Nyt fra bestyrelsen: Tårnhøj tilfredshed med almen praksis

121.600 patienter er ovenud tilfredse med almen praksis. Det viser en helt ny undersøgelse, hvor patienterne i forbindelse med akkrediteringen af klinikkerne er blevet spurgt. Hele 97 pct. vurderer læge-patientforholdet enten enestående, meget godt eller godt. Næsthøjeste vurdering får de lægefaglige ydelser. Her vurderer 96 pct., at de enten er enestående, meget gode eller gode.
 

Nogenlunde samtidig med denne tilfredshedsmåling er OECD også kommet med en rapport. Her er dansk almen praksis nr. fem i Europa.

Det synes jeg godt, at vi kan tillade os at være glade for og stolte over. Især skal vi måske glæde os over, at det er fagligheden og dialogen med lægen, borgerne vurderer højest. Det er ikke noget dårligt varemærke.

Når borgerne er så glade for deres egen læge, er det dog også ekstra ærgerligt, at vi for tiden ikke er nok praktiserende læger, og at mere end 100.000 patienter derfor må benytte regions- eller udbudsklinikker. 

Den eneste langtidsholdbare løsning er at uddanne flere i almen medicin. Kun sådan kan vi blive ved med behandle vores patienter bedst muligt.  Det håber og forventer jeg, at regeringen vil have fokus på i det oplæg til en sundhedsreform, som jo er på vej. 

Se hele tilfredshedsundersøgelsen her.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s formand Christian Freitag
tlf.  5134 3501, cfreitag@dadlnet.dk

 

Til toppen


"Min Læge" app er nu tilgængelig for alle patienter

Fra den 11. januar er ’Min Læge’ app’en offentliggjort i App-Store og Google Play, hvilket betyder, at alle patienter nu kan downloade Min Læge og få en mobil adgang til fx e-konsultation. Vi anbefaler, at alle i klinikken ligeledes downloader app’en som patient med sit eget Nem-ID, så man på den måde får kendskab til indholdet i app’en.

PLO har sammen med Sundheds- og Ældreministeriet og it-leverandøren Trifork testet app’en hen over julen/nytåret, og teknikken er nu så godt på plads, at vi har valgt at gøre den offentligt tilgængelig. 

Det er aftalt mellem PLO og Sundheds-og Ældreministeriet, at vi venter til udgangen af januar med at gøre reklame for app’en, så både klinikkerne og supportfolkene, der skal svare på spørgsmål fra patienterne, kan nå at gøre sig erfaringer med app’en.

Hvis patienterne har spørgsmål eller oplever problemer med app’en, skal de kontakte supporten i sundhed.dk, hvilket også fremgår i selve app’en. Man kan skrive til minlaege-support@trifork.com

Det er ikke hensigten, at klinikken skal svare på spørgsmål, medmindre det specifikt har med indholdet i app’en at gøre, fx en e-konsultation eller aftale med klinikken.

Ca. 300 brugere har testet app’en, og den feedback på småfejl, som testbrugerne har indsendt, er blevet håndteret løbende og lagt ind i en ny opdatering af app’en.  App’en er også blevet sikkerhedstestet af eksternt sikkerhedsfirma og har bestået testen.

Der er i alt 1.770 klinikker, som nu er ”app-klar”, hvilket vil sige, at stort set alle klinikker kan tilbyde app’en til deres patienter.

Hvis man som XMO-bruger også tilbyder sine patienter mobil kommunikation via app’en Mit Helbred, er dette fortsat muligt.

Har I spørgsmål til Min Læge, er der udarbejdet en liste med ofte stillede spørgsmål og svar, som I kan finde her.

Vi håber, at Min Læge bliver godt modtaget af både patienter og klinikpersonale i almen praksis i den kommende tid.

Med Venlig Hilsen
Henrik Dibbern
Formand for PLO’s It-og dataudvalg

Til toppen


Opfordring til de sidste klinikker, som mangler at registrere klinikkens åbningstider

Knap 1000 klinikker har registreret deres åbningstider på den fælles webside, vi bruger i tilknytning til Min Læge app’en. Der udestår altså fortsat en del klinikker, hvilket også er en konsekvens af de tekniske problemer, der var i december måned med registreringen på hjemmesiden. Dette beklager vi meget, og alle fejl bør nu være rettet. 

