundhedsvæsen skal styrkes, så vi kan reducere tilstrømningen til sygehusene.

Ligeledes er vi enige om, at vi savner en langsigtet plan for hele det nære sundhedsvæsen. En plan, der tager lige så grundigt fat, som man gjorde for 12 år siden, da man besluttede en ny struktur for vores sygehuse.

En plan, der blandt andet adresserer manglen på alment praktiserende læger, den geografisk skæve fordeling af praktiserende speciallæger, manglen på sammenhæng på tværs af sektorer, som mange patienter oplever, det store pres på sygehusenes akutmodtagelser og sengeafsnit og den stærkt varierende kvalitet i kommunernes tilbud på sundhedsområdet.

Disse problemer, og det deraf følgende behov for at styrke det nære sundhedsvæsen, sætter PLO og FAPS i fællesskab på dagsordenen, når vi på tirsdag afholder en konference i København for over 100 særligt indbudte aktører på sundhedsområdet i Danmark under overskriften ” ”En speciallæge tæt på dig – fremtidens nære sundhedsvæsen.” 

Her vil blandt andet forskere, politikere og topembedsmænd give deres vurderinger og fremlægge deres bud på løsninger. Fra Israel får vi besøg af udviklingschefen i landets største sygekasse, der fortæller om de mange positive resultater af Israels markante satsning på at styrke primærsektoren.

Det er for længst tid til handling, og PLO vil blive ved med at kæmpe for, at der kommer en plan for det nære sundhedsvæsen til gavn for patienter og alle ansatte i sundhedsvæsenet.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s næstformand Mireille Lacroix 
mireille@dadlnet.dk 

Tilbage til indholdsfortegnelsen af nyhedsbrevet


Lægemidler i restordre

Lægemidler i restordre har igennem en længere periode været et stigende problem. Det var derfor forventet, at regeringen med finansloven i december ville have præsenteret en medicinpakke, hvori hjælp til almen praksis til at håndtere dette ville indgå. Dette skete ikke, og sundheds- og ældreministeren er nu blevet kaldt i samråd om sagen. Lægeforeningen vil efterlyse handling fra ministeren, da situationen fortsat er kritisk.
 

Det er primært kopipræparater, som er i restordre.  Årsagerne findes både i produktionsled og distributionsled. 
 
Lægeforeningen har gennem hele perioden arbejdet for to indsatser, som vil kunne afhjælpe de daglige udfordringer i almen praksis: 

  • En FMK-løsning, hvor lægen i forbindelse med ordination umiddelbart vil få oplysning om, at det ordinerede lægemiddel er i restordre, hvorefter læge og patient kan finde et andet lægemiddel. 
  • En liste over kritisk vigtige lægemidler som ikke må gå i restordre. Listen vil være signal til grossister og apoteker om, at de bør have disse lægemidler på lager. 

Lægeforeningen og DSAM har udarbejdet en liste for lægemidler til brug ved behandling af akutte patienter. Lægeforeningen og selskaberne vil desuden udarbejde en liste til behandling af de kroniske patienter. Amgros har udarbejdet en liste på sygehusområdet.

Lægeforeningen og DSAM har i november været til møde i Sundheds- og Ældreministeriet, hvor bl.a. de to løsninger blev præsenteret. 
 
Det var forventningen, at regeringen ville præsentere en medicinpakke i forbindelse med finansloven i december, hvori de to løsninger ville indgå.

Medicinpakken blev dog udskudt foreløbig på ubestemt tid. Sundheds- og ældreministeren er efterfølgende blevet kaldt i samråd i Sundheds- og Ældreudvalget i februar. Lægeforeningen vil i denne sammenhæng efterlyse handling fra ministeren, da situationen fortsat er kritisk.
 
For yderligere information kontakt: 
Chefkonsulent i Lægeforeningen Geert Amstrup 
Tlf. 3544 8214, ga@dadl.dk 


Tilbage til indholdsfortegnelsen af nyhedsbrevet


Sundhedsfaglige tilsyn i almen praksis i 2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu varslet gennemførelse af en række sundhedsfaglige tilsyn i almen praksis i 2020. Tilsynene erstatter de tidligere risikobaserede tilsyn, og konceptet er ændret fra 27 målepunkter til nu tre målepunkter og 10 refleksionspunkter, som ikke indgår i vurderingen. 
 

Tilsynsrækken starter i februar 2020, og udvælgelsen af klinikker sker ved tilfældig stikprøve, dog med en vis geografisk spredning. 

De tre målepunkter har været anvendt tidligere i almen praksis og er udvalgt, fordi der her vurderes at være forbedringspotentialer.