Skulle man mod forventning fortsat opleve problemer med at få tilsendt nyt password via edi, så skriv en mail til denne supportadresse:  support@plsp.dk.

Vi opfordrer derfor de klinikker, som ikke har fået registreret åbningstiderne, til at gøre det hurtigst muligt. 

For de klinikker, som har lægesystemet NOVAX, overføres åbningstider automatisk fra lægesystemet til den nye webside, hvorfor klinikken ikke skal foretage sig noget. Denne løsning har dog ikke været teknisk mulig for andre lægepraksissystemer.

Oplysningerne indtastes på denne webside

Du finder en vejledning til registreringen her.  

Vi ved, at en del af jer har en række yderligere træffetider, fx knyttet til patienternes mulighed for konsultationer med jeres personale. Det har vi på nuværende tidspunkt desværre ikke mulighed for at vise i app’en, og vi beder jer derfor indtaste de generelle åbnings- og træffetider.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

Til toppen


Nye lægevalgsregler pr. 1. januar 2019

Patienter kan nu fastholde hidtidig praktiserende læge ved flytning, uanset afstand mellem patientens hjem og praksis. PLO har sendt et brev til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, hvor der gøres opmærksom på mulige konsekvenser herved, særligt i lægedækningstruede områder.  
  
Ved årsskiftet trådte en ny lægevalgsbekendtgørelse i kraft. Den medfører overordnet fire indholdsmæssige ændringer, foruden en teknisk- og sproglig opdatering, som bl.a. har til formål at gøre den lettere at forstå.

Ændringerne er:

 1. Flytning inden for eller uden for kommunegrænser har ingen betydning for valg og skift af læge.
 2. Alle gruppe 1-sikrede patienter kan opretholde hidtidig læge ved flytning, og dette uanset km-afstand og lukket for tilgang.
 3. Ret til at skifte til fast tilknyttet læge på bosteder, uanset om lægen har lukket for tilgang.
 4. Ægtefæller/samboende samt børn af gruppe 1-sikrede tilmeldt lægen/klinikken, har ret til at blive tilmeldt lægen/klinikken, uanset at lægen/klinikken har lukket for patienttilgang.

I relation til 3. er lægeskiftet til fastknyttet læge på plejecentre og botilbud også blevet gratis for patienterne pr. 1. januar 2019, ved en bekendtgørelsesændring. Se den fulde tekst her.

I lægevalgsbekendtgørelsen angives, at patienter fraskriver sig retten til sygebesøg, hvis de vælger en praktiserende læge, som ligger længere væk end 15 km. fra deres bopæl. Bekendtgørelsen fastlægger en minimumsstandard for sygebesøg. 

Der kan ved overenskomst være aftalt andre forhold – og det er netop sket med OK18, hvor praktiserende læger, som hovedregel, skal køre alle sygebesøg, uanset afstand mellem klinik og borgerens bopæl.

PLO har med en henvendelse fra formand Christian Freitag til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg gjort opmærksom på, at muligheden for, at patienter kan fastholde hidtidig læge trods flytning og lukket for patienttilgang, er i modstrid med regeringens eget oplæg ”En læge tæt på dig”. 

Det kan på grund af manglen på praktiserende læger få den konsekvens, at patienter fastholder en læge langt fra, hvor de bor, mens andre borgere tættere på den pågældende læge ikke kan komme til, da der ikke opstår ”en ledig plads” på grund af flytning. 

For den enkelte praktiserende læge vil det betyde, at der skal samarbejdes med et stort antal kommuner og sygehuse, hvorved sammenhængen i sundhedsvæsenet kan blive yderligere udfordret, til skade for særligt de svage og ældre patienter. PLO håber på dialog med udvalg og minister, herunder om et alternativt forslag. Se henvendelsen her.

Se den generelle FAQ, hvor der er en gennemgang af lægevalgsreglerne.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk


Til toppen


Patienter på botilbud

PLO’s sekretariat får en del henvendelser fra praktiserende læger om patienter, som bor på botilbud. Typisk handler de om dialog med personalet på botilbuddet i forhold til patienters helbred/behandling og medicinhåndtering. Det er her afgørende vigtigt at være opmærksom på, at personale på botilbud meget sjældent er sundhedspersoner. Det betyder to ting: 1) Øget ansvar for lægen og 2) øget risiko for patientsikkerheden.

Om 1) kan det øgede ansvar umiddelbart forekomme juridisk, men hvis der sker en behandlingsfejl, kan det få tilsynsmæssige konsekvenser for lægen. 

Årsagen til dette er, at når lægen er i dialog med personalet på botilbuddet om konkret patientbehandling, svarer dette til, at den omtalte medarbejder bliver lægens medhjælp. Når en læge benytter medhjælp, skal lægen tilpasse sin instruktion og sit tilsyn efter medhjælpens forudsætninger.

En medarbejder uden sundhedsfaglig viden kræver mere indgående instruktion og øget tilsyn. Dette sker ikke altid, da praktiserende læger ikke er opmærksomme på forudsætningerne hos personalet på botilbud.

Skulle der ske en fejl, som må tilskrives lægens mangelfulde instruktion og tilsyn med medhjælpen, vil lægen være ansvarlig herfor.

Om 2) fører Styrelsen for Patientsikkerhed også tilsyn med bosteder. Styrelsen offentliggør rapporter over disse besøg, og heraf fremgår, at der for næsten alle de besøgte botilbud er problemer med patientsikkerheden, herunder særligt i forhold til medicinering.

Den praktiserende læges øgede ansvar, samt de patientsikkerhedsmæssige forhold på bosteder, kan adresseres og derved imødekommes relativt let. Det sker ved, at praktiserende læge henviser patienter på botilbud til kommunal hjemmesygepleje for hjælp til medicinhåndtering. 

Ved henvisning til hjemmesygepleje er det fastsat, at det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre personalets kompetencer, tilstrækkelig instruktion samt at føre tilsyn - ikke lægens. Den praktiserende læge skal herefter alene være i dialog med hjemmesygeplejen om patientens behandling og evt. spørgsmål hertil.

Henvisning til hjemmesygepleje sker ved brug af korrespondancemeddelelse, hvori lægen angiver, hvad det er, patienten har brug for hjælp til, fx medicinhåndtering. Der skal ikke laves en ny henvisning ved ordination af yderligere medicinsk behandling. Når der er henvist til hjemmesygepleje, vil hjemmesygeplejen få besked om ændringer på FMK.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk


Til toppen


Ny epikrisevejledning

Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en ny vejledning om epikriser, som træder i kraft 1. juli 2019. PLO har været med i arbejdsgruppen om vejledningen, og den er i god tråd med OK18 og initiativet om styrket opfølgningsindsats ved sektorovergange – populært omtalt ”rød-gul-grøn-flag” på epikriser. 

At epikrisevejledningen først træder i kraft medio 2019 skyldes, at der i almen praksis, og ikke mindst på sygehusene, skal implementeres elektroniske værktøjer, som imødekommer forholdene i vejledningen.

Det nye i vejledningen er først og fremmest:

 • At epikriser skal være kortfattede og målrettet patientens praktiserende læge, og være skrevet i et alment, forståeligt sprog og kun må indeholde kopieret tekst fra patientens journal, hvis det er relevant for den praktiserende læge.
 • At sygehuslægen skal markere epikrisen, såfremt lægen anbefaler opfølgning hos egen læge. Det skal understreges, at der alene er tale om anbefalinger, som praktiserende læge skal iagttage og selvstændigt vurdere.
 • At sygehuslægen øverst i epikrisen skal udfylde et fritekstfelt med en kort beskrivelse af, hvilken opfølgning der evt. anbefales hos egen læge.
 • At epikrisen, ved egen læges modtagelse i sin indbakke, er markeret, så det er tydeligt og dermed mere overskueligt, hvilke patienter der anbefales opfølgning for. 
 • Epikriser, der ikke er markeret til opfølgning, skal egen læge udelukkende orientere sig i, når der er anledning til det, og senest ved første kontakt med patienten efter modtagelse af epikrisen.

Epikriser indeholdende anbefalinger om opfølgning hos egen læge vil i egen læges indboks være markeret med rødt, gult eller grønt ”flag”. 