Målepunkterne er: 

  • Interview om instruktion og tilsyn med behandling udført af medhjælp (delegeret lægeforbeholdt virksomhed)
  • Interview om håndtering af parakliniske undersøgelser
  • Journalgennemgang vedrørende behandling med afhængighedsskabende lægemidler

De 10 refleksionspunkter lægger op til dialog mellem den praktiserende læge og styrelsen om bl.a. modtagelse af epikriser, håndtering af risikosituationslægemidler, kvalitetsforbedringer, dosisdispensering mv.

De første klinikker er varslet om tilsyn i løbet af februar, og PLO’s sekretariat er ved at udarbejde yderligere information til de klinikker, der udtages til tilsyn. 

Mere information om indholdet af de nye sundhedsfaglige tilsyn kan læses på styrelsens hjemmeside www.stps.dk

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Kirsten Gregens Dalsjö
Tlf. 3544 8304, kgr.plo@dadl.dk 


Tilbage til indholdsfortegnelsen af nyhedsbrevet


Mulighed for at ansætte lægestuderende i din praksis

Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) udsender i denne tid pjecen ’Brug de lægestuderende’ til alle klinikker, hvor du kan læse mere om at have lægestuderende i almen praksis. Et positivt besøg i almen praksis kan virke rekrutterende til specialet. 
 

Brug de lægestuderende

Alle klinikker vil i den kommende tid modtage pjecen ”Brug de lægestuderende – afhjælp personalemanglen i sundhedsvæsenet”  med posten. Den er udarbejdet og sendes af FADL.

Det er PLO’s overbevisning, at et studierelevant arbejde i almen praksis kan virke rekrutterende til faget, samtidig kan en lægestuderende løse opgaver, som skaber luft til de andre faggrupper i klinikken.

Læs mere om, hvordan en klinik har indrettet sig med et hold af lægestuderende, der varetager sekretær- og sygeplejerskeopgaver

Se en kort video med en lægestuderende, der arbejder i praksis og hør, hvad hun sætter pris på ved arbejdet
  
For yderligere information kontakt:
Kommunikationskonsulent 
Charlotte Kiil Poulsen
Tlf. 3544 8476, ckp.plo@dadl.dk 


Tilbage til indholdsfortegnelsen af nyhedsbrevet


 Nyt fra PLO Midtjylland 

Ændringer i sekretariatet på Fredens Torv

Fra 1. januar sker der ændringer i sekretariatet, idet de medarbejdere, der betjener PLO’ere, ikke længere er ansat i Lægeforeningen Midtjylland, men i stedet i PLO.

Det betyder foreløbigt, at Marie Hartmann og Lisbeth Trøllund Andersen har fået nye mailadresser. Telefonnumre er uændrede.

Lisbeths mail er: lit.plo@DADL.DK  
Maries mail er: marh.plo@DADL.DK
Charlotte Thorning Jakobsen vil i januar fortsat arbejde med PLO opgaver. Charlottes mail er uændret: ct@DADL.DK

I løbet af februar udvides sekretariatet med en juridisk konsulent - nærmere information følger. 

Nyhedsmail fra praksis.dk om klager over gebyr for tolkebistand

Den 7. januar udsendte Region Midtjylland en nyhedsmail vedrørende klager over gebyr for tolkebistand. PLO-Midtjylland har ingen information fået forud for udsendelsen.
Udsendelsen har givet anledning til spørgsmål fra en række praksis.

Da det drejer sig om en national problemstilling, har vi har taget fat i PLO-C for at få afklaret, hvorledes medlemmerne skal forholde sig.
Vi vender tilbage med nærmere information.

Enkeltstående samtaleterapiydelser, 6101

Region Midtjylland har i forbindelse med december-udbetalingen kørt kontrol for enkeltstående samtaleterapiydelser vedrørende perioden 1/1-31/12 2018. Dette kan ses på et ekstra afstemningsadvis for uge 47-2019.

Det er i tråd med det aftalte i landsoverenskomsten, at der ikke kan honoreres for enkeltstående samtaleterapiydelser, og regionen kan lave kontrol på dette.

Region Midtjylland har nu kørt denne kontrol nogle gange og har selv det indtryk, at det efterhånden glider lidt nemmere, men her kan vi i PLO-M være bekymrede for, om dette er begrundet i, at vores medlemmer af forskellige årsager ikke retter disse fejllister og derfor mister honorarer for udført arbejde med samtaleterapi.

Vores erfaring er, at især rettelserne kan give udfordringer, og Region Midtjylland har igen valgt en helt ny metode til, hvordan dette skal gøres.

Følgende opskrift er denne gang vedlagt ovennævnte afstemningsadvis for at foretage rettelser:

"Hvis der efterfølgende skal ske en rettelse i de konverterede ydelser, skal dette ske ved skriftlig henvendelse til Praksisadministrationen. 
Spørgsmål omkring konverteringen og eventuel rettelse af regninger, bedes rettet til Praksisadministrationen. 
Mail: praksis.administration@rm.dk eller pr. telefon 7841 2123".