Rødt flag betyder, at sygehuslægen har vurderet, at der er behov for en akut opfølgningsindsats inden for 1-2 hverdage efter udskrivelsen. 

Gult flag betyder, at der vurderes at være behov for en opsøgende indsats fra almen praksis, da patienten er særligt sårbar og ikke af egen drift (eller via netværk/fx hjemmepleje) kan henvende sig til almen praksis.

Et grønt flag betyder, at epikrisen indeholder anbefalinger om opfølgning, som patienten (evt. via netværk/fx hjemmepleje) selv kan henvende sig til almen praksis om.

Epikrisen skal fortsat indeholde en medicinliste, som skal være identisk med oplysninger i FMK (på tidspunktet for epikrisen).

På epikrisen skal anføres kontakttelefonnummer på den afdeling/behandlingssted, som har lavet epikrisen, så det er muligt for den praktiserende læge at spørge ved tvivl.

Der bringes en nyhed i PLO’rientering i løbet af foråret om status for den tekniske implementering af den ny epikrisevejledning, herunder markering med ”rød-gul-grøn”.

For yderligere information kontakt 
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Tlf. 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk 

Til toppen


Andre former for klinikdrift

Når der tales om overenskomsten og klinikdrift, falder talen ofte på solopraksis og kompagniskabspraksis, måske i form af en samarbejdspraksis. Imidlertid rummer overenskomsten nogle andre former for klinikdrift, som har til formål at imødekomme bl.a. trivsel, praktiske forhold ved klinikdrift og lægedækning.

Generationsskifte (OK18 § 19)
Generationsskifte betyder, at ældre praktiserende læger i deres sidste aktive år kan arbejde mindre, samtidig med at yngre almenmedicinere kan få mulighed for at få en mere rolig introduktion til almen praksis. Brug af generationsskifte kan sidestilles med en delepraksis, dog med en maksimal varighed på fem år, hvor generationsskiftet skal være sket.

Ved generationsskifte sælger læge A først delvist (ikke nødvendigvis 50 pct.), senere helt, til læge B. I perioden, hvor ejerskabet kun delvist er overgået, kan både læge A og B praktisere i klinikken. Handlen, såvel delvist som helt, mellem læge A og B sker på helt samme måde som øvrige handler. Se www.laeger.dk/PLO-koeb-og-salg-af-praksis.

Brug af generationsskifte giver derfor en ekstra læge i klinikken i en periode og kan derved aflaste øvrige læger, ligesom generationsskifte sikrer afklaring af salg og lægedækningen af en lægekapacitet på et tidligt tidspunkt.

Det er samarbejdsudvalget, som skal ansøges om tilladelse til generationsskifte.

Ydernummer på licens (OK18 § 25)
Ydernummer på licens kan benyttes af læger, som ønsker at koncentrere sig om patientbehandling uden at være ansvarlig for praktiske forhold ved klinikdrift, fx lokaler, ansættelse af personale med videre.

Ved ydernummer på licens aftales det med regionen, hvad regionen står for – fx lokaler, personale m.v., hvorefter lægen betaler et omkostningsbidrag til regionen for dette. Lægen afregner efter overenskomsten, og lægens overskud vil derfor være omsætningen efter overenskomsten fratrukket omkostningsbidraget.

Ved ydernummer på licens kan lægen ikke handle ydernummeret til kollegaer – ydernummeret går altid tilbage til regionen. Lægen kan dog efter nærmere aftale med regionen overtage praksis på sædvanlige vilkår. 

Ønskes ydernummer på licens, kontaktes regionen.

Satellitpraksis (OK18 § 23)
Satellitpraksis er et ekstra konsultationssted til en etableret klinik – det er ikke en selvstændig klinik/ydernummer. Satellitpraksis kan bl.a. overvejes som løsning, hvis det ikke har været muligt på sædvanlige vilkår at lægedække et ledigt ydernummer i et lokalområde. 

Satellitpraksis er en mulighed for øget omsætning for en etableret klinik og imødekommer behovet for lægehjælp i et lokalområde.

Regionen ansøges om lov til at drive en praksis som satellitpraksis. Satellitpraksis’ åbningstid aftales også med regionen, da den godt kan være indskrænket i forhold til overenskomstens sædvanlige bestemmelser.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Til toppen


Nordisk Kongres

Nordisk Kongres den 17.-20. juni 2019 er godkendt til refusion i Fonden for Almen Praksis. Sidste chance for indsendelse af abstract til Nordisk Kongres 2019 er 14. januar. 

Kurset er godkendt til 2,5 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4.000 kr. 4 dages kursusafgift á 2.400 kr. og transportudgift max. 1.500 kr. 

Du søger via linket: www.laeger.dk/PLO/refusion

HUSK AT LOGGE IND MED DIT PRIVATE NEMID/nøglekort!

Kurset har aktivitetsnummer 2019-0161. Du taster aktivitetsnummeret ind i søgefeltet, når du er logget ind. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende selve udbetalingen, er du velkommen til at sende en mail til euf.plo@dadl.dk.

Sidste chance for indsendelse af abstract til Nordisk Kongres 2019
Skal du til Nordisk Kongres (den 17.-20. juni) i Aalborg, og er du i gang med et spændende forskningsprojekt, så har du nu muligheden for at være med til at forme kongressen og samtidig inspirere dine kolleger.

Men du skal være hurtig, for du har kun få dage tilbage, så lukker vi for indsendelse af abstracts. Brug weekenden på at forfatte 250 ord til os om dit/jeres projekt, kom til Nordisk Kongres og fortæl os om det. Følg linket her.

Den 14. januar er absolut sidste chance! 

Nordisk Kongres 2019 er fire fantastiske dage, hvor du kan høre spændende oplæg fra nordiske kolleger, tale om dit yndlingsemne: Dit job som praktiserende læge, og blive inspireret i kongressens kvalitetslounge og workshops. 

Husk også at tilmelde dig nyhedsbrevet, så du ikke misser vigtig information om kongressen. Du kan også følge med på Facebook, hvor vi hver uge poster nye spændende opslag om kongressen. 

Husk Early Bird slutter den 15. marts. Men hvorfor ikke melde dig til allerede nu, så du er garanteret en plads? 

For yderligere oplysninger kontakt:
DSAM, journalist Sine Barrett-Madsen
Tlf. 2830 2321, sbm@dsam.dk

Til toppen


Sidste chance, hvis du skal med på SE-dage i Vejle i marts!

Husk at tilmeldingsfristen til Systematiske Efteruddannelsesdage i Vejle er mandag den 14. januar.

PLO-Efteruddannelse udbyder kurser i alle temaerne for den systematiske efteruddannelse på to arrangementer i foråret 2019. 

Det sker i Vejle den 18.-21. marts 2019 og i Helsingør den 29. april-2.maj 2019. Du bestemmer selv, om du vil deltage én, to eller tre dage, afhængigt af hvilke kurser du tilmelder dig. 

Der er stadig plads på kurserne: 

 • Den ældre patient den 19. marts
 • Den døende patient den 20. marts
 • Den tunge psykiatri den 21. marts
 • Opdatering af børn/unge i almen praksis den 21. marts (få pladser)

Husk, at du får tildelt tre dage til systematisk efteruddannelse pr. år, og at du får forhøjet takst for tabt arbejdsfortjeneste, når du deltager i systematisk efteruddannelse. 

Tilmeldingsfristen for dagene i marts er den 14. januar. Tilmeldingsfristen for kurserne i Helsingør er den 28. januar 2019.

Læs mere om SE-Dage på www.plo-e.dk.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kursuskoordinator, PLO-E, Pernille Valentin Sommer
Tlf. 3544 8134, pvs.plo@dadl.dk

Til toppen


FAQ: Registrering af sundhedskort (p-markering) ved årskontrol i hjemmet

I takt med udbredelse af ordningen med fast tilknyttet læge på et plejecenter har der været spørgsmål om p-markering ved ydelse af årskontrol (ydelse 0120) til patienter på plejecentre (i hjemmet).

Årskontrol kan ydes i hjemmet, hvis sygdommen eller forholdene i øvrigt efter lægens skøn nødvendiggør, at kontrollen udføres i hjemmet. Ydes årskontrol i hjemmet, skal der ikke ske p-markering. I henhold til aftale med RLTN fritages der for p-markering, når ydelse 0120 afregnes sammen med ydelserne 3410-3460 og 3701 (afregning for tidsforbrug ved levering af 0120 i hjemmet).