PLO-M vil opfordre alle vores medlemmer til at gennemgå fejllisterne og foretage eventuelle rettelser. Dette er den eneste måde, hvorpå vi alle kan få et korrekt billede af problemstillingen med de enkeltstående samtaler - også selv om beløbet for den enkelte klinik måske ikke fordrer dette ekstra arbejde.

Vi har i PLO-M vurderet, at den nye metode og ovenstående instruks fra Region Midtjylland ikke var helt enkelt at forstå og gennemføre.

Vi har også vurderet, at den har den risiko, at vores medlemmer finder den for bureaukratisk til at lave ændringerne.

I værste fald vurderer PLO-M, at vores medlemmer kan få den opfattelse, at der afkræves særlig journaldokumentation for at forestå disse rettelser, hvilket vi ikke vurderer er tilfældet. Dette har vi i PLO-M rettet henvendelse til Region Midtjylland om.

PLO-M ønsker en tilbagemelding fra vores medlemmer om eventuelle udfordringer i forbindelse med dette rettelsesarbejde, på mail plo.midtjylland@dadl.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Vejledning om ydelser, målgruppe og honorarer til rammeaftale om opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital

Nu foreligger der en samlet vejledning til rammeaftale om honorering af praktiserende læger, som udfører opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse og allonger til aftalen.

Du kan finde vedjledningen her (pdf)
 
Vejledningen indeholder en beskrivelse af den nye allonge gældende fra 1. januar 2020 om forebyggende hjemmebesøg og kommunikation mellem praktiserende læge og anden læge samt af allongen om palliative patientforløb.

Det betyder, at du allerede nu kan benytte ydelseskoderne 4292 (sygebesøg med henblik for forebyggelse af indlæggelse) og 4293 (om tværsektoriel lægelig kommunikation i patientforløb). 

Husk, at du selv skal oprette ydelseskoderne i dit praksissystem eller kontakte dit systemhus. 

Du kan finde selve rammeaftalen om opfølgende hjemmebesøg her 

Ændringer i sekretariatet 

Fra 1. januar sker der ændringer i sekretariatet, idet de medarbejdere, der betjener PLO’ere, ikke længere er ansat i Lægeforeningen Hovedstaden, men i stedet i PLO.

Det betyder, at Markus Hahn, Annemette Vindelev, Astrid Marianne Hjortø og Frederik Ravn har fået nye mailadresser. Telefonnumre er uændrede.

Markus Hahn mar.plo@dadl.dk
Annemette Vindelev amv.plo@dadl.dk
Astrid Marianne Hjortø ast.plo@dadl.dk
Frederik Ravn frr.plo@dadl.dk 

Tilbage til indholdsfortegnelsen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Sjælland

Ændringer i sekretariatet 

Fra 1. januar sker der ændringer i sekretariatet, idet de medarbejdere, der betjener PLO’ere, ikke længere er ansat i Lægeforeningen Sjælland, men i stedet i PLO.

Det betyder, at Lasse Gregers Nielsen, Mette Jakobsen og Henrik Vittrup har fået nye mailadresser. Telefonnumre er uændrede.

Lasse Gregers Nielsen lag.plo@dadl.dk
Mette Jakobsen  mja.plo@dadl.dk
Henrik Vittrup hev.plo@dadl.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Syddanmark

Ændringer i sekretariatet 

Fra 1. januar sker der ændringer i sekretariatet, idet de medarbejdere, der betjener PLO’ere, ikke længere er ansat i Lægeforeningen Syddanmark, men i stedet i PLO.

Det betyder, at Lene Nordberg Eriksen, Annette Klarskov Andersen og Jens Hartvig Skov har fået nye mailadresser. Telefonnumre er uændrede.

Lene Nordberg Eriksen len.plo@dadl.dk
Annette Klarskov Andersen aan.plo@dadl.dk
Jens Hartvig Skov jeh.plo@dadl.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Nordjylland

Ændringer i sekretariatet 

Fra 1. januar sker der ændringer i sekretariatet, idet de medarbejdere, der betjener PLO’ere, ikke længere er ansat i Lægeforeningen Nordjylland, men i stedet i PLO.

Det betyder, at Ole Sørensen, Camilla Donslund  og Pia Madsen har fået nye mailadresser. Telefonnumre er uændrede.

Ole Sørensen ols.plo@dadl.dk
Camilla Donslund cad.plo@dadl.dk
Pia Madsen pim.plo@dadl.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen af nyhedsbrevet


Dette nummer af PLO'rientering 01/2020 blev bragt d. 10. januar 2020