Til toppen


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Hb1Ac - opsigelse af rammeaftale

Region Hovedstaden har meddelt, at de opsiger den aftalte tiltrædelse af rammeaftalen om Hb1Ac til ophør den 31.06.2019. Dette betyder, at ydelsen 7403 bortfalder fra den 01.07.2019.

På grund af det bortfaldne honorar bør medlemmerne overveje fremover at lade analysen foretage på Region Hovedstadens laboratorier.

PLO-H har udtrykt undren over opsigelsen og dermed muligheden for, at den praktiserende læge honoreres for selv at foretage analyse af HbA1c. Det vil nemlig medføre, at kontakten til patienter og organisering af diabeteskontrollerne besværliggøres med flere konsulta­tioner, og der vil ikke være opnået en større besparelse, da prøverne alligevel skal analyseres − blot i et andet regi.

PLO-H er i dialog med Region Hovedstaden om de uheldige konsekvenser for vores diabetespatienter, særligt i en tid, hvor almen praksis skal opruste behandling og kontrol af borgere med type 2-diabetes.

PLO-H opfordrer medlemmerne til at genoverveje, om de fremover vil investerer i udstyr til analysering af Hb1Ac, og vi opfordrer samtidig til, at man overvejer at tilpasse indkøb af de dyre testkits i opsigelsesperioden hos dem af jer, der i dag benytter ydelsen.

Udvidelse af de lægedækningstruede områder i Region Hovedstaden

Praksisplanudvalget har på sit møde den 19. december 2018 ændret i praksisplanens områder, der er lægedækningstruede, så det nu for 2019 vil være følgende kommune- og planlægningsområder, der er lægedækningstruede i henhold til praksisplanen:
 

 • Albertslund
 • Brøndby
 • Frederiksberg
 • Glostrup
 • Herlev
 • Hvidovre
 • Rødovre
 • Vallensbæk
 • Indre By
 • Østerbro
 • Nørrebro
 • Vesterbro
 • Valby
 • Vanløse
 • Brønshøj-Husum
 • Bispebjerg 
 • Amager

 Status som lægedækningstruet område i henhold til praksisplanen betyder i en kort version, at læger, der praktiserer i de pågældende områder:

 • Er undtaget fra begrænsningen om, at antallet af ansatte læger maksimalt må være på 50 pct. i en praksis. Her må alle ledige kapaciteter besættes med ansatte læger. 
 • Har ret til dækning fra Administrationsudvalget, når der betales løn under sygdom og barselsorlov/adoption til ansatte læger, som ikke er medlem af PLO. Link her.
 • Har ret til at etablere delepraksis i seks år.   
 • Kan få dispensation af samarbejdsudvalget til at ansætte læger i fase 3 af deres uddannelsesforløb til speciallæge i almen medicin.

Aftale på Bornholm om forsøg med videokonferencer er forlænget

Aftalen om forsøg med tværsektoriel konference om ældre patienter indlagt på Bornholms Hospital er blevet forlænget til den 31-12-2020.

Til toppen


Nyt fra PLO-Midtjylland

PLO-Midtjylland har d. 18. december holdt konstituerende møde for det nyvalgte PLO-M og besat posterne til en række vigtige udvalg - se link. 

Det nye PLO-Midtjylland består af 11 medlemmer og 1 suppleant.

Formand: Lise Høyer
Næstformand: Henrik Idriss Kise
Øvrige medlemmer: Bruno Melgaard Jensen, Birgitte Borup, Bo Christensen, Henrik Nyholm, Ida Veng-Christensen, Jakob Ravn, Jonas Hald, Poul Kraghede, Søren Svenningsen
Suppleant:  Pernille Vieth

Sæt kryds i kalenderen d. 27. marts til forårets medlemsmøde

PLO-Midt afholder forårsmedlemsmøde onsdag d. 27. marts 2019 i Viborg.

Nærmere information og tilmelding følger.

Til toppen


Dette nummer af PLO'rientering 01/2019 blev udsendt den 11.01.2019